Usnesení ze 71. schůze Rady města Kroměříže konané 6. února 2014

| 13.02.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 71. schůze Rady města Kroměříže konané 6. února 2014

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži – č. 2127 – 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Mgr. A. V.

s o u h l a s í

s umístěním sídla Kreativního centra Kroměříž, v domě č. p. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži.

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 3965 na ul. Obvodová v Kroměříži – č. 2128 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a pro vedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy s paní J. Z,, bytem 767 01 Kroměříž na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži o celkové výměře 51,3 m2, na dobu dvou let, s účinností od 1. ledna 2014, za výši nájemného 21.200 Kč ročně, které se bude každoročně zvyšovat o míru inflace, za účelem provozování fotoateliéru, s tím, že nájemné za období od 1. ledna 2014 do vyřízení výběrového řízení bude zahrnuto v nájemní smlouvě.

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 625 na ul. Velehradská v Kroměříži – č. 2129 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Mgr. Miloše Malého

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy s ČR - Kancelář senátu, IČO: 638 39 407, se sídlem Praha 1, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01, zastoupené Ing. Jiřím Kleinem, Ph.D., vedoucím Kanceláře Senátu, na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 625 - místnost č. 3.11 o výměře 25 m2, na ulici Velehradská v Kroměříži, na dobu určitou s účinností od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 za nájemné ve výši 10.673 Kč/měsíc a služby v paušální výši 900 Kč/měsíc, za účelem provozování kanceláře senátora.

-2-

Uzavření nájemní smlouvy na pronájem garáže na ul. Nitranská v Kroměříži – č. 2130 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

n e s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem garáže ev. č. 1817/1 na ulici Nitranská, na pozemku stpč. 6772 - zastavěná plocha v k. ú. Kroměříž, za účelem parkování osobního vozidla. 

Změna usnesení z XVI. zasedání ZMK konaného 28. června 2012 (prodej pozemků pro společnost Kružík, s. r. o. – č. 2131 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě I. v usnesení z XVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 28. června 2012, v části týkající se zřízení věcných břemen takto:

Součástí kupní smlouvy bude i zřízení služebnosti stezky a cesty přes výše uvedené pozemky pro vlastníky pozemků parc. č. 1790/9, 1790/11, 1790/12, 1790/8 a 1790/3 jako oprávněné ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti bude společnost Kružík, s. r. o.

Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 601/17 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM – č. 2132 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb., nabytí pozemku parc. č. 601/17 - ostatní plocha o výměře 737 m² v k. ú. Kroměříž, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže, formou bezúplatného převodu.

-3-

Změna nájemce bytové jednotky č. 3338/21 v domě č. pop. 3338 na ul. Havlíčkova v Kroměříži a změna v převodu jednotek – č. 2133 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu nájemce bytové jednotky č. 3338/21 v domě č. pop. 3338 na ulici Havlíčkova v Kroměříži z Mgr. L. P., (dříve P. ), bytem 767 01 Kroměříž na paní A. P. bytem 768 24 Hulín

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě IX., část 1. v usnesení z XXIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 15. října 2009, ve věci převodu nebytové jednotky 3338/14 a bytové jednotky 3338/21 z Mgr. L. P., (dříve P.), bytem Havlíčkova 3338, 767 01 Kroměříž na paní A. P., bytem 768 24 Hulín.

Dodatky k nájemním smlouvám na bytové jednotky v domě č. pop. 3338 na ulici Havlíčkova v Kroměříži – č. 2134 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

A)

Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě k bytu v domě č. p. 3338, Havlíčkova ulice v Kroměříži

pro bytovou jednotku č. 3338/21 - Mgr. L. P.

Nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou, a to s účinností od 1. 1edna 2014 do 31. prosince 2017.

B)

Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě k bytu v domě č. p. 3338, Havlíčkova ulice v Kroměříži

pro bytovou jednotku č. 3338/26 - Ing. B. a H. K.

Nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou, a to s účinností od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2017.

C)

Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě k bytům v domě č. p. 3338, Havlíčkova ulice v Kroměříži

pro bytovou jednotku č. 3338/18 - pan J. J.

č. 3338/19 - Ing. P. N.

č. 3338/25 - paní L. Ch.

č. 3338/32 - pan M. C.

č. 3338/35 - MUDr. I. a S. S.

Tyto nájemní smlouvy se sjednávají na dobu určitou, a to s účinností od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2017.

-4-

Zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků st. parc. č. 694/3, 694/6 a 694/7 v k. ú. Kroměříž – č. 2135 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků st. parc. č. 694/3 o výměře 42 m², st. parc. č. 694/6 o výměře 121 m² a st. parc. č. 694/7 o výměře 425 m², vše zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Kroměříž, z vlastnictví města Kroměříže do vlastnictví ČR - Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.

Souhlas vlastníka vodovodního řadu s napojením přípojky vody k RD (Novostavba RD – Kroměříž, p. č. 602/2 a 605/3 v k. ú. Vážany u Kroměříže) – č. 2136 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s napojením přípojky vody pro novostavbu rodinného domu na parc. č. 602/2 a 605/3 v k. ú. Vážany u Kroměříže, na stávající vodovodní řad Lt DN 100 v ulici Požárníků, který je ve vlastnictví města Kroměříže.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu č. 10/2012 mezi městem Kroměříž a Římskokatolickou farností Panny Marie Kroměříž – č. 2137 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provést stavbu č. 10/2012 - „Oprava krovu a střechy emeritního domu v Kroměříži“, mezi městem Kroměříž a Římskokatolickou farností Panny Marie Kroměříž, kterým se mění bod III. - termín plnění :

Doba platnosti smlouvy o právu provést stavbu se prodlužuje o 2 roky, t. j. do 23. 1. 2016.

Ostatní body smlouvy se nemění.

-5-

Souhlas vlastníka sousedního pozemku ke stavebnímu řízení (Výstavba RD s garáží na parc. č. 374/1 v k. ú. Trávník) – č. 2138 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s umístěním a provedením stavebního záměru „Výstavba RD s garáží na parc. č. 374/1 v k. ú. Trávník“, podle projektové dokumentace zpracované Viktorem Beníškem, DiS., Strakonická 1056, Horažďovice, na sousední nemovitosti manželů Ing. Jaroslava a Danuše Pražanových, parc. č. 374/1 v k. ú. Trávník.

Stavbou nebudou dotčeny pozemky ve vlastnictví města Kroměříže.

Veškeré stavební práce budou provedeny na náklady stavebníků.

Souhlas vlastníka sousedního pozemku ke stavebnímu řízení – (FVE PINK) – č. 2139 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s umístěním a provedením stavebního záměru „FVE PINK, Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž“, podle projektové dokumentace zpracované společností Industria, Radlická 714, 158 00 Praha 5 na sousední nemovitosti st. parc. č. 6270 v k. ú. Kroměříž.

Stavbou nebudou dotčeny nemovitosti ve vlastnictví města Kroměříže.

Veškeré stavební práce budou provedeny na náklady stavebníka.

Souhlas vlastníka sousedního pozemku ke stavebnímu řízení (Volný čas pro Kroměříž, Volný čas pro Kroměříž, kulturně společenský prostor) – č. 2140 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s umístěním a provedením stavebního záměru:

1. Volný čas pro Kroměříž

2. Volný čas pro Kroměříž, kulturně společenský prostor

podle předložené projektové dokumentace zpracované projekční společností INEX projekt s. r . o., Riegrovo náměstí 138, 76701 Kroměříž na sousedních nemovitostech v k. ú. Kroměříž a v k. ú. Vážany u Kroměříže.

Stavbou nebudou dotčeny pozemky ve vlastnictví města Kroměříže.

Veškeré stavební práce budou provedeny na náklady stavebníka.

-6-

Souhlas vlastníka sousedního pozemku ke stavebnímu řízení (Obchodní centrum II Kroměříž, objekt A) – č. 2141 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s umístěním a provedením stavebního záměru „Obchodní centrum II Kroměříž, objekt A“ - změna stavby před dokončením, podle předložené projektové dokumentace zpracované projekčním atelierem Europrojekt, s. r. o., Kudrnova 144, Praha 5 na sousedním pozemku parc. č. 4566/28 v k. ú. Kroměříž.

Stavbou nebudou dotčeny pozemky ve vlastnictví města Kroměříže

Veškeré stavební práce budou provedeny na náklady stavebníka.

Projekty prevence kriminality města Kroměříže pro rok 2014 – č. 2142 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

realizaci Projektů prevence kriminality ve městě Kroměříži pro rok 2014

1.

Kroměříž - Digitalizace a rozšíření MKMS

2.

Kroměříž – Vzdělávání strážníků 2014

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit realizaci těchto projektů, včetně finančního podílu města Kroměříže a záměr se v tomto programu dlouhodobě angažovat.

1.

Kroměříž - Digitalizace a rozšíření MKMS

celková cena - cca 426.000 Kč

požadovaná dotace - 319.000 Kč

podíl obce - 107.000 Kč

2.

Kroměříž – Vzdělávání strážníků 2014

celkový cena - cca 81.000 Kč

požadovaná dotace - 66.000 Kč

podíl obce - 15.000 Kč

-7-

Pověření zastupovat město Kroměříž ve správních řízeních – č. 2143 – 01

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

v usnesení z 18. schůze Rady města Kroměříže konané dne 16. srpna 2007 usnesení č. 557-04

p o v ě ř u j e

vedoucího odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž:

1.

k podpisu smluv o pronájmu a užívání pozemků na základě příslušného usnesení Rady města Kroměříže

2.

k zastupování města Kroměříže při správních řízeních, opatřeních a veřejnoprávních smlouvách tam, kde je uzavřen smluvní vztah mezi městem Kroměříž a stavebníkem, včetně vzdání se práva na odvolání

3.

k zastupování města Kroměříže ve správních řízeních, opatřeních a veřejnoprávních smlouvách tam, kde není uzavřen smluvní vztah mezi městem Kroměříž a stavebníkem, včetně vzdání se práva na odvolání

4.

k zastupování města Kroměříže v případech nařízení neodkladného odstranění staveb a zabezpečovacích prací na území města, 

toto vše kromě věcí, o kterých si Rada města Kroměříže vyhradí právo rozhodnout sama

u k l á d á

vedoucímu odboru rozvoje města Městského úřadu v Kroměříži:

- zajistit stanovisko externího architekta města ke stavebním řízením

z architektonického a urbanistického hlediska v případech, které toto budou

vyžadovat, např. stavby v městské památkové rezervaci

- v případě nové nebo úpravy stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury vyzvat žadatele (stavebníka) k předložení plánovací smlouvy

-8-

Výběr firmy na zadavatelskou činnost – Revitalizace Slovanského náměstí – č. 2144 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

výběr firmy Mandát & partneři s. r. o., pro organizační zajištění celého průběhu zadávacího řízení pro projekt Revitalizace Slovanského náměstí v Kroměříži.

„Starý pivovar – expozice Karla Kryla“ – oprava ležaté kanalizace – č. 2145 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

z důvodu havarijního stavu okamžité provedení výměny ležaté kanalizace, v souvislosti s rekonstrukcí „Starého pivovaru – expozice Karla Kryla“.

Veřejná vyhláška – návrh opatření obecné povahy Úřadu pro civilní letectví - č. 2146 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

návrh opatření obecné povahy „Ochranná pásma letiště Kroměříž“, bez námitek.

Vyjádření města Kroměříže jako účastníka řízení, o vydání integrovaného povolení společnosti AFEED CZ, a. s. pro zařízení „VKS Kroměříž“ – č. 2147 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s o u h l a s í

s vydáním integrovaného povolení společnosti AFEED CZ, a. s. pro zařízení „VKS Kroměříž“, dle předložené zprávy.

-9-

Dopravní řešení města Kroměříže – č. 2148 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

se zpracováním projektové dokumentace s názvem Studie urbanisticko-dopravního řešení města Kroměříže, a to formou architektonické soutěže ve spolupráci s Českou komorou architektů, dle předložené zprávy

j m e n u j e

pracovní skupinu pro přípravu soutěžních podkladů - zadání, a to v následujícím složení:

Ing. Soňa Mertová – pověřena vedením odboru rozvoje města

Bc. Zuzana Kytlicová - projektový manažer (administrace)

Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D. - architektka města

Ing. Doris Nováková - vedoucí oddělení územního rozhodování a stavebního řádu

Pavlína Pešáková - referent oddělení dopravy a silničního hospodářství

Lambert Hanzal - vedoucí odboru služeb

j m e n u j e

řídící skupinu pro schválení výstupů Studie urbanisticko-dopravního řešení města Kroměříže, složenou z následujících členů:

Mgr. Daniela Hebnarová - starostka města

Mgr. Miloš Malý - místostarosta

Marek Šindler - uvolněný člen Rady města Kroměříže

Ing. Blanka Šimůnková - předsedkyně výboru ZMK pro regeneraci MPR a pro rozvoj města

Mgr. Pavel Motyčka, Ph.D. - člen Zastupitelstva města Kroměříže

MUDr. Jarmila Číhalová - uvolněná členka Rady města Kroměříže

b e r e n a v ě d o m í

způsob financování Studie urbanisticko-dopravního řešení města Kroměříže, dle předložené zprávy.

-10-

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na stavbu – Koupaliště Bajda Kroměříž – oprava jednotlivých zařízení – č. 2149 - 06

Rada města Kroměříže po projednání doporučení hodnotící komise

r o z h o d l a

o výběru nejvhodnější nabídky a

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Koupaliště Bajda Kroměříž - oprava jednotlivých zařízení“ s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku a to:

Machálek stavby s. r. o., Havlíčkova 664/27, 767 01 Kroměříž,

za cenu dle nabídky 532.096,18 Kč bez DPH. tj. 643.836,38 Kč vč. DPH.

Na druhém místě v pořadí se umístil uchazeč Brumar Hubert- Bhsanol, Jiříčkova 13, Olomouc, za cenu dle nabídky 605.004,84 Kč vč. DPH

Na třetím místě v pořadí se umístil uchazeč CONTUNIX spol. s r. o., Malý Val 1583/11, 76701 Kroměříž, za cenu dle nabídky 781.254,56 Kč vč. DPH.

Výroba a dodání Kroměřížského zpravodaje – č. 2150 - 03

Rada města Kroměříže po projednání a doporučení hodnotící komise

r o z h o d l a

o výběru nejvhodnější nabídky a

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na výrobu a dodání Kroměřížského zpravodaje s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, a to s firmou:

JUTTY Group, s. r. o., Tovární 7a/3038, Přerov

za nabídkovou cenu 362.250 Kč, vč. DPH.

Na druhém místě v pořadí se umístila firma: SAMAB Brno Group, a. s., Cyrilská 14, Brno, za nabídkovou cenu 364.320 Kč, vč. DPH.

Na třetím místě v pořadí se umístila firma: Tiskárna Kleinwechter, Čajkovského 1511, Frýdek-Místek, za nabídkovou cenu 373.579,80 Kč, vč. DPH.

-11-

Zajištění plakátovací služby v Kroměříži – č. 2151 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

záměr vyhlášení výběrového řízení na zajištění provozu výlepové služby v Kroměříži

u k l á d á

odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Kroměříž zpracovat a předložit ke schválení Radě města Kroměříže podrobné zadání pro toto výběrové řízení.

Odpisové plány Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, p. o., zřizovaných městem Kroměříž, na rok 2014 – č. 2152 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

odpisové plány Domu kultury v Kroměříži a Knihovny Kroměřížska, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, na rok 2014, dle předložené zprávy

u k l á d á

odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Kroměříž, aby případné změny v těchto plánech v roce 2014 s organizacemi projednal.

Soustava závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2014 pro Dům kultury v Kroměříži a Knihovnu Kroměřížska, příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž – č. 2153 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s t a n o v u j e

soustavu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2014 pro Dům kultury v Kroměříži a Knihovnu Kroměřížska - příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž, dle předložené zprávy.

-12-

Odpisové plány ZŠ, MŠ, SVČ Šipka, Sportovního zařízení města Kroměříže a Sociálních služeb města Kroměříže na rok 2014 – č. 2154 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

odpisové plány základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Sportovního zařízení města Kroměříže a Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, na rok 2014, dle předložené zprávy,

u k l á d á

odboru školství a sociální péče Městského úřadu Kroměříž, aby případné změny v těchto plánech v roce 2014 s organizacemi projednal.

Soustava závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2014 pro ZŠ, MŠ a SVČ Šipka a Sportovní zařízení města Kroměříže, zřizované městem Kroměříž – č. 2155 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s t a n o v u j e

soustavu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2014 pro základní školy, mateřské školy, Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka a Sportovní zařízení města Kroměříže, zřizované městem Kroměříž, dle předložené zprávy.

Grantový projekt OP LZZ – Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany – č. 2156 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

předložení žádosti o dotaci na projekt Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany, dle předložené zprávy.

-13-

Návrh na rozpočtové opatření – finanční prostředky na pomoc občanům města – č. 2157 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříž na rok 2014, ve výši 10.000 Kč, na pomoc občanům města, kteří se ocitnou v tíživé situaci.

Žádost o umístění loga (znaku) města – č. 2158 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

umístění loga města Kroměříže na reklamní nástěnné a skládací mapě vydavatele Reinpress, Jiří Vojtovič, Lumírova 28, 700 30 Ostrava - jih.

Žádost o udělení souhlasu s použitím znaku města - č. 2159 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

použití znaku města Kroměříže na informačním plakátu firmy Petr Baudyš - UNISOFT, 544 52 Bílé Poličany 78.

Kroměřížský pohár v motorové letecké akrobacii 2014 – č. 2160 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

poskytnutí záštity města Kroměříže nad akcí „Kroměřížský pohár v motorové letecké akrobacii 2014“

b)

poskytnutí 15.000 Kč z rozpočtu města Kroměříž pro rok 2014, z částky 200.000 Kč určených na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Aeroklub Kroměříž, Na Hrázi 1147, Kroměříž na náklady spojené s uspořádáním „Kroměřížského poháru v motorové letecké akrobacii 2014“ , který se bude konat ve dnech 17. až 20. července 2014.

-14-

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 2161

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením takto:

1.

Z. P., Brno

2.

J. V., Kroměříž

3.

L. V., Kroměříž

4.

O. K. , Prusinovice

5.

M. H., Kroměříž

6.

J. K., Ostrava

7.

J. B., Kroměříž

8.

J. B., Kroměříž

9.

J. V., Kroměříž

10.

G. M., Kroměříž

11.

Ing. J. S., Kroměříž

12.

F. O., Bařice

13.

Š. Š., Kvasice

14.

M. J., Kostelany

15.

Z. N., Skržice

16.

M. Ř., Hulín

17.

Ž. J., Hulín

18.

J. B., Zborovice

-15-

19.

L. P., Lhota u Pačlavic

20.

L. M. , Tlumačov

21.

J. H., Kroměříž

22.

V. V., Bystřice pod Hostýnem


Veřejná zakázka na projekt „Rekultivace skládky Lutopecny“ – rozhodnutí o vyloučení – č. 2162 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

souladu s § 59 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách vyloučení uchazeče SKANSKA a. s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 Chodov, z další účasti v zadávacím řízení „Rekultivace skládky Lutopecny“, a to z důvodu, že uchazeč ve své nabídce nepředložil k prokázání technického kvalifikačního předpokladu dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona vyhovující osvědčení o realizaci stavebních prací.

Žádost o změnu rozpočtu v dofinancování T. J. Sokol Kroměříž – č. 2163

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu rozpočtu a dofinancování ke Smlouvě o poskytnutí dotace na provoz číslo 139/01/13/1 pro T. J. Sokol Kroměříž, dle předložené zprávy.

-16-

Žádost o zhotovení a instalaci pamětní desky Karlu Krylovi – č. 2164

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zhotovení a instalaci pamětní desky Karla Kryla, která bude umístěna na domě č. pop. 1041/9 v Březinově ulici v Kroměříži

u k l á d á

Ing. Pavlu Suchánkovi, řediteli Kroměřížských technických služeb, s. r. o., zajistit výrobu této pamětní desky a její instalaci s termínem realizace do 10. dubna 2014.

Žádost Kroměřížských technických služeb města Kroměříže, s. r. o. o stanovení auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2013 – č. 2165

Rada města Kroměříže, plníce funkci valné hromady obchodní společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem v Kroměříži, Kaplanova 2959, PSČ: 767 01, IČ: 26276437, dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, v platném znění,

s t a n o v u j e

Ing. Ludmilu Pospíšilovou, bytem Těšnovice 142, 767 01 Kroměříž, auditorský dekret KA ČR 1492, IČO: 41525213, DIČ: CZ515329284, auditorkou pro ověření účetní závěrky Kroměřížských technických služeb, s. r. o., za rok 2013, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

-17-

Odvolání a jmenování tajemníka komise RMK pro nakládání s majetkem města – č. 2166

Rada města Kroměříže po projednání

o d v o l á v á

Ing. Aleše Opravila z funkce tajemníka komise Rady města Kroměříže pro nakládání s majetkem města

j m e n u j e

paní Petru Dobešovou tajemnicí komise Rady města Kroměříže pro nakládání s majetkem města.

Žádost o použití finančních prostředků – 2167

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

využití finančních prostředků ve výši 273.250 Kč pro Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvkovou organizaci, na nákup zánovního služebního automobilu, prostřednictvím výběrového řízení, pro účely této příspěvkové organizace.

Žádost o schválení rozpočtového opatření na úhradu příspěvku do projektu Olomouc region Card – č. 2168 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření, v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014, ve výši 60.500 Kč, jako příspěvek města Kroměříže do projektu Olomouc region Card.

Mgr. Daniela Hebnarová               Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže           místostarosta