Usnesení z 83. schůze Rady města Kroměříže konané 5. června 2014

| 12.06.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 83. schůze Rady města Kroměříže konané 5. června 2014

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – 2413

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením takto:

1.

K. K., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

2.

J. K., Uherské Hradiště

Domov pro seniory Vážany

3.

M. H., Lechotice

Domov pro seniory U Moravy

4.

J. H., Lechotice

Domov pro seniory U Moravy

5.

R. V., Kojetín

Domov pro seniory Vážany

6.

M. V., Přerov

Domov pro seniory U Moravy

7.

R. P., Milovice

Domov pro seniory Vážany

8.

M. P., Milovice

Domov pro seniory Vážany

9.

A. K., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

10.

J. B., Zástřizly

Domov pro seniory Vážany

-2-

11.

M. T., Popovice

Domov pro seniory Vážany

12.

J. B., Kostelany

Domov pro seniory Vážany

13.

Ing. J. K., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

14.

L. G., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

15.

V. K., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

16.

M. K., Uherské Hradiště

Domov pro seniory U Moravy

17.

J. V., Chropyně

Domov pro seniory U Moravy

18.

K. K., Zářičí

Domov pro seniory Vážany

19.

PhDr. V. G., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

20.

A. K., Kroměříž

Domov se zvláštním režimem Strom života

21.

A. V., Kroměříž

Domov se zvláštním režimem Strom života

22.

V. Z., Kroměříž

Domov se zvláštním režimem Strom života

23.

A. Z., Kroměříž

Domov se zvláštním režimem Strom života

24.

J. F., Valtice

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

-3-

n e s c h v a l u j e

1.

V. O., Uherské Hradiště

Kontraindikace přijetí do Domova pro seniory

2.

J. N., Zlobice

Kontraindikace přijetí do Domova pro seniory

3.

P. G., Ostrava

Kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením

Prodej pozemku parc. č. 2769/111 v k. ú. Kroměříž – č. 2414 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti manželů M. a V. Š.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku parc. č. 2769/111 - ostatní plocha, o výměře 107 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele M. a V. Š., bytem 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 350 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Prodej pozemků parc. č. 665/20, 665/28, 665/46, 704/9 v k. ú. Kroměříž – č. 2415 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti:

- Ing. J. V., CSc.

- V. K. a Z. K. – zástupci společnosti Kamax-Metal s. r. o.

- Ing. F. V. – zástupce společnosti Ovocná školka Litenčice, spol. s r. o.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemků parc. č. 665/20 - orná půda, o výměře 322 m², parc. č. 665/28 - orná půda, o výměře 57 m², části pozemku parc. č. 665/46 - orná půda, o výměře cca 970 m² a parc. č. 704/9 - lesní pozemek, o výměře 127 m², vše v k. ú. Kroměříž pro Ing. J. V., CSc., 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 350 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku parc. č. 665/46 v k. ú. Kroměříž bude provedeno na náklady kupujícího.

-4-

Prodej části pozemku parc. č. 1484/6 v k. ú. Kroměříž – č. 2416 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit prodej části pozemku parc. č. 1484/6 - zahrada, o výměře cca 285 m² v k. ú. Kroměříž.

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 52 v Bílanech – č. 2417 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy s panem M. A., UNIMA, 767 01 Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 52 v Bílanech o celkové výměře 223 m2,na dobu pěti let s účinností od 1. července 2014, za výši nájemného 10.000 Kč ročně, za účelem provozování pohostinství.

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 3965 na ul. Obvodová v Kroměříži (sklad drogerie) – č. 2418 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní E. G.

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy s panem J. S., 716 00 Ostrava – Radvanice, na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži o celkové výměře 84 m2 na dobu pěti let s účinností od 6. června 2014, za výši nájemného 800 Kč/m2/rok, za účelem skladu drogerie. Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace.

Uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci s ÚZSVM – parc. č. 3112/1 v k. ú. Kroměříž (Husovo nám.) – č. 2419 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s uzavřením nájemní smlouvy č. UZSVM/BKM/1486/2014-BKMM mezi městem Kroměříž a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, na pronájem parc. č. 3112/1 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 2 376 m2, podle předložené zprávy.

-5-

Prodej domu č. pop. 1413 na Kojetínské ulici v Kroměříži – č. 2420 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit prodej domu č. pop. 1413 na pozemku parc. st. č. 1260 a pozemků parc. st. č. 1260 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 196 m² a parc. č. 434/5 - zahrada o výměře 114 m², vše v k. ú. Kroměříž na ulici Kojetínská pro pana E. O., 768 24 Hulín, za celkovou smluvní kupní cenu 1.650.000 Kč, splatnou v měsíčních splátkách 165 x 10.000 Kč před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Zrušení bodu č. 2133 – 06 v usnesení ze 71. schůze Rady města Kroměříže konané dne 6. února 2014 – č. 2421 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

bod č. 2133 - 06 v usnesení ze 71. schůze Rady města Kroměříže konané dne 6. února 2014, v plném znění.

Změna nájemce bytové jednotky č. 3338/30 v domě č. pop. 3338 na ul. Havlíčkova v Kroměříži a v převodu jednotek – č. 2422 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu nájemce bytové jednotky č. 3338/30 v domě č. pop. 3338 na ulici Havlíčkova v Kroměříži z Ing. M. S. a Mgr. R. S., bytem 767 01 Kroměříž na manžele Ing. I. Z. a R. Z. , oba bytem 767 01, Kroměříž.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě XI. v usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 15. listopadu 2012 ve věci převodu nebytové jednotky 3338/8 a příslušejících podílů z Ing. M. S. a Mgr. R. S., oba bytem 767 01 Kroměříž na Ing. I. Z. a Mgr. R. Z., oba bytem 767 01 Kroměříž.

-6-

Změna nájemce bytové jednotky č. 3345/8 v domě č. pop. 3345 na ulici Talichova v Kroměříži a v převodu jednotky – č. 2423 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu nájemce bytové jednotky č. 3345/8 v domě č. pop. 3345 na ulici Talichova v Kroměříži z J. a Z. V., bytem 767 01 Kroměříž na manžele M. a M. M. oba bytem 768 02 Zdounky

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě XIII. v usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 29. dubna 2010 ve věci převodu bytové jednotky 3345/8 a příslušejících podílů z J. a Z. V., bytem 767 01 Kroměříž na manžele M. a M. M., oba bytem 768 02 Zdounky.

Zveřejnění záměru pronájmu garáže na ul. Nitranská v Kroměříži – č. 2424 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu ideální ½ dvojgaráže (o výměře 20,2 m2) v budově kotelny - stpč. 6431 na ulici Nitranská v Kroměříži přednostně pro držitele průkazu ZTP nebo pro osobu se zdravotním postižením, pro garážování vlastního vozidla za podmínky, že tento není vlastníkem jiné garáže v Kroměříži.

Zveřejnění záměru prodeje nebo pronájmu parc. č. 395/1 a 395/4 v k. ú. Postoupky – č. 2425 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu, nebo užívání, pozemku parc. č. 395/1 – ostatní plocha, o výměře cca 38 m2 a pozemku parc. č. 395/4 - ostatní plocha, o výměře cca 40 m2, v k. ú. Postoupky, za účelem údržby

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 395/4 - ostatní plocha, výměře cca 40 m2 v k. ú. Postoupky a předává věc Zastupitelstvu města Kroměříže ke konečnému rozhodnutí.

-7-

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 116/6 v k. ú. Kroměříž – č. 2426 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 116/6 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 400 m2 za účelem parkovacích a skladovacích prostor.

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. pop. 4091 na ul. Nitranská v Kroměříži – č. 2427 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č.p. 4091 na ulici Nitranská v Kroměříži o celkové výměře 75,50 m2

2.

užívání nebytových prostor v budově č.p. 4091 na ulici Nitranská v Kroměříži o celkové výměře 75,50 m2, od 1. července 2014 do doby ukončení výběrového řízení, za cenu ve výši stávajícího nájmu.

Zveřejnění záměru užívání pozemku parc. č. 193 v k. ú. Miňůvky (sečení trávy) – č. 2428 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru užívání pozemku parc. č. 193 - orná půda, v k. ú. Miňůvky o celkové výměře 733 m2 za účelem sečení trávy.

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 556 v k. ú.Trávník – č. 2429 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 556 v k. ú. Trávník o výměře cca 36 m2 za účelem údržby.

-8-

Žádost o souhlas s vyhrazením parkovacího místa na ulici Havlíčkova v Kroměříži – č. 2430 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s umístěním vyhrazeného parkovacího místa pro držitele ZTP č. 067997 pana A. P., bytem 767 01 Kroměříž na ulici Havlíčkova u domu č. p. 2622/1 o rozloze 3,5 x 4,0 m pro vozidlo SPZ 2Z27237, na dobu jednoho roku.

Smlouva o realizaci stavby č. 26/2014 mezi městem Kroměříž a společností Marigo s. r. o. – č. 2431 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 26/2014 - „Přístavba a změna užívání domu č. p. 3341/9 na ulici Alšova v Kroměříži“ mezi městem Kroměříž a společností Marigo s. r. o. se sídlem Dolnozahradská 1705/1A, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 27/2014 mezi městem Kroměříž a manželi M. a J. S. – č. 2432 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 27/2014 - „Rekonstrukce rodinného domu Partyzánská 2302/16, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a manželi M. a J. S. bytem Česká 4757, 760 05 Zlín, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 28/2014 mezi městem Kroměříž a Ing. L. D. – č. 2433 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 28/2014 - „Dopravní napojení na pozemek p. č. 1508, k. ú. Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a Ing. L. D., bytem 602 00 Brno, podle předložené zprávy.

-9-

Smlouva o realizaci stavby č. 29/2014 mezi městem Kroměříž a manželi V. – č. 2434 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 29/2014 - „Rodinný dům na pozemku 417 a 1130/1 v k. ú. Postoupky“ mezi městem Kroměříž a manželi J. a J. V., oba bytem 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Žádost o souhlas se změnou stavby před dokončením – ZTV pro výstavbu RD Trávník – č. 2435 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

se změnou stavby před dokončením „ZTV pro výstavbu RD v obci Trávník“ , dle projektové dokumentace zhotovené Ing. Vojtěchem Řihákem - ComTech, projektová a inženýrská činnost, dopravní stavby, Třasoňova 3344, Kroměříž pro investora stavby Strabis group s. r. o. se sídlem Kubelíkova 1224, 130 00 Praha 3, podle předložené zprávy.

Žádost o souhlas vlastníka pozemků pro firmu Rengl, s. r. o.- č. 2436 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s umístěním plakátovacích ploch na pozemkových parc. č. 406/1, 2725/1, 3110/3, 1500/17, 170/1, 3117/5, 3127/1, 3121/2, 3542/3, 3117/4, 3081/2, 3075/2, 813/24, 978/1, 432/9, 1500/75, 3234/2, 967/13, 3743/23, 3358/3, 1567/8 a 116/1, vše v k. ú. Kroměříž a dále parc. č. 548/1 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro společnost RENGL, s. r. o., IČ 254 20 160, se sídlem Zákopnická 354/11, Liberec.

-10-

Žádost o povolení užívání veřejného prostranství (Klub UNESCO) – č. 2437 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s bezúplatným umístěním 4 kusů informačních panelů o velikosti 118,8 x 175 cm na ulici Obvodová - u Kauflandu, Milíčově náměstí, na Vejvanovského ulici, na Velkém náměstí pro Klub UNESCO Kroměříž se sídlem Riegrovo nám. 149, Kroměříž za účelem propagace akcí „Multižánrový piknik“ a „Hudba v zahradách a zámku Kroměříže“ na období od 5. června 2014 do 31. července 2014.

Uzavření rámcových smluv – IT a nábytek – č. 2438

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

Uzavření rámcové smlouvy na dodávky IT s firmami: JTV s. r. o. (IČ: 25595563), ALTAIR SOFTWARE s. r. o. (IČ: 28350511), Autocont CZ s.r.o. (IČ: 47676795), C SYSTEM CZ a. s. (IČ: 27675645), Computer system cz s. r. o. (IČ: 26834979), NWT a. s. (IČ: 63469511), OKEA CS 21 Kroměříž, s. r. o (IČ: 25349953) a M Computers s. r. o. (IČ: 26042029) v celkovém objemu 1.950.000 Kč bez DPH, s platností smluv do 31. prosince 2018.

2.

Uzavření rámcové smlouvy na dodávky nábytku s firmami: ATOL GROUP, a. s. (IČ: 25596934), AMBRA - Group, s. r. o. (IČ: 25379887), Artspect, a. s. (IČ: 28123395), KORYNA a. s. (IČ: 26309165), Integra, výrobní družstvo , Zlín (IČ: 00030970),

B-Credit s. r. o. (IČ: 60066091) a Český nábytek a. s. (IČ: 26063395) v celkovém objemu 1.950.000 Kč bez DPH, s platností smluv do 31. prosince 2018.

u k l á d á

Kanceláři úřadu Městského úřadu Kroměříž organizaci dílčích minitendrů v maximálním jednorázovém objemu 400.000 Kč bez DPH pro nákup IT nebo nábytku dle potřeb města Kroměříž a v souladu se schváleným rozpočtem na aktuální rok. Jediným hodnotícím kriteriem bude celková cena nabídky a pro hodnocení bude vždy využita elektronická aukce.

-11-

Doplnění hladinového čidla na řeku Moravu – most na ulici Tovačovského – Hulínská – č. 2439 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření ve výši 61.000 Kč v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 jako navýšení příspěvku pro krizové řízení na pořízení hladinového čidla na most Karla Rajnocha pro potřeby krizového řízení města Kroměříž.

Schválení projektové žádosti „Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříž – zóna Jihovýchod“ v rámci IPRM Kroměříže – zóna Jihovýchod – č. 2440 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

schválení projektové žádosti „Revitalizace zeleně a vybraných komunikací v rámci IPRM Kroměříže - zóna Jihovýchod“ Řídícím výborem IPRM Kroměříže dne 28. května 2014.

Výběr dodavatele – veřejná zakázka malého rozsahu „Starý pivovar – expozice Karla Kryla“ – č. 2441 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r o z h o d l a

o vyloučení uchazeče INTEREXPO BRNO, spol. s r. o., Kaštanová 70a, 620 00 Brno z další účasti v zadávacím řízení a to z důvodu, že nebyly splněny podmínky stanovené v „Zadávací dokumentaci" veřejné zakázky „Starý pivovar – expozice Karla Kryla“. Důvodem vyřazení je dodání neúplné nabídky.

s c h v a l u j e

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Starý pivovar – expozice Karla Kryla“ s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, a to s firmou:

Sun Drive, s. r. o., Chudčice 28, 664 71 Brno

za cenu dle nabídky: 1.995.085 Kč bez DPH

Na druhém místě se umístil uchazeč:

TREEXPO s. r. o., Fišova 28, 602 00 Brno

za cenu dle nabídky: 2.285.315,50 Kč bez DPH

-12-

Vyhlášení veřejné zakázky na realizaci projektu „Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně ve městě Kroměříži“ – č. 2442 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně textu Výzvy a Zadávací dokumentace, na realizaci projektu „Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně ve městě Kroměříži“. Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na služby, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve věci veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 38 na realizaci projektu „Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně ve městě Kroměříži“ tyto komise:

a)

dle § 71 zákona komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:

Ing. Marie Knotová

Ing. Martin Posolda

Ing. Jana Kotková

b)

dle § 74 zákona hodnotící komisi v následujícím složení:

Mgr. Daniela Hebnarová náhradník: Mgr. Miloš Malý

Lambert Hanzal náhradník: Ing. Vlastimil Foltýn

Ing. Martin Posolda náhradník: Miloslav Gerla

Ing. Leona Císařová náhradník: RNDr. Božena Ševčíková

Ing. Blanka Šimůnková náhradník: Ing. Petr Opravil

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi v souladu s § 59 odst. 3) zákona k posouzení kvalifikace dodavatele

s c h v a l u j e

seznam firem, kterým bude zaslána Výzva:

Ing. Ladislava Nagyová - GARD&N

Hradišťská 250, 686 03 Staré Město

IČ: 65812131

FLORSTYL s. r. o.

Panská 25, 686 04 Kunovice


IČ: 60731346

-13-

ZAHRADA Olomouc s. r. o.

Železniční 469/4, 772 11 Olomouc

IČ: 48 39 50 13

Zábojník - contractors, s. r. o.

Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

IČ: 26258692

KAVYL spol. s r. o.

Mohelno 563, 675 75 Mohelno

IČ: 49975358

BIOPAS, spol. s. r. o.

Albertova 4258/3A, 767 01 Kroměříž

IČ: 46960511

Ing. Jiří Vrbas - Květ

Nádražní 155, 664 08 Blažovice

IČ: 42316065

Blažej Stella Zámecké zahradnictvíBělidla 1328

IČ: 12732508

Ing. Zdeněk Šarapatka

Břenkova 18, 613 00 BrnoIČO: 64306267

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených RMK pro rozpočtový rok 2014 – č. 2443 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2014 u Základní školy Zámoraví, Kroměříž, příspěvkové organizace, podle předložené zprávy.

-14-

Žádost Muzea umění Olomouc o finanční příspěvek na vydání publikace Kroměřížský kabinet mincí – ražby porýnských duchovních kurfiřtů – č. 2444 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2014, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, Muzeu umění Olomouc, Denisova 47, 771 11 Olomouc na vydání publikace Kroměřížský kabinet mincí - ražby porýnských duchovních kurfiřtů.

Výsledek konkursního řízení a jmenování ředitele ZŠ, Kroměříž, Komenského nám. 440, p. o. – č. 2445 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

výsledek konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvkové organizace

j m e n u j e

pana Mgr. Milana Budína, bytem Kroměříž, ředitelem Základní školy, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž, na dobu určitou šesti let s účinností od 1. srpna 2014.

Navýšení počtu zaměstnanců na odbor školství a sociální péče – úsek OSPOD, a na odbor služeb MěÚ – č. 2446

Rada města Kroměříže po projednání

s t a n o v u j e

dle § 102 odst. 2 písm.j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců města Kroměříže v MěÚ Kroměříž na 206 zaměstnanců

1.

z důvodu zvýšení počtu zaměstnanců oddělení sociální péče, úsek OSPOD, odboru školství a sociální péče Městského úřadu Kroměříž o čtyři pracovníky

2.

z důvodu zvýšení počtu zaměstnanců odboru služeb o jednoho zaměstnance,

s účinností od 1. července 2014.

-15-

Metodika dotačních titulů města Kroměříže – změna – č. 2447

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Metodiku dotačních titulů města Kroměříže, verze 2.2, podle předložené zprávy.

Mgr. Daniela Hebnarová       Mgr. Miloš Malý
starostka města Kroměříže  místostarosta