Usnesení z 56. schůze Rady města Kroměříže konané 27. června 2013

| 09.07.2013 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 56. schůze Rady města Kroměříže konané 27. června 2013

Valná hromada Kroměřížských technických služeb, s. r. o. – 1767

Rada města Kroměříže, plníce funkci valné hromady obchodní společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem v Kroměříži, Kaplanova 2959, PSČ: 767 01, IČ: 26276437, dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, v platném znění

s c h v a l u j e

předložený program valné hromady Kroměřížských technických služeb, s. r. o.,

v o l í

Mgr. Danielu Hebnarovou - předsedkyní valné hromady

MUDr. Jarmilu Číhalovou - ověřovatelkou zápisu z valné hromady

u r č u j e

Annu Snídalovou - zapisovatelkou z valné hromady

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o hospodaření společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o. v roce 2012 a stanovisko dozorčí rady k roční účetní závěrce za rok 2012

s c h v a l u j e

účetní závěrku za rok 2012 a rozdělení zisku ve výši 291.137,83 Kč takto:

1. Zákonný rezervní fond 29.114 Kč

2. Příděl do sociálního fondu 20.000 Kč

3. Příděl do fondu odměn 50.000 Kč

4. Příděl do fondu rozvoje 167.023,98 Kč

5. Příděl do fondu ředitele 25.000 Kč

b e r e n a v ě d o m í

zprávu auditora k roční účetní závěrce k 31. prosinci 2012.

-2-

Vyhlášení výběrového řízení na nákup služeb k zajištění realizace všech aktivit projektu „Zvýšení kvality řízení – MěÚ Kroměříž II“ a jmenování hodnotící komise – č. 1768

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení výběrového řízení na nákup služeb k zajištění realizace všech aktivit projektu „Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž II“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, s platností od 1. července 2013, dle přílohy u předložené zprávy

s c h v a l u j e

následující zájemce, kterým bude zaslána výzva k podání nabídek:

1.

OR-CZ spol. s r. o.

Brněnská 19

571 01 Moravská Třebová

orcz@orcz.cz

2.

M.C.TRITON, spol. s r. o.

Evropská 846/176a

160 00 Praha 6

info@mc-triton.cz

3.

DATRON, a. s.

Vachkova 3008

470 01 Česká Lípa

info@datron.cz

4.

AQE Advisors, a. s.

třída Kpt. Jaroše 1944/31

602 00 Brno

jezek@AQE.cz

5.

ATTEST, s. r. o.

Blanická 1008/28

120 00 Praha 2, Vinohrady

e-mail: pecka@attest.cz

-3-

j m e n u j e

hodnotící komisi pro výběr dodavatele v rámci výběrového řízení na nákup služeb k zajištění realizace všech aktivit projektu „Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž II“ ve složení:

JUDr. František Dočekal, Ph.D. - tajemník Městského úřadu Kroměříž

(vedoucí projektu)

Ing. Blanka Šimůnková - členka komise pro nakládání s majetkem města

Mgr. Zdeňka Šušlíková - útvar tajemníka

Mgr. Ing. Marie Navrátilová - útvar tajemníka

Ing. Vladimír Krejčíř - vedoucí odboru rozvoje města

náhradníci:

JUDr. Ivana Bukovská - vedoucí odboru občansko-správních agend

Ing. Josef Merc - člen komise pro nakládání s majetkem města

Mgr. Ing. Robert Hebký - pro obce s. r. o.

Michaela Kavanová – KROK o. p. s.

Ing. Josef Císař - odbor rozvoje města

Dodatek č. 12 k organizační směrnici č. 1/2007 za pobyt v zařízeních v sociálních službách – č. 1769

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

dodatek č. 12 k organizační směrnici č. 1/2007 za pobyt v zařízeních sociálních služeb (Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka - Denní stacionář) s účinností od 1. července 2013, dle předložené zprávy.

Žádost ZŠ a MŠ speciální Kroměříž o stanovisko ke změnám v rejstříku škol a školských zařízení – č. 1770 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

se zvýšením nejvyššího povoleného počtu žáků v oboru vzdělávání 79-01-B/01 Základní škola speciální z 50 na 68 žáků u příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž, IČ: 479 35 928, s účinnosti od 1. září 2013.

   Mgr. Daniela Hebnarová                                           MUDr. Jarmila Číhalová
starostka města Kroměříže                        uvolněná členka Rady města Kroměříže