Usnesení z 89. schůze Rady města Kroměříže konané 4. září 2014

| 12.09.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 89. schůze Rady města Kroměříže konané 4. září 2014 

Prodej části pozemku parc. č. 2089/31 v k. ú. Kroměříž – č. 2600 – 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Mgr. Petra Sedláčka – jednatele společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej  části    pozemku      parc. č. 2089/31 - ostatní plocha,  o výměře cca 210 m2   v k. ú.   Kroměříž     pro společnost  KTS, s. r. o., se sídlem  Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž  a prodej  části    pozemku      parc. č. 2089/31 - ostatní plocha,  o výměře cca 210 m2   v k. ú.   Kroměříž pro  společnost  Biopas, spol. s r. o., se sídlem  Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, za smluvní kupní cenu  400 Kč/m²,   splatnou jednorázově  do 30 dnů   od podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického  práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujících.

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v 1. NP budovy č. pop. 4091/11 na ul. Nitranská v Kroměříži – č. 2601 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana F. Š.  

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v I. NP budovy č. p. 4091/11 na ulici Nitranská v Kroměříži s panem F. Š., IČ: 765 91 093, bytem 767 01  Kroměříž na dobu pěti let s účinností od 1. 12. 2014 za výši ročního nájemného ve stávající výši, které se bude každoročně zvyšovat o míru inflace, za účelem provozování kadeřnictví.

 

Uzavření smlouvy s firmou KAFKA a Spol. s r. o. – č. 2602 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana Lubomíra Šáška  - jednatele společnosti KAFKA a Spol. s. r. o.

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy s firmou KAFKA a Spol. s. r. o., IČ: 292 70 448, zastoupenou  panem Miroslavem Kafkou, jednatelem, se sídlem Klabalská I/420, 760 01  Zlín na pronájem nebytových prostor v I. NP budovy č. p. 2590 na ulici Kotojedská, sportovní hala Slavia, o výměře cca 1 m2 na dobu neurčitou s účinností od 5.  září  2014  za výši ročního nájemného  6.000 Kč  ročně za účelem umístění automatu na teplé nápoje. Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace. 

 -2-

Uzavření nájemní smlouvy s ČR -  ÚZSVM – parc. č. 3112/1 v k. ú. Kroměříž (Husovo nám.) – č. 2603 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

v usnesení č. 2531 - 06 z 87. schůze Rady města Kroměříže konané dne 31. července 2014 část „souhlasí“

s o u h l a s í 

s uzavřením nájemní smlouvy č. UZSVM/BKM/4014/2014-BKMM mezi městem Kroměříž a ČR -  Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,  na pronájem části pozemku parc. č. 3112/1 v k. ú. Kroměříž.

 

Výpověď z pronájmu části pozemku parc. č. 2727/1 v k. ú. Kroměříž a parc. č. 548/1 v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 2604 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výpověď z pronájmu části pozemku parc. č. 2727/1 - ostatní plocha, v k. ú. Kroměříž a dále parc. č.  548/1 - ostatní plocha, v k. ú. Vážany u Kroměříže, který má na základě smlouvy o pronájmu pozemku ze dne 16. 6. 2006 v pronájmu Ing. O. K., 767 01  Kroměříž, s tím, že tříměsíční výpovědní lhůta započne 1. října 2014.

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků pro firmu RENGL, s. r. o. – č. 2605 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

zveřejnění záměru pronájmu části pozemků parc. č. 1/5 v k. ú. Kotojedy a parc. č. 218/1 v k. ú. Bílany pro firmu RENGL, s. r. o.

2.

zveřejnění záměru pronájmu/užívání plakátovací plochy na pozemku parc. č. 406/1 v k. ú. Kroměříž pro firmu RENGL, s. r. o.

 -3-

Uzavření  smlouvy o nájmu s firmou RENGL, s. r. o. – č. 2606 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu s firmou RENGL, s. r. o., IČ: 254 20 160, zastoupenou  jednatelem panem Jaroslavem Renglem, se sídlem Zákopnická 354/11, 460 14 Liberec na pronájem části pozemků parc. č. 2725/1, 3110/3, 3127/1, 3121/2, 3542/3, 3117/4, 3117/5, 3081/2, 3075/2, 813/24, 432/9, 1500/75, 3234/2, 967/13, 3743/23, 3358/3, 1567/8, 116/1, 170/1, 1500/17, 978/1, 979/2 vše v k. ú. Kroměříž, a dále parc. č. 548/1 v k. ú. Vážany u Kroměříže na dobu určitou s účinností od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2024 za výši ročního nájemného  1.000 Kč  za každý pronajatý pozemek,  za účelem umístění, provozování a užívání plakátovacích ploch. 

 Změna nájemce bytové jednotky č. 3271/12 v domě č. pop. 3271 na ulici Talichova v Kroměříži – č. 2607 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu  nájemce bytové jednotky  č. 3271/12  v domě č. pop. 3271 na ulici Talichova  v Kroměříži z pana R. H.,  bytem    767 01 Kroměříž  na  paní  M. T., bytem  739 91 Jablunkov.

Zveřejnění záměru prodeje  části pozemku parc. č. 3744/48 v k. ú. Kroměříž – č.  2608 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e  

zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku   parc. č. 3744/48 - ostatní plocha,  o výměře cca 140 m2     v k. ú.   Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1292/1 v k. ú. Kroměříž – č. 2609 - 06

 Rada města Kroměříže po projednání

 n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku   parc. č. 1292/1- lesní pozemek,   o výměře cca 65 m2    v k. ú.   Kroměříž   a  předává věc   ke konečnému rozhodnutí   Zastupitelstvu  města Kroměříže.

-4-

Žádost o užívání pozemku parc. č. 625/16 v k. ú. Kroměříž – č. 2610 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru užívání části pozemku parc. č. 625/16 v k. ú. Kroměříž o výměře 120 m2 za účelem údržby zeleně.

 

Žádost o ukončení smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 421 v k. ú. Těšnovice – č. 2611 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

ukončení smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené mezi městem Kroměříž a panem J. K., bytem  767 01  Kroměříž dne 1. 6. 1999 na pronájem části pozemku parc. č. 421 v k. ú. Těšňovice o výměře 80 m2 za účelem kosení a úklidu trávy, dohodou,    k 30. září 2014

2.

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 421 v k. ú. Těšňovice o celkové výměře 80 m2

 

Žádost S. H.  o snížení nájemného – č.  2612 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu  nebytových prostor v domě č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži paní S. H., IČ: 758 04 387, bytem  767 01  Kroměříž, kterým se promíjí nájemné za červenec a srpen 2014 ve výši 2.884 Kč.

-5-

Smlouva o realizaci stavby č. 48/2014 mezi městem Kroměříž a B. H. – č. 2613 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 48/2014 -  „Přípojky inženýrských sítí  pro RD č. 47 v Postoupkách“  mezi městem Kroměříž a  B. H.,  bytem  767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy.

 

Smlouva o realizaci stavby č. 49/2014 mezi městem Kroměříž a Ing. H. B. – č. 2614 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy  o realizaci stavby č. 49/2014 -  „Půdní  vestavba na parc. č. 406/2 a přístavba na parc. č. 413/21, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a  Ing. H. B.  bytem   763 61 Napajedla,   podle  předložené zprávy.

 

Žádost o udělení souhlasu se stavbou – č. 2615 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

provedení oplocení na pozemcích  parc. č. 1509/1 a 157/2 v k. ú. Kroměříž, které je součástí stavby:  „Úpravy objektu, rekonstrukce 2. NP, Spáčilova 569/27, Kroměříž“,  investorem stavby je společnost Areál Spáčilova KM, s. r. o., se sídlem Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy.

 

Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu s Agrodružstvem Postoupky – č. 2616 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemků ze dne 13. 7. 2006 s Agrodružstvem Postoupky, IČ: 255 60 221, zastoupeným Ing. Janem Haškem, se sídlem Postoupky č. 14, 767 01  Kroměříž, který mění odstavec č. I. smlouvy, a to takto: Výměra pronajatých pozemků se snižuje o část výměry pozemku parc. č. 1422 v k. ú. Postoupky, a to z původní celkové výměry <st1:metricconverter productid="47.246 m2" w:st="on">47.246 m2</st1:metricconverter> na novou <st1:metricconverter productid="21.221 m2" w:st="on">21.221 m2</st1:metricconverter>.

Dále se mění v odstavci č. III. smlouvy  „Roční nájemné se snižuje o 3.903,75 Kč.“

Ostatní body smlouvy se nemění.

-6-

Schválení rozhodnutí zadavatele o námitkách uchazeče „Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže – zóna Jihovýchod – č. 2617 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a po přezkoumání námitek

r o z h o d l a

námitkám proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení k veřejné zakázce „Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže - zóna Jihovýchod“, podaným společností Skanska a. s., Líbalova 1/2348, Praha 4, Chodov, 149 00,  nevyhovět.

 

Veřejná zakázka „Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně města Kroměříže“ – č. 2618 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

m ě n í

usnesení č. 2589 - 06 z 88. schůze Rady města Kroměříže, konané dne 14. srpna  2014 z důvodu upřesnění názvu uchazeče, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější, takto:

s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, a to s

Sdružení ZAHRADA - Nagyová, „Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně města Kroměříže“

ZAHRADA Olomouc s. r. o.

Železniční 469/4, 772 11 Olomouc, IČ: 480 95 013

Za cenu dle nabídky:

2.794.987,65 Kč bez DPH

3.381.935,06 Kč s DPH

 

Zakázka malého rozsahu – přepojení kanalizace Těšnovice – jmenování komise pro otevírání nabídek a pro posouzení a hodnocení nabídek – č. 2619 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

v souladu s interní směrnicí č. 5/2012 k zadávání veřejných zakázek,  komisi pro otevírání obálek a současně pro posouzení a hodnocení nabídek ve věci veřejné zakázky na stavební práce  „Přepojení kanalizace Těšnovice“  v následujícím složení:  

Ing. Blanka Šimůnková

Marek Šindler

Ing. Josef Císař

 -7- 

Dlažba před autoservisem Ford Kotojedy – č. 2620 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

provedení zámkové dlažby před autoservisem Ford, v rámci realizace investiční akce  „Silnice II/367 Kroměříž-Kotojedy“, podle předložené zprávy. 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu  „Telefonní ústředna pro město Kroměříž“ – č. 2621

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

pověření společnosti QCM, s. r. o., Brno formou příkazní smlouvou dohledem nad průběhem veřejné zakázky malého rozsahu za nabídkovou cenu 33.638 Kč s DPH

2.

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu  „Telefonní  ústředna pro město Kroměříž“ v maximální výši 1.000.000 Kč s DPH,  formou elektronické aukce v systému EZAK

j m e n u j e

hodnotící komisi pro výběr dodavatele ve složení :

Ing. Jaroslav Adamík          náhradník: Ing. Blanka Šimůnková

Mgr. Tomáš Motal               náhradník: Mgr. Jana Sadílková - za společnost QCM

Bc. Jan Pšeja                        náhradník: Petr Procházka

 

Vyhodnocení použití IT pro práci zastupitelstva – č. 2622

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

Kanceláři úřadu zajistit stažení výpočetní techniky poskytnuté zastupitelům,  podle předložené zprávy.

 -8-

Problematika kybernetické bezpečnosti – č. 2623

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou informační zprávu o kybernetické bezpečnosti

u k l á d á

Kanceláři úřadu připravit harmonogram nezbytných kroků v souvislosti se zákonem č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a  předložit další průběžnou zprávu na schůzi Rady města Kroměříže  v listopadu 2014.

 

Volební kampaň v Kroměříži pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 – č. 2624

 Rada města Kroměříže po projednání

 s c h v a l u j e

 umístění propagačních materiálů kandidátů pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech <st1:metricconverter productid="10. a" w:st="on">10. a</st1:metricconverter> 11. října 2014 po dobu  od 13. září  2014 do 24. října 2014,  formou přemístitelných plakátovacích  zařízení ve vlastnictví jednotlivých kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic na veřejném prostranství v majetku města Kroměříže, a to zejména okolo sloupů veřejného  osvětlení, okolo stromů, na zábradlích, případně volně umístěných v zeleni či na pevných prostranstvích s tím, že po tomto termínu bude jejich umístění zpoplatněno. O umístění  těchto přenosných propagačních zařízení si rozhodnou jednotlivé kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, přičemž musí respektovat právo kandidující politické strany, politického hnutí a koalice, která má zařízení již instalováno. Kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, které této možnosti využijí, nesou zodpovědnost za to, že tato zařízení nebudou ohrožovat bezpečnost občanů a nebudou poškozovat veřejný ani soukromý majetek. Umožněním umístění těchto propagačních  ploch chce město Kroměříž předejít vylepování plakátů a dalších  propagačních materiálů  po rozvaděčích, stromech, skleněných plochách, fasádách, sloupech veřejného  osvětlení, dopravních značkách, odpadových koších, čekárnách, vratech a podobně.

 -9-

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 2625

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením takto:

1.        

U. B., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

2.        

O. Š., Zlín

Domov pro seniory Vážany

3.        

L. H., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

4.        

J. G., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

5.        

A. M., Rožnov pod Radhoštěm

Domov pro seniory U Moravy

6.        

V. B., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

7.        

J. M., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

8.        

Ing. J. N., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

9.        

V. S., Kroměříž

Domov pro seniory Vážany

10.      

M. N., Roštín

Domov pro seniory U Kašny

11.      

M. K., Chropyně

Domov pro seniory U Kašny

12.      

O. B., Kostelany

Domov pro seniory U Kašny

-10-

 

13.      

J. Ch., Kroměříž

Domov pro seniory Vážany

14.      

V. T., Kroměříž

Domov se zvláštním režimem Strom života

 

n e s c h v a l u j e

1.        

J. H., Troubky - Zdislavice

Kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením

2.        

R. T., Holešov

Kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením

 

Zapojení města Kroměříže do projektu Města – brány k poznání,  – č. 2626 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1.            

schválit zapojení města Kroměříže do projektu Města - brány poznání

2.        

pověřit Mgr. Pavla Zrnu k zastupování města v tomto projektu s tím, že bude plně spolupracovat při tvorbě regionálního produktu (zajištění podkladů).

3.        

schválit spoluúčast města na projektu v max. výši 20.000 Kč.

Finanční prostředky budou použity takto:

15.000  Kč - vytvoření filmu

  5.000  Kč - propagace města Kroměříže

 

Nabídka kalendářů  na rok 2015 – č. 2627 - 03

 Rada města Kroměříže po projednání

 n e s c h v a l u j e

 nákup nástěnných a stolních kalendářů na rok 2015 od Grafické dílny RENO, spol. s r. o.

-11-

Návrh na udělení pamětní medaile města Kroměříže  - č. 2628 - 03

 Rada města Kroměříže po projednání

 u d ě l u j e

 stříbrnou pamětní medaili města Kroměříže paní V. H.  za věrnost sokolským myšlenkám a za dlouholetou organizátorskou práci v T. J. Sokol Kroměříž, při příležitosti významného životního jubilea.

 

            Mgr. Daniela Hebnarová                                                    Mgr. Miloš Malý

          starostka města Kroměříže                                                       místostarosta