Usnesení ze 42. schůze Rady města Kroměříže konané 6. prosince 2012

| 17.12.2012 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 42. schůze Rady města Kroměříže konané 6. prosince 2012

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 1370

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením a v bytové komisi.

1.

M. K., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

2.

E. J., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

3.

M. Z., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

4.

S. G., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

5.

V. G., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

6.

L. B., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

7.

K. K., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

8.

D. P., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

9.

V. H., Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

10.

J. B., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

11.

A. V., Chropyně

Domov pro seniory U Moravy

-2-

12.

V. B., Brno

Domov pro seniory U Moravy

13.

O. R., Chropyně

Domov pro seniory U Moravy

14.

J. H., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

15.

L. K., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

16.

F. Š., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

17.

K. A., Holešov

Domov pro seniory U Moravy

18.

H. J., Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

19.

O. S., Hulín

Domov pro seniory Vážany

20.

A. N., Holešov

Domov pro seniory Vážany

21.

R. Š., Nová Dědina

Domov pro seniory Vážany

22.

J. P., Kroměříž

Domov pro seniory Vážany

23.

L. S., Kostelec u Holešova

Domov se zvláštním režimem Strom života

24.

M. H., Zlámanka

Domov se zvláštním režimem Strom života

25.

J. R., Hulín

Domov se zvláštním režimem Strom života

26.

J. T., Otrokovice

Domov se zvláštním režimem Strom života

27.

E. P., Holešov

Domov se zvláštním režimem Strom života

-3-

28.

V. V., Morkovice

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

B)

n e s c h v a l u j e:

1.

L. B., Kroměříž

Kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

2.

E. H., Kroměříž

Kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

3.

B. N., Kroměříž

Kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

4.

N. M., Kroměříž

Kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

5.

J. J., Vsetín

Kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka

Žádost Klubu UNESCO Kroměříž o prodloužení a úpravu nájemní smlouvy – č. 1371 - 06

Rada města Kroměříže po projednání za účasti MUDr. Evy Novákové – předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž

s c h v a l u j e

1.

uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 29. června 2005 mezi městem Kroměříž a Klubem UNESCO Kroměříž zastoupeným předsedkyní MUDr. Evou Novákovou se sídlem Riegrovo nám. 149, 767 01 Kroměříž, který upravuje znění smlouvy takto:

v bodě V. :

Tato nájemní smlouva se prodlužuje na dobu určitou s účinností od 1. ledna 2013 do 31. ledna 2013

2.

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o výměře 54,47 m2 v domě č. pop. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži pro Klub UNESCO Kroměříž.

-4-

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 893/5 v k. ú. Kroměříž – č. 1372 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 893/5 - orná půda o výměře cca 50 m² v k. ú. Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru pronájmu garáže na Lutopecké ulici v Kroměříži ev. č. 1991 – č. 1373 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu garáže evidenční číslo 1991 na ulici Lutopecká v Kroměříži.

Ukončení pronájmu pozemku parc. č. 1138 v k. ú. Postoupky – č. 1374 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

ukončení smlouvy o užívání pozemku uzavřené dne 15. března 2011 mezi městem Kroměříž a panem F. S. , bytem Kroměříž na užívání pozemku parc. č. 1138 v k. ú. Kroměříž na dobu neurčitou, bezplatně, za účelem údržby na vlastní náklady, dohodou, a to k 31. prosinci 2012.

2.

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 1138 v k. ú. Postoupky za účelem údržby na vlastní náklady nájemce.

-5-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (Kroměříž, Havlíčkova) – č. 1375 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 625/16 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení spočívající v umístění nové NTL plynovodní přípojky pro novostavbu RD na pozemku parc. č. st. 8256 v k. ú. Kroměříž, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 6111-265/2012 zhotoveném firmou Geokar s. r. o. Bystřice pod Hostýnem, ze dne 28. 8. 2012, pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž, Ryb. kasárna, PMS) – č. 1376 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 877/15 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění kabelu NN a pilíře NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Ryb. Kasárna - kab. smyčka NN, PMS“ pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-6-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž – Ryb. kasárna) – č. 1377 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 619/2 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění kabelu NN a pilíře NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Ryb. Kasárna - kab. smyčka NN, PMS“ pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Drahlov) – č. 1378 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 275 v k. ú. Drahlov u Jarohněvic pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění kabelu NN a pilíře NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Drahlov, rozšíření DS, Vlček“ pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.600 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-7-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Trávník, lokalita 36 RD Strabis) – č. 1379 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 501, 505, 507 a 575 v k. ú. Trávník pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 429-146-1/2012 zhotoveném firmou HD GEO, s. r. o. ze dne 6. 11. 2012 pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 800 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž, Havlíčkova) – č. 1380 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 625/16 v k.ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nové kabelové přípojky NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 6150-63201/2012 zhotoveném Ing. Robertem Štolbou, ze dne 31. 10. 2012 pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-8-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Trávník, kab. smyčka NN, ) – č. 1381 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků parc. č. 103/1,103/10, 103/11, 481/1 v k. ú. Trávník pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN a nového pojistkového pilíře NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 431-477/2012 zhotoveném Ing. Robertem Štolbou, ze dne 17. 10. 2012 pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.120 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž, Riegrovo náměstí, příp. NN,) – č. 1382 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 3081/1 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN a nového pojistkového pilíře NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 6136-47401/2012 zhotoveném Ing. Robertem Štolbou, ze dne 17. 10. 2012 pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-9-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž, kab. smyčka NN, ) – č. 1383 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 3078 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN a nového pojistkového pilíře NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, kab. smyčka NN, Majda“ pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Výpověď z pronájmu pozemku parc. č. 870/63 v k. ú. Kroměříž – č. 1384 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

ukončení smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne 6. 12. 1995 mezi městem Kroměříž a panem J. V. , bytem Břest na pronájem pozemku parc. č. 870/63 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 7 m2 za účelem rozšíření prodejního stánku s novinami, dohodou, a to ke dni 31. 12. 2012

2.

ukončení smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne 26. 4. 1993 mezi městem Kroměříž a panem J. V. bytem Břest na pronájem pozemku parc. č. 870/63 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 8 m2 za účelem prodeje novin, časopisů a tabákových výrobků v prodejním stánku, dohodou, a to ke dni 31. 12. 2012.

-10-

Žádost D-MUSIC, s. r. o. – pronájem nebytových prostor – č. 1385 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana J. M. – jednatele Soukromé základní umělecké školy D-MUSIC s. r. o.

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě uzavřené dne 9. září .2005 mezi městem Kroměříž a Soukromou základní uměleckou školou D - MUSIC, s. r. o., IČO: 25319639, zastoupenou Mgr. J. D., ředitelem školy, se sídlem Velehradská 625, 767 01 Kroměříž na pronájem nebytových prostor v budově č. p. 625 na ulici Velehradská za účelem provozování soukromé základní umělecké školy, který mění výše uvedenou smlouvu následovně:

a)

v bodě I.:

Pronajaté prostory se dále rozšiřují o výměru 381,53 m2. Jedná se o tyto prostory:

Označení

Popis místnosti

Plocha m2

1.16

Sál

87,84

1.17

Kuchyně

13,60

1.18

Sklad

6,40

1.19

Bar

37,82

1.20

Bar

19,52

1.23

Sál

76,82

1.24

Kancelář

18,19

1.25

Chodba

121,34

celkem

381,53

Celková plocha pronajatých prostor činí 920,69 m2.

b)

v bodě III.

Výše nájemného za uvedené prostory činí celkem 60.000 Kč ročně s účinností od 11. prosince 2012 do 31. července 2016 s tím, že bude zachován bufet a že tyto prostory nebudou komerčně pronajímány.

Případné stavební úpravy budou provedeny po dohodě s pronajímatelem.

Ostatní body smlouvy se nemění.

Posouzení vlivů na životní prostředí – zahájení zjišťovacího řízení – č. 1386 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

se záměrem realizace stavby „Jímka na kejdu farma Těšnovice“.

-11-

Smlouva o připojení ke Komunikační infrastruktuře Zlínského kraje – 21Net – č. 1387 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

starostku města Kroměříže, Mgr. Danielu Hebnarovou, podpisem předložené „Smlouvy o připojení ke Komunikační infrastruktuře Zlínského kraje“, dle předložené zprávy.

Jmenování komise pro otvírání obálek a hodnotící komise s funkcí komise pro posouzení kvalifikace pro výběrové řízení „EGovernment v Kroměříži, část III.“ – č. 1388 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

komisi pro otevírání obálek pro zakázku "EGovernment v Kroměříži, část III. Vnitřní integrace úřadu", ve složení dle předložené zprávy.

Změna Zakladatelské listiny společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o. – č. 1389

Rada města Kroměříže, plníce funkci valné hromady obchodní společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem v Kroměříži, Kaplanova 2959, PSČ: 767 01, IČ: 26276437, dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, v platném znění

s c h v a l u j e

změnu Zakladatelské listiny společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o. a to v bodě V. Předmět podnikání (činnosti) se doplňuje:

- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

Ostatní text zůstává beze změny.

Změna rozpočtu Správy majetku města Kroměříže na rok 2012 – č. 1390

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu rozpočtu Správy majetku města Kroměříže na rok 2012, dle předložené zprávy.

-12-

Veřejná zakázka malého rozsahu – výběr zhotovitele PD Starý pivovar – Expozice Karla Kryla, jmenování komise pro posouzení a hodnocení nabídek – č. 1391 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

v souladu s Interní směrnicí č. 5/2012 k zadávání veřejných zakázek komisi pro otevírání obálek a současně pro posouzení a hodnocení nabídek ve věci veřejné zakázky malého rozsahu na poskytnutí služby - zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a prováděcí dokumentaci stavby „Starý pivovar - Expozice Karla Kryla“ v následujícím složení:

Ing. Blanka Šimůnková Náhradník : Ing. Jana Gregorová

Ing. Aleš Opravil

Ing. Josef Císař

Doplnění seznamu zájemců o parkování v garážích u Domu kultury v Kroměříži na dotační období 01.10.2011-30.09.2013 – č. 1392 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

doplnění seznamu zájemců o parkování v krytých podlažních garážích u Domu kultury v Kroměříži o žadatele:

F. D., bytem Kroměříž.

Žádost Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka Kroměříž o přidělení parkovacího místa – č. 1393 - 09

Rada města Kroměříž po projednání

s c h v a l u j e

vydání 1 kusu bezplatné parkovací karty pro Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka Kroměříž, příspěvkovou organizaci, Úprkova 3268, Kroměříž na dobu jednoho roku.

-13-

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených RMK pro rozpočtový rok 2012 u p. o. Knihovna Kroměřížska – č. 1394 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, úpravu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2012 následovně:

Knihovna Kroměřížska - příspěvková organizace, Kroměříž, Slovanské nám. 3920:

schválený limit prostředků na cestovné: návrh úpravy upravený

25.000 Kč + 15.000 Kč 40.000 Kč

schválený limit na nákup služeb celkem:

724.800 Kč - 6.800 Kč 718.000 Kč

schválený limit prostředků na ostatní výdaje:

2.444.700 Kč - 8.200 Kč 2.436.500 Kč

Návrh změny závazných ukazatelů stanovenu RMK pro rozpočtový rok 2012 u příspěvkové organizace MŠ, Štítného 3712, Kroměříž – č. 1395 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, úpravu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2012 následovně:

Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvková organizace:

schválený limit prostředků na platy: návrh úpravy upravený

33.000 Kč - 3.500 Kč 29.500 Kč

schválený limit prostředků na zákonem stanovené odvody:

11.550 Kč - 7.000 Kč 4.550 Kč

schválený limit prostředků na ostatní výdaje:

848.577 Kč + 10.500 Kč 859.077 Kč

-14-

Návrh na udělení ocenění města Kroměříže za 50 a 100 dárcovství krve – č. 1396 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e a) Pamětní medaile města Kroměříže za 50 dárcovství krve: panu L. S., Kroměříž

panu Ing. J. A., Kroměříž

panu J. M., Kroměříž

panu R. P. Kroměříž

panu K. B., Kroměříž

panu T. B., Kroměříž

paní M. O., Kroměříž

panu M. H. Kroměříž

b)

ocenění města Kroměříže za 100 dárcovství krve panu A. Š.,Kroměříž.

Vnitřní směrnice – č. 1397 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

Vnitřní směrnici č. 6/2012 - Organizace pracovních cest a výplata cestovních náhrad

2.

Vnitřní směrnici č. 7/2012 - Opravné položky

Nařízení města Kroměříž č. 5/2012 – č. 1398 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

v y d á v á

nařízení města Kroměříž č. 5/2012, kterým se mění a doplňuje příloha č. 1 k nařízení města Kroměříž č. 3/2012, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost a o zajištění schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Kroměříž.

-15-

Veřejnoprávní smlouva – č. 1399 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Vrbka o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí za cenu 100 Kč za jeden úkon.

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 – č. 1400 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření (údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:

- 1.500,0 pol. 111 samostatná výdělečná činnost

1.942,0 pol. 112 právnické osoby

1.769,0 pol. 246 splátky nízkoúročeného úvěru SFRB

- 55,0 pol. 232 návrh dotace digitalizace kina

55,0 pol. 421 dotace digitalizace kina

260,0 pol. 421 dotace prevence kriminality

69,0 pol. 411 odborný lesní hospodář

2.540,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů:

100,0 pol. 513 nákup materiálu MP

10,0 pol. 516 projekty MP

69,0 pol. 521 činnost odborného lesního hospodáře

200,0 pol. 522 grantový systém (TJ Slavia Kroměříž – provoz)

1.769,0 pol. 533 SmmK, splátky půjček SFRB

40,0 pol. 533 Sportovní zařízení města Kroměříže

330,0 pol. 612 projekt prevence kriminality

22,0 pol. 612 zakoupení obrazu

2.540,0 výdaje celkem

c)

rekapitulace:

příjmy celkem: 387.841,0

výdaje celkem: 379.807,0

saldo příjmů a výdajů: 8.034,0

financování: - 8.034,0

-16-

Změna Organizačního řádu Městského úřadu Kroměříž – č. 1401 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

Organizační řád Městského úřadu Kroměříž, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2012

s c h v a l u j e

Organizační řád Městského úřadu Kroměříž, dle předložené zprávy, s účinnosti od 1. ledna 2013

s t a n o v u j e

dle § 102 odst.2 písm.j) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců města Kroměříž v MěÚ Kroměříž na 170 zaměstnanců takto:

Odbor - oddělení

Schválený počet k 1.1.2012

Současný stav ke 30.11.2012

Změny ke schválenému počtu

Navýšení k

1. 1. 2013

01 - Odbor občansko-správních agend

38

37

37

- ved. odboru

1

1

- oddělení matriky

4

4

- odd.právních činn.

5

5

- 1

 

- dopravy a siln.hosp.

15

15

- odd. správ.agend

13

12

02 - Odbor stavební úřad

19

20

20

- ved. odboru

1

1

- ostatní

2

2

- odd. úz.rozh. stav.řádu

9

10

+ 1

- odd. úz.plánování a státní památkové péče

7

7

03 - Odbor informačních technologií

13

12

 

13

- ved. odboru

1

1

- odd. informatiky

5

5

- odd. podatelny

7

6

04 - Odbor finanční

18

18

17

- ved. odboru

1

1

- odd. finanční účtárny

9

9

- 1

- odd. místních poplatků

5

5

- odd. vymáhání pohled.

3

3

05 - Obecní živnostenský úřad

12

12

12

- ved. odboru

1

1

- odd. registrace

6

6

- odd. kontrol. a správní

5

5

06 - Odbor rozvoje města

9

7

9

- ved. odboru

1

1

- odd. investiční přípr.

5

3

- odd. majetkoprávní

3

3

07 - Odbor služeb

7

7

7

- ved. odboru

1

1

- ostatní

6

6

 

 

08 - Odbor životního prostředí

15

15

15

- ved. odboru

1

1

- ostatní

5

5

- odd. ochrany vod a pr.

9

9

09 - Odbor školství, soc.péče a kultury

18

18

18

- ved. odboru

1

1

- ostatní

3

3

- 1

- odd. rozp. ve školství

4

4

- odd. sociální péče

10

10

+ 1

15 - Útvar tajemníka

18

17

22

- tajemník

1

1

- právník

1

0

- odd. pers.,mzd. a vzd.

3

3

- odd. org. a řízení úř.

10

10

+ 1

- útvar aud. a vnitř.kont.

2

2

+ 1

- útvar propagace a cest.ruchu

1

1

+ 2

Celkem

167

163

-3 / +6

170

Žádost o dotace mimo řádné dotační tituly – Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži – č. 1402

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dotaci mimo řádné dotační tituly pro Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži ve výši 7.000 Kč pro skupinu historického šermu a tance CRUENTUS.

-18-

Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 1403 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit dodatek č. 8 ke zřizovací listině Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvkové organizace, v následujícím znění:

II.

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování služeb sociální péče. Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Pro poskytování sociálních služeb příspěvkovou organizací se podle § 34, § 43, § 44, § 46, § 48, § 49 a § 50 zákona č. 108/2006 Sb., se zřizují do příspěvkové organizace začleněná zařízení zejména denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, odlehčovací služby a podpora samostatného bydlení v členění na organizační jednotky příspěvkové organizace, jak dále v ustanovení o organizační struktuře příspěvkové organizace následuje.

Článek č. III. Organizační struktura se ruší a nahrazuje následujícím textem:

III.

Organizační struktura

Příspěvková organizace se za účelem poskytování sociálních služeb příspěvkovou organizací podle § 34, § 43, § 44, § 46. § 48, § 49 a § 50 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů člení na organizační jednotky - zařízení, v jejichž cele stojí vedoucí, jmenovaný ředitelem organizace, který může činit právní úkony svěřené mu vnitřními normami organizace:

a) Domov pro seniory U Moravy, Kroměříž, Erbenovo nábřeží 4262/2b

b) Domov pro seniory U Kašny, Kroměříž, Riegrovo nám. 159/15

c) Domov pro seniory Vážany, Kroměříž, Lesní 299/54

d) Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka Kroměříž, Karla Čapka

3333/2, pobytová služba, denní stacionář, odlehčovací služby, podpora

samostatného bydlení

e) Domov se zvláštním režimem Strom života, Kroměříž, Purkyňova 2781/7

f) Domov se zvláštním režimem Strom života, Kroměříž, Purkyňova 2781/7

místo poskytování: Domov pro seniory U Moravy, Kroměříž, Erbenovo nábřeží

4262/2b

místo poskytování Domov pro seniory Vážany, Kroměříž, Lesní 299/54

-19-

Schválení dodatku č. 5 k Organizačnímu řádu Sociálních služeb města Kroměříže č. -1404 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 5 k Organizačnímu řádu Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. v následujícím znění:

DZR Strom života Purkyňova ul. 2781, Kroměříž - převod 1 zaměstnance na pracovní pozici - údržbář, řidič referent na DpS U Kašny, Riegrovo nám. 159, Kroměříž

DZR Strom života Purkyňova ul. 2781 Kroměříž - navýšení 4 zaměstnanců na pracovní pozici - pracovník v sociálních službách pro místo poskytování DpS U Moravy, Erbenovo nábř. 4262/2b. Změna spočívá v úpravě kapacit a v rozšíření místa poskytování sociální služby domova se zvláštním režimem.

DZR Strom života Purkyňova ul. 2781 Kroměříž - navýšení 3 zaměstnanců na pracovní pozici pracovník v sociálních službách pro místo poskytování DpS Vážany, Lesní 299/54. Změna spočívá v úpravě kapacit a v rozšíření místa poskytování sociální

služby domova se zvláštním režimem.

DOZP Barborka Karla Čapka 3333/2 Kroměříž - navýšení úvazku z 0,5 na 1,0 na pracovní pozici všeobecná sestra.

Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. – platové zařazení a měsíční výše platu pana Karla Holíka – č. 1405

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

platové zařazení a měsíční výši platu pana Karla Holíka, pověřeného dočasným řízením příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže, s účinností od 1. prosince 2012, dle předložené zprávy.

 

Mgr. Daniela Hebnarová                   MUDr. Jarmila Číhalová
starostka města Kroměříže              uvolněná členka RMK