Usnesení z 63. schůze Rady města Kroměříže konané 10. října 2013

| 30.10.2013 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 63. schůze Rady města Kroměříže konané 10. října 2013

Uzavření smlouvy na pronájem rybníku Nová Opleta na parc. č. 5132 v k. ú. Kroměříž - č. 1919 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana P. K. a Ing. M. P. – zástupců Moravského rybářského svazu, o. s., místní organizace Kroměříž

sc h v a l u j e

uzavření smlouvy s Moravským rybářským svazem, o. s., místní organizací Kroměříž, IČ: 005 48 073, zastoupenou Petrem Kovářem, předsedou sdružení, se sídlem Kojetínská 19, 767 01 Kroměříž na pronájem rybníka Nová Opleta na parc. č. 5132 - vodní plocha o celkové výměře 14.425 m2, na dobu 20 let s účinností od 14. října 2013 za výši nájemného 100 Kč ročně, za účelem sportovního rybolovu.

Uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemků pro Lukrom plus, spol. s r. o. – č. 1920 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě uzavřené dne 10. února 2006 mezi městem Kroměříž a společností LUKROM plus, spol. s r. o. se sídlem Lípa 81, 763 11 Zlín, který mění nájemní smlouvu, a to následovně:

v bodě I.

výměra pronajatých pozemků se rozšiřuje o pronájem části pozemku parc. č. 1213/2 - ostatní plocha o výměře 350 m2 a parc. č. 1440/1 - ostatní plocha o výměře 1.000m2, vše v k. ú. Zlámanka

v bodě III.

Výše ročního nájemného se zvyšuje o Kč 162,- (350 m2, 1.000m2 x 0,12 Kč/m2).

Ostatní body smlouvy se nemění.

-2-

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor pro ZUŠ Kroměříž – č. 1921 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. p. 27, 28, 29, 30 a 31 na ulici Jánská v Kroměříži, pozemků parc. č. 14, 15, 16 a 17 a dále st. pozemků parc. č. 246, 247, 248, 249, 250 a 8123 vše v k. ú. Kroměříž, pro Základní uměleckou školu Kroměříž za účelem provozování základní umělecké školy.

Vyhlášení veřejné zakázky na realizaci projektu „Starý pivovar – expozice Karla Kryla" – č. 1922 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace, na realizaci projektu „Starý pivovar expozice Karla Kryla", veřejná zakázka - zjednodušené podlimitní řízení dle § 38 zákona

2.

seznam firem, kterým bude zaslána výzva:

WACHAL, a. s.

STAV Consult, s. r. o.

 

JC Stav s. r. o.

Ptáček - pozemní stavby, s. r. o.

RAPOS, spol. s r. o.

ROOS Kroměříž, s. r. o.

Vyhlášení veřejné zakázky na realizaci projektu „Rekultivace skládky Lutopecny" – č. 1923 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení veřejné zakázky, včetně zadávací dokumentace, na realizaci projektu „Rekultivace skládky Lutopecny", dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., jako významnou veřejnou zakázku v otevřeném podlimitním řízení.

-3-

Výběr dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na stavbu IPRM Kroměříž – Revitalizace sídliště Slovan II – č. 1924 - 06

Rada města Kroměříže po projednání doporučení hodnotící komise

a)

r o z h o d l a

1.

o vyloučení uchazeče Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. , Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky z další účasti na veřejné zakázce na stavební práce na stavbu IPRM Kroměříž – Revitalizace sídliště Slovan II, z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů

2.

o vyloučení uchazeče SYNER Morava a. s., 1.máje 532, 767 01 Kroměříž z další účasti na veřejné zakázce na stavební práce na stavbu IPRM Kroměříž – Revitalizace sídliště Slovan II, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek

3.

o vyloučení uchazeče CARMAN, a. s., U Pily 918, 783 91 Uničov z další účasti na veřejné zakázce na stavební práce na stavbu IPRM Kroměříž – Revitalizace sídliště Slovan II, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek

b)

r o z h o d l a

o výběru nejvhodnější nabídky a

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavbu „IPRM Kroměříž - Revitalizace sídliště Slovan II"

s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, a to s HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

za cenu dle nabídky 10.754.630,00 Kč vč. DPH

Na druhém místě v pořadí se umístil uchazeč Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o., Kotojedy 56 , 76701 Kroměříž

za cenu dle nabídky 11.660.990,22 Kč vč. DPH

Na třetím místě v pořadí se umístil uchazeč KKS, spol. s r. o., Příluky 386, 76001 Zlín

Cenu dle nabídky 12.657.664,00 Kč vč. DPH

-4-

Přehled investičních akcí v roce 2013- č. 1925 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

vedoucímu odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž písemně zpracovat přehled všech investičních akcí, které měly být realizovány v roce 2013. Ke každé investiční akci, která nebyla v roce 2013 realizována uvést důvod nerealizování včetně finančního dopadu na rozpočet města Kroměříže.

Termín: schůze Rady města Kroměříže 24. října 2013

Dotace mimo řádné dotační tituly – ZO ČSV Kroměříž, o. s. – č. 1926

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dotaci mimo řádné dotační tituly pro ZO ČSV Kroměříž, o. s. ve výši 5.000 Kč.

Dotační tituly města Kroměříže pro rok 2014 – č. 1927

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vyhlásit dotační tituly města Kroměříže pro rok 2014, dle předložené zprávy.

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 1928

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením takto:

1.

B. R., Hulín

Domov pro seniory U Kašny

-5-

2.

J. P., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

3.

F. P., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

4.

RNDr. PhMr. E. L., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

5.

V. Č., Roštín

Domov pro seniory U Moravy

6.

L. Č., Roštín

Domov pro seniory U Moravy

7.

K. S., Olomouc

Domov pro seniory U Moravy

8.

R. T., Střížovice

Domov pro seniory U Moravy

9.

L. M., Střížovice

Domov pro seniory U Moravy

10.

L. Š., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

11.

B. H., Dřínov

Domov pro seniory U Moravy

12. 

H. M., Určice 

Domov pro seniory Vážany 

13.

 L. M., Troubky 

Domov pro seniory Vážany 

14.

 B.N. Kroměříž

Domov se zvláštním režimem Strom života

 15.

 J. N., Kroměříž

Domov se zvláštním režimem Strom života

 16.

I. H., Chvalčov

Domov se zvláštním režimem Strom života

 17.

 P. Z., Zdounky

 Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka - denní stacionář

 -6-

Žádost o udělení výjimky z vyhlášky města Kroměříže č. 2/2012 - – č. 1929 - 07

 Rada města Kroměříže po projednání

 n e s c h v a l u j e

udělení výjimky z článku 3, odst. 1, písmeno b) obecně závazné vyhlášky města Kroměříže č. 2/2012 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, pro pana R. M., provozovatele restaurace Centrál.

 Žádost o udělení výjimky z vyhlášky města Kroměříže č. 2/2012 (Hučík s. r. o.) – č. 1930 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

 n e s c h v a l u j e

udělení výjimky z článku 3, odst. 1, písmeno b) obecně závazné vyhlášky města Kroměříže č. 2/2012 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, pro Společenství vlastníků jednotek Pilařova 8.

 Výběrové řízení na realizaci projektu „Založení LBK Barborka" – č. 1931 - 07

 Rada města Kroměříže po projednání

 j m e n u j e

 hodnotící komisi pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Založení LBK Barborka" ve složení:

 Lambert Hanzal, náhradník Ing. Vlastimil Foltýn

Ing. Leona Císařová náhradník Mgr. Magdaléna Šimčíková

 Věra Bartuňková náhradník Ing. Blahoslav Kopeček

 Ing. Blanka Šimůnková náhradník Ing. Petr Opravil

Smlouva o právu provést stavbu – č. 1932 - 06

 Rada města Kroměříže po projednání

 r u š í

 usnesení č. 618 - 04 z 16. schůze Rady města Kroměříže konané 6. října 2011, v plném znění.

 -7-

 Návrh změny závazných ukazatelů stanovených Radou města Kroměříže pro rozpočtový rok 2013 – č. 1933 - 09

 Rada města Kroměříže po projednání

 s c h v a l u j e

 v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2013 u příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, dle předložené zprávy.

 Jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, p. o. – č. 1934 - 09

 Rada města Kroměříž po projednání

j m e n u j e

v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní komisi pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkové organizace v tomto složení:

 členové určení zřizovatelem:

MUDr. Jarmila Číhalová, předsedkyně komise, uvolněná členka Rady města Kroměříže

Mgr. Jiří Pánek, vedoucí odboru školství, sociální péče a kultury Městského úřadu Kroměříž

člen určený ředitelem krajského úřadu:

 Mgr. Věra Korcová, pracovnice odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje

odborník v oblasti státní správy:

 Bc. Šárka Hrdinová, ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvkové organizace

 pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy:

 Libuše Režňáková, učitelka Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkové organizace

 školní inspektor České školní inspekce:

 PhDr. Eva Jurášková, školní inspektorka Zlínského inspektorátu České školní inspekce

 p o v ě ř u j e

paní Jaromíru Růžičkovou, pracovnici odboru školství, sociální péče a kultury Městského úřadu Kroměříž, funkcí tajemnice konkursní komise.

 -8-

 Žádost Hospice na Svatém Kopečku, Olomouc o finanční příspěvek – č. 1935 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

 n e s c h v a l u j e

 poskytnutí finančního příspěvku Hospici na Svatém Kopečku, Sadové nám. 24, Olomouc, na úhradu nákladů spojených s provozem hospice.

Žádost FOD, Pracoviště KLOKÁNEK Kroměříž, o finanční příspěvek – č. 1936 - 09

 Rada města Kroměříže po projednání

 s c h v a l u j e

poskytnutí 10.350 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2013, z částky 200 000 Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Fond ohrožených dětí, o. s., Praha, Pracoviště KLOKÁNEK Kroměříž, Kollárova 658, na náklady spojené s uspořádáním slavnostní akce při příležitosti 15. výročí Fondu ohrožených dětí v Kroměříži, která se bude konat 18. října 2013 v Domě kultury v Kroměříži.

Návrh na přihlášení města Kroměříže k Říčanské výzvě – č. 1937 - 09

 Rada města Kroměříže po projednání

 s c h v a l u j e

podání žádosti města Kroměříže Asociaci nositelů legionářských tradic, o. s., Praha k zařazení do seznamu měst a obcí přihlášených k Říčanské výzvě.

 Návrh na udělení Kroměřížských tolarů vítězům XXXXI. ročníku ARSfilmu amatérů – č. 1938 - 09

 Rada města Kroměříže po projednání

 u d ě l u j e

Zlatý Kroměřížský tolar

Stříbrný Kroměřížský tolar

Bronzový Kroměřížský tolar - hlavní ceny ve 3 kategoriích;

s c h v a l u j e

věcný dar - 2 knihy Kroměříž, historické město a jeho památky,

vítězům XXXXI. ročníku ARSfilmu amatérů, který se koná ve dnech 11. - 13. října 2013 v Kroměříži.

-9-

Návrh na zahraniční služební cestu do družebního města Nitra ve Slovenské republice – č. 1939 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

služební cestu pana Mgr. Jiřího Pánka, vedoucího odboru školství, sociální péče a kultury, pana Miroslava Marinčáka, vedoucího oddělení rozpočtování ve školství a kultuře Městského úřadu Kroměříž, ředitelek a učitelek mateřských škol zřizovaných městem Kroměříž, dne 31. října 2013 do družebního města Nitra ve Slovenské republice. K cestě bude využito služební vozidlo Městského úřadu Kroměříž Škoda Superb.

 Schválení zahraniční služební cesty – č. 1940 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

účast MUDr. Jarmily Číhalové a paní Marcely Formanové na Mezinárodní konferenci „Úrazová prevence v dětství, Národní a mezinárodní strategie" v Grazu (Rakousko) ve dnech 23.- 25. října 2013. K cestě bude využito služební vozidlo Městského úřadu Kroměříž.

Žádost občanského sdružení Box Klubu Bruiser Kroměříž o převzetí záštity – č. 1941 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

záštitu města Kroměříže nad sportovní akcí - 3. kolo 1. ligy boxu, pořádanou občanským sdružením Box Klub Bruiser Kroměříž 26. října 2013 v prostorách TJ Slavia Kroměříž.

     Mgr. Daniela Hebnarová                                  MUDr. Jarmila Číhalová

 starostka města Kroměříže                    uvolněná členka Rady města Kroměříže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

starostka města Kroměříže    uvolněná členka Rady města Kroměříže