Usnesení ze 40. schůze Rady města Kroměříže konané 19. listopadu 2012

| 21.11.2012 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 40. schůze Rady města Kroměříže konané 19. listopadu 2012

Personální záležitosti – jmenování vedoucího odboru rozvoje města - č. 1337

Rada města Kroměříže po projednání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o ob cích, § 102, písm. g), v platném znění

j m e n u j e

Ing. Vladimíra Krejčíře do funkce vedoucího odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž s účinností od 1. prosince 2012.

Výběrové řízení na zajištění zpracovatele studií k problematice strategického plánování III v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž I" – č. 1338 - 06

Rada města Kroměříže po projednání doporučení hodnotící komise rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky a

schvaluje

uzavření smlouvy o poskytování služeb na zpracování studií k problematice strategického plánování v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž I" s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku a to s

DHV ČR, s. r. o., Černopolní 39, 613 00 Brno za cenu dle nabídky 457 000 Kč bez DPH tj. 548 400 Kč včetně DPH.

Na druhém místě v pořadí se umístil uchazeč PROCES - Centrum pro rozvoj regionů, s. r. o., Švabinského 1749, 702 00 Ostrava za cenu dle nabídky 324 000 Kč včetně DPH.

Na třetím místě v pořadí se umístil uchazeč SPF Group, v. o. s., Masarykova 106/129, 400 01 Ústí nad Labem za cenu dle nabídky 486 000 Kč včetně DPH.

Souhlas města Kroměříže s realizací projektu „Regenerace zeleně na hřbitově ve městě Kroměříž" – č. 1339

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

souhlas s realizací projektu Kroměřížských technických služeb „Regenerace zeleně na hřbitově ve městě Kroměříž" na pozemcích ve vlastnictví města Kroměříže.

-2-

Uzavření nájemní smlouvy pro ZUŠ Kroměříž – č. 1340 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Kroměříž a Základní uměleckou školou Kroměříž, IČO: 63414929, se sídlem Jánská 31, 767 01 Kroměříž zastoupenou ředitelkou MgA. Ivonou Křivánkovou na pronájem domů č. p. 27, 28, 29, 30, 31 na ulici Jánská, Kroměříž na dobu jednoho roku s účinností od 1. ledna 2013 za výši nájemného 10.000 Kč ročně za účelem provozování základní umělecké školy a dále na užívání pozemků parc. č. 14, 15, 16, vše v k. ú. Kroměříž, za účelem parkování vozidel.

Řešení problematiky příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže – č. 1341

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

výběrové řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže, vypsané 10. října 2012

p o v ě ř u j e

pana Karla Holíka, člena Zastupitelstva města Kroměříže, nar. 15. září 1974, bytem Peřinkova 2359/1, 767 01 Kroměříž, dočasným řízením příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže, s účinností od 1. prosince 2012 nejdéle do 31. prosince 2013, v souladu se Zřizovací listinou příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže schválenou na XIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže dne 15. listopadu 2012

s c h v a l u j e

pracovní skupinu určenou pro zajištění plynulého chodu nově zřízené příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže, s okamžitou účinností, ve složení: PhDr. Šárka Kašpárková, Ing. Věra Knapková, BA, Mgr. Petr Sedláček, Ing. Blanka Šimůnková a Marek Šindler, nejdéle do 31. prosince 2013.

Mgr. Daniela Hebnarová                   Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže          místostarosta města Kroměříže