Usnesení z 54. schůze Rady města Kroměříže konané 6. června 2013

| 14.06.2013 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 54. schůze Rady města Kroměříže konané 6. června 2013

Uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě pro Dům kultury v Kroměříži, p. o. – č. 1699 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě ze dne 20.12.2012 uzavřené mezi městem Kroměříž a příspěvkovou organizací Dům kultury v Kroměříži, kterým se mění příloha č. 1, ze které se vyřazuje movitý majetek z majetku příspěvkové organizace Dům kultury v Kroměříži, dle předložené zprávy.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 577/1 v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 1700 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 577/1 - ostatní plocha o výměře cca 25 m² v k. ú. Vážany u Kroměříže a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 655/4 a 657/1 v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 1701 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 655/4 - trvalý travní porost o výměře cca 220 m² a parc. č. 657/1 - ostatní plocha o výměře cca 20 m² , oba v k. ú. Vážany u Kroměříže a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

-2-

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 245/1 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic – č. 1702 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 245/1 - orná půda o výměře 670 m² v k. ú. Drahlov u Jarohněvic a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 2769/1 v k. ú. Kroměříž – č. 1703 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 2769/1- ostatní plocha o výměře cca 75 m² a cca 100 m² v k. ú. Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 967/42 v k. ú. Kroměříž – č. 1704 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 967/42 - ostatní plocha o výměře cca 15 m² v k. ú. Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje nebytových prostor v domě č. pop. 3161 na ul. Tovačovského v Kroměříži – č. 1705 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 3161/25 v domě č. pop. 3161 postaveném na pozemku parc. st.č. 5053/1 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id. 134/3313 na společných částech domu č. pop. 3161, to vše v k. ú. Kroměříž na ulici Tovačovského a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

-3-

Žádost společnosti Tridas Technology, s. r. o. – č. 1706 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 641/13 - orná půda o celkové výměře 2.054 m² v k. ú. Kroměříž za cenu, která nebude nižší než 500 Kč/m². Na obou kratších stranách pozemku budou odděleny části o výměře cca 60 m² za účelem vybudování komunikace a inženýrských sítí.

Plánovací smlouva mezi TOMA rezidenční Kroměříž, s. r. o. a městem Kroměříž – Rezidence Čápka Kroměříž – č. 1707 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit plánovací smlouvu k zajištění vybudování technické infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinných domů - Rezidence Čápka Kroměříž mezi společností TOMA rezidenční Kroměříž, s. r. o. se sídlem tř. T. Bati 1566, 765 02 Otrokovice a městem Kroměříž.

Ukončení pronájmu parc. č. 2851/22 v k. ú. Kroměříž, dohodou – č. 1708 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

ukončení smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne 13.11.2006 mezi městem Kroměříž a Mgr. L. O. , bytem ČSA, 767 01 Kroměříž na pronájem pozemku parc. č. 2851/22 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 182 m2 za účelem zahrádky, dohodou ke dni 30. červnu 2013

2.

zveřejnění záměru pronájmu parc. č. 2851/22 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 182 m2 za účelem zahrádky pro paní A. K.

-4-

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 619/2 v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 1709 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 619/2 v k. ú. Vážany u Kroměříže o celkové výměře 536 m2 za účelem rozšíření zahrady pro manžele D.

Žádost Centra služeb postižným, o. p. s. o rozšíření účelu nájmu nebytových prostor – č. 1710 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi městem Kroměříž a Centrem služeb postiženým Zlín, o. p. s., IČO: 253 00 083, se sídlem Mostní 4058, 760 01 Zlín ze dne 29.06.2010 na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3880 na ulici Mánesova v Kroměříži, kterým se doplňuje článek č. III., a to takto:

článek III. Účel nájmu

Nájem se sjednává za účelem zřízení centra poskytujícího sociální služby, chráněné dílny a tréninkové kavárny.

Ostatní body smlouvy se nemění.

Zveřejnění záměru výpůjčky pro příspěvkovou organizaci Knihovna Kroměřížska – č. 1711 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor v budově č. p. 115 na Velkém náměstí v Kroměříži o celkové výměře 159,27 m2 - Informační centrum Kroměříž, pro příspěvkovou organizaci Knihovna Kroměřížska.

-5-

Oprava výměry pronajatých prostor pro společnost KROMDENT, s. r. o. – č. 1712 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. l ke smlouvě o nájmu nebytových prostor mezi městem Kroměříž a společností KROMDENT, spol. s r.o., IČO: 293 11 608, zastoupenou jednatelem MUDr. E. V. , se sídlem Střílky, na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži, kterým se mění celková výměra pronajatých prostor na 32,28 m2 s tím, že tato výměra byla nájemcem fakticky užívána od začátku nájmu.

Žádost firmy MTA brand, s. r. o. o povolení používat kotelnu pro kavárnu Slavia – č. 1713 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a za účasti paní M. A.

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi Správou majetku města Kroměříže a firmou MTA brand, s. r. o. IČO: 292 83 175 se sídlem nám. Míru 350/2a, Kroměříž ze dne 16.07.2012 kterým se mění:

- v článku č. II. Předmět se doplňuje:

kotelna……33,50m2

- v článku č. V se doplňuje bod 12, který zní takto:

- zprovoznění kotelny zajistí na své náklady nájemce

- nájemce bude předkládat KTS, s.r.o. pravidelné zprávy o provedených kontrolách

a revizích všech užívaných zařízeních

- nájemci je znám technický stav technologie, kterou přebírá

- náklady na údržbu, případně i náklady na nutnou investici bude nájemce hradit na vlastní náklady

Ostatní body smlouvy se nemění.

Zveřejnění záměru výpůjčky nemovitostí na parc. č. 4539, 2568 v k. ú. Kroměříž pro KTS, s. r. o. – č. 1714 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru výpůjčky budovy bez č. p. na stpč. 4539 a pozemku stpč. 4539 o výměře 67 m2, zemědělské budovy bez č. p. na parc. č. 2568 a pozemku stpč. 2568 o výměře 735 m2 a pozemku parc. č. 601/8 o výměře 3.600 m2, vše v k. ú. Kroměříž, pro Kroměřížské technické služby, s. r. o.

-6-

Zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže – č. 1715 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže, včetně návrhu na naložení s majetkem a způsobem likvidace, vše uvedené v přiloženém zápise z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 13. května 2013, dle předložené zprávy.

Zveřejnění záměru darování movitého majetku p. o. Dům kultury v Kroměříži – č. 1716 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení č. 1626 - 06 z 52. schůze Rady města Kroměříže ze dne 25. dubna 2013

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru darování movitého majetku, příspěvkové organizaci Dům kultury v Kroměříži, dle předložené zprávy.

Doplnění seznamu zájemců o parkování v garážích u Domu kultury v Kroměříži n a dotační období 01.10.2011-30.09.2013 – č. 1717 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

doplnění seznamu zájemců o parkování v krytých podlažních garážích u Domu kultury v Kroměříži o žadatele:

M. D. , bytem Spáčilova, 767 01 Kroměříž.

Výběr firmy k zajištění výkonu práv a povinností zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb. v rámci projektu „Rekultivace skládky Lutopecny“ – č. 1718 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

výběr firmy VIOLETTE, s. r. o., k zajištění výkonu práv a povinností zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách u projektu „Rekultivace skládky Lutopecny“, se kterou bude uzavřena mandátní smlouva.

-7-

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku – Zateplení a úprava střechy MŠ Mánesova 3880 v Kroměříži – č. 1719 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

a)

r o z h o d l a

o vyloučení uchazečů v další účasti v zadávacím řízení z důvodu neúplnosti předložené nabídky, a to:

1. TZ Therm s. r. o., Třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín

2. 3VaH s. r. o., Neradice 2324, 688 01 Uherský Brod

3. JC Stav s. r. o., Altýře 1471/1A, 767 01 Kroměříž

b)

r o z h o d l a

o výběru nejvhodnější nabídky

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Zateplení a úprava střechy MŠ Mánesova 3880 v Kroměříži“ s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku a to s firmou

Pozemní stavitelství Zlín a. s., Kúty 3967, 762 92 Zlín

za cenu dle nabídky 2.298.062 Kč včetně DPH.

Na druhém místě v pořadí se umístil uchazeč - firma RAPOS, spol. s r. o., Nerudova 325, 769 01 Holešov

za cenu dle nabídky 2.527.828 Kč včetně DPH.

Na třetím místě v pořadí se umístil uchazeč - firma FAKO, spol. s r. o., Na Sádkách 3478, 767 01 Kroměříž za cenu dle nabídky 2.586.548,- Kč včetně DPH.

-8-

Projektové řízení v podmínkách města a navýšení počtu pracovních míst – č. 1720

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Metodiku projektového řízení v podmínkách Městského úřadu Kroměříž, dle předložené zprávy

s t a n o v u j e

dle § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců města Kroměříže v MěÚ Kroměříž na 190 zaměstnanců, z důvodu převodu dvou zaměstnanců Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s. na odbor rozvoje města, oddělení investiční přípravy, s platností od 1. července 2013

b e r e n a v ě d o m í

stav projektového řízení v praxi Městského úřadu Kroměříž, dle předložené zprávy.

Výsledek konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, p. o. – č. 1721 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

a)

ukončení funkčního období paní Mgr. Jaroslavy Loučkové, ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkové organizace, k 31. červenci 2013

b)

výsledek konkurzu na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkové organizace.

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených RMK pro rozpočtový rok 2013 – č. 1722 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, změnu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2013 u příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, dle předložené zprávy.

-9-

Délka „funkčního období“ ředitele Základní školy Slovan, Kroměříž, p. o. – č. 1723 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, prodloužení „funkčního období“ na dobu dalších 6 let, s účinností od 1. srpna 2013, Mgr. Jaroslavu Němcovi, řediteli Základní školy Slovan, Kroměříž, příspěvkové organizace.

Návrh na odměny ředitelkám/ředitelům mateřských škol, základních škol a SVČ Šipka, zřizovaných městem Kroměříž – č. 1724 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ředitelkám/ředitelům mateřských škol, základních škol a SVČ Šipka, zřizovaných městem Kroměříž, výši odměny za splnění mimořádných úkolů v 1. pololetí školního roku 2012/13, které ředitelka/ředitel podstatným způsobem ovlivnil(a), dle předložené zprávy.

Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve speciální třídě příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3766 – č. 1725 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve speciální třídě Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkové organizace, na 18 dětí pro školní rok 2013/2014 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

Žádost Divadelního spolku Kroměříž o Cenu starostky města – č. 1726 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

peněžní dar ve výši 5.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2013, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, jako Cenu starostky města pro vítězný soubor Divadelního předplatného 2012-2013.

-10-

Žádost TEDx Kroměříž o převzetí záštity nad konferencí – č. 1727 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

převzetí záštity starostky města Kroměříže nad konferencí TEDxKroměříž, která se uskuteční 7. září 2013 v prostorách kina Nadsklepí.

Doplnění usnesení č. 1692 z 53. schůze RMK – č. 1728

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

doplnění usnesení č. 1692 z 53. schůze Rady města Kroměříže konané dne 16. května 2013 takto: ... „Mgr. Daniela Hebnarová, Marcela Formanová a Miroslava Sigmundová se návštěvy zúčastní ve dnech 31. května – 3. června 2013 se služebním vozidlem“.

  Mgr. Daniela Hebnarová                                Mgr. Miloš Malý
starostka města Kroměříže                místostarosta města Kroměříže