Usnesení z 36. schůze Rady města Kroměříže konané 8. října 2012

| 18.10.2012 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 36. schůze Rady města Kroměříže konané 8. října 2012

Směrnice č. 5/2012 k zadávání veřejných zakázek – č. 1235 – 01

Rada města Kroměříže po projednání

v y d á v á

směrnici č. 5/2012 k zadávání veřejných zakázek, dle předložené zprávy

d o p o r u č u j e

ředitelům příspěvkových organizací města Kroměříže přijmout vlastní směrnici k zadávání veřejných zakázek.

Veřejnoprávní smlouvy – č. 1236 – 01

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi Bařice -Velké Těšany, Lutopecny, Skaštice, Šelešovice a Zlobice o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí za cenu 100 Kč za jeden úkon

u k l á d á

tajemníkovi Městského úřadu Kroměříž zabezpečit plnění povinností a práv vyplývajících z těchto veřejnoprávních smluv pro město Kroměříž.

Časový harmonogram nového modelu správy městského majetku – č. 1237

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

první verzi časového harmonogramu nového modelu správy městského majetku, dle předložené zprávy.

-2-

Služby mobilního operátora – Telefonica Czech republic – č. 1238 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření předložené „Účastnické smlouvy a rámcové dohody" s platností na 24 měsíců se společností Telefonica Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 - Michle.

Valná hromada Národní sítě zdravých měst – č. 1239

Rada města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

MUDr. Jarmilu Číhalovou zastupováním města Kroměříže na Podzimním zasedání Valné hromady Národní sítě zdravých měst 2012 v Prostějově dne 17. října 2012.

 

Mgr. Daniela Hebnarová       Mgr. Miloš Malý
starostka města Kroměříže  místostarosta města Kroměříže