Usnesení z 39. schůze Rady města Kroměříže konané 8. listopadu 2012

| 12.11.2012 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 39. schůze Rady města Kroměříže konané 8. listopadu 2012

Bytové záležitosti – č. 1313 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

pronájem bytu č. 6 o velikosti 2+1 v domě č. pop. v Kroměříži panu I. D., a to na dobu určitou do 31. prosince 2012 s tím, že pokud nájemce bude řádně plnit své povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy a nebude dlužníkem města Kroměříže, případně jeho příspěvkových organizací a budou uhrazeny soudní výlohy související s řešením této bytové záležitosti, bude s ním před koncem této nájemní smlouvy uzavřena nová nájemní smlouva opět na dobu určitou.

Ukončení výpůjčky pro Správu majetku města Kroměříže – č. 1314 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení výpůjčky nemovitého majetku města Kroměříže specifikovaného v příloze, jež je přílohou k této zprávě, Správě majetku města Kroměříže, příspěvková organizace, ke dni 31. prosinci 2012, dohodou. Uzavření dohody o ukončení výpůjčky se odkládá do doby schválení změny zřizovací listiny Správy majetku města Kroměříže, příspěvková organizace, a zřizovací listiny Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvková organizace Zastupitelstvem města Kroměříže, dle předložené zprávy.

Výpůjčka pro Kroměřížské technické služby, s. r. o. – č. 1315 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku města Kroměříže, specifikovaného v příloze, jež je přílohou k této zprávě, Kroměřížským technickým službám, s. r. o., a to od data 1. ledna 2013 na období 20 let. Uzavření smlouvy se odkládá do doby schválení změny zřizovací listiny Správy majetku města Kroměříže, příspěvková organizace, Zastupitelstvem města Kroměříže, dle předložené zprávy.

-2-

Výpůjčka pro příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města Kroměříže – č. 1316 - 06

Rad města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku města Kroměříže specifikovaného v příloze, jež je přílohou k této zprávě, Sportovním zařízením města Kroměříže, příspěvková organizace, a to od data 1. ledna 2013 na období 20 let. Uzavření smlouvy se odkládá do doby schválení změny zřizovací listiny Správy majetku města Kroměříže, příspěvková organizace, a zřizovací listiny Sportovní zařízení města Kroměříže, příspěvková organizace, Zastupitelstvem města Kroměříže, dle předložené zprávy.

Zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže – č. 1317 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže uvedeného v přiloženém zápise z jednání komise Rady města Kroměříže pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 10. října 2012 včetně způsobu likvidace, dle předloženého zápisu.

Žádost ASTRAS, o. p. s. o snížení nájemného – č. 1318 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené dne 12. října 2011 mezi městem Kroměříž a neziskovou organizací ASTRAS, o. p. s. IČO: 29267609 se sídlem Purkyňova 702/3, 76701 Kroměříž na pronájem nebytových prostor domu č. p. 720 na Purkyňově ulici v Kroměříži, za účelem poskytování sociálních služeb - ubytování azylového typu pro muže, který mění znění článku č. VI. bodu č. 1. a to takto:

Výše ročního nájemného činí Kč 250.000,- s účinností od 1. ledna 2013.

Ostatní body smlouvy se nemění.

-3-

Zveřejnění záměru pronájmu kanalizace v obci Těšnovice – č. 1319 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu stavby Kanalizace aglomerace Kroměříž - místní část Těšnovice na pozemcích parc. č. 208, 219, 220, 397, 398, 399, 410, 411, 414, 416, a 467 v k. ú. Těšnovice a na parc. č. 220/1 a 525 v k. ú. Trávník pro Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

Výpověď z prostor domu Kojetínská 1413 v Kroměříži – změna usnesení – č. 1320 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

m ě n í

usnesení č. 1283 - 06 z 38. schůze Rady města Kroměříže konané dne 1. listopadu 2012 v části schvaluje a to takto:

- k datu 30. listopadu 2012, na základě výpovědi podané nájemkyní.

Výzva k podání nabídky na nákup terénního vozidla formou internetové aukce – č. 1321 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

část usnesení č. 876 z 25. schůze Rady města Kroměříže konané dne 8. března 2012 a to odstavec p o v ě ř u j e a odstavec j m e n u j e

s c h v a l u j e

podání výzvy na nabídku pořízení vozidla formou internetové aukce dle předložené specifikace.

Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 4/2012, o místních poplatcích – č. 1322 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříž vydat obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 4/2012, o místních poplatcích, dle předložené upravené zprávy.

-4-

Výzva č. 37 ROP SM pro oblast 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami – projekty města Kroměříže navazující na projekt NPÚ – č. 1323

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit realizaci a dofinancování projektů ve výši 30 % :

A)

Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

do celkové výše rozpočtu 2.600.000 Kč (30 % = 780.000 Kč)

B)

Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou

do celkové výše rozpočtu 10.000.000 Kč (30 % = 3.000.000 Kč)

C)

Informační systém v Kroměříži - městě památek UNESCO

do celkové výše rozpočtu 5.200.000 Kč (30 % = 1.560.000 Kč)

Projekt „Starý pivovar – expozice Karla Kryla“ – upřesnění usnesení týkající se zajištění udržitelnosti investice – č. 1324

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zajištění provozu projektem realizovaných investic po dobu udržitelnosti projektu, tedy 5 let od ukončení finanční realizace projektu ve výši 600.000 Kč ročně. Výše finančního závazku bude každoročně upravena o skutečné náklady na provoz zařízení.

Dodatek ke zřizovací listině Knihovny Kroměřížska – příspěvkové organizace – č. 1325 - 09

Rada msta Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit dodatek č. 1 ke zřizovací listině Knihovny Kroměřížska - příspěvkové organizace, Slovanské náměstí 3920, 767 01 Kroměříž, dle předložené zprávy

u k l á d á

Ing. Aleši Opravilovi, pověřenému vedením odboru rozvoje města, zpracovat dodatek ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Kroměříž a Knihovnou Kroměřížska - příspěvkovou organizací.

-5-

Návrh změny závazných ukazatelů u příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž a změny plánu tvorby a čerpání peněžních fondů – č. 1326 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, úpravu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2012 u příspěvkových organizací následovně:

Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566:

schválený limit na nákup služeb celkem: návrh úpravy upravený

208.000 Kč + 100.000 Kč 308.000 Kč

schválený limit prostředků na ostatní výdaje:

1.651.720 Kč - 100.000 Kč 1.551.720 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Malý Val 1549:

schválený limit na nákup služeb celkem: návrh úpravy upravený

296.000 Kč + 24.000 Kč 320.000 Kč

schválený limit prostředků na ostatní výdaje:

260.000 Kč - 24.000 Kč 236.000 Kč

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861:

schválený limit na nákup služeb celkem: návrh úpravy upravený

421.960 Kč + 15.000 Kč 436.960 Kč

schválený limit prostředků na ostatní výdaje:

3.188.500 Kč - 15.000 Kč 3.173.500 Kč

Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440:

schválený limit prostředků na stavební opravy: návrh úpravy upravený

20.000 Kč - 9.400 Kč 10.600 Kč

schválený limit na nákup služeb celkem:

322.680 Kč + 30.000 Kč 352.680 Kč

schválený limit prostředků na ostatní výdaje:

1.688.312 Kč - 20.600 Kč 1.667.712 Kč

b)

změnu v čerpání finančních prostředků z fondu odměn u Základní školy Zachar, Kroměříž, Albertova 4062 v roce 2012 ve výši 250.000 Kč.

-6-

Pověření určeného strážníka plněním úkolů při řízení městské policie – č. 1327

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže jmenovat L. K. na pozici strážníka Městské policie Kroměříž s výhledem na funkci určeného strážníka pověřeného plněním úkolů při řízení městské policie v souladu s § 3 odst. 2 zákona 553/91 Sb., o obecní policii.

Informace o hospodaření Správy majetku města Kroměříže – č. 1328 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012, ve výši 2.000.000 Kč, pro Správu majetku města Kroměříže na provoz sportovních zařízení.

Zřizovací listina příspěvkové organizace Správa majetku města Kroměříže – č. 1329

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace Správa majetku města Kroměříže, dle předložené upravené zprávy.

Zřizovací listina příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže – č. 1330

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřizovací listinu příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže, dle předložené upravené zprávy.

-7-

Partnerské smlouvy k projektům předkládaným do 37. výzvy ROP městem Kroměříž navazujícím na projekt realizovaný NPÚ – č. 1331

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

partnerské smlouvy týkající se projektů:a) Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

b) Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou

c) Informační systém v Kroměříži - městě památek UNESCO,

které budou předloženy v rámci 37. výzvy ROP SM, oblast podpory 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami.

Žádost o partnerství v projektu města Ružomberka „Obnova tradičních činností a ich expozícia v lokalitě UNESCO – Vlkolínec v Európskom kontexte“ – č. 1332

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

partnerství města Kroměříže v projektu „Obnova tradičných činností a ich expozícia v lokalite UNESCO - Vlkolínec v Európskom kontexte", Operační program Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013, výzva č. 09/FMV, předkládaný městem Ružomberok.

Žádost Muzea Kroměřížska o vydání bezplatných parkovacích karet – č. 1333

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání 3 kusů bezplatných parkovacích karet pro Muzeum Kroměřížska, p. o., Velké náměstí 38, 767 01 Kroměříž na dobu jednoho roku.

Žádost Informačního centra Kroměříž o doplatek finančního příspěvku na zabezpečení veřejné informační služby v Kroměříži v roce 2012 – č. 1334 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit finanční příspěvek ve výši 25.000 Kč z rozpočtu města Kroměříž pro rok 2012 Informačnímu centru Kroměříž, Velké náměstí 50/45, na zabezpečení veřejné informační služby v roce 2012.

-8-

Změna Zakladatelské listiny Kroměřížských technických služeb, s. r. o. – č. 1335

Rada města Kroměříže, plníce funkci valné hromady obchodní společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem v Kroměříži, Kaplanova 2959, PSČ: 767 01, IČ: 26276437, dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. c) zákona o obcích, v platném znění

s c h v a l u j e

změnu Zakladatelské listiny společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o. a to v bodě V. Předmět podnikání (činnosti) se doplňuje:

- Výroba tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50kW

Ostatní text zůstává beze změny.

u k l á d á

řediteli Kroměřížských technických služeb, s. r. o. doplnit živnostenské oprávnění o činnosti:

- středisko tepelného hospodářství

doplnit živnostenské oprávnění o předmět podnikání Výroba tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50kW

- středisko dětské dopravní hřiště

doplnit živnostenské oprávnění v předmětu podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona o obor činnosti č.74 Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti

- středisko útulek pro psy

doplnit živnostenské oprávnění v předmětu podnikání Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona o obor činnosti Chov zvířat a jejich výcvik

-9-

Vyjádření zřizovatele pobytové služby sociální péče k žádosti o finanční podporu – projekt „O krok blíže k transformaci“ – č. 1336

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit předložení žádosti o finanční podporu - projekt „O krok blíže k transformaci“, dle předložené zprávy.

 

Mgr. Daniela Hebnarová                               Mgr. Miloš Malý
starostka města Kroměříže           místostarosta města Kroměříže