Usnesení z 58. schůze Rady města Kroměříže konané 19. července 2013

| 23.07.2013 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 58. schůze Rady města Kroměříže konané 19. července 2013

 

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku – Zakládání a rekonstrukce uličních stromořadí ve městě Kroměříži – č. 1806 – 07

Rada města Kroměříže po projednání a doporučení hodnotící komise

r o z h o d l a

a)

o vyloučení nabídky uchazeče ZAHRADA Olomouc s. r. o., Železniční 469/4, 772 11 Olomouc v souladu s § 76 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb. z další účasti v zadávacím řízení z důvodu nejasností v položkovém rozpočtu

b)

o vyloučení nabídky uchazeče BIOPAS, spol. s r. o., Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž v souladu s § 76 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb. z další účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek, neúplnosti nabídky a chyb, které mají vliv na nabídkovou cenu

c)

o výběru nejvhodnější nabídky

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na realizaci projektu „Zakládání a rekonstrukce uličních stromořadí ve městě Kroměříži"

s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku, a to s

FLORSTYL s. r. o.

Panská 25, 686 04 Kunovice

Za cenu dle nabídky: 3.128.934 Kč včetně DPH.

Na druhém místě se umístil uchazeč:

ZÁBOJNÍK - contractors, s. r. o.

Jeřabinová 1424, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Za cenu dle nabídky: 3.375.976 Kč včetně DPH

Na třetím místě se umístil uchazeč:

Ing. Ladislava Nagyová

Hradišťská 250, 686 03 Staré Město

Za cenu dle nabídky: 4.506.802 Kč včetně DPH

-2-

EGovernment v Kroměříži – informace o kontrole VŘ – č. 1807 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

pokračování v realizaci projektu „EGovernment v Kroměříži" dle výběrového řízení „EGovernment v Kroměříži - III. Vnitřní integrace úřadu".

Aukční portál PROe.biz – licenční smlouva – č. 1808 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

ukončení licenční smlouvy o poskytnutí „Virtuální aukční síně PROe.biz", číslo 746/KRO/MT ze dne 31. 7. 2012 a smlouvy o poskytování služby asistenční podpory k „Virtuální aukční síni PROe.biz" číslo 747/KRO/MT ze dne 31. 7. 2012 vzhledem k tomu, že město Kroměříž již systém nadále nebude využívat

2.

rozšíření systému EZAK o moduly „Podpora zadávání VZMR - selektivní vypnutí el. podpisu", „Multi profil zadavatele", „Elektronické aukce" a „Jednoduchá elektronická aukce" v celkové ceně 104.000 Kč bez DPH.

Veřejná zakázka malého rozsahu – „Dětské hřiště na koupališti Bajda – Kroměříž" – č. 1809 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

hodnotící komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dětské hřiště na koupališti Bajda – Kroměříž" v následujícím složení:

Ing. Vladimír Krejčíř

Ing. Blanka Šimůnková

Ing. Josef Císař

s c h v a l u j e

zkrácení lhůty pro podání nabídek ze 7 pracovních dnů na 5 pracovních dnů na veřejnou zakázku malého rozsahu "Dětské hřiště na koupališti Bajda - Kroměříž".

-3-

Veřejná zakázka malého rozsahu – „Kroměříž – úprava středového ostrova okružní křižovatky nám. Míru" – č. 1810 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

hodnotící komisi na veřejnou zakázku malého rozsahu „Kroměříž - úprava středového ostrova okružní křižovatky nám. Míru" v následujícím složení:

Ing. Vladimír Krejčíř

Ing. Blanka Šimůnková

Ing. Josef Císař

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu – č. 1811 - 08

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

A)

pořadí předložených nabídek pro výběrové řízení „Sanace havárie způsobené neznámým pachatelem a likvidace ocelových nádrží s oxidovanými TTO na pozemcích p. č. 334/1, 1015/5, 1447/3 v k. ú. Zdounky" na prvních třech místech takto:

1. místo: Purum s. r. o., IČ: 624 14 402, Národní 961/25, 11000 Praha

s cenou 584.080 Kč bez DPH, tj. 706.737 Kč s DPH

2. místo: TALPA - RPF, s. r. o., IČ: 64 615 391, Holvekova 36, 718 00 Ostrava - Kunčičky, s cenou 803.830 Kč bez DPH, tj. 972.634 Kč s DPH

3. místo: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o., IČ: 150 53 695, Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, s cenou 844.615 Kč bez DPH, tj. 1.021.984 s DPH

B)

uzavření smlouvy mezi městem Kroměříž a společností Purum s. r. o., IČ: 62 414 402, Národní 961/25, 110 00 Praha, na dodávku stavebních prací „Sanace havárie způsobené neznámým pachatelem a likvidace ocelových nádrží s oxidovanými TTO na pozemcích p. č. 334/1, 1015/5, 1447/3 v k. ú. Zdounky" za nabídkovou cenu 584.080 Kč bez DPH, tj. 706.737 Kč s DPH.

Mgr. Daniela Hebnarová                           Mgr. Miloš Malý
starostka města Kroměříže                       místostarosta