Usnesení ze 43. schůze Rady města Kroměříže konané 3. ledna 2013

| 16.01.2013 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 43. schůze Rady města Kroměříže konané 3. ledna 2013

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v budově č. pop. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži - č. 1406 – 06

Rada města Kroměříže po projednání a za účasti pana J. M., jednatele soukromé základní umělecké školy D-MUSIC, s. r. o.

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. pop. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži o celkové výměře 490,97 m2 pro Soukromou základní uměleckou školu D-MUSIC, s .r. o., Kroměříž.

b e r e n a v ě d o m í

záměr stavebních úprav v objektu č. pop. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži Soukromé základní umělecké školy D-MUSIC, s. r. o. Kroměříž.

Harmonogram přípravy nových webových stránek města Kroměříže – č. 1407 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

záměr přípravy nových webových stránek města Kroměříže (www.mesto-kromeriz.cz), předložený harmonogram přípravy a vytvoření pracovní skupiny složené z pracovníků Městského úřadu Kroměříže a zastupitelů města Kroměříže, dle předložené zprávy.

Směrnice č. 1/2013 o používání služeb mobilního operátora – č. 1408 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vnitřní směrnici č. 1/2013 o používání služeb mobilního operátora, dle předložené zprávy.

-2-

Informativní zpráva o průběhu transformace Správy majetku města Kroměříže – č. 1409

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o průběhu transformace Správy majetku města Kroměříže, p. o., k 31. prosinci 2012.

Dodatek ke zřizovací listině Mateřské školy, Kroměříž, Malý Val 1549, příspěvkové organizace – č. 1410 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

a)

dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy, Kroměříž, Malý Val 1549, příspěvkové organizace

b)

pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880 místo poskytovaného vzdělávání na adrese Kroměříž, Mánesova 3880 pro realizaci předškolního vzdělávání

c)

pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880 jídelnu - výdejnu v místě poskytovaného vzdělávání

p o ž á d a t

Krajský úřad Zlínského kraje o provedení navrhovaných změn u příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Malý Val 1549 v rejstříku škol a školských zařízení.

u k l á d á

vedoucímu odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž připravit podklady pro uzavření smlouvy na užívání objektu Mánesova 3880 včetně pozemků a dodatek k darovací smlouvě na movitý majetek pro uvedenou mateřskou školu.

-3-

Příprava projektu financovaného z fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 – č. 1411

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

přípravu projektu předkládaného do 10. výzvy Fond mikroprojektů v rámci OP Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 -2013 zaměřeného na oslavy 750 let výročí města Kroměříže.

Personální záležitosti – Správa majetku města Kroměříže – č. 1412

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

pracovní úvazek Mgr. Petra Sedláčka, pověřeného řízením příspěvkové organizace Správa majetku města Kroměříže, od 1. ledna 2013 ve výši 0,5 úvazku.

Personální záležitosti – Sportovní zařízení města Kroměříže – č. 1413

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

pracovní úvazek Karla Holíka - dočasně pověřeného řízením p. o. Sportovní zařízení města Kroměříže, v měsíci prosinci 2012 ve výši 0,5, s tím, že od 1. ledna 2013 bude pracovní úvazek v plné výši.

Účast na studijní cestě – č. 1414

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u je

účast Mgr. Daniely Hebnarové a Ing. Blanky Šimůnkové na studijní cestě do Pobaltí pořádané Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve dnech 1. června až 9. června 2013.

 

Mgr. Daniela Hebnarová       Mgr. Miloš Malý
starostka města Kroměříže místostarosta města Kroměříže