Usnesení ze 66. schůze Rady města Kroměříže konané 28. listopadu 2013

| 03.12.2013 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 66. schůze Rady města Kroměříže konané 28. listopadu 2013

Uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory v domě č. pop. 3209 v ulici U Sýpek v Kroměříži – č. 2015 – 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní K. Z. a pana J. Z.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouva s paní K. Z., bytem 767 01 Kroměříž a panem J. Z., bytem Postoupky, 767 01 Kroměříž na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 3209 v ulici U Sýpek v Kroměříži o celkové výměře 148 m2 ( prodejna 79 m2, sklad 61 m2, kancelář 8 m2), na dobu pěti let s účinností od 1. ledna 2014 za výši nájemného 48.887 Kč, za účelem provozování prodejní činnosti.

Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace.

Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce pro Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. – č. 2016 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

s účinností od 1. ledna 2014 uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí ze dne 3. prosince 2012 mezi městem Kroměříž a příspěvkovou organizací Sportovní zařízení města Kroměříže, IČ: 21551430, se sídlem Obvodová 3965, 767 01 Kroměříž, kterým se rozšiřuje článek č. I. Předmět smlouvy o bod č. 3 v tomto znění:

Touto smlouvou přenechává půjčitel výpůjčiteli k bezplatnému užívání nemovitosti specifikované v příloze č. 2, která je nedílnou součástí dodatku č. 3.

Ostatní body smlouvy se nemění.

-2-

Uzavření podnájemní smlouvy mezi TJ Slavia Kroměříž a p. o. Sportovní zařízení města Kroměříže – 2017 - 06

Rada města Kroměříže po projednání za účasti pana Karla Holíka

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o podnájmu mezi Sportovními zařízeními města Kroměříže, p. o. se sídlem Obvodová 3965/17, 767 01 Kroměříž a Tělovýchovnou jednotou Slavia Kroměříž se sídlem Kotojedská 2590, 767 01 Kroměříž na podnájem budovy č.p. 2590/6 na pozemku stpč. 636 na Kotojedské ulici, pozemku stpč. 636 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku a dále parc. č. 989/1 - ostatní plocha, na dobu 15 let s účinností od 1. ledna 2014 za výši nájemného 6.000 Kč, za účelem užívání jako sportoviště pro plnění poslání a cílů Tělovýchovné jednoty Slavia Kroměříž.

Zrušení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž, TS T8 Centrálka a VN) – č. 2018 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 3161/3 a 3161/14 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení VN a NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, TS T8 Centrálka a VN“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-3-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž, VN a TS T 135 Splávek) – č. 2019 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu

strpění užívání části pozemků parc.č. 1517 a 1520 v k. ú. Skaštice pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení a sloupu NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, VN a TS T 135 Splávek“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 5.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – RWE Gas Net, s. r. o. a městem Kroměříž – 2020 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc.č. 135/1, 135/3 a 262 v k. ú. Kotojedy pro účely zřízení a provozování stavby plynárenského zařízení, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Přeložka středotlakého plynovodu a přeložka elektrických kabelů sítě NN pro technologické objekty VTL RS Kroměříž, Kotojedy a pro SKAO Kroměříž, Kotojedy“ pro společnost RWE Gas Net, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 6.200 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-4-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž, za zimním stadionem – kabel NN) – č. 2021 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 1104/23 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Za zim. stadionem - kabel NN“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník id. 1/22 pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž, T 87 Rybalkova kas., obnova) – č. 2022 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 704/10 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení VN a sloupu VN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, T 87 Rybalkovy kas., obnova“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 2.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-5-

Smlouva o právu provést stavbu č. 55/2013 – Bytový dům REZIDENCE PIKY“ – č 2023 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o právu provést stavbu č. 55/2013 - „Bytový dům REZIDENCE PIKY“, mezi městem Kroměříž a REZIDENCE PIKY, s. r. o., Velké náměstí 47/39, 767 01 Kroměříž, v předloženém znění.

Smlouva o právu provést stavbu č. 83/2013 – Obchodní galerie U Rejdiště (Ing. V. Wachal) – č. 2024 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o právu provést stavbu č. 83/2013 – „Obchodní galerie U Rejdiště“, mezi městem Kroměříž a Ing. Viliamem Wachalem, Roštín 91, 768 03 Roštín, v předloženém znění.

Smlouva o právu provést stavbu č. 92/2013 – Plynofikace rodinného domu, Těšnovice – č. 2025 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o právu provést stavbu č. 92/2013 - „Plynofikace rodinného domu, Těšnovice 90“, mezi městem Kroměříž a M. K. a Ing. Z. K. R., Ph.D., Těšnovice, 767 01 Kroměříž, v předloženém znění.

Smlouva o právu provést stavbu č. 93/2013 – Kroměříž, TS T8 Centrálka a VN (E.ON Distribuce, a. s.) – č. 2026 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o právu provést stavbu č. 93/2013 – „Kroměříž, TS T8 Centrálka a VN, mezi městem Kroměříž a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, v předloženém znění.

-6-

Smlouva o právu provést stavbu č. 94/2013 – Kroměříž, VN a TS T 135 Splávek (E.ON Distribuce, a. s.) – č. 2027 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o právu provést stavbu č. 94/2013 - „Kroměříž, VN a TS T135 Splávek“, mezi městem Kroměříž a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, v předloženém znění.

Smlouva o právu provést stavbu č. 95/2013 – Kroměříž, T87 Rybalkova kasárna, obnova“ (E.ON Distribuce, a. s.) – č. 2028 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o právu provést stavbu č. 95/2013 – „Kroměříž, T87 Rabalkovy kasárna, obnova“, mezi městem Kroměříž a E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, v předloženém znění.

Zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže – č. 2029 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže, včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém zápise z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 18. listopadu 2013, dle předložené zprávy.

Rozpočtové opatření – městská policie – č. 2030 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 ve výši 72.000 Kč takto:

- nájem za umístění zařízení v budově Telefonica Czech Republik, a. s. v Kroměříži na

ulici Vrchlického: 18.000 Kč

- očkování strážníků proti žloutence typu A, B: 18.000 Kč

- oprava informačního radarového měřiče rychlosti v obci Drahlov: 6.000 Kč

- mzdové prostředky pro program prevence kriminality: 30.000 Kč

-7-

Financování projektu Revitalizace Slovanského náměstí v Kroměříži – č. 2031 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města schválit:

a)

zajištění předfinancování projektu „Revitalizace Slovanského náměstí v Kroměříži“ ve výši 70 % (tj. 11,34 mil. Kč) z rozpočtu města Kroměříž

b)

finanční spoluúčast města Kroměříž na tomto projektu ve výši min. 30 % (tj. 4,86 mil. Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu

c)

krytí nezpůsobilých výdajů projektu po dobu realizace projektu, v aktuální výši 10 tis. Kč

d)

každoroční zajištění finančních prostředků v rozpočtu města na krytí provozních nákladů projektu ve výši 144 tis. Kč, a to po dobu minimálně 5 let od finančního ukončení projektu, tj. po dobu jeho udržitelnosti.

Vyhlášení veřejné zakázky na realizaci projektu „Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou“ – č. 2032 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace, na realizaci projektu „Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou“. Jedná se o zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona 137/2006 Sb., dle předložené upravené zprávy

2.

seznam firem, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky:

ROVINA, a. s.

Pozemní stavitelství Zlín a. s.

WACHAL, a. s.

Roos Kroměříž, s. r. o.

SYNER Morava, a. s.

JC Stav s. r. o.

CARMAN, a. s.

SMO a. s.

STRABAG a. s.

KKS, spol. s r. o.

Správa a údržba silníc Kroměřížska, s. r.o.

HOCHTIEF CZ a. s.

Ptáček - pozemní stavby, s. r. o.

-8-

Výběr dodavatele – veřejná zakázka na stavební práce „Starý pivovar – expozice Karla Kryla“ – č. 2033 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

vyloučení uchazeče CONTUNIX spol. s r. o., Malý Val 1583/11, Kroměříž z další účasti v zadávacím řízení, a to z důvodu, že nebyly splněny podmínky stanovené v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „Starý pivovar – expozice Karla Kryla“ v „Zadávací dokumentaci“.

Důvody vyřazení jsou uvedeny v protokolu o jednání hodnotící komise.

2.

výběr nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby: „Starý pivovar - expozice Karla Kryla“

s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, a to s:

PROVING s. r. o.

Poštovní 480, 768 24 Hulín

Za cenu dle nabídky: 6.883.690 Kč včetně DPH

Na druhém místě se umístil uchazeč:

VW WACHAL a. s.

Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

Za cenu dle nabídky: 7.113.277 Kč včetně DPH

Na třetím místě se umístil uchazeč:

Pozemní stavitelství Zlín a. s.

Kúty 3967, 762 92 Zlín

Za cenu dle nabídky: 9.619.159 Kč včetně DPH

Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže – č. 2034 - 02

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prověření této žádosti na změnu Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříže:

1)

L. B., 768 12 Rataje,

zařazení pozemků parc. č. 1589/5 a st. parc. č. 7248 umístěných v k. ú. Kroměříž, do ploch venkovského bydlení (BV návrh).

-9-

Koncepce protipovodňových opatření města Kroměříže – č. 2035 - 08

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

koncepci protipovodňové ochrany města Kroměříže, ve variantě B), zpracovanou firmou VEGI spol. s r. o., dle předložené zprávy

u k l á d á

1.

stavebnímu úřadu Městského úřadu Kroměříž, oddělení územního plánování a státní památkové péče, začlenit vybranou variantu B) koncepce protipovodňové ochrany města Kroměříže do aktualizace územního plánu města Kroměříže, 6b) do kapitoly vodní hospodářství, dle předložené zprávy

2.

odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž, začlenit vybranou variantu B) koncepce protipovodňové ochrany města Kroměříže do strategického plánu města Kroměříže, dle předložené zprávy.

Dotace mimo řádné dotační tituly – č. 2036

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

dotaci mimo řádné dotační tituly pro MC Klubíčko, o. s. ve výši 1.000 Kč k žádosti č. 214/05/13

b)

dotaci mimo řádné dotační tituly pro Lodní sporty Kroměříž, o. s. ve výši 2.000 Kč k žádosti č. 213/05/13

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit dotaci mimo řádné dotační tituly pro Nohejbalový klub Bajda Kroměříž ve výši 20.000 Kč k žádosti č. 205/05/13

-10-

Odměny ředitelům příspěvkových organizací města Kroměříže – č. 2037

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výplatu mimořádné odměny ředitelce a ředitelům příspěvkových organizací města Kroměříže:

Mgr. Petru Sedláčkovi, řediteli Správy majetku města Kroměříže

ve výši 15.000 Kč

Karlu Holíkovi, pověřenému řízením Sportovních zařízení města Kroměříže

ve výši jednoho měsíčního platu

PhDr. Šárce Kašpárkové, ředitelce Knihovny Kroměřížska

ve výši jednoho měsíčního platu

Mgr. Ivu Vojtkovi, řediteli Sociálních služeb města Kroměříže

ve výši jednoho měsíčního platu,

jako celoročního hodnocení za rok 2013.

Odměny budou vyplaceny ze mzdových prostředků těchto organizací.

Personální záležitosti – Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. – č. 2038

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

pana Karla Holíka, bytem 767 01 Kroměříž, ředitelem příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže s účinností od 29. listopadu 2013.

Platové zařazení zůstává beze změny.

Žádost o dotaci na investice – č. 2039 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 ve výši 2.300.000 Kč pro Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. na koupi stroje na úpravu ledové plochy.

-11-

Návrh na odměny ředitelkám/ředitelům MŠ, ZŠ a SVČ Šipka, zřizovaných městem Kroměříž – č. 2040 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ředitelkám/ředitelům mateřských škol, základních škol a SVČ Šipka, zřizovaných městem Kroměříž výši odměny za splnění mimořádných úkolů ve 2. pololetí školního roku 2012/13, které ředitelka/ředitel podstatným způsobem ovlivnil(a), dle předložené zprávy.

Výsledek konkursního řízení a jmenování ředitelky p. o. Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3766 – č. 2041 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

výsledek konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkové organizace

j m e n u j e

paní Marii Skopalovou, bytem 767 01 Kroměříž, ředitelkou Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž, s účinností od 1. ledna 2014.

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených RMK pro rozpočtový rok 2013 – č. 2042 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2013 u Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, Kroměříž, dle předložené zprávy.

-12-

Návrh na udělení ocenění města Kroměříže za 50 a 100 dárcovství krve – č. 2043 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

a)

Pamětní medaile města Kroměříže za 50 dárcovství krve:

panu Zdeňku Valouchovi

panu Janu Páclovi

panu Aleši Surmovipanu Janu Menšíkovi

panu Pavlu Dvořákovi

panu Tomáši Chudějovi

paní Haně Kovářové

panu Stanislavu Dočkalovi

panu Radku Opluštilovi

paní Jaroslavě Moravčíkové

panu Petru Poláchovi

panu Bc. Patriku Bučkovi, MSc.

paní Ireně Mikešové

b)

ocenění města Kroměříže za 100 dárcovství krve:

panu Stanislavu Holasovi

panu Miloslavu Navrátilovi

panu Jaroslavu Kovářovi

Žádost Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka Kroměříž o bezplatnou parkovací kartu – č. 2044

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání 1 kusu bezplatné parkovací karty pro Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka Kroměříž, příspěvkovou organizaci, Úprkova 3268, Kroměříž na dobu jednoho roku.

Doplnění názvu na „Turistické informační centrum“ – č. 2045 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

doplnění názvu: „Turistické informační centrum Kroměříž“, a to na základě certifikace A.T.I.C.

-13-

Žádost Turistického informačního centra Kroměříž o vydání bezplatné parkovací karty – č. 2046

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání jedné bezplatné parkovací karty pro Turistické informační centrum Kroměříž, na dobu jednoho roku.

Žádost Muzea Kroměřížska o vydání parkovacích karet – č. 2047

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání 3 kusů bezplatných parkovacích karet pro Muzeum Kroměřížska, p. o., Velké náměstí 38, 767 01 Kroměříž, na dobu jednoho roku.

Žádost Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž o vydání parkovacích karet – č. 2048

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání 3 kusů bezplatných parkovacích karet pro Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž, na dobu jednoho roku.

Změna směrnice č. 6/2013 k provádění inventarizace – č. 2049 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu směrnice č. 6/2013 k provádění inventarizace, ve znění dle předložené zprávy.

-14-

Účast na studijní cestě – č. 2050

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

účast Mgr. Daniely Hebnarové a Ing. Blanky Šimůnkové na studijní cestě v Německu, pořádané Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve dnech 1. června až 7. června 2014.

Mgr. Daniela Hebnarová                         Mgr. Miloš Malý
starostka města Kroměříže                      místostarosta