Usnesení z 51. schůze Rady města Kroměříže konané 11. dubna 2013

| 19.04.2013 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 51. schůze Rady města Kroměříže konané 11. dubna 2013

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor s firmou SOLERI s. r. o. – č. 1599 – 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Ing. J. S. – zástupce společnosti SOLERI s. r. o.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s firmou SOLERI s. r. o., IČO: 262 78 316, se sídlem Kollárova 632, 767 01 Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži o celkové výměře 66,1 m2, na dobu určitou - pěti let, s účinností od 12. dubna 2013, za výši nájemného 550 Kč/m2/rok, za účelem provozování kanceláře firmy. Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace.

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži (manikůra, pedikůra) – č. 1600 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní V. V.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s paní V. V., IČ: 114 95 031, bytem Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži o celkové výměře 29,2 m2 na dobu určitou – pěti let, s účinností od 12. dubna 2013, za výši nájemného 440 Kč/m2/rok, za účelem provozování pedikůry a manikůry. Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace.

Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 3474 na ulici Obvodová v Kroměříži (automat na nápoje) – č. 1601 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní E. K. – zástupkyně společnosti Dallmayr Vending & Office, k. s.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy se společností Dallmayr Vending & Office, k. s., IČ: 264 85 524, se sídlem Politických vězňů 1597, 110 00 Praha 1 na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 3474 na ulici Obvodová v Kroměříži o celkové výměře 1 m2 na dobu určitou – pěti let, s účinností od 12. dubna 2013, za výši nájemného 13.193 Kč ročně, za účelem umístění nápojového automatu. Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace.

-2-

Uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1104/61 v k. ú Kroměříž (občerstvení) – č. 1602 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana M. H. – zástupce společnosti Floor desing, s. r. o.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy se společností Floor desing, s. r. o. IČ: 293 14 518 zastoupenou panem M. H., Kroměříž na pronájem části pozemku par. č. 1104/61 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 291 m2, 123 m2 - umístění prodejní buňky za cenu 440 Kč/m2/rok, 168 m2 - letní zahrádka za cenu 577 Kč/m2/rok, na dobu určitou – jeden rok, s účinností od 12. dubna 2013, za účelem provozování občerstvení. Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace.

Uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1104/61 v k. ú. Kroměříž (kosmetické úpravy psů) – č. 1603 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní E. J.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s paní E. J., IČ: 680 47 568, bytem Bystřice pod Hostýnem na pronájem části parc. č. 1104/61 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 18 m2 na dobu určitou – jeden rok, s účinností od 12. dubna 2013, za výši nájemného 440 Kč/m2/rok, za účelem umístění prodejní buňky - kosmetické úpravy psů. Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace.

Uzavření smlouvy na pronájem pozemku parc. č. 1104/61 v k. ú. Kroměříž (zámečnictví) – č. 1604 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana J. P.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s panem J. P., IČ: 115 17 590, Kroměříž na pronájem části pozemku parc. č. 1104/61 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 36 m2 na dobu určitou - jeden rok s účinností od 12. dubna 2013, za výši nájemného 440 Kč/m2/rok, za účelem umístění prodejní buňky - zámečnictví a výroba klíčů. Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace.

-3-

Zveřejnění záměru darování movitých věcí pro Knihovnu Kroměřížska, p. o. – č. 1605 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru darování movitého majetku, příspěvkové organizaci Knihovna Kroměřížska, dle předložené zprávy.

Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Těšnovice – č. 1606 - 06

Rada města Kroměříže pro projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru směny pozemků podle nového geometrického plánu č. 326-102/2012 ze dne 5. 3. 2013, označených jako parc. č. 492 o výměře 2 m² a parc. č. 493 o výměře 6 m², oba ostatní plocha v k. ú. Těšnovice ve vlastnictví manželů J. a V. Š. za pozemek parc. st. č. 10/6 - zastavěná plocha o výměře 3 m², v k. ú. Těšnovice ve vlastnictví města Kroměříže.

Bezúplatné nabytí id. 1/6 pozemku parc. č. 1668//14 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – ÚZSVM – č. 1607 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí id. 1/6 pozemku parc. č. 1668/14 - ostatní plocha o výměře 79 m² v k. ú. Kroměříž, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže, formou bezúplatného převodu.

Finanční příspěvek na cestovní a provozní náklady Sdružení ochrany spotřebitelů Moravy a Slezska – č. 1608 - 05

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí jednorázového příspěvku ve výši 15.000 Kč, včetně DPH, na provozní a cestovní náklady Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, IČ: 228 31 738, Střelniční 8, 702 00 Ostrava, k zabezpečení bezplatných poradenských služeb v oblasti ochrany spotřebitelů pro občany Kroměříže a blízkého okolí v roce 2013.

-4-

Ustanovení hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu – č. 1609 - 08

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

v souladu s interní směrnicí č. 5/2012, čl. 13, k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, hodnotící komisi pro výběr dodavatele veřejné zakázky „Sanace havárie způsobené neznámým pachatelem - p. č. 334/1, 1015/5, 1447/3 v k. ú. Zdounky", č. zakázky VZ/2013/3/01/Odbor životního prostředí, ve složení:

1. Ing. Petr Opravil, člen komise RMK pro nakládání s majetkem města

2. Ing. Petr Vodák, vedoucí odd. ochrany vod a prostředí - vodoprávní úřad, odbor životního prostředí

3. RNDr. Božena Ševčíková, vedoucí odboru životního prostředí

náhradníci:

1. Ing. Blanka Šimůnková, předsedkyně komise RMK pro nakládání s majetkem města

2. Ing. Igor Hýbner, odbor životního prostředí, referent vodoprávního úřadu

Vyhlášení výběrového řízení na realizaci projektu „Zakládání a rekonstrukce uličních stromořadí ve městě Kroměříž – č. 1610 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení výběrového řízení na realizaci projektu „Zakládání a rekonstrukce uličních stromořadí ve městě Kroměříž“

j m e n u j e

1.

hodnotící komisi pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výběrové řízení na realizaci projektu „Zakládání a rekonstrukce uličních stromořadí ve městě Kroměříž“ ve složení:

Mgr. Miloš Malý náhradník: MUDr. Jarmila Číhalová

Ing. Martin Posolda náhradník: Lubomír Fila

Lambert Hanzal náhradník: Ing. Vlastimil Foltýn

Ing. Leona Císařová náhradník: RNDr. Božena Ševčíková

Ing. Blanka Šimůnková náhradník: Ing. Jaroslav Adamík

2.

komisi pro otevírání obálek ve složení:

Ing. Marie Knotová

Ing. Josef Císař

Lambert Hanzal

-5-

Informační zpráva z jednání dopravní komise RMK ze dne 6. března 2013 – č. 1611 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání dopravní komise Rady města Kroměříže ze dne 6. března 2013, dle předložené zprávy

s c h v a l u j e

a)

zpracování návrhu DZ a realizaci vyznačení možnosti parkování na konci slepé ulice B. Němcové

b)

zpracování návrhu DZ a realizaci osazení dodatkovou tabulí v ulici F. Vančury, umožňující parkování naproti speciální školy v pracovní dny v době od 16.00 hodin - 06.30 hodin, SO-NE a v době prázdnin

c)

zpracování návrhu DZ a realizaci osazení vyznačení zákazu stání vodorovnou DZ na konci ulice Resslova

d)

zpracování návrhu DZ a realizaci osazení vyznačení zákazu stání vodorovnou DZ před vjezdy do objektů v ulici Tylova

e)

zpracování návrhu DZ a realizaci snížení rychlosti na 30 km/h pro nákladní vozidla na ulici Dolnozahradská

u k l á d á

Lambertu Hanzalovi - vedoucímu odboru služeb Městského úřadu Kroměříž, zajistit realizaci změn shora uvedených dopravních značení

n e s c h v a l u j e

a)

změnu stávajícího dopravního značení ulice Na Kopečku

b)

změnu stávajícího dopravního značení v ulici Moravcova

c)

osazení dopravních značek omezujících vjezd na účelovou komunikaci v Kotojedech

d)

osazení dopravního zrcadla a dalších omezení na křižovatce ulice Máchova x ulice Sokolovská

-6-

Rozšíření separace odpadů ve městě Kroměříž – č. 1612 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozšíření separace odpadů ve městě Kroměříž místní části Vážany o bioodpad, dle předložené zprávy.

Jmenování správní a dozorčí rady Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s. – č. 1613

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže jmenovat členy správní a dozorčí rady Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s. pro období následujících tří let takto:

správní rada:

Marek Šindler

Mgr. Petr Sedláček

Mgr. Jiří Pánek

dozorčí rada:

Mgr. Daniela Hebnarová

Lambert Hanzal

Mgr. Pavel Zrna

Valná hromada Národní sítě zdravých měst – č. 1614

Rada města Kroměříže po projednání

d e l e g u j e

MUDr. Jarmilu Číhalovou k zastupování města Kroměříže na Jarním zasedání Valné hromady Národní sítě zdravých měst v Jihlavě dne 24. dubna 2013

s o u h l a s í

s kandidaturou MUDr. Jarmila Číhalové do Rady Národní sítě zdravých měst.

-7-

Jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkové organizace – č. 1615 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

v souladu s § 1 odst. 1 a § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní komisi pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkové organizace v tomto složení:

Členové určení zřizovatelem:

MUDr. Jarmila Číhalová, předsedkyně komise, uvolněná členka Rady města Kroměříže

Mgr. Jiří Pánek, vedoucí odboru školství, sociální péče a kultury Městského úřadu Kroměříž

Člen určený ředitelem krajského úřadu:

Mgr. Věra Korcová, pracovnice odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje

Odborník v oblasti státní správy:

Bc. Šárka Hrdinová, ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvkové organizace

Pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy:

Marie Nejezchlebová, učitelka Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkové organizace

Školní inspektor České školní inspekce:

Mgr. Alena Demlová, Zlínský inspektorát České školní inspekce

p o v ě ř u j e

paní Jaromíru Růžičkovou, pracovnici odboru školství, sociální péče a kultury Městského úřadu Kroměříž, funkcí tajemnice konkursní komise.

Přiznání osobního příplatku řediteli Domu kultury v Kroměříži – č. 1616 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

osobní příplatek Ing. Jiřímu Králíkovi, řediteli Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, příspěvkové organizace zřízené městem Kroměříž, od měsíce dubna 2013, dle předložené zprávy.

-8-

Žádost občanského sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách, Komná ul. 184, Střílky o poskytnutí finančního příspěvku – č. 1617 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč, z rozpočtu města Kroměříže na rok 2013, na opravu oltáře v interiéru hřbitovní kaple barokního hřbitova ve Střílkách, pro Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách, Komná ul. 184, 768 04 Střílky.

Žádost Československé obce legionářské – jednoty Valtice, o poskytnutí finančního příspěvku na realizaci projektu LEGIE 100 – č. 1618 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

poskytnutí 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2013, z částky 200.000 Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, Nadačnímu fondu Legie 100, Sokolská 33, 120 00 Praha 2, na realizaci projektu LEGIE 100 - výstavbu legiovlaku

b)

použití loga města Kroměříže na prezentačních materiálech projektu LEGIE 100.

Žádost BC Bruiser Kroměříž, a. s., Kroměříž o finanční příspěvek – č. 1619 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 15.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2013, z částky 200.000 Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, BC Bruiser Kroměříž, o. s., U Rejdiště 3726/3, Kroměříž na Mistrovství ČR juniorů v boxu 2013, které se bude konat ve dnech 11. - 13. dubna 2013 v Kroměříži.

-9-

Strategické cíle Městského úřadu Kroměříž – č. 1620

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zpracovaný dokument „Strategické cíle Městského úřadu Kroměříž", na období březen 2013 až duben 2014, dle předložené zprávy.

Mgr. Daniela Hebnarová       Mgr. Miloš Malý
starostka města Kroměříže  místostarosta města Kroměříže