Usnesení ze 76. schůze Rady města Kroměříže konané 27. března 2014

| 01.04.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 76. schůze Rady města Kroměříže konané 27. března 2014

Uzavření smlouvy na užívání pozemku parc. č. 1134 v k. ú. Postoupky (sečení trávy na seno) – č. 2240 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana V. K.

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o užívání pozemku s panem V. K., bytem Hradisko, 767 01 Kroměříž o užívání pozemku parc. č. 1134 - orná půda, v k. ú. Postoupky o výměře 2.181 m2 na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, s účinností od 1. dubna 2014, bezplatně, za účelem sečení trávy.

Uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 625/2 v k. ú. Kroměříž na ul. Havlíčkova v Kroměříži – č. 2241 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

n e s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pronájem pozemku s panem J. K. , bytem 767 01 Kroměříž na pronájem pozemku parc. č. 625/2 - ostatní plocha, v k. ú. Kroměříž o celkové výměře cca 407 m2.

Uzavření smlouvy na pronájem ideální ½ garáže na stpč. 6431 na ul. Nitranská v Kroměříži pro p. M. S. – č. 2242 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor s panem M. S., bytem 767 01 Kroměříž na pronájem ideální ½ dvojgaráže o výměře 20,2 m2 v budově kotelny, stpč. 6431 na ulici Nitranská v Kroměříži, na dobu neurčitou s účinností od 1. dubna 2014 za výši ročního nájemného 1.200 Kč, za účelem parkování vlastního motorového vozidla.

-2-

Bezúzplatné nabytí pozemku parc. č. 457/4 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 2243 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb., nabytí pozemku parc. č. 457/4 - ostatní plocha, o výměře 153 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže, formou bezúplatného převodu.

Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 3202/18 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví Zlínského kraje – č. 2244 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb., nabytí pozemku parc. č. 3202/18 - ostatní plocha, o výměře 9 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 76190 Zlín, do vlastnictví města Kroměříže, formou bezúplatného převodu.

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 257/1 v k. ú. Kroměříž – č. 2245 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 257/1 - ostatní plocha, o výměře 2 x cca 38 m² v k. ú. Kroměříž.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2353/23 v k. ú. Kroměříž – č. 2246 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2353/23 - ostatní plocha, o výměře 282 m² v k. ú. Kroměříž

-3

Zveřejnění záměru pachtu parc. č. 1520 v k. ú. Skaštice pro zemědělskou činnost – č. 2247 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pachtu parc. č. 1520 – ostatní plocha, v k. ú. Skaštice o výměře 10.497 m2 za účelem provozování zemědělské činnosti.

Zveřejnění záměru pachtu pozemku parc. č. 1178/1 v k. ú. Postoupky pro Agrodružstvo Postoupky – 2248 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pachtu parc. č. 1178/1 - orná půda, v k. ú. Postoupky o výměře 4.482 m2 za účelem zemědělské činnosti.

Žádost o umístění vysílače pro internetové vysílání - č. 2249 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s umístěním vysílače pro internetové připojení společnosti KmNet, s. r. o., se sídlem Kaplanova 1780/1D, 767 01 Kroměříž na adrese U Sýpek č. pop. 3209/7 v Kroměříži, na střeše domu.

Zveřejnění záměru výpůjčky traktoru Mountfield XT 180 HD na sekání trávy pro Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. – č. 2250 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru výpůjčky traktoru Mountfield XT 180 HD pro Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o.

-4-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Bílany-kabel NN, Dlouhá) – č. 2251 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemků parc. č. 191, 320/1, 364/8 a 364/9 v k. ú. Bílany pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN a kabelového pilířku , právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Bílany-kabel NN, Dlouhá “ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Legionářů – kab. smyčka NN, Michalík) – č. 2252 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemků parc. č. 3744/4, 3744/49 a 3744/50 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Legionářů - kab. smyčka NN, Michalík “ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

-5-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž, Nerudova-přel. kab. NN-ELPIK) – č. 2253 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemku parc. č. 120/8 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Nerudova- přel. kab. NN- ELPIK“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Trávník – příp. NN) – č. 2254 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemku parc. č. 570/3 v k. ú. Trávník pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Trávník- příp. NN- Smolinka“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

-6-

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro E.ON Distribuce, a. s. (Kroměříž VN a TS T 135 Splávek) – č. 2255 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemku parc. č. 1517 v k. ú. Skaštice pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, VN a TS T 135 Splávek“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

Zřízení služebnosti inženýrské sítě pro pana M. H. (Výstavby RD Těšnovice, parc. č. 240/9) – č. 2256 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži části pozemků parc. č. 240/5 a 424/1 v k. ú. Těšnovice pro účely zřízení a provozování vodovodní přípojky spočívající v umístění nového potrubí HDPE 32 a vodoměrné šachty, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Výstavba rodinného domu Těšnovice, parc. č. 240/4“ pro pana M. H., bytem Těšnovice 150, Kroměříž jako oprávněného ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí.

-7-

Zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže – č. 2257 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže, včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém zápise z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 17. března 2014, dle předložené zprávy.

Souhlas s umístěním poštovní odkladné schrány – č. 2258 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s umístěním odkladné schrány státního podniku Česká pošta, s. p., na pozemku parc. č. 3117/4 - ostatní plocha, o výměře 899 m² v k. ú. Kroměříž na ulici Vejvanovského.

Smlouva o realizaci stavby č. 8/2014 mezi městem Kroměříž a manželi M. A R. N. – č. 2259 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 8/2014 - „Půdní vestavba a stavební úpravy domu na parc. č. 2349, Kroměříž“ mezi městem Kroměříž a manželi M. a R. N., oba bytem Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 12/2014 mezi městem Kroměříž a E.ON Distribuce, a. s. – č. 2260 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 12/2014 - „Kroměříž, T18 Oskol II, stavební obnova“ mezi městem Kroměříž a společností E. ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, podle předložené zprávy.

-8-

Smlouva o realizaci stavby č. 13/2014 mezi městem Kroměříž a M. Z. – č. 2261 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 13/2014 - „Rozšíření stávajícího sjezdu, Bílany 94“ mezi městem Kroměříž a M. Z., bytem Bílany , 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 14/2014 mezi městem Kroměříž a VAK Kroměříž, a. s. – č. 2262 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 14/2014 - „Oprava vodovodního řadu B1, Kroměříž, m. č. Bílany“ mezi městem Kroměříž a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská 3666, 767 11 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 15/2014 mezi městem Kroměříž a manželi J. a M. M. – č. 2263 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 15/2014 - „Stavební úpravy rodinného domu Těšnovice“ mezi městem Kroměříž a manželi J. a M. M., oba bytem Těšnovice , 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

Smlouva o realizaci stavby č. 16/2014 mezi městem Kroměříž a manželi Ing. M. a P. Š. – č. 2264 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o realizaci stavby č. 16/2014 - „Novostavba- Rodinný dům Kroměříž - Trávník, p. č. 378/15 a 378/16“ mezi městem Kroměříž a manželi Ing. M. a P. Š., oba bytem Kroměříž 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

-9-

Žádost p. G. o ukončení nájemní smlouvy nebytových prostor na ul. Nitranská č. p. 4092 v Kroměříži – č. 2265 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 26. května 2005 s panem J. G., bytem 767 01 Kroměříž na pronájem nebytových prostor - místnosti č. 014 v domě č. p. 4092 na ulici Nitranská v Kroměříži, dohodou, a to ke dni 31. března 2014.

Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené se společností Floor design, s. r. o. – č. 2266 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené se společností Floor design, s. r. o., IČ: 293 14 518, zastoupené p. M. H., se sídlem 767 01 Kroměříž, kterým se mění Čl. III, a to takto:

Doba trvání nájmu se sjednává na dobu určitou, s účinností od 1. dubna 2014 do 31. března 2015.

Ostatní body smlouvy se nemění.

Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené s p. E. J. – č. 2267 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené s paní E. J., bytem 768 61 Bystřice pod Hostýnem, kterým se mění Čl. III, a to takto:

Doba trvání nájmu se sjednává na dobu určitou, s účinností od 1. dubna 2014 do 31. března 2015.

Ostatní body smlouvy se nemění.

-10-

Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené s p. J. P. – č. 2268 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené s panem J. P., bytem 767 01 Kroměříž, kterým se mění Čl. III, a to takto:

Doba trvání nájmu se sjednává na dobu určitou, s účinností od 1. dubna 2014 do 31. března 2015.

Ostatní body smlouvy se nemění.

Výběr dodavatele – veřejná zakázka na stavební práce „Modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu Nitranská 4091-92, Kroměříž“ – č. 2269 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r o z h o d l a

1.

o vyloučení uchazeče AKZ Stavby spol. s r. o., Tikovická 23, 664 44 Ořechov, z další účasti v zadávacím řízení, a to z důvodu, že nebyly splněny podmínky stanovené ve Výzvě k podání nabídky. Důvody vyřazení jsou uvedeny ve zprávě o posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek.

2.

o vyloučení uchazeče Schindler CZ, a. s., Řevnická 170/4, Praha 5, PSČ 155 21, z další účasti v zadávacím řízení, a to z důvodu, že nebyly splněny podmínky stanovené ve Výzvě k podání nabídky. Důvody vyřazení jsou uvedeny ve Zprávě o posouzení kvalifikace, posouzení a hodnocení nabídek.

s c h v a l u j e

výběr nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu „Modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu Nitranská 4091 - 92, Kroměříž“ s uchazečem, který se umístil první v pořadí, a to se společností:

Prumhor spol. s r. o. (sídlo: Nerudova 41, 787 01 Šumperk)

za cenu dle nabídky: 3.447.262 Kč, poskytnutá záruční doba na stavební část činí 84 měsíců, poskytnutá záruční doba na technologickou část činí 48 měsíců

Na druhém místě se umístil uchazeč:

Výtahy s. r. o. (sídlo: Vrchovecká 216, 594 29 Velké Meziříčí)

za cenu dle nabídky: 3.447.730 Kč, poskytnutá záruční doba na stavební část činí 84 měsíců, poskytnutá záruční doba na technologickou část činí 48 měsíců

-11-

Vyhlášení veřejné zakázky na realizaci projektu „Revitalizace Slovanského náměstí v Kroměříži“ a jmenování komise – č. 2270 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace, na realizaci projektu „Revitalizace Slovanského náměstí v Kroměříži“ - podlimitní veřejná zakázka zadávána v otevřeném řízení v rámci zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění, dle předložené zprávy

r u š í

komise pro projekt Revitalizace Slovanského náměstí v Kroměříži jmenované dle usnesení č. 1785-06 z 57. schůze Rady města Kroměříže konané dne 11. července 2013:

a)

komise pro otevírání obálek jmenovaná dle § 71 zákona ve složení:

Ing. Vladimír Krejčíř

Ing. Josef Císař

Bc. Zuzana Kytlicová

b)

hodnotící komise jmenovaná dle § 74 zákona ve složení:

Ing. Blanka Šimůnková náhradník: Bc. Bronislav Kučera

Ing. Vladimír Krejčíř náhradník: Ing. David Sousedík, Ph.D.

Ing. arch. Radmila Vraníková náhradník: Ing. Jana Gregorová

Ing. Radovan Rerko náhradník: Ing. Radek Novák

Ing. Aleš Opravil náhradník: Ing. Josef Císař

j m e n u j e

v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a jeho následných novel, ve věci veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení „Revitalizace Slovanského náměstí v Kroměříži“ tyto komise:

a)

dle § 71 zákona komisi pro otevírání obálek v následujícím složení:

Ing. Soňa Mertová

Ing. Josef Císař

Ing. David Sousedík, Ph.D.

b)

dle § 74 zákona hodnotící komisi v následujícím složení:

Ing. Blanka Šimůnková náhradník: Mgr. Daniela Hebnarová

Ing. Soňa Mertová náhradník: Ing. Bc. Dagmar Zedníková

Mgr. Jan Mandát náhradník: Ing. David Sousedík, Ph.D.

Ing. Radovan Rerko náhradník: Ing. Josef Císař

Ing. Radek Novák náhradník: Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D.

-12-

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi v souladu s § 59 odst. 3) zákona k posouzení kvalifikace dodavatele.

Uzavření příkazní smlouvy na zabezpečení veřejné zakázky v rámci projektu „Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně města Kroměříže“ – č. 2271 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření příkazní smlouvy na zabezpečení veřejné zakázky v rámci projektu „Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně města Kroměříže“ s firmou INVESTA UH, s. r. o., 686 01 Uherské Hradiště, dle předložené zprávy.

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na stavbu – Oprava fasády komplexu budovy č. p. 114 – č. 2272 - 06

Rada města Kroměříže po projednání doporučení hodnotící komise

r o z h o d l a

o výběru nejvhodnější nabídky a

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Oprava fasády komplexu budovy č. p. 114 parc. č. 211/2 a budovy parc. č. 216/1, Prusinovského ulice v Kroměříži s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku a to: PROVING s. r. o., Poštovní 480, 768 24 Hulín

za cenu dle nabídky 417.706 Kč bez DPH tj. 505.424 Kč vč. DPH

Na druhém místě v pořadí se umístil uchazeč Pavelka ČR a. s., Kojetínská 1126/54

767 01 Kroměříž za cenu dle nabídky 490.594 Kč vč. DPH.

Na třetím místě v pořadí se umístil uchazeč ROOS Kroměříž, s. r. o., Kojetínská 3881 76701 Kroměřížza cenu dle nabídky 560.881 Kč vč. DPH.

-13-

Zakázka malého rozsahu – revitalizace mlýnského náhonu v Kotojedech – jmenování komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek – č. 2273 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

v souladu s interní směrnicí č. 5/2012 k zadávání veřejných zakázek komisi pro otevírání obálek a současně pro posouzení a hodnocení nabídek ve věci veřejné zakázky na stavební práce

„Revitalizace mlýnského náhonu v Kotojedech“ v následujícím složení:

Milena Šindelářová náhradník : Ing. Blanka Šimůnková

Marek Šindler

Ing. Josef Císař

Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu – rámcová smlouva IT a nábytek – č. 2274

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu - „Rámcová smlouva - výpočetní technika" a „Rámcová smlouva – nábytek“

j m e n u j e

hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Rámcová smlouva - výpočetní technika“ a „Rámcová smlouva – nábytek“ ve složení:

členové: náhradníci:

Ing. Jaroslav Adamík Ing. Blanka Šimůnková

Mgr. Tomáš Motal - QCM s.r.o. Mgr. Veronika Škrabalová

Ing. Mgr. Marie Navrátilová Ing. Zdeňka Šušlíková

Bc. Jan Pšeja Bc. Petra Nováková

Miroslava Sigmundová Petr Procházka

Příkazní smlouva – aukce mobilní operátor – č. 2275

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření příkazní smlouvy na výkon práv a povinností zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Aukce mobilního operátora“ s firmou QCM s. r .o., Bellova 370/40, 623 00 Brno za cenu 37.710 Kč s DPH, dle předložené zprávy.

-14-

Výsledek aukce – kancelářský materiál 2014 – č. 2276

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

veřejnou zakázku malého rozsahu „Aukce - kancelářský materiál 2014“

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu „Aukce - kancelářský materiál 2014 II.“ pro období březen 2014 až březen 2015 v maximální výši 600.000 Kč s DPH, formou elektronické aukce v systému EZAK

j m e n u j e

hodnotící komise pro výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Aukce - kancelářský materiál 2014 II.“ ve složení:

Ing. Jaroslav Adamík náhradník: Ing. Blanka Šimůnková

Blanka Večerková náhradník: Zdenka Lančíková

Bc. Jan Pšeja náhradník: Bc. Petra Nováková

Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže – č. 2277 - 02

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prověření této žádosti na změnu Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu města Kroměříže:

1)

L. Ž., 767 01 Kroměříž,

zařazení pozemku parc. č. 655/1 umístěného v k. ú. Vážany u Kroměříže, do ploch individuálního bydlení (BI návrh), popřípadě do ploch individuální rodinné rekreace (RI návrh).

-15-

Program regenerace MPR Kroměříž v roce 2014 – upřesnění - č. 2278

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1.

přidělení dotace z Programu regenerace MPR Kroměříž v roce 2014, takto:

Měšťanský dům č. p. 40 na Velkém náměstí v Kroměříži

36.000 Kč

Měšťanský dům č. p. 110 na Velkém náměstí v Kroměříži

445.000 Kč

Měšťanské domy č. p. 114 a bez čísla popisného na Prusinovského ulici v Kroměříži

223.000 Kč

Kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži

16.000 Kč

2.

dofinancování Programu regenerace MPR Kroměříž v roce 2014 z rozpočtu města Kroměříže na rok 2014, takto:

Měšťanský dům č. p. 40 na Velkém náměstí v Kroměříži

15.000 Kč

Měšťanský dům č. p. 110 na Velkém náměstí v Kroměříži

110.000 Kč

Měšťanské domy č. p. 114 a bez čísla popisného na Prusinovského ulici v Kroměříži

282.424 Kč

Kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži

5.000 Kč

-16-

Schválení účetních závěrek k rozvahovému dni 31. 12. 2013 ZŠ, MŠ, SVČ Šipka, Sociálních služeb města Kroměříže a Sportovních zařízení města Kroměříže – č. 2279 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

účetní závěrky dotčených účetních jednotek, tj. základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Sociálních služeb města Kroměříže a Sportovních zařízení města Kroměříže, zřizovaných městem Kroměříž, v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, k rozvahovému dni 31. 12. 2013, dle předložené zprávy.

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 ZŠ, MŠ, SVČ Šipka, Sociálních služeb Města Kroměříže a Sportovních zařízení města Kroměříže – č. 2280 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Sociálních služeb města Kroměříže a Sportovních zařízení města Kroměříže, zřizovaných městem Kroměříž do jednotlivých fondů následovně:

Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2013 činí 92 911,42 Kč

- fond odměn 74 000 Kč

- fond rezervní 18 911,42 Kč

 

Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2013 činí 35 956,41 Kč

- fond odměn 10 000 Kč

- fond rezervní 25 956,41 Kč

Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2013 činí 177 216,43 Kč

- fond odměn 120 000 Kč

- fond rezervní 57 216,43 Kč

Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2013 činí 81 777,42 Kč

- fond odměn 30 000 Kč

- fond rezervní 51 777,42 Kč

-17- Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2013 činí 7 918,59 Kč

- fond odměn 7 900 Kč

- fond rezervní 18,59 Kč

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2013 činí 549 135,43 Kč

- fond odměn 384 394 Kč

- fond rezervní 164 741,43 Kč .

Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2013 činí 655,74 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 655,74 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2013 činí 39 751,57 Kč

- fond odměn 15 000 Kč

- fond rezervní 24 751,57 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2013 činí 7 313,08 Kč

- fond odměn 2 500 Kč

- fond rezervní 4 813,08 Kč .

Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2013 činí 9 293,99 Kč

- fond odměn 5 000 Kč

- fond rezervní 4 293,99 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2013 činí 39 962,41 Kč

- fond odměn 15 000 Kč

- fond rezervní 24 962,41 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2013 činí 15 483,30 Kč

- fond odměn 10 000 Kč

- fond rezervní 5 483,30 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2013 činí 12 134,60 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 12 134,60 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2013 činí 64 054,49 Kč

- fond odměn 20 000 Kč

- fond rezervní 44 054,49 Kč

-18-

Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2013 činí 5 493,19 Kč

- fond odměn 3 000 Kč

- fond rezervní 2 493,19 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Postoupky 78, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2013 činí 1 450,52 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 1 450,52 Kč .

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, příspěvková organizace, Úprkova 3268,

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2013 činí 18 312,69 Kč

- fond odměn 10 000 Kč

- fond rezervní 8 312,69 Kč

Sociální služby města Kroměříže, Riegrovo nám. 159, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2013 činí 141 711 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 141 711 Kč

Sportovní zařízení města Kroměříže, Obvodová 3965, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2013 činí 162 952,38 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 162 952,38 Kč

Plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2014 ZŠ, MŠ, SVČ Šipka, Sociálních služeb města Kroměříže a Sportovních zařízení města Kroměříže – č. 2281 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2014 základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Sociálních služeb města Kroměříže a Sportovních zařízení města Kroměříže, jako příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, dle předložené zprávy

u k l á d á

vedoucímu odboru školství a sociální péče Městského úřadu Kroměříž, aby případné změny v těchto plánech v roce 2014 s organizacemi projednal.

-19-

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených RMK pro rozpočtový r. 2014 – č. 2282 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2014 u příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, dle předložené zprávy.

Vyhlášení konkursu na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Kroměříž, Komenského náměstí 440, p. o. – č.2283 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

oznámení paní PaedDr. Marie Viktorinové, ředitelky Základní školy, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvkové organizace, v němž se vzdává funkce ředitelky základní školy k 31. červenci 2014 ve smyslu ustanovení § 73 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění

v y h l a š u j e

konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvkové organizace.

Žádost Českobratrské církve evangelické o převzetí záštity nad Sjezdem (nejen) evangelické mládeže, použití loga města a poskytnutí finančního příspěvku – č. 2284 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

převzetí záštity starostky města Kroměříže nad Sjezdem (nejen) evangelické mládeže, který se bude konat v Kroměříži ve dnech 3. - 5. října 2014

b)

užití loga města na materiálech vytvořených k akci Sjezd (nejen) evangelické mládeže v Kroměříži v roce 2014

c)

poskytnutí 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2014, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, Českobratrské církvi evangelické, Jungmannova 9, Praha 1 na zajištění Sjezdu (nejen) evangelické mládeže, který se bude konat ve dnech 3. - 5. října 2014 v Kroměříži.

-20-

Žádost Evropského parlamentu mládeže v ČR o partnerství a finanční příspěvek na projekt XI. České fórum – č. 2285 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

převzetí záštity starostky města Kroměříže nad XI. Českým fórem pořádaným Evropským parlamentem mládeže v ČR, Vídeňská 352, Praha v Kroměříži

b)

poskytnutí 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2014, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, Evropskému parlamentu mládeže v ČR, Vídeňská 352, Praha na organizační zajištění XI. Českého fóra, které se bude konat ve dnech 20. - 23. listopadu 2014 v Kroměříži.

Vyhlášení výběrového řízení na zajištění plakátovací služby v Kroměříži - č. 2286 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení výběrového řízení na zajištění plakátovací služby v Kroměříži, dle předložené zprávy.

Schválení účetní závěrky k rozvahovému dni za rok 2013 Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, p. o. – č. 2287 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

účetní závěrku Knihovny Kroměřížska, příspěvkové organizace, v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, k rozvahovému dni 31. 12. 2013.

n e s c h v a l u j e

účetní závěrku Domu kultury v Kroměříži, příspěvkové organizace, v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, k rozvahovému dne 31. 12. 2013.

-21-

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, p. o. zřizovaných městem Kroměříž – č. 2288 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2013 Knihovny Kroměřížska, příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž, do jednotlivých fondů následovně: rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2013 činí 6 033,97 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 6 033,97 Kč

n e s c h v a l u j e

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, za rok 2013 Domu kultury v Kroměříži, příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž, do jednotlivých fondů následovně:

rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření, který za rok 2013 činí 760 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 760 Kč

Plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2014 Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, p. o. zřizovaných městem Kroměříž – č. 2289 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2014 Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž

u k l á d á

vedoucímu odboru kultury a cestovního ruchu, aby případné změny v těchto plánech v roce 2014 s organizacemi projednal.

-22-

Rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 – mikroprojekt „Kroměříž – Ružomberok, města UNESCO a lidové kultury“ – č. 2290

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014, ve výši 262.000 Kč, k mikroprojektu „Kroměříž - Ružomberok, města UNESCO a lidové kultury“, dle předložené zprávy.

Výběr dodavatele – veřejná zakázka na dodávku propagačních materiálů v rámci projektu „Spolupráca IC lokalít UNESCO, Ružomberok – Kroměříž“ – č. 2291 - 03

Rada města Kroměříže po projednání doporučení hodnotící komise

r o z h o d l a

o výběru nejvhodnější nabídky a

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo v rámci realizaci projektu „Spolupráca IC lokalít UNESCO, Ružomberok - Kroměříž“ s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, a to s firmou:

m-ARK Marketing a reklama s. r. o.

Železniční 469/4, 779 00 Olomouc

Za cenu dle nabídky: 420.966 Kč bez DPH, 505.558 Kč, včetně DPH

Na druhém místě se umístil uchazeč:

AVEDON s. r. o.

Náměstí 18/32, 692 01 Mikulov

Za cenu dle nabídky: 422.500 Kč bez DPH, 511.225, včetně DPH

Žádost o rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 na opravu obvodového pláště zimního stadionu - č. 2292 - 09/04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 ve výši 1.250.000 Kč, bez DPH, na opravu havarijního stavu jižní a severní stěny obvodového pláště budovy zimního stadionu v Kroměříži.

-23-

Revitalizace městského mobiliáře na Velkém náměstí v Kroměříži – č. 2293 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

realizaci projektu „Revitalizace městského mobiliáře na Velkém náměstí v Kroměříži“ od ak. soch. Tamary Buganské

2.

v souladu s výjimkou z působnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, stanovené v § 18 odst. 1 písm. j) zákona - tzv. ,,in house“ společnost Kroměřížské technické služby, s. r. o., jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu na akci: Revitalizace městského mobiliáře na Velkém náměstí v Kroměříži“ od ak. soch. Tamary Buganské.

Delegování zástupce města Kroměříže na Řádnou valnou hromadu společnosti VAK Kroměříž, a. s. – č. 2294

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1.

zmocnit v souladu s platným zákonem o obcích a platnými stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666, Kroměříž Ing. Věru Knapkovou, BA, členku Rady města Kroměříže, k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., 29. dubna 2014, v plném rozsahu.

V případě, že se Ing. Věra Knapková, BA, z jakéhokoliv důvodu této Řádné valné hromady nebude moci zúčastnit, Rada města Kroměříže doporučuje Zastupitelstvu města Kroměříže zmocnit Ing. Jana Žárského, člena Zastupitelstva města Kroměříže, k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., 29. dubna 2014, a to také v plném rozsahu

2.

uložit zástupci města Kroměříže, který bude město Kroměříž zastupovat na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., 29 dubna 2014, hlasovat pro:

a)

schválení všech bodů Řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., konané 29. dubna 2014

b)

v případě, že některý z akcionářů zúčastněných na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. prosadí hlasování o jakémkoliv jiném bodu než, který je uveden na pozvánce, hlasovat tak, aby byly ochráněny zájmy města Kroměříže.

-24-

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 – č. 2295 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů

298,0 pol. 412 projekty škol

291,0 pol. 411 rozvoj plánování sociálních služeb

48,0 pol. 411 pěstounská péče

1.527,0 pol. 112 právnické osoby za obce

______________________________________________________

2.164,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů:

1.527,0 pol. 536 daň právnických osob za obce

265,0 pol. 502 rozvoj plánování sociálních služeb

20,0 pol. 503 rozvoj plánování sociálních služeb

6,0 pol. 513 rozvoj plánování sociálních služeb

298,0 pol. 533 ZŠ Zachar, projekt inkluzivní výuka

48,0 pol. 516 pěstounská péče

________________________________________________________

2.164,0 výdaje celkem

c)

rekapitulace:

492.932,- příjmy celkem

505.505,- výdaje celkem

- 12.573,- saldo příjmů a výdajů

12.573,- financování

Pojištění majetku města – č. 2296 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

na základě předložených nabídek uzavření pojistných smluv na období od 1. dubna 2014 do 31. března 2015 s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a. s., dle předložené zprávy.

-25-

Změna usnesení č. 2050 ze 66. schůze RMK – zahraniční služební cesta – č. 2297

Rada města Kroměříže po projednání

m ě n í

usnesení č. 2050 ze 66. schůze Rady města Kroměříže konané 28.1istopadu 2013 takto: vypouští se ... „Mgr. Daniely Hebnarové“... a doplňuje se ..."Ing. Věry Knapkové, BA"...

Zpráva o činnosti komisí zřízených Radou města Kroměříže, za rok 2013 – č. 2298

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zprávy o činností komisí zřízených Radou města Kroměříže, za rok 2013, dle předložené zprávy.

 

Mgr. Daniela Hebnarová                 Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže            místostarosta