Usnesení ze 77. schůze Rady města Kroměříže konané 1. dubna 2014

| 02.04.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 77. schůze Rady města Kroměříže konané 1. dubna 2014

Schválení rozhodnutí zadavatele proti námitkám uchazeče „Rekultivace skládky Lutopecny“ – č. 2299 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a po přezkoumání námitek

r o z h o d l a

námitkám proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení zájemce z další účasti v zadávacím řízení a námitkám proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce „Rekultivace skládky Lutopecny“, podanými společností PB SCOM s. r. o., Boženy Němcové 685, 753 01 Hranice (vedoucím účastníkem Sdružení „Skládka LUTOPECNY- PB SCOM - PASTELL“, nevyhovět.

Umělecké památky Kroměříže/Průvodce – anglická verze – č. 2300

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 ve výši 249.410 Kč, na komplexní předtiskovou přípravu a vydání min. 500 ks publikace Umělecké památky Kroměříže/ Průvodce v anglickém jazyce.

Valná hromada Národní sítě zdravých měst ČR v roce 2014 – č. 2301

Rada města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

MUDr. Jarmilu Číhalovou zastupováním města Kroměříže na Jarním zasedání Valné hromady Národní sítě zdravých měst ČR 2014 v Praze dne 28. dubna 2014.

Mgr. Daniela Hebnarová                   Mgr. Miloš Malý
starostka města Kroměříže                místostarosta