Usnesení ze 69. schůze Rady města Kroměříže konané 9. ledna 2014

| 16.01.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 69. schůze Rady města Kroměříže konané 9. ledna 2014

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. pop. 625 v k. ú. Kroměříž – č. 2089 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor, a to jedné místnosti č. 3.11 o výměře 25 m2 v budově č. pop. 625 na ul. Velehradská v Kroměříži, za účelem provozování kanceláře senátora

2.

užívání nebytových prostor, a to jedné místnosti č. 3.11 o výměře 25 m2 v budově č. pop. 625 na ul. Velehradská v Kroměříži, pro ČR – Kancelář Senátu, Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1, za účelem provozování kanceláře senátora, do doby ukončení výběrového řízení, za stávajících podmínek.

Vyhlášení veřejné zakázky na realizaci projektu „Informační systém v Kroměříži – městě památek UNESCO“ – č. 2090 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u je

1.

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace, na realizaci projektu „Informační systém v Kroměříži - městě památek UNESCO“, veřejná zakázka - zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona

2.

seznam firem, kterým bude zaslána výzva:

MMCITE+, a. s. Bílovice

STATES MORAVA, spol. s r. o. Valašské Meziříčí

ROVINA, a. s.

Pozemní stavitelství Zlín a. s.

WACHAL, a. s.

Roos Kroměříž, s. r. o.

SYNER Morava, a. s.

FAKO spol. s r. o.

STRABAG a. s.

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o.

EUROVIA CZ

PSVS Zlín

SMO Otrokovice

STAEG Vyškov

-2-

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 2091

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením takto:

1.

M. K.,

Domov pro seniory U Kašny

2.

H. M.,

Domov pro seniory U Moravy

3.

M. K., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

4.

B. P.,

Domov pro seniory U Moravy

5.

F. Š.,

Domov pro seniory U Moravy

6.

J. R.,

Domov pro seniory U Moravy

7.

F. Z.,

Domov pro seniory U Moravy

8.

E. K.,

Domov pro seniory Vážany

9.

L. K.,

Domov pro seniory Vážany

10.

E. Z.,

Domov pro seniory Vážany

11.

A. P.,

Domov pro seniory Vážany

12.

K. R.,

Domov se zvláštním režimem Strom života

-3-

13.

W. H.,

Domov se zvláštním režimem Strom života

14.

M. M.,

Domov se zvláštním režimem Strom života

15.

H. P.,

Domov se zvláštním režimem Strom života

16.

V. S.,

Domov se zvláštním režimem Strom života

17.

J. R.,

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

18.

M. Č.,

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

n e s c h v a l u j e

1.

V. Š.,

Kontraindikace přijetí do Domova pro seniory, Domova se zvláštním režimem a Domova pro osoby se zdravotním postižením

2.

L. U.,

Kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením

Žádost Českomoravské myslivecké jednoty, Okresního mysliveckého spolku Kroměříž, o vydání bezplatné parkovací karty – č. 2092

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání 1 kusu bezplatné parkovací karty pro Českomoravskou mysliveckou jednotu, Okresní myslivecký spolek Kroměříž, Velké náměstí 40, Kroměříž, na dobu jednoho roku.

-4-

Členění finančních prostředků v rámci dotačního systému města Kroměříže pro rok 2014 – č. 2093

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

členění finančních prostředků v rámci dotačního systému města Kroměříže pro rok 2014, dle tabulky uvedené v předložené zprávě

b)

pro druhou výzvu dotačních titulů vyčlenit z celkové částky 5.500.000 Kč určené pro dotační systém města Kroměříže finanční prostředky ve výši 450.000 Kč, dle předložené zprávy

c)

pro třetí výzvu dotačních titulů vyčlenit z celkové částky 5.500.000 Kč určené pro dotační systém města Kroměříže finanční prostředky ve výši 50.000 Kč, dle předložené zprávy.

Umístění sběrných kontejnerů na textil – č. 2094 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

umístění a provozování kontejnerů pro sběr použitých oděvů, obuvi a textilu firmou REVENGE, a. s., se sídlem: Za Mototechnou 1114/4, Praha 5, Stodůlky,

na místech:

1. ulice 17. listopadu na stanoviště kontejnerů na tříděný odpad (vedle č. p. 3985)

2. Denkova ulice na stanoviště kontejnerů na tříděný odpad (vedle č. p. 3575)

3. Úprkova ulice na stanoviště kontejnerů na tříděný odpad (vedle č. p. 3687)

4. Havlíčkova ulice na stanoviště kontejnerů na tříděný odpad (vedle č. p. 3853)

5. Albertova ulice, sběrný dvůr

a uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené dne 6. 9. 2012, dle předložené zprávy

2.

umístění a provozování kontejnerů pro sběr použitých oděvů, obuvi a textilu firmou Diakonie Broumov, se sídlem: Vršovická 64, 101 00 Praha 10,

na místě:

Obvodová ul., parkoviště před zimním stadionem v Kroměříži

a uzavření smlouvy o umístění a provozování kontejnerů, dle předložené zprávy

n e s c h v a l u j e

umístění a provozování kontejnerů pro sběr použitých oděvů, obuvi a textilu firmou WTÓRPOL, se sídlem: 26-110 Skarżysko-Kamienna, ul.Żurawia 1, POLSKO.

-5-

 

Pracovní a organizační záležitosti odboru rozvoje města – č. 2095 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

přednesenou zprávu týkající se pracovních a organizačních záležitostí odboru rozvoje města Kroměříže Městského úřadu Kroměříž.

Dohody s veliteli jednotek požární ochrany Kroměříž – č. 2096

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dohody o provedení práce s veliteli jednotek požární ochrany Kroměříž, v souvislosti s výkonem funkce velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů města, dle předložené zprávy.

Odvolání a jmenování tajemníka komise RMK pro prevenci kriminality – č. 2097

Rada města Kroměříže po projednání

o d v o l á v á

Mgr. Miloslava Skřebského z funkce tajemníka komise Rady města Kroměříže pro prevenci kriminality

j m e n u j e

Mgr. Libora Kubiše tajemníkem komise Rady města Kroměříže pro prevenci kriminality.

Mgr. Daniela Hebnarová        Mgr. Miloš Malý
starostka města Kroměříže   místostarosta