Usnesení z 91. schůze Rady města Kroměříže konané 2. října 2014

| 09.10.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 91. schůze Rady města Kroměříže konané 2. října 2014

 

Nabytí části pozemku parc. st. č. 2835 v k. ú. Kroměříž na ul. Kotojedská – č. 2665 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit nabytí   části    pozemku     parc. st. č.  2835 - zastavěná plocha a nádvoří,  o výměře cca 2.036 m²  v k. ú.  Kroměříž  z vlastnictví id. 681/2658  manželů J. a M. G., byte,  767 01 Kroměříž,   id. 655/2658 J. K., bytem  767 01 Kroměříž,  id. 661/2658  Mgr. J. D., bytem Obvodová 339/3, 767 01 Kroměříž, id. 661/2658  Ing. D. S.,  bytem,767 01 Kroměříž   za celkovou  smluvní kupní cenu  500  Kč,   splatnou jednorázově do 30 dnů   po vkladu  vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

 

Uzavření  smlouvy s firmou Rengl, s. r. o. – č. 2666 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

r u š í

usnesení č. 2606 - 06 z 89. schůze Rady města Kroměříže konané dne 4. září 2014

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu s firmou RENGL, s. r. o., IČ: 254 20 160, zastoupené jednatelem panem Jaroslavem Renglem, se sídlem Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec na pronájem části pozemků parc. č. 406/1, 2725/1, 3110/3, 3127/1, 3121/2, 3542/3, 3117/4, 3117/5, 3081/2, 3075/2, 813/24, 432/9, 1500/75, 3234/2, 967/13, 3743/23, 3358/3, 1567/8, 116/1, 170/1, 1500/17, 978/1, 979/2, vše v k. ú. Kroměříž, parc. č.  218/1 v k. ú. Bílany,  parc. č. 1/5 v k. ú. Kotojedy a dále parc. č. 548/1 v k. ú. Vážany u Kroměříže, na dobu určitou s účinností od  1. ledna 2015 do 31. prosince 2024 za výši ročního nájemného 1.000 Kč za každý pronajatý pozemek, za účelem umístění, provozování a užívání plakátovacích ploch. 

 -2-

Ukončení smlouvy o výpůjčce se Správou majetku města Kroměříže – č. 2667 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 22. 10. 2009 se Správou majetku města Kroměříže, IČ 003 80 831, se sídlem Riegrovo nám. 149/33, 767 01  Kroměříž, dohodou, ke dni  3. 10. 2014

2.

vyřazení již zničených pamětních desek a smaltových destiček, a to:

Inv. č.

Název

Hodnota v úč.

021-00000117

ST - Velké náměstí č. p. 39 - Regentský dům

       1 Kč

021-00000131

ST - Milíčovo nám. - č. p. 489 - Stará škola

       1 Kč

021-00000137

ST - Milíčovo nám. č. p. 488 - Nadsklepí I

       1 Kč

021-00005429

ST - Riegrovo nám. č. p. 124 - Šenkovní dům IV.

1.330 Kč

021-00005438

ST - Na Kopečku - budova pivovaru

2.790 Kč

021-00005442

ST - Za Zámeckou zahradou Maxmiliánův dvůr

1.916 Kč

021-00005445

ST - Vodní ulice č. 55 - Mühlmannův dům

1.964 Kč

021-00005460

PD - Velké nám. 112 - Bronzová plaketa

2.527 Kč

 Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Kroměříž a KTS, s. r. o. – č. 2668 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení č. 1872 - 06 z 61. schůze RMK konané dne 5. září 2013

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Kroměříž a Kroměřížskými technickými službami, s. r. o., IČ 262 76 437, se sídlem Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, který doplňuje bod č. I. Předmět smlouvy o odstavec č. 4., a to takto:

Touto smlouvou přenechává půjčitel výpůjčiteli k bezplatnému užívání movitých a nemovitých věcí specifikovaných v příloze č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy o výpůjčce, znění přílohy č. 3, podle předložené zprávy.

Ostatní body smlouvy se nemění.

-3-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Hradisko, příp. NN, Spáčilova) – č. 2669 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemku parc. č. 101/1 v k. ú. Hradisko pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Hradisko, příp. NN, Spáčilová" pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

Změna nájemce bytové jednotky č. 3338/21 v domě č. pop. 3338 na ul. Havlíčkova v Kroměříži a v převodu nebytové jednotky – č. 2670 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu nájemce bytové jednotky č. 3338/21 v domě č. pop. 3338 na ulici Havlíčkova v Kroměříži z Mgr. L. P., bytem 767 01 Kroměříž na pana P. H., 767 01 Kroměříž.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě XI. v usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 15. Listopadu 2012, ve věci převodu nebytové jednotky 3338/14 a příslušejících podílů z Mgr. L. P., bytem 767 01 Kroměříž na pana P. H., bytem 767 01 Kroměříž.

-4-

Žádost Sociálních služeb města Kroměříže o vyřazení automobilu – č. 2671 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s vyřazením automobilu Piaggio, inv. č. 0/133, SPZ 2Z56698, který užívá DpS U Kašny, Riegrovo nám. 159, 767 01 Kroměříž formou prodeje na aukčním portále společnosti Total Car, s. r. o., případně přes autobazar.

Poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory, U Kašny, Kroměříži – č. 2672 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

p r o h l a š u j e,

že v objektu Sociálních služeb města Kroměříže - Domov pro seniory, U Kašny, Kroměříž, budou poskytovány sociální služby po dobu minimálně 20 let.

Schválení Strategického plánu města Kroměříže - aktualizace na léta 2013 - 2023 – č. 2673 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

vypracování dokumentů - Harmonogramu plnění aktivit opatření strategického plánu, zásobníku projektů a výstupu ze zásobníku projektů pro zpracování Akčního plánu, které budou předloženy Radě města Kroměříže po uskutečnění komunálních voleb do zastupitelstva obce ve dnech 10. a 11. října 2014, podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit aktualizaci strategického plánu „Strategický plán města Kroměříže, aktualizace na léta 2013 - 2023", tj. textový dokument členěný na tři části - analytickou, návrhovou a implementační, která nahradí aktuálně platný strategický plán „Strategický plán města Kroměříže, aktualizace na léta 2010 - 2020", podle předložené zprávy.

-5-

Zpráva z jednání dopravní komise ze dne 24. září 2014 – č. 2674 – 01/07

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

zpracování a realizaci návrhu změny dopravního značení na ul. Bílanská, dle znaleckého posudku v úseku od ul. J. Silného - ČSAO

zodpovídá Lambert Hanzal

termín: do 20. 12. 2014

b)

zpracování a realizaci návrhu k vyhrazení 2 parkovacích míst pro osoby s průkazem ZTP, ZTP/P na Sněmovním náměstí podél domu č. p. 41

zodpovídá Lambert Hanzal

termín: do 20. 12. 2014

c)

zpracování a realizaci návrhu změny dopravního značení na podélné parkování Pekelce vjezd od ul. Talichova

zodpovídá Lambert Hanzal

termín: do 20. 11. 2014

d)

realizaci návrhu zamezit parkování v dolní části Riegrova náměstí

zodpovídá Lambert Hanzal

termín: do 20. 11. 2014

e)

zajistit dohled městské policie nad parkováním v cyklopruhu na ul.Páleníčkova a v křižovatce Páleníčkova x Velehradská

zodpovídá Mgr. Libor Kubiš

termín: průběžně

g)

zpracování a realizaci návrhu doplnění dopravního značení na účelové komunikaci Altýře od Trávnických Zahrádek

zodpovídá Lambert Hanzal

termín: do 20. 11. 2014

h)

zpracování a realizaci návrhu doplnění dopravního značení pozor chodci v obci Těšnovice v obou směrech jízdy před dolní zastávkou autobusu

zodpovídá Lambert Hanzal

termín: do 20. 11. 2014

-6-

i)

zpracování a realizaci návrhu doplnění dopravního značení Průjezd zakázán v ul. Prof. V. Tučka a B.Zelinky

zodpovídá Lambert Hanzal

termín: do 20. 11. 2014

u k l á d á

Lambertu Hanzalovi - vedoucímu odboru služeb a Mgr. Liboru Kubišovi – pověřenému strážníku řízením městské policie, zajistit realizaci úkolů, změn dopravního značení, přípravy projektových dokumentací, kontroly parkování, podle shora uvedených bodů

n e s c h v a l u j e

a)

změnu stávajícího dopravního značení na ul. 1.máje před budovou praktické a speciální ZŠ

b)

změnu stávajícího dopravního značení na křiž. od restaurace U Klimešů x Požárníků

c)

přemístění stacionárního radaru do Trávnických Zahrádek ve směru od letiště

d)

změnu stávajícího stavu označení parkoviště u Komerční banky s časovým omezením

e)

přemístění stacionárního radaru a zpomalovacích pásů do Vážan ve směru od Jarohněvic a Kotojed

f)

změnu stávajícího dopravního značení na ul. Mánesova u vjezdu do polyfunkčního domu

g)

vyznačení zákazu stání na ul. Gorkého naproti vjezdu k RD

h)

změnu stávajícího dopravního režimu na spojovací komunikaci Trávník - Těšnovice

ch)

změnu stávajícího stavu dopravního značení před vchody do oplocených hřišť na ul. Spáčilova

i)

změnu stávajícího stavu na křižovatce Svatopluka Čecha x Kollárova

 

Aktualizace směrnice č. 1/2013 – mobilní služby úřadu – č. 2675

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

aktualizaci směrnice č. 1/2013 - o používání služeb mobilního operátora, podle předložené zprávy.

-7-

Změna zřizovací listiny p. o. Sportovní zařízení města Kroměříže – č. 2676

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže s účinností od 1. listopadu 2014 takto:

H. Předmět činnosti

1. Hlavní činnost:

a) provozování, údržba, rozvoj a pronájem tělovýchovných a sportovních zařízení:

- koupaliště Bajda, Na Sladovnách, Kroměříž

- zimní stadion, Obvodová 3474, Kroměříž

- krytý plavecký bazén, Obvodová 3965, Kroměříž

- tělocvična, Kotojedská 2590, Kroměříž

a dalších zařízení v majetku města Kroměříže, která budou svěřena do výpůjčky

b) provozování a organizování sportovních a tělovýchovných služeb včetně výuky v oblasti plaveckých sportů pro školská zařízení a jiné subjekty

c) provozování solárií a sauny v rámci provozoven svěřených do výpůjčky

d) provozování služeb souvisejících s provozem tělovýchovných a sportovních zařízení včetně pronájmu spotřebitelského vybavení

e) výroba tepelné energie pro vlastní potřebu včetně vytápění pronajatých prostor, nepodléhající licenci realizované ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

2. Doplňková činnost

a) obchodní a zprostředkovatelská činnost a další služby v rozsahu volné živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského zákona"

b) hostinská činnost

c) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

-8-

Program regenerace MPR Kroměříž v roce 2014 – upřesnění – č. – 2677

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu usnesení č. XXI. z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 29. května 2014 takto:

1.

přidělení dotace z Programu regenerace MPR Kroměříž v roce 2014

Měšťanský dům č. p. 39, č. p. 40 na Velkém náměstí v Kroměříži

36.000 Kč

Měšťanský dům č. p. 110 na Velkém náměstí v Kroměříži

425.000 Kč

Měšťanské domy č. p. 114 a bez čísla popisného na Prusinovského ulici v Kroměříži

233.000 Kč

Kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži

22.000 Kč

2.

dofinancování Programu regenerace MPR Kroměříž v roce 2014 z rozpočtu města Kroměříže na rok 2014, takto:

Měšťanský dům č. p.39, č. p. 40 na Velkém náměstí v Kroměříži

15.000 Kč

Měšťanský dům č. p. 110 na Velkém náměstí v Kroměříži

110.000 Kč

Měšťanské domy č. p. 114 a bez čísla popisného na Prusinovského ulici v Kroměříži

272.424 Kč

Kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži

5.000 Kč

-9-

Program regenerace MPR Kroměříž pro rok 2015 – č. 2678

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit návrh Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2015, jak je uvedeno níže, včetně jeho financování.

Objekty v majetku fyzických celkové náklady st. podpora příspěvek města

nebo právnických osob: (vše v tis. Kč)

Velké náměstí č.p. 39,40 180 90 18

Velké náměstí č.p. 46 664 332 67

Velké náměstí č.p. 47 376 188 38

Velké náměstí č.p. 48 477 238 48

Vodní ulice č.p. 81 742 371 74

Riegrovo nám. č.p. 141 270 135 27

Moravcova ulice č.p. 259 1.560 780 156

Objekt v majetku města:

Prusinovského ulice č.p. 114 1.320 660 660

Prusinovského ulice bez č. pop.

Velké náměstí 115

Objekty v majetku církve

Chrám sv. Mořice 2.800 1.400 280

Kostel sv. Jana Křtitele 2.716 1.358 272

Dům č.p. 150, 165 (fara) 300 150 30

Celková suma 11.405 5.702 1.670


Doplnění seznamu objektů navržených do Programu regenerace MPR Kroměříž v roce 2013 – 2017 – č. 2679

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit doplnění domů navržených do Programu regenerace MPR Kroměříž v letech 2013 - 2017 o níže uvedené objekty:

- č. pop. 45, Velké náměstí

- č. pop. 259, Moravcova ulice

-10-

Změna rozpočtového určení investičních prostředků Domu kultury v Kroměříži – č. 2680 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu rozpočtového určení investičního příspěvku Domu kultury v Kroměříži, podle přiložené zprávy.

Rozdělení finančních prostředků žadatelům v rámci dotačních titulů města Kroměříže – III. výzva 2014 – č. 2681

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozdělení dotací do 10.000 Kč včetně, žadatelům v rámci III. výzvy dotačních titulů města Kroměříže pro rok 2014, podle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozdělení dotací v rámci mimo řádného dotačního titulu, podle předložené zprávy.

Směrnice č. 2/2014 k dlouhodobému majetku – č. 2682 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

směrnici č. 2/2014, k odepisování dlouhodobého majetku, podle předložené zprávy.

Harmonogram inventarizace majetku města Kroměříže na rok 2014 – č. 2683 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

plán inventur na rok 2014, podle předložené zprávy.

-11-

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 – č. 2684 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014: (uvedené údaje v tis. Kč)

a)

na straně příjmů

- 316,0 pol. 232 návrh dotace VPP

316,0 pol. 232 návrh dotace VPP

100,0 pol. 411 dotace na činnost OLH, meliorační dřeviny

- 1.200,0 pol. 232 návrh dotace modernizace výtahů

1.280,0 pol. 421 dotace modernizace výtahů

- 5.615,0 pol. 232 návrh dotace IVVS

4.513,0 pol. 421 dotace IVVS

11.628,0 pol. 411 dotace provoz sociálních služeb

635,0 pol. 411 volby do zastupitelstva

2.247,0 pol. 121 daňové příjmy DPH

- 2.000,0 pol. 1351 odvod výtěžku z provozování loterií – platby VHP

1.300,0 pol. 112 daňové příjmy samostatná výdělečná činnost

1.040,0 pol. 112 daňové příjmy právnické osoby

12.000,0 pol. 232 návrh dotace zateplení ZŠ Zachar

1.950,0 pol. 214 podíl na HV Biopas

27.878,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů:

100,0 pol. 521 činnost OLH, meliorační dřeviny

11.628,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže

- 3.920,0 pol. 517 výměna oken ZŠ Zachar

3.920,0 pol. 612 výměna oken ZŠ Zachar

635,0 pol. 501-519 volby do zastupitelstva

260,0 pol. 501 platy zaměstnanců

55,0 pol. 501 platy zaměstnanců MP

- 315,0 pol. 501 platy VPP

390,0 pol. 533 dům kultury, provoz expozice Karla Kryla

- 250,0 pol. 612 projektová dokumentace

250,0 pol. 612 kanalizace Těšnovice

125,0 pol. 516 projekt propagace Kroměřížska

- 1.200,0 pol. 612 Dům kultury v Kroměříži

1.200,0 pol. 635 Dům kultury v Kroměříži

15.000,0 pol. 612 zateplení ZŠ Zachar

250,0 pol. 513-612 exp. K. Kryla (poutač bezpečnostní pokladna, exp. náplň)

- 250,0 pol. 612 expozice K. Kryla, vybavení

27.878,0 výdaje celkem

-12-

c)

rekapitulace :

514.733,0 příjmy celkem

527.306,0 výdaje celkem

- 12.573,0 saldo příjmů a výdajů

12.573,0 financování

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených RMK pro rozpočtový rok 2014 – č. 2685 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2014 u Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Úprkova 3268, příspěvkové organizace, podle předložené zprávy.

Návrh rozpočtového opatření na rok 2014 – č. 2686 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 ve výši 48.000 Kč na zakoupení permanentek Via Artis pro základní školy a mateřské školy zřizované městem Kroměříž.

Odměny neuvolněných členů Zastupitelstva města Kroměříže – č. 2687

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit splatnost odměn neuvolněných členů zastupitelstva města tak, že v případě skončení a následně nového volebního období zastupitelstva města, poskytuje se poslední schválená odměna neuvolněných členů zastupitelstva města v následujícím volebním období vždy od ustavujícího zasedání zastupitelstva města, v případě členů rady města, nebude-li rada zvolena na ustavujícím zasedání zastupitelstva, od zvolení rady města.

-13-

Dohody o změně VPS – č. 2688 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dohod o změně veřejnoprávní smlouvy na výkon přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků podle § 53 odst.1 z.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů s obcemi:

Bařice - Velké Těšany, Bezměrov, Honětice, Jarohněvice, Kostelany, Lubná, Lutopecny, Nová Dědina, Rataje, Roštín, Skaštice, Soběsuky, Šelešovice, Troubky-Zdislavice, Věžky, Vrbka, Zborovice, Zdounky a Zlobice,

na dobu určitou do 31. 12. 2018.

 

Mgr. Daniela Hebnarová        Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže