Usnesení z 92. schůze Rady města Kroměříže konané 8. října 2014

| 10.10.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 92. schůze Rady města Kroměříže konané 8. října 2014

 

Zveřejnění záměru užívání pozemku parc. č. 1292/1 v k. ú. Kroměříž – č. 2689 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru užívání části pozemku parc. č. 1292/1 v k. ú. Kroměříž o výměře 21 m2 za účelem údržby pozemku. 

 

Žádost o souhlas s využitím pozemku parc. č. 1500/147 pro účely dočasného zařízení staveniště – č. 2690 – 06 

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

využití pozemku parc. č. 1500/147 - ostatní plocha, zeleň,  o výměře 209 m2 pro účely dočasného  zařízení staveniště  ke stavbě „PD Pošta Kroměříž 1 - přestavba a rekonstrukce“  kdy stavebníkem je  Česká pošta  s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1,    podle  předložené zprávy. 

 

Smlouva o realizaci stavby č. 53/2014 mezi městem Kroměříž a PMS Reality a. s. – č. 2691 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 53/2014   „Kroměříž - technická infrastruktura a komunikace na parc. č. 3744/44“  mezi městem Kroměříž a PMS Reality a. s., se sídlem Pivovarská  261, 788 33 Hanušovice,    podle  předložené zprávy.

 -2-

Smlouva o realizaci stavby  č. 54/2014 mezi městem Kroměříž a Ing. R. K.  – č. 2692 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 54/2014  „Novostavba RD Kroměříž Pekelce vč. přípojky NN, vody, kanalizace, plynu zpevněných ploch, oplocení a přistřešeného stání" mezi městem Kroměříž a Ing. R. K., bytem 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 55/2014 mezi městem Kroměříž a Ing. P. K.  – č. 2693 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 55/2014 „Sjezd k RD manželů Machalových“ mezi městem Kroměříž a Ing. P. K., bytem  767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 56/2014 mezi městem Kroměříž a J. D.  – č. 2694 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 56/2014 „Sjezd k RD, Kotojedy č. p. 40“ mezi městem Kroměříž a J. D., bytem  767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 -3- 

Schválení rozhodnutí zadavatele o námitkách uchazeče „Urbanisticko-dopravní řešení města Kroměříže“ – č. 2695

Rada města Kroměříže po projednání  a po přezkoumání námitek

r o z h o d l a

námitkám proti rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu k soutěži o návrh Urbanisticko-dopravního řešení města Kroměříže, podaným uchazečem Ing. arch. M. K.  a autorským kolektivem, nevyhovět.

 

Návrh na udělení Kroměřížských tolarů vítězům XLII. ročníku ARSfilmu amatérů – č. 2696 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e 

1x  zlatý Kroměřížský tolar - Hlavní cena

1x  stříbrný Kroměřížský tolar - Cena poroty

3x  bronzový Kroměřížský tolar - 1.místa v jednotlivých kategoriích

vítězům XLII. ročníku ARSfilmu amatérů Kroměříž 2014, mezinárodní tematické soutěže neprofesionálního filmu a videotvorby o umění, animované tvorby, videoartu a experimentů,  která se bude konat 10. - 11. října 2014.

 

 

Mgr. Daniela Hebnarová                                                    Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže                                       místostarosta města Kroměříže