Usnesení z 87. schůze Rady města Kroměříže konané 31. července 2014

| 06.08.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 87. schůze Rady města Kroměříže konané 31. července 2014

Uzavření smlouvy na pronájem garáže na ulici Nitranská ev. č. 1817 v Kroměříži – č. 2530 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

r u š í

usnesení č. 2494 - 06 z 86. schůze Rady města Kroměříže konané dne 10. července 2014

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor s panem F. B., bytem 767 01 Kroměříž na pronájem garáže na pozemku stpč. 6772 - zastavěná plocha, v k. ú. Kroměříž - ev. č. 1817 na ulici Nitranská v Kroměříži na dobu neurčitou s účinností od 1. srpna 2014, za výši nájemného 100 Kč měsíčně, za účelem parkování vlastního osobního vozidla

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu ideální ½ dvojgaráže (o výměře 20,2 m2) v budově kotelny - stpč. 6431 na ulici Nitranská v Kroměříži, pro držitele průkazu ZTP, pro garážování vlastního vozidla za podmínky, že tento není vlastníkem jiné garáže v Kroměříži.

Uzavření nájemní smlouvy s ÚZSVM – parc. č. 3112/1 v k. ú. Kroměříž (Husovo nám.) – č. 2531 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení č. 2419 - 06 z 83. schůze Rady města Kroměříže konané dne 5. června 2014

s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy č. UZSVM/BKM/4014/2014-BKMM mezi městem Kroměříž a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, na pronájem pozemku parc. č. 3112/1 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 2 376 m2.

-2-

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2089/31 v k. ú. Kroměříž – č. 2532 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2089/31 - ostatní plocha, o výměře cca 420 m2 v k. ú. Kroměříž.

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků a plakátovacích ploch pro firmu RENGL, s. r. o. – č. 2533 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

zveřejnění záměru pronájmu pozemků parc. č. 548/1 v k. ú. Vážany u Kroměříže a parc. č. 218/2 v k. ú. Bílany pro firmu RENGL, s. r. o.

2.

zveřejnění záměru pronájmu plakátovacích ploch na pozemích parc. č. 170/1, 1500/17, 978/1, 979/2 v k. ú. Kroměříž a parc. č. 244/1 v k. ú. Kotojedy pro firmu RENGL, s. r. o.

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor na ulici Nitranská 4091/17 (kadeřnictví) – č. 2534 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v I. NP budovy č. p. 4091/11 na ulici Nitranská v Kroměříži o celkové výměře 47,6 m2 za účelem provozování kadeřnictví.

Zveřejnění záměru výpůjčky pozemku parc. č. 719/1 a 813/48 v k. ú. Kroměříž – č. 2535 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru výpůjčky pozemku parc. č. 719/1 - orná půda, v k. ú. Kroměříž o výměře 160 m2 za účelem výstavby regulační stanice plynu, vysokotlaké přípojky plynu a jejího ochranného pásma a pozemku parc. č. 813/48 - ostatní plocha, v k. ú. Kroměříž o výměře 40 m2 za účelem výstavby vysokotlaké přípojky plynu a jejího ochranného pásma.

-3-

Ukončení smlouvy o užívání pozemku parc. č. 388/2 v k. ú. Těšnovice – č. 2536 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o užívání pozemku uzavřené dne 14. ledna 2004 mezi městem Kroměříž a paní A. P., bytem Těšňovice, 767 01 Kroměříž na užívání pozemku parc. č. 388/2 v k. ú. Těšňovice o celkové výměře 150 m2 za účelem pravidelné a řádné údržby a úklidu plochy, dohodou, a to ke dni 1. srpna 2014.

Smlouva o realizaci stavby č. 37/2014 mezi městem Kroměříž a D. N. – č. 2537 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 37/2014 - „Stavební úpravy RD Kroměříž - Erbenovo nábř. č. p. 948/30“ mezi městem Kroměříž a D. N., bytem Erbenovo nábřeží, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 38/2014 mezi městem Kroměříž a manželi Jiřím a Lucií N. - č. 2538 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 38/2014 - „Novostavba rodinného domu Trávník, p. č. 75“ mezi městem Kroměříž a manželi Jiřím a Lucií N., bytem Těšnovice, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 39/2014 mezi městem Kroměříž a Ing. V. B. – č. 2539 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 39/2014 - „Objekt garáže a bazénu, zpevněné plochy v zahradě domu Kollárova 741, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a Ing. V. B., bytem Havířov - Podlesí, podle předložené zprávy.

-4-

Smlouva o realizaci stavby č. 40/2014 mezi městem Kroměříž a SVORNOST, SBD Kroměříž – č. 2540 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 40/2014 - „Revitalizace bytového domu Albertova 3985, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a SVORNOST, stavební bytové družstvo Kroměříž, se sídlem Ztracená 2647, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 41/2014 mezi městem Kroměříž a Ing. Jarmilou D. a Ing. Jiřím Z. - č. 2541 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 41/2014 - „Vodovodní přípojka pro budovu na stpč. 357/1 v k. ú. Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a Ing. Jarmilou D. bytem 769 01 Holešov a Ing. Jiřím Z., bytem 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 42/2014 mezi městem Kroměříž a M. V. – č. 2542 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 42/2014 - „Zateplení budovy č. pop. 2085, Tomkova, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a Miroslavem V., bytem 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 43/2014 mezi městem Kroměříž a Pavlem K. – č. 2543 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 43/2014 - „Rozšíření sjezdu k RD, Myslbekova 2479/44, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a panem Pavlem K., bytem 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

-5-

Smlouva o realizaci stavby č. 44/2014 mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků jednotek U Rejdiště 3725, 3726, 3727 – č. 2544 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 44/2014 - „Kotelna v bytovém domě č. pop. 3725, 3726, 3727, ulice U Rejdiště v Kroměříži“ mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků jednotek U Rejdiště 3725, 3726, 3727, se sídlem U Rejdiště 3726, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Změna nájemce bytové jednotky a garáže v domě č. pop. 3270 na ulici Talichova v Kroměříži a změna v převodu jednotek – č. 2545 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu nájemce bytové jednotky č. 3270/10 a nebytové jednotky (garáže) v domě č. pop. 3270 na ulici Talichova v Kroměříži z pana Zdeňka B. na Marii B., oba bytem Kroměříž.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě V. v usnesení z XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 19. listopadu 2009 ve věci prodeje bytové jednotky 3270/10 a příslušejících podílů a jednotky 3270/2 – garáže, včetně příslušejících podílů, z pana Zdeňka B. na Marii B., oba bytem Kroměříž.

Zřízení sjezdů k rodinným domům Kotojedy č. pop. 10 a č. pop. 45 – č. 2546 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení sjezdů k rodinným domům č. pop. 10 a č. pop. 45 v Kotojedech, v rámci realizace investiční akce „Silnice II/367 Kroměříž-Kotojedy“, podle předložené zprávy.

-6-

Uzavření smlouvy na pronájem pozemků parc. č. 143/1, 277/7 a 145/20 v k. ú. Kotojedy – č. 2547 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy mezi městem Kroměříž a panem Ing. M. R., bytem 767 01 Kroměříž na pronájem pozemků parc. č. 143/1 - orná půda, o výměře 526 m2, 145/20 - orná půda, o výměře 345 m2 a 277/7 - ostatní plocha, o výměře 286 m2, vše v k. ú. Kotojedy, které jsou ve vlastnictví pana Ing. M. R., na dobu neurčitou s účinností od 1. srpna 2014 za výši nájemného 1 Kč za pozemky celkem s tím, že město Kroměříž nebude pozemky využívat ke komerčním účelům, bude předmětné pozemky řádně udržovat (sečení trávy), obě strany mají právo smlouvu kdykoliv vypovědět bez vzniku následných závazků a s okamžitou platností.

Zveřejnění záměru umístění nápojového automatu ve sportovní hale Slavia v Kroměříži – č. 2548 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v 1. NP budovy č. pop. 2590 na ulici Kotojedská v Kroměříž, sportovní hala Slavia, za účelem umístění automatu na teplé nápoje.

Smlouva o realizaci stavby mezi městem Kroměříž a Martinem M. – č. 2549 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby „Stavební úpravy spočívající v rekonstrukci kotelny na bar (pivnici) na ulici Francouzská č. p. 4063, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a Martinem M., bytem 686 06 Uherské Hradiště, podle předložené zprávy.

-7-

Čistění odpadních vod v místních částech města Kroměříže – Těšnovice, Zlámanka, Drahlov, Trávnické Zahrady – č. 2550 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

důvodovou zprávu o stavu přípravy zajištění zákonných opatření na čistění odpadních vod z místních částí města Kroměříže - Těšnovic, Zlámanky, Drahlova a Trávnických Zahrad, podle předložené zprávy

u k l á d á

místostarostovi města Kroměříže Mgr. Miloši Malému projednat dokončení přípravy a následnou realizaci odsouhlasených opatření na představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. a následně informovat Radu města Kroměříže o výsledku jednání.

Dodatek č. 3 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí ze dne 3. 12. 2012 – Kroměřížské technické služby, s. r. o. – č. 2551

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí ze dne 3. 12. 2012 mezi městem Kroměříž a Kroměřížskými technickými službami, s. r. o., IČ: 262 76 437, se sídlem Kaplanova 2959, Kroměříž, podle předložené zprávy.

Nařízení města Kroměříže č. 2/2014 a Provozní řád parkovišť – č. 2552

Rada města Kroměříže po projednání

v y d á v á

nařízení města Kroměříže č. 2/2014, kterým se vymezují oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít ke stání vozidla jen za sjednanou cenu, podle předložené zprávy

s c h v a l u j e

Provozní řád placených parkovišť v Kroměříži, podle předložené zprávy.

-8-

Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu – aukce mobilní operátor – č. 2553

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření rámcové smlouvy na služby mobilního operátora se společností O2 Czech Republic a. s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22, Praha 4, IČ: 60193336 pro období od 1. října 2014 do 30. září 2016, podle předložené zprávy

u k l á d á

kanceláři tajemníka Městského úřadu Kroměříž připravit dohody se všemi příspěvkovými organizacemi města Kroměříž obsahující závazek poskytnout nezbytná statistická data pro evidenci čerpání rámcové smlouvy, podle předložené zprávy.

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na provoz dopravního hřiště – č. 2554 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 130.000 Kč na zajištění provozu a správy dětského dopravního hřiště v Kroměříži v roce 2014, podle předložené zprávy.

Jmenování vedoucího úředníka stavebního úřadu Městského úřadu Kroměříž – č. 2555

Rada města Kroměříže po projednání v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. g), zákona č. 1128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, na návrh tajemníka městské úřadu a na základě výběrového řízení ze dne 21. července 2014

j m e n u j e

Ing. arch. Vladimíra Zicháčka do funkce vedoucího úředníka odboru stavební úřad Městského úřadu Kroměříž s účinností od 1. října 2014.

-9-

10. výročí založení Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje, p. o. – č. 2556 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2014, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje, p. o., na uspořádání oslav 10. výročí jejího založení.

Dotace mimo řádné dotační tituly – Středomoravské sdružení orientačních sportů – č. 2557

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit dotaci, mimo řádné dotační tituly, Středomoravskému sdružení orientačních sportů pro konání 19. Akademického mistrovství světa v orientačním běhu v roce 2014 výši 15.000 Kč na závod Velká cena Kroměříže v orientačním sprintu.

Žádost o finanční příspěvek a záštitu na vzdělávací konferenci TED X Kroměříž – č. 2558 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8.500 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2014, z částky 200.000 Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro sdružení Inspiruj se o. s., na uspořádání vzdělávací konference TED X Kroměříž, která se bude konat dne 20. září 2014 v prostorách kina Nadsklepí.

Závěrečný účet a zpráva o přezkoumání hospodaření sdružení České dědictví UNESCO za rok 2013 – č. 2559 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vzít na vědomí závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2013, podle předložené zprávy.

-10-

Schválení zahraničních služebních cest – č. 2560

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

účast Ing. Jaroslava Adamíka, RSDr. Vladimíra Kenši a p. Fontula - tlumočníka, na oslavě Dnů města Ramnicu Valcea ve dnech 27. července - 30. července 2014. K realizaci této služební cesty schvaluje využití služebního vozidla Městského úřadu v Kroměříž s řidičem panem Vlastimilem Brázdilem

m ě n í

1.

usnesení č. 2523 - 03 z 86. schůze Rady města Kroměříže konané 10. července 2014, bod c) takto: vypouští se: „Mgr. Daniela Hebnarová, Marek Šindler a Marcela Formanová", doplňuje se: „Ing. Blanka Šimůnková, Marek Šindler“

2.

usnesení č. 2524 - 03 z 86. schůze Rady města Kroměříže konané 10. července 2014 takto: doplňuje se „uvolněné členky ZMK Ing. Blanky Šimůnkové“.

Žádost Oblastní charity Kroměříž o vydání bezplatných parkovacích karet – č. 2561

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání devíti kusů bezplatných parkovacích karet pro vozidla Oblastní charity Kroměříž na dobu jednoho roku.

Udělení Ceny města Kroměříže v roce 2014 paní Sylviane Brazillier – č. 2562 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit udělení Ceny města Kroměříže v roce 2014 paní Sylviane Brazillier za rozvoj partnerských vztahů mezi městem Kroměříž a městem Chateaudun.

 

  Mgr. Daniela Hebnarová                                Mgr. Miloš Malý
starostka města Kroměříže                             místostarosta