Usnesení z 94. schůze Rady města Kroměříže konané 3. listopadu 2014

| 10.11.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í
z 94. schůze Rady města Kroměříže konané 3. listopadu 2014

Smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na akci „Založení LBK Barborka“ – č. 2712 - 06
Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR mezi městem Kroměříž a Státním fondem životního prostředí ČR na akci „Založení LBK Barborka“  CZ.1.02/6.3.00/13.19095, podle předložené zprávy. 

Změna usnesení č. 2710 – 03 – č. 2713 - 03
Rada města Kroměříže po projednání

m ě n í 

usnesení č. 2710 – 03 z 93. schůze Rady města Kroměříže konané 23. října 2014 takto: .... „ve dnech 18. listopadu – 21. listopadu 2014“.....

Žádost SK Hanácká Slavia Kroměříž, o. s. o vyslovení podpory akce  „Reko hřiště s UT“ – č. 2714
Rada města Kroměříže po projednání 

p ř e d á v á 

nově zvolené Radě města Kroměříže a  nově zvolenému Zastupitelstvu města Kroměříže ke konečnému rozhodnutí žádost SK Hanácká Slavia Kroměříž, o. s., ze dne 3. listopadu 2014 o vyslovení podpory akce „Reko hřiště s UT“, z důvodu končícího mandátu současné Rady města Kroměříže.

-2-

Rezignace Mgr. Daniley Hebnarové na funkci členy dozorčí rady KROK o. p. s. – č. 2715

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

rezignaci Mgr. Daniely Hebnarové na funkci členky dozorčí rady Kroměřížské rozvojové kanceláře  o. p. s. ze dne 2. listopadu 2014. 

Mgr. Daniela Hebnarová Mgr. Miloš Malý
        starostka města Kroměříže          místostarosta