Usnesení z 68. schůze Rady města Kroměříže konané 12. prosince 2013

| 13.12.2013 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 68. schůze Rady města Kroměříže konané 12. prosince 2013

Změna Organizačního řádu Městského úřadu Kroměříž – č. 2086

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

Organizační řád Městského úřadu Kroměříž, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2013, k 31. prosinci 2013

s c h v a l u j e

Organizační řád Městského úřadu Kroměříž, dle předložené zprávy, s účinností od 1. ledna 2014

s t a n o v u j e

dle § 102 odst.2 písm.j) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců města Kroměříž v MěÚ Kroměříž na 201 zaměstnanců takto:

Odbor - oddělení

Schválený počet k 1.1.2013

Skutečnost k 1. 12. 2013

Navrhované změny k 1.1.2014

01 - Odbor občansko-správních agend - ved. odboru - oddělení matriky - odd.právních činn. - dopravy a siln.hosp. - odd. správ.agend

38

37

02 - Odbor Stavební úřad - ved. odboru - odd. úz.rozh. stav.řádu - odd. úz.plánování a státní památkové péče

19

20

03 - Odbor informač. techn. - ved. odboru - odd. informatiky útvar podatelny

13

13

Zrušení Odboru informačních technologií a převedení zaměstnanců na oddělení informačních technologií v rámci Kanceláře úřadu.

04 - Odbor finanční - ved. odboru vymáhání pohledávek - odd. finanční účtárny - odd. místních poplatků odd. vymáhání pohled. -

18

17

Zrušení oddělení vymáhání pohledávek. Ruší se pozice vedoucí oddělení vymáhání pohledávek.

05 - Obecní živnostenský úřad - ved. odboru - odd. registrace - odd. kontrol. a správní

12

12

06 - Odbor rozvoje města - ved. odboru - odd. investiční přípr. odd. majetkoprávní -

9

12

Zrušení oddělení majetkoprávního. Ruší se pozice vedoucího oddělení majetkoprávního - Ing. Aleše Opravila.

07 - Odbor služeb - ved. odboru - ostatní

7

7

08 - Odbor životního prostředí - ved. odboru - odd. ochrany vod a pr.

15

15

 

09 - Odbor školství, soc.péče,kult.a cest.ruch. - ved. odboru - odd. rozp. ve školství - odd. sociální

18

21

15 - Útvar tajemníka - tajemník - právník - odd. pers.,mzd. a vzd. - - odd. org. a řízení úř. - útvar aud. a vnitř.kont. - útvar propagace a cest.ruchu

18

22

Zrušení oddělení personálního, mzdového a vzdělávání. Ruší se pozice vedoucí oddělení personálního, mzdového a vzdělávání - Hany Jankové. Převedení útvaru propagace a cestovního ruchu na nově zřízený Odbor kultury a cestovního ruchu včetně zaměstnanců daného útvaru.

03 - Odbor kultury - nový -ved.odboru -oddělení propagace a cestovního ruchu -oddělení kultury

Převedení zaměstnanců ze stávajícího útvaru propagace a cestovního na nově zřízený odbor. + 2 noví zaměstnanci

Zaměstnanci MěÚ Kroměříž

167

176

178

Vytvoření pracovních příležitostí na dobu určitou k umístění uchazečů o zaměstnání v rámci veřejně prospěšných prací a odborné praxe pro mladé do 30 let

0

20

23

Celkem

167

196 (schváleno navýšení k 1. 10. 2013)

201

Odbor - oddělení k 1. 1. 2014

Navrhovaný stav k 1.1.2014

01 - Odbor občansko-správních agend

37

- ved. odboru

1

- oddělení matriky

4

- oddělení právních činností

4

- dopravy a silničního hospodářství

15

- oddělení správních agend

13

02 - Odbor Stavební úřad

20

- ved. odboru

3

- odd. úz.rozh. stav.řádu

10

- odd. úz.plánování a státní památkové péče

7

03 - Odbor kultury a cestovního ruchu

6

 

- ved. odboru

1

- odd. kultury

4

- útvar propagace a cestovního ruchu

1

04 - Odbor finanční

17

- ved. odboru

1

- odd. finanční účtárny

8

- odd. místních poplatků a vymáhání pohledávek

8

05 - Obecní živnostenský úřad

12

- ved. odboru

1

- odd. registrace

6

- odd. kontrol. a správní

5

06 - Odbor rozvoje města

12

- ved. odboru

1

- odd. strategického plánování a investiční výstavby města

9

- útvar majetkoprávní

2

07 - Odbor služeb

7

- ved. odboru

1

- ostatní

6

08 - Odbor životního prostředí

15

- ved. odboru

6

- odd. ochrany vod a pr.

9

09 - Odbor školství a sociální péče

21

- ved. odboru

4

- odd. rozp. ve školství

4

- odd. sociální

13

15 - Kancelář úřadu

31

- tajemník

1

- právník

1

- útvar personální

3

- oddělení informačních technologií

12

- oddělení organizace a řízení úřadu

11

- útvar aud. a vnitř.kont.

3

Zaměstnanci MěÚ Kroměříž

178

Vytvoření pracovních příležitostí na dobu určitou k umístění uchazečů o zaměstnání v rámci veřejně prospěšných prací a odborné praxe pro mladé do 30 let

23

Celkem

201

Pověření Mgr. Pavla Motyčky, Ph.D. prováděním občanských obřadů – č. 2087

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1.

pověřit Mgr. Pavla Motyčku, Ph.D. prováděním občanských obřadů

2.

schválit právo používání závěsného odznaku se státním znakem České republiky při uzavírání občanských sňatků, při vítání dětí do občanského života a při dalších významných příležitostech, pro Mgr. Pavla Motyčku, Ph.D. - člena Zastupitelstva města Kroměříže.

Koncepce rodinné politiky města Kroměříže - 2088

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

schválit Koncepci rodinné politiky města Kroměříže, dle předložené zprávy.

Mgr. Daniela Hebnarová            Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže      místostarosta