Usnesení z 93. schůze Rady města Kroměříže konané 23. října 2014

| 31.10.2014 |

Město Kroměříž 

U S N E S E N Í

z 93. schůze Rady města Kroměříže konané 23. října 2014

Uzavření smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 665/2 v k. ú. Vážany u Kroměříže -  č. 2697 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a za účasti pana I. M.

s c h v a l u j e 

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Kroměříž a panem I. M., bytem  638 00 Brno, Lesná,  na pronájem části pozemku parc. č. 665/2 - orná půda,  v k. ú. Vážany u Kroměříže o výměře cca 115 m2 na dobu pěti let, s dvouměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. listopadu 2014, za výši nájemného 1 Kč/m2/rok.

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor  v domě č. pop. 463 na Hanáckém náměstí v Kroměříži – č. 2698 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana Antonína Františe a pana Zdeňka Janáska – zástupců Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Kroměříž

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy se Sdružením hasičů‚Čech, Moravy a Slezka, Sborem dobrovolných hasičů Kroměříž, IČ: 479 30 331, zastoupené starostou Antonínem Františem, se sídlem Hanácké náměstí 463, 767 01  Kroměříž na pronájem samostatných nebytových prostor o výměře 43,58 m2 (zasedací místnost, kancelář) a nebytových prostor k určených ke společnému užívání o celkové výměře 185,74 m2 (chodba, soc. zařízení, sál, sklad, kancelář) vše ve 2. NP budovy č. p. 463 na Hanáckém náměstí v Kroměříži na dobu pěti let, s dvouměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. listopadu 2014, za celkovou výši nájemného 100 Kč ročně, za účelem činnosti kolektivu mladých hasičů. 

-2-

Uzavření nájemní smlouvy se ZUŠ Kroměříž – č. 2699  - 06
Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení 

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy se Základní uměleckou školou Kroměříž, zastoupenou ředitelkou MgA. Ivonou Křivánkovou, IČ: 634 14 929, se sídlem Jánská 31, 767 01  Kroměříž na pronájem domů č. p. 27, 28, 29, 30, 31 a dále pozemků parc. č. 14, 15, 16 a st. pozemků parc. č. 246, 247, 248, 249 a 250, vše v k. ú. Kroměříž, na dobu určitou jednoho roku, s účinností od 1. ledna 2015, za výši nájemného 1.000 Kč měsíčně, mimo období hlavních prázdnin, tj. 10.000 Kč ročně, za účelem provozování základní umělecké školy.  

Smlouva o realizaci stavby č. 58/2014 mezi městem Kroměříž a SVJ Obvodová – č. 2700 - 06
Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 58/2014 – „Lokální zdroj tepla pro vytápění a ohřev TV bytového domu Kroměříž, Obvodová 3670-72“ mezi městem Kroměříž a Společenství vlastníků jednotek Obvodová 3671, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Úprava znění bodu v usnesení č. 2655 – 06 (jmenování hodnotící komise otevřeného podlimitního řízení) – č. 2701 - 06

Rada města Kroměříže po projednání 

n a h r a z u j e

znění textu v usnesení č. 2655 - 06 z 90. schůze Rady města Kroměříže konané 25. září 2014 následovně:
původní znění: dle § 74 zákona komisi pro otevírání obálek
nové znění:  dle § 74 zákona hodnotící komisi.

-3-

IVVS – darovací smlouva k dokumentaci pro výběr zhotovitele – č. 2702

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření darovací smlouvy k převzetí  „Dokumentace pro výběr zhotovitele pro ORP Kroměříž“  mezi Zlínským krajem a městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

IVVS – dohoda o umístění hladinoměru na mostě přes řeku Moravu – č. 2703
Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dohody o užívání nemovitosti mezi Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a městem Kroměříž, podle předložené zprávy. 

Žádost o podporu investičního záměru – č. 2704 - 09
Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

podporu investičního záměru „Rekonstrukce oplocení v areálu TC BAJDA Kroměříž“ městem Kroměříž, podle předložené zprávy. 

Valná hromada NSZM – č. 2705 - 09
Rada města Kroměříže po projednání 

p o v ě ř u j e

MUDr. Jarmilu Číhalovou zastupováním města Kroměříže na Podzimním zasedání Valné hromady Národní sítě zdravých měst 2014 v Ostravě dne 5.  listopadu  2014.


-4-

Jmenování konkursní komise pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ, Kroměříž, Spáčilova 3239, p. o.- č. 2706 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní komisi pro konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvkové organizace, v tomto složení:
členové určení zřizovatelem:

Mgr. Jiří Pánek, předseda komise, vedoucí odboru školství a sociální péče Městského úřadu Kroměříž 

Miroslav Marinčák, vedoucí oddělení rozpočtování ve školství Městského úřadu Kroměříž

člen určený ředitelem krajského úřadu:
Mgr. Věra Korcová, pracovnice odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje

odborník v oblasti státní správy:
Bc. Libuše Kopalová, ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvkové organizace

pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy:
Pavla Kadlecová, učitelka Mateřské školy, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvkové organizace

školní inspektor České školní inspekce:

Mgr. Alena Demlová, školní inspektorka Zlínského inspektorátu České školní inspekce

p o v ě ř u j e

paní Jaromíru Růžičkovou, pracovnici odboru školství a sociální péče Městského  úřadu Kroměříž, funkcí tajemnice konkursní komise.

Udělení pamětní medaile města JUDr. E. Z.  – č. 2707 - 03
Rada města Kroměříže po projednání 

u d ě l u j e
stříbrnou pamětní medaili města Kroměříže JUDr. E. Z., bývalému přednostovi Okresního úřadu Kroměříž z let 1990 - 1995, při příležitosti významného životního jubilea a 25. výročí „sametové revoluce“.

-5-

Schválení žádostí  o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 2708 - 09
Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením takto:

1.
A. Š., Kostelec u Holešova
Domov pro seniory U Kašny
2.
M. J., Kroměříž
Domov pro seniory U Kašny
3.
F. V., Kroměříž
Domov se zvláštním režimem Strom života
4.
Z. K., Kroměříž
Domov pro seniory U Moravy
5.
K, K., Kroměříž
Domov pro seniory U Moravy
6.
D. D., Popůvky
Domov se zvláštním režimem Strom života
7.
Z. K., Morkovice
Domov pro seniory U Kašny
8.
F. S., Kroměříž
Domov pro seniory U Moravy
9.
A. T., Roštín
Domov pro seniory Vážany
10.
F. M., Kroměříž
Domov pro seniory Vážany
11.
J. L., Slavičín
Domov pro seniory Vážany
12.
L. D., Kroměříž
Domov se zvláštním režimem Strom života
-6-
13.
L. Z., Česká Ves
Domov se zvláštním režimem Strom života
14.
M. J., Kvasice
Domov pro seniory Vážany
15.
A- F., Tlumačov
Domov pro seniory Vážany
16.
E. S., Kroměříž
Domov se zvláštním režimem Strom života
17.  
F. D., Kroměříž
Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka
18.
M. P., Bořenovice
Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka
19.
M. H., Vrchoslavice
Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

n e s c h v a l u j e 

1.
M. P., Kvasice
Kontraindikace přijetí do Domova pro seniory
2.
L. S., Vizovice
Kontraindikace přijetí do Domova pro seniory i Domova se zvláštním režimem           
3.
V. O., Uherské Hradiště
Kontraindikace přijetí do Domova se zvláštním režimem

-7-

Změna usnesení č. 10 – 10 z 1. schůze RMK konané 18. listopadu 2010 – č. 2709 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

m ě n í 

usnesení č. 10 – 10 z 1. schůze Rady města Kroměříže konané 18. listopadu 2010 takto: 
vypouští se: 

„Rada města Kroměříže po projednání  b e r e   n a   v ě d o m í  oznámení paní Mgr. Daniely Hebnarové, ředitelky Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828,  Kroměříž, v němž se vzdává funkce ředitelky k 11. prosinci 2010 v souvislosti s jejím zvolením do funkce starostky města Kroměříže

o d v o l á v á 

paní Mgr. Danielu Hebnarovou z funkce ředitelky Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828,  Kroměříž k 11. prosinci 2010“ 

a nahrazuje se textem:  „Rada města Kroměříže po projednání  b e r e   n a   v ě d o m í
oznámení paní Mgr. Daniely Hebnarové, ředitelky Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828,  Kroměříž, ze dne 16. 11. 2010, v němž žádá o uvolnění z funkce ředitelky Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, Kroměříž, v souvislosti s jejím zvolením do funkce starostky města Kroměříže“. 
Zbývající text zůstává beze změny. 

s c h v a l u j e 

v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce (ZP), s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,  platové zařazení Mgr. Daniely Hebnarové, ředitelky Domu kultury v Kroměříži, podle předložené zprávy. 


Zahraniční služební cesta do Chateaudunu – č. 2710 - 03
Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zahraniční služební cestu delegace ve složení Mgr. J. D. a Mgr. J. K. do partnerského města Chateaudun ve dnech 3. listopadu – 6. listopadu  2014 za účelem předání ocenění města Kroměříže paní Sylviane Brazillier. Tato služební cesta se uskuteční letecky. 

-8-

Návrh na úpravu platů, příplatků za vedení a osobních příplatků ředitelkám a ředitelům MŠ, ZŠ a SVČ Šipka, zřizovaných městem Kroměříž – č. 2711 - 09
Rada města Kroměříže po projednání 

s t a n o v u j e 

s účinnosti od 1. listopadu 2014 platy a příplatky ředitelkám a ředitelům mateřských škol, základních škol a Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka,  zřizovaných městem Kroměříž:

Titul, jméno a příjmení Platová třída Funkce
Marie Rudolfová 10 ředitelka MŠ, Malý Val 1549
Bc. Šárka Hrdinová 10 ředitelka MŠ, Gorkého 2566
Stanislava Jančová 10 ředitelka MŠ, Kollárova 3945
Milada Šromotová 10 ředitelka MŠ, Štítného 3712
Šárka Kmeťová 9 zástupkyně ředitelky MŠ,Spáčilova  3239
Marie Skopalová 10 ředitelka MŠ, Mánesova 3766
Jana Řachová 10 ředitelka MŠ, Páleníčkova 2581
Věra Kopačková 10 ředitelka MŠ, Osvoboditelů 60
Bc. Libuše Kopalová 10 ředitelka MŠ, Žižkova 4019
Jarmila Krejčiříková 10 ředitelka MŠ, Postoupky 78
Mgr. Milan Budín 12 ředitel ZŠ, Komenského náměstí 440
RNDr. Eva Šílová 13 ředitelka ZŠ, U Sýpek 1462
Mgr. Jaroslav Němec 12 ředitel     ZŠ, Slovan
PaedDr. Oldřich Gejda 12 ředitel     ZŠ, Oskol
Mgr. Petra Fečková 13 ředitelka ZŠ, Zachar
Mgr. Miroslav Plaček 12 ředitel     ZŠ, Zámoraví
Mgr. Jana Valerová 12 ředitelka SVČ Šipka, Úprkova 3268

     Mgr. Daniela Hebnarová MUDr. Jarmila Číhalová

          starostka města Kroměříže   radní