Usnesení z 67. schůze Rady města Kroměříže konané 5. prosince 2013

| 12.12.2013 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 67. schůze Rady města Kroměříže konané 5. prosince 2013

Uzavření kupní smlouvy týkající se pozemku parc. č. 1020/244 v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 2051 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření kupní smlouvy č. UZSVM/BKM/ 7012/2013/1 - BKMM mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kroměříž, týkající se pozemku parc. č. 1020/244 - ostatní plocha o výměře 27 m² v k. ú. Kroměříž.

Pronájem pozemku parc. č. 3112/1 v k. ú. Kroměříž od ÚZSVM pro město Kroměříž – č. 2052 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí mezi městem Kroměříž a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, týkající se pronájmu parcely č. 3112/1 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž.

Změna v usnesení z XXVII. zasedání ZMK ze dne 3. 10. 2013 – úplatné nabytí části parc. č. 1020/43 z vlastnictví ČR – ÚZSVM – č. 2053 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě č. III. v usnesení z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 3. 10. 2013, týkající se výměry pozemku takto: místo „ ... o výměře cca 37 m².." bude uvedeno „ ... o výměře cca 60 m² ..."

-2-

Podpis dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. UZSVM/BKM/3690/2012 – BKMM – č. 2054 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

znění dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nemovitostí č. UZSVM/BKM/3960/2013-BKMM uzavřené dne 24.08.2013 mezi městem Kroměříž a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, dle předložené zprávy.

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1031/2 a 1037/1 v k. ú. Kroměříž – č. 2055 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1031/2 - ostatní plocha o výměře 919 m² a parc. č. 1037/1 - orná půda o výměře 6.885 m² v k. ú. Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 332/2 v k. ú. Kroměříž – č. 2056 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 332/2 - ostatní plocha o výměře 1.017 m² v k. ú. Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje pozemků nebo jejich částí v k. ú. Vážany u Kroměříže, lokalita Kopce – č. 2057 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku 667/34 - orná půda o výměře cca 168,3 m², části parc. č. 667/35 - orná půda o výměře cca 678,5 m², parc. č. 667/55- orná půda o výměře 12 m², parc. č. 670/4 - ostatní plocha o výměře 35 m², parc. č. 670/5 - ostatní plocha o výměře 26 m², parc. č. 670/13 - zastavěná plocha o výměře 20 m², parc. č. 670/15 - ostatní plocha o výměře 60 m², parc. č. 672/2 - zahrada o výměře 108 m² a části parc. č. 673/1- zahrada o výměře cca 923,6 m², vše v k. ú. Vážany u Kroměříže.

-3-

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 446/1 v k. ú. Kroměříž – č. 2058 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 446/1 - zahrada, v k. ú. Kroměříž o výměře 1.815 m2.

Zveřejnění záměru pronájmu garáže na ulici Nitranská č. 1817/1 v Kroměříži – č. 2059 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu garáže na pozemku stpč. 6772 - zastavěná plocha v k. ú. Kroměříž (ev. č. 1817) na ulici Nitranská, pro držitele průkazu ZTP, pro garážování vlastního motorového vozidla za podmínky, že tento není vlastníkem jiné garáže v Kroměříži.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž, obnova kab. VN 30 SPOFA) – č. 2060 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 2230/35 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení VN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž obnova kab. VN 30 SPOFA- kab. stož." pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 600 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-4-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – RWE Gas Net, s. r. o. a městem Kroměříž (STL plynovodní přípojka pro RD č. 4407, ul. Žižkova v Kroměříži) – č. 2061 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 3744/53 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrickém plánu č. 6414-336/2013 ze dne 20. 11. 2013 vyhotoveném společností GEOKAR s. r. o., Bystřice pod Host. pro společnost RWE Gas Net, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – ČR – MV a ČD Telematika a městem Kroměříž (připojení objektu PČR Kroměříž na optickou síť ČDT – II. etapa) – č. 2062 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 3161/13 a 3161/14 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení komunikační sítě spočívající v umístění chrániček HDPE v počtu 2 trubek pro optický kabel, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Připojení objektu PČR Kroměříž na optickou síť ČDT - II. etapa" pro ČR - Ministerstvo vnitra a společnost ČD - Telematika, se sídlem Pernerova 2819, 130 00 Praha 3 jako oprávněné z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 536 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-5-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Internethome, s. r. o. a městem Kroměříž – č. 2063 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků parc. č. 601/4, 601/9, 601/10, 601/11, 601/14, 601/15, 601/16, 601/24, 147/5, 965/6, 965/24, 965/25, 966/3, 966/4, 966/5, 966/9, 967/27, 967/30, 967/31, 967/32, 967/33, 967/36, 967/40, 967/41, 967/42, 976/17, 976/18, 976/19, 977/13, 3105/5, 3105/8, 3235/21, st. 6041, 813/1, 813/9, 813/13, 813/14, 813/44, 813/45, 813/81, 813/94, 813/96, 813/97, 813/98, 813/99, 813/140, 813/141, 813/166, 817/11, 870/111, 870/116, 870/117, 920/1, 920/26, 920/103, 920/104, 920/105, 920/132, 920/139, 929/4, 929/5, 967/16, 967/17, 967/18, 1020/5, 1020/77, 1020/88, 1500/20, 1500/45, 1500/63, 1500/65, 1500/66, 1500/72, 1500/75, 1500/154, 1500/168, 1500/176, 1500/204, 1500/213, 1500/242, 1500/246, 1500/251, 1539/25, 1539/66, 1539/130, 1549/6, 1550/23, 1680/3, 1582/115, 3137/5, 870/25, 870/73, 870/81, 870/95, 870/133, 1115/9, 1115/10, 965/10, 929/2, 967/8, 178/2, 254, 257/2, 258, vše v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování veřejné komunikační sítě spočívající v umístění podzemního vedení z HDPE trubek s optickými kabely včetně síťových rozvaděčů, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Optická síť elektronických komunikací" pro společnost Internethome, s. r. o., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 – Michle, jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 96.700 Kč (t. j. 50 Kč za každý běžný metr délky trasy) na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Výpověď z pronájmu pozemku parc. č. 406/1 v k. ú. Kroměříž – č. 2064 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výpověď z pronájmu pozemku parc. č. 406/1 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž, který má na základě smlouvy o pronájmu pozemku ze dne 16. června 2006 v pronájmu Ing. Oldřich Kuchař, s tím, že tříměsíční výpovědní lhůta započne 1. ledna 2014.

-6-

Smlouva o právu provést stavbu č. 96/2013 - Sjezd k RD, Moravská 1027/7, Kroměříž – č. 2065 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o právu provést stavbu č. 96/2013 – „Sjezd k RD, Moravská 1027/7, Kroměříž", mezi městem Kroměříž a L. a Z. K., v předloženém znění.

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži – č. 2066 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 51,3 m2 v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži.

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. p. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži – č. 2067 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. p. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži ve 2 NP - místnost o celkové výměře 16,10 m2 (3,50x4,60), pro občanské sdružení Kreativní centrum Kroměříž.

Zpráva o možnosti vypuštění obchvatu města Kroměříže silnicí II/432 z Generelu dopravy Zlínského kraje – č. 2068 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit možnost vypuštění vedení obchvatu města Kroměříže silnicí II/432 z Generelu dopravy Zlínského kraje a ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje.

-7-

Zpráva z jednání dopravní komise RMK ze dne 27. listopadu 2013 – č. 2069 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání dopravní komise ze dne 27.11.2013

s c h v a l u j e

a)

zpracování návrhu DZ a realizaci prodloužení stávající V 12c-Zákaz zastavení po rovný úsek na ul. Generála Svobody, za vjezdem na placené parkoviště

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: do 30. 4. 2013

b)

záměr vybudovat místo pro přecházení mezi zimním stadionem a prodejnou Kaufland v rámci chystané výstavby „Obchodní galerie" s realizací investorem stavby

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: realizace stavby galerie

c)

provádět intenzivní dohled městské policie na dodržování zákazu vjezdu nákladních vozidel na ul. Bílanská v úseku ČSAO - ul. J. Silného

zodpovídá: Mgr. Libor Kubiš

termín: průběžně

u k l á d á

vedoucímu odboru služeb a pověřenému strážníku městské policie zajistit realizaci změn dopravního značení, zpracování PD a kontrolu dopravních omezení dle shora uvedených bodů

n e s c h v a l u j e

a)

zpracování PD k vybudování přechodu pro chodce na křiž. Havlíčkova x Albertova, na straně polyfunkčního domu

b)

osazení dopravního zrcadla na křižovatce ul. Máchova x ul. Sokolovská

c)

vyhrazení parkoviště pro obyvatele domu č.p.1422 na ul. Lutopecká

-8-

Změna zřizovací listiny p. o. Sportovní zařízení města Kroměříže – č. 2070

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže s účinností od 1. ledna 2014 takto:

H. Předmět činnosti

1. Hlavní činnost:

a) provozování, údržba, rozvoj a pronájem tělovýchovných a sportovních zařízení:

- koupaliště Bajda, Na Sladovnách, Kroměříž

- zimní stadion, Obvodová 3474, Kroměříž

- krytý plavecký bazén, Obvodová 3965, Kroměříž

- tělocvična, Kotojedská 2590, Kroměříž

a dalších zařízení v majetku města Kroměříže, která budou svěřena do výpůjčky

b) provozování a organizování sportovních a tělovýchovných služeb včetně výuky v

oblasti plaveckých sportů pro školská zařízení a jiné subjekty

c) provozování solárií a sauny v rámci provozoven svěřených do výpůjčky

d) provozování služeb souvisejících s provozem tělovýchovných a sportovních zařízení

včetně pronájmu spotřebitelského vybavení

e) výroba tepelné energie pro vlastní potřebu včetně vytápění pronajatých prostor,

nepodléhající licenci realizované ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

2. Doplňková činnost

a) obchodní a zprostředkovatelská činnost a další služby v rozsahu volné živnosti

„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského zákona"

-9-

Výběr dodavatele na stavbu „Oprava mostu přes potok Zacharka na ulici Na Hrázi v Kroměříži – č. 2071 - 07

Rada města Kroměříže po projednání doporučení hodnotící komise

s c h v a l u j e

vyloučení uchazeče HIRST CZ - Inženýrské stavby spol. s r.o., z další účasti na zakázce: „Oprava mostu ev.č. 01-48-c-M03 přes potok Zacharka na ulici Na Hrázi v Kroměříži", z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů

r o z h o d l a

o výběru nejvhodnější nabídky a

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Oprava mostu ev.č. 01-48-c-M03 přes potok Zacharka na ulici Na Hrázi v Kroměříži" s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, a to s firmou:

SIMOST, s. r. o., Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

za cenu dle nabídky 1.633.651,00 Kč vč. DPH.

Na druhém místě v pořadí se umístil uchazeč:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., Mlýnská 68, 602 00 Brno

za cenu dle nabídky 1.814.398,32 Kč vč. DPH.

Na třetím místě v pořadí se umístil uchazeč:

Dopravní stavby Brno, s. r. o., Trnkova 150 628 00 Brno

za cenu dle nabídky 1.853.210,47 Kč vč. DPH.

Na čtvrtém místě v pořadí se umístil uchazeč:

KKS, spol. s r. o. , Příluky 386 760 01 Zlín

za cenu dle nabídky 1.935.500,31 Kč vč. DPH.

Na pátém místě v pořadí se umístil uchazeč:

REPONT s. r. o., Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou

za cenu dle nabídky 2.054.523,24 Kč vč. DPH.

-10-

Schválení dodatků k organizačním směrnicím – č. 2072 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

dodatek č. 12 k organizační směrnici č. 1/2007 o úhradách za pobyt v zařízeních Sociálních služeb města Kroměříže, s účinností od 1. února 2014, dle předložené zprávy

b)

dodatek č. 7 k organizační směrnici č. 3/2009 o stravování v Domovech pro seniory, v Domově pro osoby se zdravotním postižením a v Domově se zvláštním režimem, s účinností od 1. února 2014, dle předložené zprávy.

Směrnice o kontrolním systému města Kroměříže – č. 2073

Rada města Kroměříže po projednání

v y d á v á

směrnici města Kroměříže č. 7/2013 o kontrolním systému města Kroměříže, dle předložené zprávy.

Doplněk směrnice č. Fin2/2011 o oběhu dokladů – č. 2074 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu směrnice č.Fin2/2011 o oběhu dokladů takto:

v článku 56, změna účetní ceny, se doplňuje bod 4, dle předložené zprávy.

Informace o průběhu elektronické aukce – č. 2075 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

uzavření smlouvy na dodání „Osobního automobilu střední třídy" s firmou:

AUTOSHOP PAULUS, spol. s r. o., Hulínská 3221, 76701 Kroměříž

s nabídkovou cenou: 586.971 Kč s DPH

2.

uzavření smlouvy na dodání „Platebního terminálu" s firmou:

CROSS Zlín a.s.,Louky 397, 763 02 Zlín, s nabídkovou cenou: 400.000 Kč s DPH.

-11-

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 – č. 2076 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 (uvedené údaje v tis. Kč)

a) na straně příjmů:

- 5.000,0 pol. 212 odvody PO – Sociální služby města Kroměříže

 3.136,0 pol. 232 návrh dotace e-government

564,0 pol. 411 dotace e-government

2.572,0 pol. 421 dotace e-government

- 714,0 pol. 232 návrh dotace okna radnice

714,0 pol. 412 dotace programu MPR – okna radnice

241,0 pol. 411 dotace OLH, meliorace

- 1.260,0 pol. 232 návrh dotace zvýšení kvality řízení II.

1.260,0 pol. 411 dotace zvýšení kvality řízení II.

106,0 pol. 412 dotace SDH

- 174,0 pol. 232 návrh dotace prevence kriminality

174,0 pol. 421 dotace prevence kriminality

- 75,0 pol. 214 podíl na HV Biopas

400,0 pol. 232 ostatní příjmy – vyúčtování energií

20,0 pol. 232 přijaté dary

112,0 pol. 211 příjmy z vlastní činnosti

1.497,0 pol. 135 odvod výtěžků z provozování loterií

- 2.699,0 příjmy celkem

b) na straně výdajů:

- 5.000,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže

- 950,0 pol. 620 KTS – vánoční osvětlení

241,0 pol. 521 OLH, meliorace

106,0 pol. 513-7 SDH

2.300,0 pol. 635 Sportovní zařízení města Kroměříže

400,0 pol. 522 SK Hanácká Slavia Kroměříž

30,0 pol. 502 OOV MP – prevence kriminality

18,0 pol. 516 zdravotní prohlídky – očkování

6,0 pol. 517 opravy, udržování, MP

18,0 pol. 517 nájemné MP

132,0 pol. 516 nákup ostatních služeb, odbor kultury

2.699,0 výdaje celkem

c) rekapitulace:

příjmy celkem: 399,061,-

výdaje celkem: 379.668,-

saldo příjmů a výdajů 19.393,-

financování: - 19.393,-

-12-

Rozpočet města Kroměříže na rok 2014 – č. 2077 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočet města Kroměříže na rok 2014 (uvedené údaje v tis. Kč)

rekapitulace:

příjmy celkem: 477.161,-

výdaje celkem: 493.379,-

saldo příjmů a výdajů: 16.218,-

financování: 16.218,-

Rozpočtový výhled města Kroměříže – č. 2078 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtový výhled města Kroměříže na období 2015 – 2016, dle předložené zprávy.

Vyhlášení výběrového řízení a dodání měsíčníku Kroměřížský zpravodaj – č. 2079

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení výběrového řízení na výrobu a dodání měsíčníku Kroměřížský zpravodaj

j m e n u j e

hodnotící komisi pro veřejnou zakázku: Výroba a dodání měsíčníku Kroměřížský zpravodaj ve složení:

Členové: Náhradníci:

Mgr. Daniela Hebnarová Ing. Blanka Šimůnková

Miroslav Marinčák Lenka Peclová

Mgr. Pavel Zrna Mgr. Veronika Kuklová

-13-

Kostýmové prohlídky Tajemství staré Kroměříže – finanční vypořádání – č. 2080

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí finanční částky 30.000 Kč, z výdělku komentovaných prohlídek Tajemství staré Kroměříže, občanskému sdružení Biskupští manové, s podmínkou využití na další rozvoj turistické nabídky města Kroměříže.

Dotace mimo řádné dotační tituly – Skupina historického šermu Biskupští manové z Kroměříže o. s. – č. 2081

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit dotaci mimo řádné dotační tituly pro Skupinu historického šermu Biskupští manové z Kroměříže o. s. ve výši 21.000 Kč.

Dodání osobního automobilu střední třídy – č. 2082 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

vyloučení uchazečů o dodání osobního automobilu střední třídy:

1. DOBE-CAR s. r. o., Tovární 1250, Holešov

2. AUTO-Hlaváček a. s., Vítkovická 1579, Napajedla

b)

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy na koupi osobního automobilu střední třídy pro Odbor školství, sociální péče a kultury, oddělení SPOD Městského úřadu Kroměříž, firmu AUTOSHOP PAULUS, spol. s r. o., Hulínská 3221, Kroměříž.

-14-

Návrh na zařazení ředitelky MŠ, Kroměříž, Mánesova 3766, p. o., do platové třídy a platového stupně a stanovení jejího měsíčního platu – č. 2083 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zařazení paní Marie Skopalové, ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkové organizace, do 10. platové třídy a 5. platového stupně s pracovním úvazkem 1,0 (tj. 40 hodin týdně),

s t a n o v u j e

paní Marii Skopalové, ředitelce Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkové organizace, měsíční plat s účinnosti od 1. ledna 2014, dle předložené zprávy.

Volba přísedících soudců Okresního soudu v Kroměříži pro čtyřleté období 2014 – 2018 – č. 2084

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže zvolit v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, níže jmenované do funkce přísedícího soudce Okresního soudu v Kroměříži na volební období 2014 - 2018:

1. Pavel Bjaček

2. Milan Čala

3. Věra Čermáková

4. Mgr. Jitka Dvořáková

5. PhDr. Viera Horáková

6. Zdeňka Hrbeková

7. Ivan Jüptner

8. Jaroslava Krejčiříková, DiS.

9. Jaromír Láník

10. Ing. Marcela Netopilová

11. Jaroslav Škrabal

12. Ing. František Tichý, CSc.

13. Bc. Jiří Vrtaník

14. Vladimíra Vrzalová

-15-

Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/2236/2013/KH – č. 2085

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/2236/2013/KH týkající se poskytnutí finanční částky ve výši 5.000 Kč pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kroměříž, dle předložené zprávy.

 

    Mgr. Daniela Hebnarová                 Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže                místostarosta