Usnesení z 80. schůze Rady města Kroměříže konané 7. května 2014

| 16.05.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 80. schůze Rady města Kroměříže konané 7. května 2014

Změna v usnesení z XXXII. zasedání ZMK konaného 28. ledna 2010, bod III. – č. 2353 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě III. v usnesení z XXXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 28. ledna 2010, takto:

místo „.....a to id. 4/6 pro paní J. K., id. 1/6 pro T. K. a id. 1/6 pro M. K., všichni .....“

bude uvedeno „..... pro pana O. T......“

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 888 v k. ú. Kroměříž – č. 2354 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 888 - orná půda o výměře 3.769 m² v k. ú. Kroměříž pro vlastníky sousedních nemovitostí a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 665/20, 665/28, 665/46, 704/9 v k. ú. Kroměříž – č. 2355 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 665/20 - orná půda o výměře 322 m², parc. č. 665/28 - orná půda o výměře 57 m², části pozemku parc. č. 665/46 - orná půda o výměře cca 970 m² a parc. č. 704/9 - lesní pozemek o výměře 127 m², vše v k. ú. Kroměříž.

-2-

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. pop. 3965 na ul. Obvodová v Kroměříži (sklad drogérie) – č. 2356 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

ukončení smlouvy na pronájem nebytových prostor s paní E. G., bytem 736 01 Havířov – Město, uzavřené dne 1. března 2014 na pronájem nebytových prostor o výměře 84 m2 v budově č. pop. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži za účelem zřízení skladu drogerie, dohodou, a to k 8. květnu 2014

2.

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. pop. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži o celkové výměře 84 m2.

Žádost o pronájem pozemku parc. č. 466/1 v k. ú. Vážany u Kroměříže (parkovací místa) – č. 2357 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 466/1 v k. ú. Vážany u Kroměříže o výměře 50 m2 za účelem vybudování parkování pro osobní automobily.

Žádost o pronájem pozemku parc. č. 3234/2 v k. ú. Kroměříž (reklamní tabule) – č. 2358 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 3234/2 - ostatní plocha, v k. ú. Kroměříž o výměře 1 m2 za účelem umístění reklamní tabule cestovní kanceláře.

-3-

Žádost o prodloužení smlouvy o nájmu nebytových prostor (Bílany č. pop. 52 – pohostinství) – č. 2359 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. pop. 52 Bílany, za účelem provozování pohostinství.

Smlouva o realizaci stavby č. 22/2014 mezi městem Kroměříž a Z-FIN, a. s. – č. 2360 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 22/2014 - „Přestavba měšťanského domu na hotel, Kovářská 20, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a společností Z- FIN, a. s., se sídlem Petržílkova 2267/12, 15800 Praha - Stodůlky, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 23/2014 mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků domu na ulici Moravská č. pop. 3412, 3413, 3414 a 3415 v Kroměříži – č. 2361 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 23/2014 - „Stavební úpravy bytového domu Moravská 3412-15, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a Společenstvím vlastníků domu na ulici Moravská č. p. 3412, 3413, 3414 a 3415 v Kroměříži, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 24/2014 mezi městem Kroměříž a paní J. B. – č. 2362 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 24/2014 - „Novostavba rodinného domu Kroměříž, p. č. 890/71“ mezi městem Kroměříž a paní J. B., bytem 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

-4-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Hráza – kabel NN, Wachal) – č. 2363 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemků stpč. 8122/1, parc. č. 1104/44, 1500/341, 1500/32, 1104/45 a 1104/61 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Hráza - kabel NN, Wachal“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 2.350 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Hanácké náměstí – kab. pilíř SR, PMS) – č. 2364 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemku parc. č. 3743/87 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového pilíře NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Hanácké náměstí - kab. pilíř SR, PMS“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

-5-

Zřízení služebnosti pro společnosti Kamax – Metal s. r. o. 2365 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

a)

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemků parc. č. 625/66 a 665/46 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění podzemního vedení NN, dále pro zřízení a provozování kanalizační a vodovodní přípojky, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech č. 6460-52/2014 ze dne 31. 3. 2014 a č. 6462-40/2014 ze dne 31. 3. 2014, vypracovaných společností Geokar s. r. o., Nádražní 514, Bystřice pod Hostýnem, pro společnost Kamax-Metal s. r. o., se sídlem Havlíčkova 3057, 76701 Kroměříž jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí do katastru nemovitostí.

b)

zřízení služebnosti stezky a cesty k tíži pozemků parc. č. 625/54, parc. č. 625/66, parc. č. 625/67, vše ostatní plochy, ostatní komunikace v k. ú. Kroměříž pro společnost Kamax-Metal s. r. o., se sídlem Havlíčkova 3057, 76701 Kroměříž jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč na dobu neurčitou. Oprávnění ze služebností je spojeno s vlastnictvím nemovitostí parc. č. 625/22,625/75, 625/83, 625/102, 625/103, 625/107,665/35, stpč. 3155 a stpč. 3152/3 v k. ú. Kroměříž.

Oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti do katastru nemovitostí.

-6-

Zřízení služebnosti pro Ing. J. V., CSc. – č. 2366 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

a)

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemků parc. č. 625/66 a 665/46 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění podzemního vedení NN a dále pro zřízení a provozování plynovodní, kanalizační a vodovodní přípojky, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení, a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech č. 6460-52/2014 ze dne 31. 3. 2014, č. 6459-48/2014 ze dne 31. 3. 2014 a č. 6461-53/2014 ze dne 31. 3. 2014, vypracovaných společností Geokar s. r. o., Nádražní 514, Bystřice pod Hostýnem pro Ing. J. V., CSc., bytem 767 01 Kroměříž jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrských sítí do katastru nemovitostí.

b)

zřízení služebnosti stezky a cesty k tíži pozemků parc. č. 625/54, parc. č. 625/66, parc. č. 625/67, vše ostatní plochy, ostatní komunikace v k. ú. Kroměříž pro Ing. J. V., CSc., bytem 767 01 Kroměříž jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník výše uvedených pozemků, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč na dobu neurčitou. Oprávnění ze služebnosti je spojeno s vlastnictvím nemovitostí parc. č. 625/27,625/72, 625/73, 625/74, 625/81, 625/82, 625/84, 625/85, 625/98, 665/18, 665/74, st. č. 8096/1, 8096/2, 8095/1, 8095/2 a 8095/3 v k. ú. Kroměříž.

Oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti do katastru nemovitostí.

Smlouva o realizaci stavby č. 18/2014 mezi městem Kroměříž a společností DS Hrabal, s. r. o. – č. 2367 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 18/2014 - „Cukrárna Gabriela, Masarykovo náměstí 492“ mezi městem Kroměříž a společností DS Hrabal s. r. o., se sídlem 763 16 Lukoveček, s termínem ukončení do 31. října 2014.

-7-

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci projektu „Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě“ – č. 2368 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona o veřejných zakázkách zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě“ jako celku, tedy zrušení dílčí části A, dílčí části B a dílčí části C z důvodů hodné zvláštního zřetele, pro které nelze provést výběr nejvýhodnější nabídky u dílčích částí A a B, a taktéž pro dílčí část C, neboť bez splnění ostatních dílčích částí není účelné plnit dílčí část C samostatně.

Výběr dodavatele – veřejná zakázka na stavební práce „Revitalizace Slovanského náměstí v Kroměříži“ – č. 2369 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r o z h o d l a

1.

O vyloučení uchazeče AVENZO VICE a. s., Křižíkova 2988/68g, Královo Pole, 612 00 Brno, z další účasti v zadávacím řízení, a to z důvodu, že nebyly splněny podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Důvody vyřazení jsou uvedeny ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek.

2.

O vyloučení uchazeče SMO a. s., Zlínská 172, 765 02 Otrokovice, z další účasti v zadávacím řízení, a to z důvodu, že nebyly splněny podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Důvody vyřazení jsou uvedeny ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek

s c h v a l u j e

výběr nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu „Revitalizace Slovanského náměstí v Kroměříži“ s uchazečem, který se umístil první v pořadí, a to se společností:

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o., sídlo: Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

za cenu dle nabídky: 8.294.350 Kč bez DPH, tj. 10.036.164 Kč včetně DPH.

Na druhém místě se umístil uchazeč:

TOMIreko, s. r. o., sídlo: Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč

za cenu dle nabídky: 9.596.154 Kč bez DPH, tj. 11. 611.347 Kč včetně DPH.

Na třetím místě se umístil uchazeč:

Pozemní stavitelství Zlín a. s., sídlo: Kúty 3967, 762 92 Zlín,

za cenu dle nabídky: 10.935.667 Kč bez DPH, tj. 13.232.157 Kč včetně DPH.

-8-

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce střešního a obvodového pláště zimního stadionu Kroměříž – část obvodový plášť – č. 2370 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prací k akci: „Rekonstrukce střešního a obvodového pláště zimního stadionu Kroměříž - část obvodový plášť“

j m e n u j e

hodnotící komisi pro výběr dodavatele na stavební práce k akci: „Rekonstrukce střešního a obvodového pláště zimního stadionu Kroměříž - část obvodový plášť“, ve složení:

Ing. Petr Opravil náhradník Ing. Blanka Šimůnková

Ing. Soňa Mertová náhradník Ing. Aleš Opravil

Ing. Jana Gregorová náhradník Ing. Josef Císař

Pověření vedením a řízením Domu kultury v Kroměříži – č. 2371 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

paní Dušanu Náplavovou, bytem Moravská 3097, 767 01 Kroměříž, s účinností od 8. května 2014 vedením a řízením Domu kultury v Kroměříži, a to do doby jmenování ředitele této příspěvkové organizace města.

Rozpočtové opatření na zajištění právních služeb – č. 2372 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 ve výši 500.000 Kč na zajištění právních služeb pro město Kroměříž do 31. prosince 2014.

-9-

Zpráva o čerpání dotací za rok 2013 – č. 2373

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o čerpání dotací za rok 2013, dle předložené zprávy.

Vydání nařízení města Kroměříže č. 1/2014 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov - č. 2374 - 08

Rada města Kroměříže po projednání

v y d á v á

nařízení města Kroměříže č. 1/2014 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov, dle předložené zprávy

u k l á d á

odboru životního prostředí rozeslat toto nařízení dotčeným obecním úřadům ve zřizovacím obvodu LHC Bučovice.

Mgr. Daniela Hebnarová                             Mgr. Miloš Malý
starostka města Kroměříže           místostarosta města Kroměříže