Usnesení z 38. schůze Rady města Kroměříže konané 1. listopadu 2012

| 08.11.2012 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 38. schůze Rady města Kroměříže konané 1. listopadu 2012

Prodej části pozemku parc. č. 1899/1 v k. ú. Kroměříž pro společnost Navos, a. s. – č. 1275 – 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana [osobní údaj odstraněn] – zástupce společnosti Navos, a. s.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej částí pozemku parc. č. 1899/1, podle nového geometrického plánu č. 6089-153/2012 ze dne 4. 7. 2012 označených jako parc. č. 1899/33 - ostatní plocha o výměře 16 m² a parc. st. č. 8289/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2, vše v k. ú. Kroměříž pro společnost Navos, a. s., se sídlem Čelakovského 1858, 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 1.000 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření je provedeno na náklady kupujícího.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 641/13 v k. ú. Kroměříž – č. 1276 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 641/13 - orná půda o výměře 2.054 m² v k. ú. Kroměříž s tím, že z pozemku bude oddělena část pozemku pro vybudování komunikace a inženýrských sítí.

Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Kroměříž mezi městem Kroměříž a PMS Reality, a. s. – 1277 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zveřejnění záměru směny pozemků

parc. č. 1441/26- orná půda o výměře 1.296 m² a parc. č. 1441/27- orná půda o výměře 216 m², nově vzniklých vyčleněním z původní parcely č. 1441/5, vše v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví společnosti PMS Reality, a. s. za pozemek parc. č. 641/12 o výměře 2.274 m² vše orná půda v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví města Kroměříže, s tím, že z pozemku bude oddělena část pozemku pro vybudování komunikace a inženýrských sítí. a rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude odkoupen společností PMS Reality, a. s. za cenu v místě obvyklou.

-2-

Žádost o výměnu myčky na nádobí pro Restauraci a kavárnu Scéna – č. 1278 - 06

Rada města Kroměříže po projednání za účasti pana [osobní údaj odstraněn] – zástupce společnosti RK Scéna, s. r. o.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit pořízení nové myčky na nádobí jako vybavení nebytových prostor Restaurace a kavárny Scéna v domě č. p. 2828 na ulici Tovačovského pro společnost RK Scéna, s. r. o., IČO 28292537 se sídlem Resslova 1335/4, 767 01 Kroměříž, která zastupuje na základě plné moci ze dne 19. 9. 2012 společnost PMS Reality, a. s. IČO 47676647 se sídlem Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice.

Žádost o povolení vysílání internetového rádia v Restauraci a kavárně Scéna – 1279 - 06

Rada města Kroměříže po projednání za účasti [osobní údaj odstraněn]

s c h v a l u j e

umístění a vysílání internetového rádia z prostor Restaurace a kavárny Scéna, v domě č. p. 2828 na ulici Tovačovského v Kroměříži, společnosti EUROM.CZ, s. r. o. IČO 29218802 se sídlem Resslova 1335/4, 767 01 Kroměříž, která zastupuje na základě plné moci ze dne 19. 9. 2012 společnost PMS Reality, a. s. na dobu od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013, bezúplatně, s možností opce prodloužení pronájmu.

Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 3/1, parc. č. 3/2 a parc. č. 3/7 v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 1280 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 3/1 o výměře 307 m², parc. č. 3/2 o výměře 300 m² a parc. č. 3/7 o výměře 17 m², vše ostatní plocha v k. ú. Vážany u Kroměříže a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

-3-

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 522/1 a parc. č. 527/1 v k. ú. Trávník – č. 1281 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 522/1 o výměře cca 30 m² a parc. č. 527/1 o výměře 50 m², oba ostatní plocha v k. ú. Trávník a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1433/1 v k. ú. Zlámanka – č. 1282 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1433/1 - ostatní plocha o výměře cca 2 m² v k. ú. Zlámanka.

Výpověď z prostor domu Kojetínská č. pop. 1413 v Kroměříži – č. 1283 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi [osobní údaj odstraněn], bytem [osobní údaj odstraněn]a městem Kroměříž uzavřené dne 10. ledna 2007 na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 1413 na ulici Kojetínská v Kroměříži o celkové výměře 108,82 m2 k datu 31. prosinci 2012

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zveřejnění záměru prodeje, případně pronájmu, nebytových prostor v domě č. p. 1413 na Kojetínské ulici v Kroměříži o celkové výměře 108,82 m2 včetně zahrady parc. č. 434/5 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 114 m2 a zpevněného dvorku o výměře 40 m2.

-4-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kovářská – úprava NN) – č. 1284 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 3079 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném v geometrickém plánu č. 6127-147-1/2012 zhotoveném firmou HD GEO, s. r. o. ze dne 12. 10. 2012 pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Braunerova, kab. smyčka – Kučera) – č. 1285 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 3129/2 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění kabelu NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Braunerova - kabelová smyčka, Kučera“ pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-5-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kotojedská, kab. smyčka – Mlčoch) – č. 1286 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 1004/3 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění kabelu NN a pilíře NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Kroměříž, Kotojedská - kabelová smyčka, Mlčoch“ pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (RD Dolní Zahrady, Ing. Pinďák) – č. 1287 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 1680/3 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení spočívající v umístění nového STL plynovodního vedení, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Infrastruktura pro RD na parc. č. 1550/12, Dolní Zahrady -Kroměříž, pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-6-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (RD Paštěkovi) – č. 1288 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků parc. č. 1020/122, parc. č. 1020/123 a parc. č. 3239/2 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení spočívající v umístění nového STL plynovodního vedení, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 602-293/2011 zhotoveném firmou Geograd s. r. o. Brno, ze dne 23. 7. 2012, pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (RS Zvonek, s. r. o.) – č. 1289 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků parc. č. 693/85, parc. č. 693/96, parc. č. 693/107, parc. č. 695 a parc. č. 704/4 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení spočívající v umístění nového STL plynovodního vedení, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 602-293/2011 zhotoveném firmou Geograd s. r. o. Brno, ze dne 23. 7. 2012, pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 11.460 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-7-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (Gais, s. r. o.) – č. 1290 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 1680/3 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení spočívající v umístění nového plynovodního vedení, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 6080-261/2011 zhotoveném firmou Geograd s. r. o. Brno, ze dne 29. 6. 2012, pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 13.100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (Trávník) – č. 1291 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 570/1 v k. ú. Trávník pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení spočívající v umístění nové STL přípojky, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 433-361/2012 zhotoveném firmou Geokar s. r. o. Bystřice pod Hostýnem, ze dne 23. 10.. 2012, pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-8-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Postoupky, přípojka NN) – č. 1292 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 395/1, 1137, 1138 v k. ú. Postoupky pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném v geometrickém plánu č. 287-148/2012 zhotoveném firmou HD GEO, s. r. o. ze dne 23. 10. 2012 pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zrušení usnesení č. 1184 – 06 ze 34. schůze RMK konané 6. září 2012 – č. 1293 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

1.

usnesení č. 729 - 04 z 20. schůze Rady města Kroměříže konané dne 8. prosince 2011

2.

usnesení č. 1184 - 06 z 34. schůze Rady města Kroměříže konané dne 6. září 2012

s c h v a l u j e

1.

ukončení nájemní smlouvy mezi městem Kroměříž a [osobní údaj odstraněn] o pronájmu pozemků v k. ú. Vážany ze dne 12. září 2007 dohodou ke dni 31. prosinci 2012

2.

nabytí movitých věcí, dle přílohy k této zprávě na pozemcích parc. č. 658/3, 658/4, 658/5 vše v k. ú. Vážany u Kroměříže za částku 50.000 Kč od [osobní údaj odstraněn].

-9-

Změna v bodě č. III. v usnesení z III. zasedání ZMK ze dne 21. 12. 2006 (prodej nebytových jednotek v domě č. pop. 3338 na ulici Havlíčkova) – č. 1294 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit změnu v bodě III. v usnesení z III. zasedání Zastupitelstvu města Kroměříže ze dne 21. 12. 2006 v části schvaluje takto :

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/1 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id 2070/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st.p. č 7728 v k. ú. Kroměříž [osobní údaj odstraněn]

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/2 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id 2125/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st.p. č 7728 v k. ú. Kroměříž pro manžele [osobní údaj odstraněn]

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/3 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id 2095/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st.p. č 7728 v k. ú. Kroměříž pro [osobní údaj odstraněn]

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/4 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id 4278/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st.p. č 7728 v k. ú. Kroměříž [osobní údaj odstraněn]

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/5 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id 2070/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st.p. č 7728 v k. ú. Kroměříž [osobní údaj odstraněn]

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/6 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id 1845/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st.p. č 7728 v k. ú. Kroměříž [osobní údaj odstraněn]

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/7 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id 2095/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st.p. č 7728 v k.ú. Kroměříž [osobní údaj odstraněn]

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/8 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id 2095/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st.p. č 7728 v k. ú. Kroměříž pro manžele [osobní údaj odstraněn]

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/9 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id 1890/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st.p. č 7728 v k. ú. Kroměříž pro [osobní údaj odstraněn]-10-

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/10 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id 1860/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st.p. č 7728 v k. ú. Kroměříž pro [osobní údaj odstraněn]

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/11 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id 1860/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st.p. č 7728 v k. ú. Kroměříž pro [osobní údaj odstraněn]

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/12 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id 1830/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st.p. č 7728 v k. ú. Kroměříž pro [osobní údaj odstraněn]

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/13 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id 1830/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st.p. č 7728 v k. ú. Kroměříž [osobní údaj odstraněn]

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/14 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id 1860/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st.p. č 7728 v k. ú. Kroměříž pro [osobní údaj odstraněn]

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/15 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id 1860/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st.p. č 7728 v k. ú. Kroměříž pro [osobní údaj odstraněn]

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/16 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id 1890/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st.p. č 7728 v k. ú. Kroměříž pro manžele [osobní údaj odstraněn]

za smluvní kupní cenu 79.000 Kč za jednu nebytovou jednotku, výjimku tvoří jednotka č. 3338/4, kde je kupní cena 158.000 Kč.

Smlouva o převodu vlastnictví jednotek bude uzavřena do 1. července 2024 nebo nejblíže následující pracovní den, pokud tento den připadne na víkend nebo státní svátek, nejdříve však 22. června 2024.

-11-

Výpověď smlouvy o nájmu – Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s. – č. 1295 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení č. 1215 - 06 z 35. schůze Rady města Kroměříže konané dne 20. září 2012

s c h v a l u j e

1.

ukončení nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 10. ledna 2006 mezi městem Kroměříž a Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR Poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé v Kroměříži, IČO 71194100 se sídlem Velehradská 625, 767 01 Kroměříž na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži o celkové výměře 126,20 m2, výpovědí, s tříměsíční výpovědní lhůtou.

2.

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. p. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži o celkové výměře 126,20 m2 pro Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s.

Nařízení města Kroměříž č. 3/2012 – č. 1296 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

v y d á v á

nařízení města Kroměříž, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost a o zajištění schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Kroměříži

Veřejnoprávní smlouvy – č. 1297 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi Střížovice a Zborovice o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí za cenu 100 Kč za jeden úkon

u k l á d á

tajemníkovi Městského úřadu Kroměříž zabezpečit plnění povinností a práv vyplývajících z těchto veřejnoprávních smluv pro město Kroměříž.

-12-

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 1298

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižním projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením:

1.

[osobní údaj odstraněn], Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

2.

[osobní údaj odstraněn], Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

3.

[osobní údaj odstraněn], Zlobice

Domov pro seniory U Kašny

4.

[osobní údaj odstraněn], Kroměříž

Domov pro seniory U Kašny

5.

[osobní údaj odstraněn], Zlín

Domov pro seniory U Kašny

6.

[osobní údaj odstraněn], Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

7.

[osobní údaj odstraněn], Střížovice

Domov pro seniory U Moravy

8.

[osobní údaj odstraněn], Brno

Domov pro seniory U Moravy

9.

[osobní údaj odstraněn], Zářičí

Domov pro seniory U Moravy

10.

[osobní údaj odstraněn], Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

11.

[osobní údaj odstraněn], Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

12.

[osobní údaj odstraněn], Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

-13-

13.

[osobní údaj odstraněn], Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

14.

[osobní údaj odstraněn], Kvasice

Domov pro seniory U Moravy

15.

[osobní údaj odstraněn], Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

16.

[osobní údaj odstraněn], Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

17.

[osobní údaj odstraněn], Břest

Domov pro seniory U Moravy

18.

[osobní údaj odstraněn], Blišice

Domov pro seniory Vážany

19.

[osobní údaj odstraněn], Blišice

Domov pro seniory Vážany

20.

[osobní údaj odstraněn], Zlámanka

Domov pro seniory Vážany

21.

[osobní údaj odstraněn], Kroměříž

Domov pro seniory Vážany

22.

[osobní údaj odstraněn], Hranice

Domov pro seniory Vážany

23.

[osobní údaj odstraněn], Hranice

Domov pro seniory Vážany

24.

[osobní údaj odstraněn], Kroměříž

Domov pro seniory Vážany

25.

[osobní údaj odstraněn], Střížovice

Domov pro seniory Vážany

26.

[osobní údaj odstraněn], Holešov

Domov se zvláštním režimem Strom života

27.

[osobní údaj odstraněn], Kroměříž

Domov se zvláštním režimem Strom života

28.

[osobní údaj odstraněn], Vyškov

Domov se zvláštním režimem Strom života

-14-

29.

[osobní údaj odstraněn], Zlobice

Domov se zvláštním režimem Strom života

30.

[osobní údaj odstraněn], Lubná

Domov se zvláštním režimem Strom života

31.

[osobní údaj odstraněn], Zlín

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

32.

[osobní údaj odstraněn], Slušovice

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

33.

[osobní údaj odstraněn], Slušovice

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

34.

[osobní údaj odstraněn], Zlín

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

35.

[osobní údaj odstraněn], Velké Těšany

Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka

B)

n e s c h v a l u j e:

1.

[osobní údaj odstraněn], Břeclav

Kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka

2.

[osobní údaj odstraněn], Zdounky

Kontraindikace přijetí do Domova pro seniory

Elektronizace veřejných zakázek E - ZAR – č. 1299 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

pořízení nástroje E-ZAK pro elektronizaci veřejných zakázek v pořizovací ceně 130.000 Kč s DPH a měsíčním provozním paušálem 7.200 Kč s DPH.

-15-

Aktualizace záplavového území toku Kotojedka, Olšinka, Hoštický potok, Zacharka, na území Zlínského kraje – č. 1300 - 02

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže souhlasit s aktualizací záplavového území a stanovení jejich aktivní zóny toku Kotojedka, Olšinka, Hoštický potok, Zacharka, na území Zlínského kraje, dle předložené zprávy.

Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu územního plánu města Kroměříže – č. 1301 - 02

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prověření této žádosti na změnu územního plánu města Kroměříže při pořizování nového územního plánu Kroměříž:1)

Vodní eldorádo, s. r. o., Trávník č. p. 820/7, 683 23 Ivanovice nad Hanou,

zařazení pozemku parc. č. 687 umístěného v k. ú. Miňůvky, do ploch rekreace a sportu (RS návrh).

Žádost o výstavbu ZTV k rodinným domům v Těšnovicích – č. 1302

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit výstavbu komunikace k rodinným domům v Těšnovicích v lokalitě Kamenec a Hertlov z rozpočtu města Kroměříže.

Návrh na úpravu osobního příplatku ředitelce Knihovny Kroměřížska – příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž – č. 1303 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s t a n o v u j e

osobní příplatek paní PhDr. Šárce Kašpárkové, ředitelce Knihovny Kroměřížska - příspěvkové organizace, Slovanské náměstí 3920, Kroměříž, s účinnosti od 1. října 2012, dle předložené zprávy.

-16-

Žádost o dotaci na akce mimo řádné dotační tituly TJ Slavia Kroměříž, oddíle rekreačního sportu – č. 1304

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dotaci mimo řádné dotační tituly pro TJ Slavia Kroměříž, oddíl rekreačního sportu ve výši 3.000 Kč na akci „Vánoční cvičení speciál".

Žádost o dotaci na akce mimo řádné dotační tituly Dětský sportovní klub Dráček – č. 1305

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dotaci mimo řádné dotační tituly pro Dětský sportovní klub Dráček ve výši 3.000 Kč na akci 

 

Žádost o dotaci na akce mimo řádné dotační tituly Skupina historického šermu Biskupští manové z Kroměříže, o. s. – č. 1306

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit dotaci mimo řádné dotační tituly pro Skupinu historického šermu Biskupští manové z Kroměříže, o. s. ve výši 25.000 Kč.

Partnerské smlouvy k projektům předkládaným do 37. výzvy ROP městem Kroměříž navazujícím na projekt realizovaný NPÚ – č. 1307

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

návrh partnerských smluv týkající se projektů:

a) Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě

b) Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou

c) Informační systém v Kroměříži - městě památek UNESCO,

které budou předloženy v rámci 37. výzvy ROP SM, oblast podpory 3.1.2 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pilotními aktivitami.

-17-

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 – č. 1308 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:

625,0 pol. 411 dotace na volby do krajských zastupitelstev

68,0 pol. 411 dotace odborný lesní hospodář

1.321,0 pol. 411 dotace sociálně právní ochrana dětí

- 1.321,0 pol. 121 daň z přidané hodnoty

100,0 pol. 134 jarmarky

84,0 pol. 211 poplatek – strpení kovové chráničky most Miňůvky

1.281,0 pol. 411 projekty škol

____________________________________________________________________

2.158,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů::

625,0 pol. 501-517 dotace na volby do krajských zastupitelstev

68,0 pol. 521 činnost odborného lesního hospodáře

1.281,0 pol. 533 projekty škol

- 55,0 pol. 501 platy zaměstnanců MěÚ

- 22,0 pol. 501 platy zaměstnanců MP

55,0 pol. 542 náhrady mezd v nemoci MěÚ

22,0 pol. 542 náhrady mezd v nemoci MP

100,0 pol. 516 nákup služeb – jarmarky

84,0 pol. 517 opravy mostů

________________________________________________________________________

2.158,0 výdaje celkem

c)

rekapitulace:

příjmy celkem: 387.841,0

výdaje celkem: 379.807,0

saldo příjmů a výdajů: 8.034,0

financování: - 8.034,0

-18-

Inventarizace majetku 2012 – č. 1309 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

Pokyny k provedení inventarizace

2.

Harmonogram inventarizačních prací,

dle předložené zprávy.

Realizace pamětní desky pana [osobní údaj odstraněn] - č. 1310

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s realizací pamětní desky [osobní údaj odstraněn], která bude umístěna na domě č. pop. [osobní údaj odstraněn] v ulici Březinova v Kroměříži, v provedení bronz, s tím, že náklady ze strany města Kroměříže na realizaci této pamětní desky budou do výše 20.000 Kč.

Návrh na zahraniční služební cestu do družebního města Nitra ve Slovenské republice – č. 1311 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

služební cestu pana Miroslava Marinčáka, vedoucího oddělení rozpočtování ve školství a kultuře odboru školství, sociální péče, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Kroměříž, ředitelek a učitelek mateřských škol zřizovaných městem Kroměříž ve dnech 8. a 9. listopadu 2012 do družebního města Nitra ve Slovenské republice. K cestě bude využito služební vozidlo Městského úřadu Kroměříž Ford Tranzit s řidičem a vozidlo Škoda Superb.

-19-

Sbírka pod vánočním stromem – č. 1312 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

umístění pokladničky pod vánočním stromem na Velkém náměstí v Kroměříži na uskutečnění sbírky, jejíž výtěžek bude určen pro Občanské sdružení rodičů a přátel Základní školy a Mateřské školy speciální Korálky, Kroměříž.

Mgr. Daniela Hebnarová                                     Mgr. Miloš Malý
starostka města Kroměříže                  místostarosta města Kroměříže