Usnesení z 61. schůze Rady města Kroměříže konané 5. září 2013

| 20.09.2013 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 61. schůze Rady města Kroměříže konané 5. září 2013

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 3893 na ulici Velehradská v Kroměříži – č. 1867 – 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Ing. J. S. zástupce společnosti FUDENCIA, s. r. o. a pana Z. M.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s panem Z. M., bytem Kroměříž na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 3893 na ulici Velehradská v Kroměříži o celkové výměře 677,72 m2 (vstupní část 44,35 m2, obřadní síň 240,86 m2, pomocné provozy 235,50 m2, garáže 157,01 m2) na dobu určitou pěti let, s pětiletou opcí, s účinností od 1. ledna 2014 za výši nájemného 100.000 Kč měsíčně za účelem provozování pohřební služby.

Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace.

Prodej části pozemku parc. č. 2747/15 v k. ú. Kroměříž – č. 1868 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Bc. O. L.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části pozemku parc. č. 2747/15 - ostatní plocha o výměře cca 35 m² v k. ú. Kroměříž pro Bc. O. L., bytem Kroměříž za smluvní kupní cenu 350 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude vyhotoveno na náklady kupujícího.

Uzavření smlouvy na pronájem vývěsní skříňky na parc. č. 3117/1 v k. ú. Kroměříž – č. 1869 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní Jaroslavy Krejčiříkové, DiS. – jednatelky TJ Sokol Kroměříž

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy s organizací Tělocvičná jednota SOKOL Kroměříž, zastoupenou Ing. Petrem Vranou, se sídlem 1. máje 214, 767 01 Kroměříž na pronájem vývěsní skříňky na parc. č. 3117/1 v k. ú. Kroměříž, na dobu do 31. prosince 2013 s účinností od 6. září 2013, bezúplatně.

-2-

Směna pozemku parc. č. 641/17 za pozemek parc. č. 641/13, oba v k. ú. Kroměříž - č. 1870 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti manželů Ing. L. a Ing. E. K.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit směnu pozemku parc. č. 641/17 - orná půda o výměře 2.212 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví Ing. E. K., bytem Kroměříž do vlastnictví města Kroměříže za pozemek parc. č. 641/13 - orná půda o výměře 2.054 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví města Kroměříže do vlastnictví manželů Ing. E. K., bytem Kroměříž a Ing. L. K., bytem Velehrad.

Podmínkou uvedené směny je i převzetí závazků vyplývajících z nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 641/13 v k. ú. Kroměříž.

Uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1104/43 v k. ú. Kroměříž – č. 1871 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s panem P. B., bytem Kroměříž na pronájem pozemku parc. č. 1104/43 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 216 m2 na dobu neurčitou s účinností od 6. září 2013 za výši nájemného 15 Kč/m2/rok, za účelem zahrádky.

Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce pro KTS, s. r. o. – č. 1872 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí ze dne 3. 12. 2012 uzavřené mezi městem Kroměříž a Kroměřížskými technickými službami, s. r. o., o výpůjčce nemovitého majetku specifikovaného v příloze č. 3, dle přílohy u předložené zprávy, Kroměřížským technickým službám, s. r. o.

-3-

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Kroměříž – č. 1873 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 604/1 - ostatní plocha o výměře cca 23 m² v k. ú. Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 276/2 v k. ú. Kotojedy – č. 1874 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 276/2 - vodní plocha o výměře 303 m² v k. ú. Kotojedy a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru pronájmu rybníka – Nová Opleta na parc. č. 5132 v k. ú. Kroměříž – č. 1875 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu rybníka Nová Opleta na parc. č. 5132 v k. ú. Kroměříž pro Moravský rybářský svaz, o. s., místní organizaci Kroměříž.

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 1213/2 a parc. č. 1440/1 v k. ú. Zlámanka pro Lukrom plus, spol. s r. o. – č. 1876 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 1213/2 o celkové výměře 350 m2 a parc. č. 1440/1 o celkové výměře 1.000 m2 v k. ú. Zlámanka pro Lukrom plus spol. s r. o.

-4-

Zadávací řízení na stavební práce „Zateplení ZŠ Zachar Kroměříž- částečná výměna výplní otvorů objektu SO 01 učebnový blok“ – č. 1877 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce „Zateplení ZŠ Zachar Kroměříž - částečná výměna výplní otvorů objektu SO 01 učebnový blok“, v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, včetně zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace a obchodních podmínek.

2.

seznam firem, kterým bude zaslána výzva:

VYSOT s. r. o.

Novobilský s. r. o.

Ing. Ruth Šupková

MONTPLAST Uherský Brod s. r. o.

VPO OKNO Svitavy s. r. o.

Window Holding, a. s.

Decro Bzenec, spol. s. r. o.

MACHÁLEK stavby s. r. o.

V okno s. r. o.

JC Stav s. r. o.

Rapos, spol. s. r. o.

ROOS KROMĚŘÍŽ, s. r. o.

j m e n u j e

komisi pro otevírání obálek v tomto složení:

Ing. Vladimír Krejčíř

Ing. Jana Gregorová

Ing. Radovan Rerko

j m e n u j e

hodnotící komisi pro výběr dodavatele stavebních prací na „Zateplení ZŠ Zachar Kroměříž - částečná výměna výplní otvorů objektu SO 01 učebnový blok“, v tomto složení:

Mgr. Miloš Malý náhradník: Marek Šindler

Ing. Vladimír Krejčíř náhradník: Ing. Josef Císař

Ing. Jana Gregorová náhradník: Ing. Aleš Opravil

Ing. Radovan Rerko náhradník: Ing. arch. Radko Pavlacký

Bc. Bronislav Kučera náhradník: Milena Šindelářová

-5-

„Dětská hřiště na koupališti Bajda – Kroměříž“, stavební práce – č. 1878 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

A)

vyloučení nabídky uchazeče JAMASTAV MORAVIA, s. r. o., Vojtěchov 11, 798 55 Hvozd, z důvodu nepředložení seznamu stavebních prací, provedených dodavatelem za posledních pět let

B)

uzavření smlouvy o dílo na realizace stavby "Dětská hřiště na koupališti Bajda - Kroměříž" s uchazečem:

TUBEKO SPORT, spol. s r. o., Rynholec 364, 271 01 Nové Strašecí za nabídkovou cenu 627.605 Kč vč. DPH.

C)

další pořadí nabídek:

2.

FLORA SERVIS - Lubomír Straka, Faměrovo náměstí 29, 618 00 Brno s nabídkovou cenou 821.445 Kč, vč. DPH

3.

PRAGOSPORT, s. r. o. Na Ořechovce 579/6, 162 00 Praha 6 s nabídkovou cenou 834.560 Kč, vč. DPH.

Odstoupení od žádosti o podporu z Programu Zelená úsporám – akce „ZŠ Zachar – zateplení obvodového pláště“ – č. 1879 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit odstoupení od projektu „ZŠ Zachar - zateplení obvodového pláště“, v rámci programu Zelená úsporám.

Žádost o ochranu původně projektovaných klidových zón U Rejdiště 3730 – č. 1880 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

omezení provozní doby na hřišti za domem U Rejdiště č. p. 3730 v pracovní dny v odpoledních hodinách, v sobotu a v neděli v odpoledních a večerních hodinách.

-6-

Návrh na zvýšení cen hřbitovních služeb – č. 1881 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zvýšení cen nájemného a hřbitovních služeb, dle předložené zprávy.

Finanční spoluúčast obce na zajištění základní dopravní obslužnosti území Zlínského kraje – č. 1882 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou, mezi Zlínským krajem a městem Kroměříž takto: od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 na částku 85 Kč/obyvatel a od 1. ledna 2015 na částku 100 Kč/obyvatel, jako podíl města na zajištění dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou, dle předložené zprávy.

Návrh na rozpočtové opatření – č. 1883 – 09/04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 ve výši 45.000 Kč, pro odbor školství, sociální péče a kultury Městského úřadu Kroměříž, na úhradu nákladů spojených se zastřešením podia na Velkém náměstí.

Instalace fotovoltaické elektrárny – 1884 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přípravu výstavby fotovoltaické elektrárny na střeše hlavní budovy Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka, Karla Čapka 3333/2, Kroměříž. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas pro stavební řízení.

-7-

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 1885

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením:

1.

M. V., Kroměříž

2.

MUDr. H. Ž., Kroměříž

3.

M. V., Kroměříž

4.

E. R., Kroměříž

5.

M. J., Břest

6.

L. K., Kroměříž

7.

A. M., Kroměříž

8.

F. M., Kroměříž

9.

I. S., Hulín

10.

M. K., Kroměříž

11.

M. K., Kroměříž

12.

MUDr. E. D., Olomouc

13.

A. K., Trávník

14.

L. K., Zdislavice

15.

M. Č., Kroměříž

16.

Z. K., Kroměříž

17.

L. C,, Cvrčovice

-8-

18.

O. C., Cvrčovice

19.

H. Č., Kroměříž

20.

Z. F., Kroměříž

21.

V. C., Chropyně

22.

L. N., Chropyně

23.

Stanislav Valčík, Zlín

24.

M. V., Zlín

n e s c h v a l u j e

1.

I. M., Prostějov

Návrh změny závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2013 pro Mateřskou školu, Kroměříž, Žižkova 4019 – č. 1886 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2013 u Mateřské školy, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvkové organizace, dle předložené zprávy.

Žádost Domu sociálních služeb Návojná o poskytnutí sponzorského daru – č. 1887 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč Domu sociálních služeb Návojná, příspěvkové organizaci, na zajištění aktivizačních činností pro klienty.

-9-

Dotace mimo řádné dotační tituly – BC Bruiser Kroměříž o. s. – č. 1888

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dotaci mimo řádné dotační tituly pro BC Bruiser Kroměříž o. s. ve výši 8.000 Kč.

Technické památky jako téma turistické sezony v roce 2014 v Kroměříži – č. 1889

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

„Technické památky“ jako tématické zaměření pro turistickou sezonu v roce 2014 v Kroměříži, dle předložené zprávy.

Mgr. Daniela Hebnarová        Mgr. Miloš Malý
starostka města Kroměříže   místostarosta