Usnesení ze 48. schůze Rady města Kroměříže konané 14. března 2013

| 02.04.2013 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 48. schůze Rady města Kroměříže konané 14. března 2013

 

Uzavření nájemní smlouvy – budova č. pop. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži (fit-centrum) - č. 1530 – 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana I. P.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s panem I. P., IČ: , bytem Kroměříž na pronájem nebytových prostor budově č. pop. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži o celkové výměře 363,1 m2 na dobu určitou s účinností od 01.04.2013 do 31.03.2018 za výši nájemného 500 Kč/m2/rok, za účelem provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici. Nájemné se bude každoročně zvyšovat o částku představující míru inflace.

Uzavření nájemní smlouvy – budova č. pop. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži (občerstvení) – č. 1531 – 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti paní S. H.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s paní S. H., IČ:, bytem Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži o celkové výměře 132,9 m2 na dobu určitou s účinností od 01.04.2013 do 31.03.2018 za výši nájemného 400 Kč/m2/rok u bufetu s posezením o výměře 88,1 m2 a 200 Kč/m2/rok u skladových prostor a WC o celkové výměře 44,8 m2, za účelem provozování občerstvení. Nájemné se bude každoročně zvyšovat o částku představující míru inflace

-2-

Uzavření nájemní smlouvy – budova č. pop. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži (masérské služby) – č. 1532 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana R. H.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy s panem R. H., IČ: se sídlem Obvodová 3965, 767 01 Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži o celkové výměře 72 m2 na dobu určitou s účinností od 01.04.2013 do 31.03.2018 za výši nájemného 400 Kč/m2/rok u prostor o výměře 57 m2 a 200 Kč/m2/rok u prostor o výměře 15 m2, za účelem provozování masérských služeb. Nájemné se bude každoročně zvyšovat o částku představující míru inflace

Uzavření smlouvy o pronájmu kanalizace v místní části Těšnovice – č. 1533 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Ing. Ladislava Lejsala – ředitele společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

s c h v a l u j e

pronájem mezi městem Kroměříž a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. IČ: 494 518 71, se sídlem Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž jednající předsedou představenstva Ing. Ladislavem Lejsalem, na pronájem kanalizační sítě pro veřejnou potřebu v místní části Těšňovice, na dobu určitou 20 let s tím, že nájemné bude stanoveno na každý kalendářní rok dohodou ve výši 50 % zisku z tržeb stočného z místní části Těšnovice.

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 3117/6 v k. ú. Kroměříž - č. 1534 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 3117/6 - ostatní plocha, v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 12,5 m2 pro paní J. Š. za účelem provozování stánku s občerstvením.

-3-

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 486/1 v k. ú. Trávník – č. 1535 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 486/1 - trvalý travní porost o výměře cca 1000 m² v k. ú. Trávník a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Žádost o prodloužení nájmu- budova č. pop. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži, společnosti SOLERI, s. r. o. – č. 1536 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 66,1 m2 v budově č. pop. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži za účelem provozování kanceláře firmy pro SOLERI, s. r. o.

2.

užívání nebytových prostor v budově č. pop. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži o celkové výměře 66,1 m2 pro společnost SOLERI, s. r. o., Kollárova 632, 767 01 Kroměříž za stávajících podmínek do doby ukončení výběrového řízení.

Žádost o prodloužení pronájmu nebytových prostor v budově č. pop. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži (manikůra, pedikůra) – č. 1537 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. pop. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži o celkové výměře 29,2 m2 pro paní V. V. za účelem provozování manikůry a pedikůry.

-4-

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 3474 na ulici Obvodová v Kroměříži (automat na nápoje) – č. 1538 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. pop. 3474 na ulici Obvodová v Kroměříži o celkové výměře 1m2 pro společnost Dallmayr Vending & Office, k. s. za účelem umístění nápojového automatu.

2.

užívání nebytových prostor v budově č. pop. 3474 na ulici Obvodová v Kroměříži pro společnost Dallmayr Vending & Office, k. s. IČ: 26485524, se sídlem Politických vězňů 1597, 110 00 Praha 1, za stávajících podmínek do doby ukončení výběrového řízení.

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 1104/61 v k. ú. Kroměříž (občerstvení) – č. 1539 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 1104/61 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 291 m2 (123 m2 - umístění prodejní buňky, 168 m2 - letní zahrádka) pro společnost Floor desing, s. r. o., za účelem provozování občerstvení a letní zahrádky, na dobu určitou – jeden rok

2.

užívání pozemku parc. č. 1104/61 v k. ú. Kroměříž pro pana K. H., bytem Kroměříž za stávajících podmínek do doby ukončení výběrového řízení.

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pozemku parc. č. 1104/61 v k. ú. Kroměříž (kosmetické úpravy psů) – č. 1540 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 1104/61 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 18 m2 pro paní E. J. za účelem umístění prodejní buňky - kosmetické úpravy psů, na dobu určitou – jeden rok

2.

užívání pozemku parc. č. 1104/61 v k. ú. Kroměříž pro paní E. J., bytem Bystřice pod Hostýnem za stávajících podmínek do doby ukončení výběrového řízení.

-5-

Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na pozemku parc. č. 1104/61 v k. ú. Kroměříž (zámečnictví) – č. 1541 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 1104/61 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 36 m2 pro pana J. P. za účelem umístění prodejní buňky - zámečnictví a výroba klíčů, na dobu určitou – jeden rok2.

užívání pozemku parc. č. 1104/61 v k. ú. Kroměříž pro pana J. P., bytem Kroměříž za stávajících podmínek do doby ukončení výběrového řízení.

Žádost firmy MTA brand, s. r. o. o úpravu nájemní smlouvy – č. 1542 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 16. července 2012 s firmou MTA brand, s. r. o. IČ: 29283175, zastoupenou paní M. A. jednatelkou společnosti, se sídlem nám. Míru 350/2a, 767 01 Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 520 na náměstí Míru v Kroměříži o celkové výměře 955,96 m2, kterým se mění článek VIII. bod 1., věta třetí takto:

Uplatněním opčního práva se nájemní smlouva prodlužuje na dobu uvedenou v uplatnění opčního práva, maximálně však na pět let.

Ostatní body smlouvy se nemění.

Dodatek č. 1 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ASEKOL – č. 1543 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 s firmou ASEKOL, s. r. o., Praha 4, ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení, dle předložené zprávy.

-6-

Projekty města Kroměříže navazující na projekt Národního památkového ústavu – č. 1544

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit realizaci a dofinancování projektů ve výši 30 %:

A) Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě s rozpočtem 2.637.940 Kč

30 % = 791.382 Kč

B) Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou s rozpočtem 9.983.958 Kč

30 % = 2.995.188 Kč)

Pověření k uzavírání a podepisování dohod o výkonu pěstounské péče - č. 1545 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

Mgr. Jiřího Pánka, vedoucího odboru školství, sociální péče a kultury Městského úřadu Kroměříž k uzavírání a podepisování dohod o výkonu pěstounské péče dle § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně - právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, za město Kroměříž.

Vyhlášení konkursu na funkci ředitelky/ředitele Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkové organizace – č. 1546 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

v y h l a š u j e

konkursní řízení na pracovní místo, podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na obsazení místa ředitel/ředitelka Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkové organizace, dle předložené zprávy.

-7-

Schválení účetní závěrky ZŠ, MŠ, SVČ Šipka, Knihovny Kroměřížska, Domu kultury v Kroměříži, Sociálních služeb města Kroměříže, Sportovního zařízení města Kroměříže – č. 1547 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

účetní závěrky základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Knihovny Kroměřížska, Domu kultury v Kroměříži, Sociálních služeb města Kroměříže a Sportovního zařízení města Kroměříže, zřizovaných městem Kroměříž, v rozsahu stanoveném § 18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, k rozvahovému dni roku 2012, dle příloh u zprávy.

Přiznání osobního příplatku řediteli Domu kultury v Kroměříži – č. 1548 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

osobní příplatek Ing. Jiřímu Králíkovi, řediteli Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, příspěvkové organizace zřízené městem Kroměříž.

Žádost o převzetí záštity starostky města Kroměříže nad projektem „Na kole dětem“ a o poskytnutí finančního příspěvku – č. 1549 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

převzetí záštity starostky města Kroměříže nad čtvrtým ročníkem projektu „Na kole dětem“, který se uskuteční ve dnech 6. - 15. června 2013

b)

finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříž pro rok 2013, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, na projekt „Na kole dětem“, Na Hrázi 244, Veselí nad Moravou

c)

použití loga města Kroměříže na dresech a materiálech propagujících projekt „Na kole dětem“.

-8-

Žádost Agility Kroměříž, o. s. o převzetí záštity nad čtvrtým ročníkem závodů Agility Cup města Kroměříže 2013 - č. 1550 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

převzetí záštity starostky města Kroměříže nad čtvrtým ročníkem závodů Agility Cup města Kroměříže 2013, který se uskuteční 20. dubna 2013 ve sportovním areálu v Podzámecké zahradě.

Zpráva o výsledku výběrového řízení na „E-Government v Kroměříži – dílčí plnění tři – Vnitřní integrace úřadu“ – č. 1551 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

vyloučení nabídky uchazeče NWT a. s., nám Míru 1217, 768 24 Hulín s nabídkovou cenou 2.041.270 Kč včetně DPH

2.

pořadí předložených nabídek :

- první místo společnost ALTAIR SOFTWARE s. r. o., Osvoboditelů 218/14, 767 01

Kroměříž s nabídkovou cenou 1.842.431 Kč včetně DPH

- druhé místo společnost JIMI CZ a. s., Butovická 296/14, 158 00 Praha 5 s nabídkovou

cenou 1.950.021 Kč včetně DPH.

3.

uzavření smlouvy mezi městem Kroměříž a společností ALTAIR SOFTWARE s. r. o., Osvoboditelů 218/14, Kroměříž na dodávku „E-Government v Kroměříži – dílčí plnění tři – Vnitřní integrace úřadu“ za nabídkovou cenu 1.842.431 Kč včetně DPH.

Zrušení metodického pokynu č. 1/2011 a jeho dodatku č. 1 o zadávání a hodnocení veřejných zakázek – č. 1552 -01

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

metodický pokyn č. 1/2011 a dodatek č. 1 tohoto metodického pokynu o zadávání a hodnocení zakázek malého rozsahu organizací města Kroměříže.

-9-

Schválení zahraniční služební cesty – č. 1553

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

služební cestu Ing. Blanky Šimůnkové, Ing. Věry Knapkové, BA, Jaroslavy Krejčiříkové, DiS. a pana Marka Šindlera dne 19. března 2013 do Ružomberku v rámci mikroprojektu „Z Kroměříže do Ružomberku - z Ružomberku do Kroměříže". Doprava bude zajištěna osobním automobilem města.

Návrh na zahraniční služební cestu do Bulharska – č. 1554 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

služební cestu pana Ing. Jiřího Králíka, ředitele Domu kultury v Kroměříži, do Bulharska ve dnech 14. března - 17. března 2013, za účelem osobního převzetí výstavy ikon a jednání o spolupráci při akcích Dny slovanské kultury a Dožínky Zlínského kraje.

Stanovení počtu zaměstnanců MěÚ Kroměříž – č. 1555

Rada města Kroměříže po projednání

s t a n o v u j e

dle § 102 odst.2 písm.j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců města Kroměříže v MěÚ Kroměříž na 188 zaměstnanců v souvislosti s výkonem veřejně prospěšných prací v rámci města.

Mgr. Daniela Hebnarová         MUDr. Jarmila Číhalová
starostka města Kroměříže  radní