Usnesení ze 78. schůze Rady města Kroměříže konané 10. dubna 2014

| 16.04.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 78. schůze Rady města Kroměříže konané 10. dubna 2014

Zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na realizaci projektu „Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě“ a vyhlášení nového zadávacího řízení – č. 2302 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě“ z důvodu neobdržení žádné nabídky ve lhůtě pro podání nabídek

2.

vyhlášení nové veřejné zakázky, včetně výzvy k podání nabídek a zadávacích dokumentací na dílčí části veřejné zakázky dle § 98 zákona, na realizaci projektu „Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě“ formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona

3.

seznam firem, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace:

PREFA KOMPOZITY, a. s., Kulkova 10/4231, 615 00 Brno

Havel Composites CZ s. r. o., Svésedlice 67, 783 54 Přáslavice

JESKO CZ s. r. o., Věry Junkové 503, 530 03 Pardubice

Hamboot, s. r. o., Spytihněv 329, 763 64 Spytihněv

KOMOS Kroměříž spol. s r.o., Hulínská 2318/20, 767 01 Kroměříž

MONT-KOVO spol. s r. o., Břest 81, 768 23 Břest

TEOZ, spol. s r.o., třída Tomáše Bati 1765, 765 02 Otrokovice

ZEVOS a. s., Nádražní 25, 686 01 Uherské Hradiště

RADEKOV spol. s r.o., U trati 2620, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

TR Antoš s. r. o. - dětská hřiště, Na Perchtě 1631, 511 01 Turnov

Hřiště pod květinou, s. r. o., Mladotice 34, Drhovle, 397 01 Písek

Tomovy parky s. r. o., Karlovice, Radvánovice 123, 511 01 Turnov

EKKL a. s., Altýře 582, 767 01 Kroměříž

-2-

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a jeho následných novel a v souladu se Směrnicí č. 5/2012 k zadávání veřejných zakázek ve věci veřejné zakázky na dodávky "Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě", zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, komise v následujícím složení:

a)

dle § 71 zákona komisi pro otevírání obálek:

Ing. Petr Stiglitz

Ing. Josef Císař

Mgr. Jan Mandát

b)

dle § 74 zákona hodnotící komisi:

Ing. Petr Opravil náhradník: Jaroslav Adamík

Marek Šindler náhradník: MUDr. Jarmila Číhalová

Ing. Soňa Mertová náhradník: Ing. Josef Císař

Ing. Radovan Rerko náhradník: Ing. Petr Stiglitz

Ing. Martin Krčma náhradník: Ing. Ivo Čečman

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi v souladu s § 59 odst. 3) zákona k posouzení kvalifikace dodavatele.

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na stavbu „Revitalizace mlýnského náhonu v Kotojedech“ – č. 2303 - 06

Rada města Kroměříže po projednání doporučení hodnotící komise

r o z h o d l a

o výběru nejvhodnější nabídky a

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Revitalizace mlýnského náhonu v Kotojedech“

s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku a to:

Správa a údržba silnic Kroměřížska s. r. o., Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

za cenu dle nabídky: 913.641,00 Kč bez DPH tj. 1.105.506,00 Kč vč. DPH.

Na druhém místě v pořadí se umístil uchazeč VACULA - Servis s.r.o., Samostatnost 1181, 769 01 Holešov

za cenu dle nabídky 1.196.817,00 Kč vč. DPH.

-3-

Dům kultury Kroměříž – oprava střešního pláště – č. 2304 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu se směrnicí č. 5/2012 k zadávání veřejných zakázek, Část III Veřejné zakázky malého rozsahu, Čl. 10 VZMR, bod 4 vypracování aktualizace projektové dokumentace pro provedení stavby na akci „Dům kultury Kroměříž - oprava střešního pláště“, projekční kanceláří FORMICA s. r. o. Zlín.

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 2305

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením takto:

1.

A. V.

Domov pro seniory U Kašny

2.

K. P.

Domov pro seniory U Kašny

3.

A. M. Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

4.

A. P.

Domov pro seniory U Kašny

5.

Z. K.

Domov pro seniory U Kašny

6.

A. H.

Domov pro seniory U Moravy

7.

A. N.

Domov pro seniory U Moravy

8.

J. O.

Domov pro seniory U Moravy

-4-

9.

V. P.

Domov pro seniory U Moravy

10.

L. M.

Domov pro seniory U Moravy

11.

J. Ř.

Domov pro seniory U Moravy

12.

M. M.

Domov pro seniory Vážany

13.

F. Š.

Domov pro seniory Vážany

14.

F. D.

Domov pro seniory Vážany

15.

M. Z.

Domov pro seniory Vážany

16.

B. Z.

Domov se zvláštním režimem Strom života

Udělení Kroměřížských tolarů – č. 2306 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

a)

zlatý Kroměřížský tolar PhDr. Jiřímu Šafaříkovi, zakladateli a dlouholetému dirigentovi pěveckého sboru Moravských madrigalistů, při příležitosti významného životního jubilea

b)

stříbrný Kroměřížský tolar MUDr. Vladimíru Mikulovi, CSc., bývalému řediteli Psychiatrické léčebny v Kroměříži a prezidentovi klubů Super senior lawn tennis club a Klub přátel Slavie Praha.

-5-

Pronájem prostor pro účely prodejních předváděcích akcí – č. 2307

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

ředitelům příspěvkových organizací města Kroměříže povinnost nepronajímat prostory pod správou těchto příspěvkových organizací města Kroměříže pro účely prodejních předváděcích akcí.

Zahraniční služební cesta – č. 2308

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

služební cestu Marka Šindlera, Jaroslavy Krejčiříkové, DiS., Bc. Petry Novákové a Michaely Kavanové dne 15. a 16. dubna 2014 do města Ružomberka ve Slovenské republice. K cestě bude využito služební vozidlo Městského úřadu Kroměříž.

Žádost o finanční příspěvek – č. 2309 – 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit finanční příspěvek z rozpočtu města Kroměříže na rok 2014, ve výši 10.000 Kč pro Lenku Smutkovou, na rehabilitační pobyt v Klim-Therapy pro její dceru Adélku Smutkovou.

Mgr. Daniela Hebnarová                      Mgr. Miloš Malý
starostka města Kroměříže                 místostarosta