Usnesení z 1. schůze Rady města Kroměříže

| 17.11.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 1. schůze Rady města Kroměříže konané 10. listopadu 2014

Jednací řád Rady města Kroměříže – č. 1

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

jednací řád Rady města Kroměříže, podle upravené  předložené zprávy.

Žádost o podporu veřejného zájmu – č. 2 - 06

Rada města Kroměříže po projednání za účasti pana Zdeňka Kozárka a pana Aleše Pazdery – zástupců základní organizace Českého svazu chovatelů poštovních holubů Kroměříž

s c h v a l u j e 

vyjádření své podpory pro Český svaz chovatelů poštovních holubů Kroměříž, se sídlem Axmanova 3247/19, 767 01  Kroměříž,  neboť jejich činnost považuje za činnost ve veřejném zájmu, ve smyslu příslušných právních předpisů. 

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. pop. 625 na Hanáckém náměstí v Kroměříži – č. 3 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o výměře cca 1m x 1m v 1. NP budovy č. pop. 625 na Hanáckém náměstí v Kroměříži za účelem umístění nápojového automatu na teplé nápoje.

-2-

Zrušení přílohy č. 3 Organizačního řádu Městského úřadu Kroměříž – spolupráce starostů a místostarostů  s odbory MěÚ – č. 4

Rada města Kroměříže po projednání 

r u š í 

přílohu č. 3 Organizačního řádu Městského úřadu Kroměříž 

s c h v a l u j e

pro volební období 2014 - 2018 spolupráci starosty a  místostarostů  města Kroměříže  zejména s následujícími  odbory  Městského úřadu Kroměříž a příspěvkovými organizacemi zřizovanými městem Kroměříž:

Mgr. Jaroslav  Němec - starosta města Kroměříže 
01 odbor občansko-správních agend
02 stavební úřad
04 odbor finanční 
05 živnostenský úřad 
Útvar interního auditu a vnitřní kontroly
Městská  policie Kroměříž 

Mgr. Radek Vondráček - místostarosta 
06 odbor rozvoje města 
PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. - místostarosta,  zastupující  starostu v době jeho 
     nepřítomnosti v rozsahu svěřené působnosti
03 odbor kultury a cestovního ruchu 
08 odbor životního prostředí
06 odbor školství a sociální péče 
Sociální služby města Kroměříže, příspěvková organizace
Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace
Knihovna Kroměřížska, příspěvková organizace

Marek Šindler - místostarosta 
07 odbor služeb 
Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvková organizace
Správa majetku města Kroměříže, příspěvková organizace
Kroměřížské technické služby, s. r. o. 
Biopas, spol. s r. o. 

-3-

Návrh na zařazení zástupkyně statutárního orgánu ZŠ Slovan, Kroměříž, p. o., do platové třídy a platového stupně a stanovení jejího měsíčního platu – č. 5 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

k o n s t a t u j e, 

že dosavadního ředitele Základní školy Slovan, Kroměříž, příspěvkové organizace, pana Mgr. Jaroslava Němce bude po dobu výkonu funkce starosty města Kroměříže zastupovat paní Mgr. Hana Ginterová, zástupkyně statutárního orgánu Základní školy Slovan, Kroměříž, příspěvkové organizace

s c h v a l u j e

zařazení paní Mgr. Hany Ginterové, zástupkyně statutárního orgánu Základní školy Slovan, Kroměříž, příspěvkové organizace, do 12. platové třídy a 4. platového stupně s pracovním úvazkem 1,0 (tj. 40 hodin týdně)

s t a n o v u j e

paní Mgr. Haně Ginterové, zástupkyni statutárního orgánu Základní školy Slovan, Kroměříž, příspěvkové organizace, měsíční plat s účinnosti od 7. listopadu 2014, podle předložené zprávy. 

Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně města Kroměříže“ – č. 6 – 06/07 

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR mezi městem Kroměříž a Státním fondem životního prostředí ČR na akci „Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně města Kroměříže“, podle předložené zprávy. 

Mgr. Jaroslav Němec PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.
        starosta města Kroměříže         místostarosta města Kroměříže