Usnesení ze 45. schůze Rady města Kroměříže konané 28. ledna 2013

| 06.02.2013 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 45. schůze Rady města Kroměříže konané 28. ledna 2013

Zveřejnění záměru výpůjčky budovy č. pop. 3880 v ulici Mánesova v Kroměříži – č. 1463 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

zveřejnění záměru výpůjčky objektu č. p. 3880 na ulici Mánesova v Kroměříži pro Kroměřížské technické služby, s.r.o.

b)

zveřejnění záměru výpůjčky nebytových prostor o celkové výměře 331 m2 v objektu č. p. 3880 na ulici Mánesova v Kroměříži na stpč. 5335 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. 1500/187 výměra 1301 m2, parc. č. 1500/188 výměra 431 m2, parc. č. 1500/189 výměra 71 m2 , parc. č. 1500/190 výměra 76 m2, parc. č. 1500/193 výměra 119 m2, parc. č. 1500/305 výměra 21 m2, parc. č. 1500/306 výměra 10 m2 ,vše ostatní plocha v k. ú. Kroměříž, pro potřeby mateřské školy.

Zveřejnění záměru výpůjčky objektu pro Dům kultury v Kroměříži, p. o. – č. 1464 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení č. 1175 - 06 z 33. schůze RMK 3. části konané dne 23.8.2012

s c h v a l u j e

a)

ukončení smlouvy o výpůjčce uzavřené dne 22. 10. 2009 mezi městem Kroměříž a Domem kultury v Kroměříži, příspěvková organizace, IČO:70962642 se sídlem Tovačovského 2828, 767 01 Kroměříž ke dni 15. února 2013, dohodou.

b)

zveřejnění záměru výpůjčky objektů:

- objekt č. p. 2828 (Dům kultury) na pozemku stpč. 793, 8037/1 a parc. č. 3116/7 a

pozemků stpč. 793, 8037/1 a parc. č. 3116/7

- objekt č. p. 2705 (hvězdárna) na pozemku stpč. 4962 a pozemku stpč. 4962

- objekt č. p. 488 (kino Nadsklepí) na pozemku stpč. 571/1 a pozemku stpč. 571/1

- venkovní pódium na pozemku parc.č. 3075/1

- č. p. 114 (Starý pivovar) na pozemku stpč. 211/2 a pozemku stpč. 211/2,

to vše v k. ú. Kroměříž pro Dům kultury v Kroměříži, příspěvkovou organizaci.

-2-

Příprava a předložení žádosti o finanční příspěvek v rámci výzvy OP přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 – hlavní partner Ružomberok – č. 1465

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

a)

předložení žádosti o finanční příspěvek v rámci výzvy OP přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007-13 za účelem realizace projektu „Spolupráca IC lokalít UNESCO, Ružomberok - Kroměříž", kterého cíle jsou v souladu s platným „Územním plánem města Kroměříže" a platným „Strategickým plánem města Kroměříže, Aktualizace na léta 2010 - 2020"

b)

zabezpečení realizace projektu pro schválení žádosti o národní finanční příspěvek

c)

financování projektu ve výši 10 % z celkových oprávněných výdajů na projekt tj. ve výši 3.000 €.

Uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku – č. 1466 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výpůjčce movitého majetku z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro město Kroměříž na dobu určitou ode dne podpisu této smlouvy do 31. prosince 2013, dle předložené zprávy.

 

Mgr. Daniela Hebnarová            Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže    místostarosta města Kroměříže