Usnesení z 59. schůze Rady města Kroměříže konané 8. srpna 2013

| 19.08.2013 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 59. schůze Rady města Kroměříže konané 8. srpna 2013


Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 3161/13 na ulici Tovačovského v Kroměříži – č. 1812 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní E. M. a pana Bc. L. D.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s paní E. M., bytem Kroměříž na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 3161/13 na ulici Tovačovského v Kroměříži o celkové výměře 44,29 m2 na dobu určitou pěti let s účinností od 1. září 2013 za celkovou výši nájemného 14.500 Kč měsíčně,včetně energií, s tím, že nájemné je ve výši 13.000 Kč měsíčně, za účelem zřízení prodejny kuchyní a vybavení interiérů.

Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace.

Uzavření smlouvy na pronájem garáže na ul. Lutopecká – č. 1813 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy s panem M. K., bytem Kroměříž na pronájem nebytových prostor garáže č. 1988 na ulici Lutopecká v Kroměříži o celkové výměře 20,25 m2 na dobu neurčitou s účinností od 12. srpna 2013 za výši nájemného 1.200 Kč ročně, za účelem garážování osobního auta ve vlastnictví nájemce.

Uzavření dodatku č. 2 k darovací smlouvě pro Dům kultury v Kroměříži, p. o. – č. 1814 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření dodatku č. 2. k darovací smlouvě mezi Domem kultury v Kroměříži, se sídlem Tovačovského 2828, 767 01 Kroměříž a městem Kroměříž ze dne 20.12.2012, kterým město Kroměříž daruje movitý majetek, dle přílohy u předložené zprávy.

-2-

Změna nájemce bytové jednotky č. 3338/35 v domě č. pop. 3338 na ulici Havlíčkova v Kroměříži – č. 1815 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu nájemce bytové jednotky č. 3338/35 v domě č. pop. 3338 na ulici Havlíčkova v Kroměříži z manželů MUDr. I. S., bytem Bystřice pod Hostýnem a S. S., bytem Kroměříž na M. S., bytem Napajedla.

Změna v bodě XI. v usnesení XXXIV. ZMK ve věci převodu garáže v domě č. pop. 3369 v Kroměříži na ulici Talichova – č. 1816 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě XI. v usnesení XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže ze dne 29. dubna 2010 ve věci převodu jednotky č. 3269/16 – garáže, z MUDr. H. M. na Mgr. R. H., oba bytem Kroměříž.

Žádost o pronájem informační skříňky – č. 1817 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu vývěsní skříňky na parc. č. 3117/1 v k. ú. Kroměříž.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2747/15 v k. ú. Kroměříž – č. 1818 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2747/15 - ostatní plocha o výměře cca 30 m² v k. ú. Kroměříž.

-3-

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 667/37 v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 1819 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 667/34 - orná půda o výměře cca 1.500 m² v k. ú. Vážany u Kroměříže a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru směny pozemku parc. č. 641/17 za pozemek parc. č. 641/13, oba v k. ú. Kroměříž – č. 1820 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru směny pozemku parc. č. 641/17 - orná půda o výměře 2.212 m² v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví Ing. E. K. za pozemek parc. č. 641/13 - orná půda o výměře 2.054 m² v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví města Kroměříže.

Žádost o ukončení pronájmu pozemku parc. č. 1104/43 v k. ú. Kroměříž – č. 1821 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

ukončení smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne 8. 9. 1999 mezi městem Kroměříž a panem V. K., bytem Kroměříž uzavřené na pronájem pozemku parc. č. 1104/43 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 216 m2, dohodou, a to ke dni 31. 8. 2013

2.

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 1104/43 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 216 m2 pro pana P. B. za účelem zahrádky.

-4-

Zveřejnění záměru výpůjčky pozemků pro KTS, s. r. o. – č. 1822 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru výpůjčky pozemků pro Kroměřížské technické služby, s. r. o.:

Katastrální území

Parcelní číslo

Výměra (m2)

k. ú. Bařice

1138/1

198 567

1138/76

4 042

k. ú. Bílany

1150

3 548

1179

4 096

k. ú. Drahlov

108

4 277

83/2

2 660

k. ú. Kroměříž

1292/1

11 836

1391

12 722

1402/1

2 575

1408/1

603

1431/2

960

1445/1

11 773

2812/2

41 878

2817

4 619

2841/1

4 669

2847/2

1 396

704/5

902

704/6

542

704/9

127

k. ú. Vážany u Kroměříže

669/1

1 016

k. ú. Těšňovice

200/2

1 939

k. ú. Trávník

167/1

5 201

240

1 487

255/3

12 233

261/8

63

289

979

k. ú. Zlámanka

432/1

27 132

560/86

2 726

854

571

856

770

1280/70

425

-5-

Výběrové řízení na nákup služeb k zajištění realizace všech aktivit projektu „Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž II“ – č. 1823

Rada města Kroměříže po projednání doporučení hodnotící komise rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky a

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí služby k zajištění realizace všech aktivit projektu „Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž II“

s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku a to s A-21, spol. s r. o., Na Kocínce 210/3, 160 00 Praha 6, za cenu dle nabídky 2.657.000 Kč bez DPH, tj. 3.214.970 Kč včetně DPH.

Na druhém místě v pořadí se umístil uchazeč ATTEST, s. r. o., Blanická 1008/28, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, za cenu dle nabídky 2.706.260 Kč bez DPH, tj. 3.274.574,60 Kč včetně DPH.

Odpisy pohledávek - č. 1824 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit odpis pohledávek:

1.

vedené pod rozhodnutím soudního exekutora č.j. 164 EX 54912-37 ve výši 35.000 Kč, z důvodu úmrtí

2.

vedené pod rozhodnutím Okresního soudu v Kroměříži č.j. Nd 317/2012 ve výši 28.000 Kč, z důvodů úmrtí

-6-

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 1825

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením.

1.

F. V.

Domov pro seniory U Kašny

2.

B. P.

Domov pro seniory U Kašny

3.

E. Š.

Domov pro seniory U Moravy

4.

M. Z.

Domov pro seniory U Moravy

5.

H. M.

Domov pro seniory U Moravy

6.

V. Z.

Domov pro seniory U Moravy

7.

E. R.

Domov pro seniory U Moravy

8.

K. O.

Domov pro seniory U Moravy

9.

MUDr. L. P.

Domov pro seniory U Moravy

10.

MUDr. J. P.

Domov pro seniory U Moravy

11.

L. Č.

Domov pro seniory Vážany

12.

Š. R.

Domov pro seniory Vážany

13.

R. S.

Domov pro seniory Vážany

14.

I. J.

Domov pro seniory Vážany

15.

J. K.

Domov pro seniory Vážany

16.

M. B.

Domov se zvláštním režimem Strom života

17.

F. P.

Domov se zvláštním režimem Strom života

18.

M. P.

Domov se zvláštním režimem Strom života

19.

M. K.

Domov se zvláštním režimem Strom života

20.

L. S.

Domov se zvláštním režimem Strom života

21.

A. V.

Domov se zvláštním režimem Strom života

22.

F. V.

Domov se zvláštním režimem Strom života

23.

A. H.

Domov se zvláštním režimem Strom života

24.

J. G.

Domov se zvláštním režimem Strom života

25.

L. B.

Domov se zvláštním režimem Strom života

26.

J. K.

Domov se zvláštním režimem Strom života

27.

M. K.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

-8-

B)

n e s c h v a l u j e:

1.

M. C.

Kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka

2.

P. S.

Kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka

Vyhlášení výběrového řízení na realizaci akce: Oprava mostu ev. č. M03 přes potok Zacharka na ulici Na Hrázi v Kroměříži – č. 1826 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení výběrového řízení na realizaci akce: „Oprava mostu ev. č. M03 přes potok Zacharka na ulici Na Hrázi“ v Kroměříži

j m e n u j e

sloučenou hodnotící komisi pro otevírání obálek a komisi pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu: Výběrové řízení na realizaci akce: „Oprava mostu ev. č. M03 přes potok Zacharka na ulici Na Hrázi“ v Kroměříži ve složení:

Mgr. Miloš Malý náhradník MUDr. Jarmila Číhalová

Lambert Hanzal náhradník Pavla Cielecká

Ing. Jaroslav Adamík náhradník Ing. Blanka Šimůnková

Ing. Vlastimil Foltýn náhradník Lubomír Fila

Ing. Josef Císař náhradník Ing. Jana Gregorová

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku Dětská hřiště na koupališti Bajda – Kroměříž – č. 1827 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

výběrové řízení na zakázku „Dětská hřiště na koupališti Bajda – Kroměříž“

s c h v a l u j e

vyhlášení výběrového řízení na zakázku „Dětská hřiště na koupališti Bajda – Kroměříž“.

-9-

Informativní zpráva o pořizování změny č. 6A Územního plánu města Kroměříže – č. 1828 - 02

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o pořizování změny č. 6A Územního plánu města Kroměříže, dle předložené zprávy.

Dofinancování realizace mikroprojektu financovaného z Fondu mikroprojektů v rámci OP Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 – č. 1829

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit závazek dofinancovat realizaci mikroprojektu „Kroměříž - Ružomberok, města UNESCO a lidové kultury" předloženého v rámci Fondu mikroprojektů, OP Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013 v předpokládané výši 2.997 EUR v letech 2013 – 2014.

Dotace mimo řádné dotační tituly – SportKM – č. 1830

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dotaci mimo řádné dotační tituly pro SportKM, Obvodová 3315/15A, Kroměříž, ve výši 4.000 Kč na zajištění materiálových nákladů pro venkovní cvičení pro občany města.

Žádost Československé obce legionářské o. s. o finanční příspěvek- č. 1831 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2013, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, Československé obci legionářské o. s., Jednotě Valtice, Celňák 974, Valtice, na pořízení repliky legionářského bojového praporu 3. střeleckého pluku „Jana Žižky z Trocnova“.

-10-

Rozpočtové opatření – Sanace havárie způsobené neznámým pachatelem v k. ú. Zdounky – č. 1832 - 08

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření ve výši 750.000 Kč na provedení sanačních prací při likvidaci havárie způsobené neznámým pachatelem na pozemcích p. č. 334/1. 1015/5 a 1447/3 v k. ú. Zdounky.

Návrh smlouvy se společností Lidl Česká republika v. o. s. – vybudování dětského hřiště – č. 1833

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o obstarání díla mezi městem Kroměříž a společností Lidl Česká republika v. o. s. týkající se vybudování dětského hřiště na pozemku parc. č. 870/1 v k. ú. Kroměříž, dle předložené zprávy.

Žádost předsedy osadního výboru v Trávníku o vybudování nové autobusové zastávky – č. 1834

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

žádost předsedy osadního výboru v Trávníku o vybudování nové autobusové zastávky v Trávníku.

Mgr. Daniela Hebnarová                     Mgr. Miloš Malý
starostka města Kroměříže                 místostarosta