Usnesení ze 73. schůze Rady města Kroměříže konané 27. února 2014

| 07.03.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 73. schůze Rady města Kroměříže konané 27. února 2014

Meteoradar – souhlas pro koordinované stanovisko – č. 2206

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

se stavbou (umístěním konstrukce a technologií) meteoradaru Zlínského kraje na střeše stavby číslo popisné 3191 (budova „C“ - sídlo stavebního úřadu) na pozemku - parc. č. 587/2 v k. ú. Kroměříž podle předloženého projektového záměru zpracovaného společností Colsys s. r. o., Buštěhradská 109, 272 03 Kladno.

Veškeré náklady řízení i následné stavební práce budou provedeny na náklady stavebníka.

Zakázka malého rozsahu – oprava fasády komplexu budovy Kroměříž, Prusinovksého 114, parc. č. 211/2, 216/1 – jmenování komise pro otevírání nabídek – č. 2207 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

v souladu s interní směrnicí č. 5/2012 k zadávání veřejných zakázek komisi pro otevírání obálek a současně pro posouzení a hodnocení nabídek ve věci veřejné zakázky na stavební práce

„Oprava fasády komplexu budovy Kroměříž , Prusinovského č.114, parc. č. 211/2 a 216/1“ v následujícím složení:

Ing. Blanka Šimůnková náhradník : Ing. Jaroslav Adamík

Marek Šindler

Ing. Josef Císař

-2-

Jmenování vedoucího úředníka odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Kroměříž – č. 2208

Rada města Kroměříže po projednání v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. g), zákona č. 1128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, na návrh tajemníka městské úřadu a na základě výběrového řízení ze dne 19. února 2014

j m e n u j e

Mgr. Pavla Zrnu, do funkce vedoucího úředníka odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Kroměříž s účinností od 1. března 2014.

Mgr. Daniela Hebnarová        Mgr. Miloš Malý
starostka města Kroměříže   místostarosta