Usnesení ze 46. schůze Rady města Kroměříže konané 14. února 2013

| 04.03.2013 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 46. schůze Rady města Kroměříže konané 14. února 2013

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením – č. 1467

Rada města Kroměříže po projednání

A)

s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením a v bytové komisi.

1.

M. V., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

2.

J. K., Kroměříž,

Domov pro seniory U Moravy

3.

M. N., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

4.

D. B., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

5.

J. V., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

6.

L. D., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

7.

M.V., Otrokovice

Domov pro seniory U Moravy

8.

B. K., Zlobice

Domov pro seniory U Moravy

9.

L. K., Těšnovice

Domov pro seniory U Moravy

10.

V. K., Kroměříž

Domov pro seniory Vážany

-2-

11.

B. V., Pavlovice u Kojetína

Domov pro seniory Vážany

12.

A. B., Kroměříž

Domov pro seniory Vážany

13.

Ing. F. B., Kroměříž

Domov pro seniory Vážany

14.

F. Š., Pačlavice

Domov pro seniory Vážany

15.

J. O., Chropyně

Domov se zvláštním režimem Strom života

16.

K. V., Holešov

Domov se zvláštním režimem Strom života

17.

A. K., Kroměříž

Domov se zvláštním režimem Strom života

Projekty Programu prevence kriminality města Kroměříže pro rok 2013 – č. 1468

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit realizaci těchto projektů, včetně finančního podílu města Kroměříže a záměr se v tomto programu dlouhodobě angažovat.

1.

Kroměříž - Digitalizace MKMS

Celková cena - cca 229.900 Kč

Požadovaná dotace - 174.000 Kč

Podíl obce - 55.900 Kč

2.

Kroměříž - Odborný seminář - kamerové systémy ve městech

Celková cena - cca 88.000 Kč

Požadovaná dotace - 64.000 Kč

Podíl obce - 24.000 Kč

3.

Kroměříž - Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA

Celková cena - cca 87.000 Kč

Požadovaná dotace - 64.000 Kč

Podíl obce - 23.000 Kč

-3-

Zplnomocnění k zastupování města Kroměříže v úředních řízeních při zajištění odstranění vraků a jejich následného trvalého vyřazení z registru silničních vozidel – č. 1469

Rada města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

Mgr. Libora Kubiše, pověřeného řízením Městské policie Kroměříž, zastupováním města Kroměříže při řízeních v rámci zajištění odstraňování vraků, v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., §19, odst.(3) a (4) a jejich následného trvalého vyřazení z registru silničních vozidel v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., §13, odst. (1), písm. a) a c).

Prodej lesních pozemků v k. ú. Bařice – č. 1470 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Ing. A. S.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže

1.

neschválit prodej pozemků parc. č. 1138/1 o výměře 198.567 m² a parc. č. 1138/76 o výměře 4.042 m², oba lesní pozemky v k. ú. Bařice pro Ing. A. S., bytem 751 19 Vlkoš za celkovou smluvní kupní cenu 1.200.000 Kč

2.

schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 ve výši 90.000 Kč pro Kroměřížské technické služby, s. r. o. na přípravu zalesnění lesu v k. ú. Bařice.

Prodej pozemku parc. č. 302 v k. ú. Postoupky – č. 1471 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku parc. č. 302 - zahrada o výměře 1.115 m² v k. ú. Postoupky pro paní D. K., bytem 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 250 Kč/m², t. j. celkem 278.750 Kč, splatnou před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Dohodnutou kupní cenu uhradí kupující na účet města Kroměříže v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 3.000 Kč po dobu 92 měsíců počínaje měsícem březnem 2013 s tím, že poslední měsíc uhradí zbývající částku 2.750 Kč.

-4-

Uzavření nájemní smlouvy pro Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. – č. 1472 -06

Rada města Kroměříže po projednání za účasti Mgr. Šárky Prokopiusové a pana Jaroslava Paura – zástupců Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR a paní Drahomíry Kunčarové a pana Michala Loučky – zástupců Poradenského centra pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s.

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem Kroměříž a Poradenským centrem pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., Velehradská 625, 767 01 Kroměříž, zastoupeném paní Drahomírou Kunčarovou, na pronájem nebytových prostor v budově č. pop. 625 na ulici Velehradská 625, 767 01 Kroměříž o celkové výměře 126,20 m2 (místnost číslo 2.14 - 44,20 m2, místnost číslo 2.13 - 17,90 m2, místnost číslo 2.12 - 64,10 m2) na dobu neurčitou s účinností od 1. března 2013 za výši nájemného 14.620 Kč ročně, za účelem provozování činnosti poradenského centra pro sluchově postižené Kroměříž. Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace.

Bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 356/1 a parc. č. 401 v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 1473 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemků parc. č. 356/1 o výměře 678 m² a parc. č. 401 o výměře 417 m², oba ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

Bezúplatné nabytí pozemku parc. č 308 v k. ú. Postoupky z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 1474 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemku parc. č. 308 - ostatní plocha o výměře 136 m² v k. ú. Postoupky z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

-5-

Žádost o výpůjčku sálu v Klubu Starý pivovar – č. 1475 – 06/09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

výpůjčku prostor Klubu Starý pivovar v Kroměříži dne 11. května 2013 pro pana R. M. za účelem konání 2. ročníku turnaje ve scrabble.

Uzavření smlouvy o výpůjčce pro Dům kultury v Kroměříži, p. o. – č. 1476 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku města Kroměříže, specifikovaného v příloze č. 1, Domu kultury v Kroměříži, příspěvkové organizaci, a to od data 15. února 2013 na období 20 let, dle předložené zprávy.

Uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor v budově č. pop. 3880 č. 1477 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku města Kroměříže, specifikovaného v příloze č. 1, Mateřské škole, Mánesova 3880, 767 01 Kroměříž zastoupené ředitelkou p. Marií Rudolfovou, ředitelkou, a to od data 15. února 2013 na období 20 let, dle předložené zprávy.

2.

Uzavření dodatku č. 1 k dohodě o bezplatném užívání pozemků mezi městem Kroměříž a Centrem služeb postiženým Zlín, o. p. s. takto: Článek I. zní takto: vlastník má právo vlastnictví k pozemkům přilehlým k budově č. pop. 3880 na Mánesově ulici v Kroměříži:

pozemek parc. č. o výměře (m2)

1500/187 1.474

1500/188 557

1500/189 104

1500/190 69

1500/191 161

1500/192 174

1500/193 116

1500/304 23

1500/307 11

1500/308 57

Jelikož vlastník v současné době nepotřebuje pozemky k plnění svých úkolů, přenechává je uživateli do užívání za účelem volnočasové aktivity klientů, práci na zahradě a údržby okolí budovy. O pozemky bude uživatel pečovat a udržovat je na své náklady. Nezpevněné pozemky (zeleň) nebudou využívány jako parkovací plochy.

Ostatní body smlouvy se nemění.

-6-

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce pro KTS, s. r. o. Kroměříž – č. 1478 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitostí ze dne 3. prosince 2012 uzavřené mezi městem Kroměříž a Kroměřížskými technickými službami, s. r. o., o výpůjčce nemovitého majetku specifikovaného v příloze č. 2, Kroměřížským technickým službám, s. r. o. a to od data 15. února 2013 na období 20 let, dle předložené zprávy.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1178 v k. ú. Postoupky – č. 1479 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1178 - orná půda o výměře cca 1.052 m² v k. ú. Postoupky.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 625/75 v k. ú. Kroměříž – č. 1480 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 625/75 - ostatní plocha o výměře 66 m² v k. ú. Kroměříž.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3089/1 v k. ú. Kroměříž – č. 1481 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3089/1 - ostatní plocha o výměře cca 169 m² v k. ú. Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

-7-

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 90/2 v k. ú. Trávník – č. 1482 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 90/2 - zahrada o výměře 127 m² v k. ú. Trávník a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Žádost o prodloužení nájmu – budova č. pop. 3965 na ul. Obvodová v Kroměříži (fit-centrum) – č. 1483 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 363,1 m2 v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži za účelem provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici pro p. I. P.

Žádost o prodloužení nájmu – budova č. pop. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži (občerstvení) – č. 1484 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 132,9 m2 v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži za účelem provozování občerstvení pro p. S. H.

Žádost o prodloužení nájmu – budova č. pop. 3965 na ul. Obvodová v Kroměříži (masérské služby) – č. 1485 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 72,80 m2 v budově č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži za účelem provozování masérských služeb pro p. R. H.

-8-

Zveřejnění záměru pronájmu kanalizace v obci Těšnovice – č. 1486 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu kanalizace v obci Těšňovice na pozemcích parc. č. 157/2, 459, 158/3, 466, 411, 410, 26/4, 397/3, 457, 396, 116/2 vše v k. ú. Těšňovice pro Vodovody a kanalizace Kroměříži, a. s.

 

Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č. pop. 3303 na ulici U Sýpek v Kroměříži – č. 1487 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 10.8.2011 mezi městem Kroměříž a paní K. N., bytem 763 61 Žlutava, na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 3303 na ulici U Sýpek v Kroměříži o celkové výměře 28 m2 za účelem provozování kosmetických služeb, dohodou, a to ke dni 28.února 2013

2.

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. p. 3303 na ulici U Sýpek v Kroměříži o celkové výměře 28 m2.

 

Žádost firmy ELKROM, s. r. o. o ukončení smlouvy – č. 1488 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

ukončení smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne 14. prosince 2010 mezi městem Kroměříž a firmou ELKROM, s. r. o., IČ: 27689174 se sídlem Obvodová 3315/15A, 767 01 Kroměříž na pronájem pozemku parc. č. 1115/14 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 2 m2 uzavřené na dobu neurčitou s účinností od 1. ledna 2011 na dobu neurčitou za účelem umístění 1 ks reklamního stojanu, dohodou, a to ke dni 15. únoru 2013.

2.

prominutí nájemného za období od 1. ledna 2013 do 15. února 2013, ve výši Kč 255,92 vyplývající ze smlouvy o pronájmu pozemku parc. č. 1115/14 v k. ú. Kroměříž o výměře 2 m2, uzavřené dne 14. prosince 2010 mezi městem Kroměříž a firmou ELKROM, s. r. o.

-9-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (kabelová přípojka NN pro RS a SKAO Kotojedy) – č. 1489 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 21, 135/1, 151/1 a 276/1 v k. ú. Kotojedy pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení spočívající v umístění nové kabelové přípojky NN pro RS a SKAO Kotojedy, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném geometrickými plány č. 444-56.1/2012 a 444-56.2/2012 zhotovenými firmou DD plus v. o. s. Brno, pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 24.500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – S E L F servis, spol. s r. o. a městem Kroměříž – č. 1490 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků parc.č. 94/10, 95/1, 96,2, 101/4, 967/4, 967/6, 976/6, 976/9, 976/17, 976/18, 977/9, 979/1, 979/2, 979/8, 979/12, 979/42, 979/44, 981/4, 992/28, 3103/2, 3104/1, 3104/2, 3110/3, 3111/5, 3112/3, 3112/13, 3235/1, 5076/5 a 5076/11, vše v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování veřejné komunikační sítě spočívající v umístění nového podzemního vedení z HDPE trubek s optickými kabely, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Optické propojení objektů v Kroměříži, oblast nám. Míru -1. máje Kollárova“ pro společnost S E L F servis, spol. s r. o., se sídlem Pálavské nám. 11, 628 00 Brno jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž.

-10-

Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu územního plánu města Kroměříže – č. 1491 - 02

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prověření této žádosti na změnu územního plánu města Kroměříže při pořizování nového ůzemního plánu Kroměříž:

1)

P. D., 767 01 Kroměříž,

zařazení pozemku parc. č. 1609/1 umístěného v k. ú. Kroměříž, do ploch individuální rekreace (RI návrh).

Změna provozovatele veřejných WC v budově Velké náměstí 40, Kroměříž – č. 1492 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytování příspěvku ve výši 20.000 Kč měsíčně za účelem provozování veřejných WC v budově Velké náměstí 40, Kroměříž, pro paní K. H.,bytem 767 01 Kroměříž, s účinností od 1. února 2013.

Určení auditora pro účetní závěrku KTS, s. r. o. za rok 2012 – č. 1493

Rada města Kroměříže po projednání, plnící funkci valné hromady obchodní společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., po projednání

u r č u j e

dle zákona č. 93/2009 Sb., § 17, o auditorech, v platném znění, pro účetní závěrku společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o. za rok 2012 auditora Ing. Ludmilu Pospíšilovou, Purkyňova 1047/23, 767 01 Kroměříž, IČO: 41525213, DIČ: CZ 515329284.

Personální záležitosti – KTS, s. r. o. – č. 1494

Rada města Kroměříže plnící funkci valné hromady obchodní společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o. po projednání

s c h v a l u j e

změnu Zásad pro odměňování členů orgánů společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., dle předložené zprávy, s účinností od 1. března 2013.

-11-

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ, MŠ, SVČ Šipka, Knihovny Kroměřížska, Domu kultury v Kroměříži za rok 2012 – č. 1495- 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Knihovny Kroměřížska, Domu kultury v Kroměříži, Sociálních služeb města Kroměříže a Sportovního zařízení města Kroměříže zřizovaných městem Kroměříž za rok 2012 a rozdělení do jednotlivých fondů následovně:

Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2012 činí 89.874,23 Kč

- fond odměn 71.000 Kč

- fond rezervní 18.874,23 Kč

Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2012 činí 68.497,67 Kč

- fond odměn 34.000 Kč

- fond rezervní 34.497,67 Kč

Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2012 činí 270.189,28 Kč

- fond odměn 130.000 Kč

- fond rezervní 140.189,28 Kč

Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2012 činí 217.172,01 Kč

- fond odměn 50.000 Kč

- fond rezervní 167.172,01 Kč

Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2012 činí 6.769,91 Kč

- fond odměn 5.706 Kč

- fond rezervní 1.063,91 Kč

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2012 činí 380.072,05 Kč

- fond odměn 190.036 Kč

- fond rezervní 190.036,05 Kč .

Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2012 činí 67.171,04 Kč

- fond odměn 53.736 Kč

- fond rezervní 13. 435,04 Kč

-12-

Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2012 činí 26.098,28 Kč

- fond odměn 5.000 Kč

- fond rezervní 21.098,28 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2012 činí 10.694,49 Kč

- fond odměn 6.000 Kč

- fond rezervní 4.694,49 Kč .

Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2012 činí 20.454,44 Kč

- fond odměn 10.000 Kč

- fond rezervní 10.454,44 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2012 činí 252,50 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 252.50 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2012 činí 8.000 Kč

- fond odměn 6.000 Kč

- fond rezervní 2.000 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2012 činí 8.651,23 Kč

- fond odměn 2.000 Kč

- fond rezervní 6.651,23 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2012 činí 22.020,05 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 22.020,05 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2012 činí 2.271,26 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 2.271,26 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Postoupky 78, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2012 činí 9.536,92 Kč

- fond odměn 2. 000 Kč

- fond rezervní 7. 536,92 Kč .

-13-

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, příspěvková organizace, Úprkova 3268,

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2012 činí 2.895,49 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 2.895,49 Kč

Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace, Tovačovského 2828

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2012 činí 164.914,24 Kč

- fond odměn 100. 000 Kč

- fond rezervní 64.914,24 Kč

Knihovna Kroměřížska, příspěvková organizace, Slovanské náměstí 3920

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2012 činí 3.543,04 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 3.543,04 Kč

Sociální služby města Kroměříže, Riegrovo nám. 159, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2012 činí 104.430 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 104.430 Kč

Sportovní zařízení města Kroměříže, Obvodová 3965, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2012 činí 10.908 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 10.908 Kč

Plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2013 ZŠ, MŠ, SVČ Šipka, Domu kultury v Kroměříži, Knihovny Kroměřížska, SsmK a Sportovního zařízení města Kroměříže – č. 1496 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2013 základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Domu kultury v Kroměříži, Knihovny Kroměřížska, Sociálních služeb města Kroměříže a Sportovního zařízení města Kroměříže, jako příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž

u k l á d á

odboru školství, sociální péče a kultury, aby případné změny v těchto plánech v roce 2013 s organizacemi projednal.

-14-

Odpisové plány ZŠ, MŠ, SVČ Šipka, Domu kultury v Kroměříži, Knihovny Kroměřížska a Sociálních služeb města Kroměříže na rok 2013 – č. 1497 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

odpisové plány základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Domu kultury v Kroměříži, Knihovny Kroměřížska a Sociálních služeb města Kroměříže jako příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž na rok 2013 dle předložené zprávy,

u k l á d á

odboru školství, sociální péče a kultury, aby případné změny v těchto plánech v roce 2013 s organizacemi projednal.

Žádost o převzetí záštity nad XXIV. ročníkem Festivalu Forfest Czech Republic 2013 – č. 1498 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

převzetí záštity starostkou města Kroměříže nad XXIV. ročníkem Festivalu FORFEST CZECH REPUBLIC 2013 - mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením.

Schválení zadání projektů odborem rozvoje města – č. 1499 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

pořízení projektové dokumentace z položky 612 - projektová dokumentace schváleného rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 na následující akce:

- zkapacitnění břehů řeky Moravy - náhradní výsadba

- legalizace území staré zátěže v lokalitě Horní Zahrady (pozemky pana Koreše)

- doplnění povodňového plánu o evakuační plán v lokalitě Horní Zahrady

- modernizace výtahů a protipožární opatření bytového domu Nitranská 4091 a 4092 v

Kroměříži

- legalizace sociálního zařízení na koupališti Bajda

-15-

Dodatek ke smlouvě o komisním prodeji – č. 1500 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke smlouvě o komisním prodeji uzavřené mezi městem Kroměříž a Knihovnou Kroměřížska - příspěvkovou organizací, na prodej knihy Kroměříž, historické město a jeho památky, dle předložené zprávy.

Mgr. Daniela Hebnarová                                        Mgr. Miloš Malý
starostka města Kroměříže                       místostarosta města Kroměříže