Usnesení z 85. schůze Rady města Kroměříže konané 20. června 2014

| 23.06.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 85. schůze Rady města Kroměříže konané 20. června 2014

Výběr dodavatele stavby na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci: Rekonstrukce střešního a obvodového pláště zimního stadionu Kroměříž – část obvodový plášť – č. 2485 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

a)

r o z h o d l a

o vyloučení uchazeče K + S STAVEBNÍ, s. r. o., Altýře 582, 767 01 Kroměříž z důvodu nesplnění zadávacích podmínek

b)

r o z h o d l a

o výběru nejvhodnější nabídky

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavbu: ,,Rekonstrukce střešního a obvodového pláště zimního stadionu Kroměříž - část obvodový plášť“ s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku a to:

DM Mont s. r. o., Kroměřížská 14, 767 24 Hulín

Cena bez DPH

Cena včetně DPH

Nabídková cena - jižní štít

1.144. 094 Kč

1.384.354 Kč

Nabídková cena - severní štít

700. 905 Kč

848 095 Kč

Nabídková cena celkem

1.844. 999 Kč

2.232.449 Kč

Na druhém místě v pořadí se umístil uchazeč:

2. Stav consult, s. r. o., Jožky Silného 2349, 767 01 Kroměříž

Cena bez DPH

Cena včetně DPH

Nabídková cena - jižní štít

1.389.670 Kč

1.681.501 Kč

Nabídková cena - severní štít

810.012 Kč

980.114 Kč

Nabídková cena celkem

2.199.682 Kč

2.661.615 Kč

-2-

Žádost Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži o prodloužení konání akce – č. 2486 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

udělení výjimky podle čl. 5 obecně závazné vyhlášky města Kroměříž č. 5/2008 na prodloužení doby konání akce - promítání filmu dne 25. června 2014 do 23.15 hodin v zahradě Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, směrem na Malý Val s tím, že po 22.00 hodině bude zvuk zeslaben tak, aby nerušil obyvatele města.

  Mgr. Daniela Hebnarová                   Mgr. Miloš Malý
starostka města Kroměříže               místostarosta