Usnesení z 34. schůze Rady města Kroměříže konané 6. září 2012

| 25.09.2012 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z 34. schůze Rady města Kroměříže konané 6. září 2012

Žádost o snížení nájemného – č. 1183 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

snížení platby nájemného a služeb z nebytových prostor v domě č. p. 3965 na Obvodové ulici v Kroměříži za měsíc červenec a srpen 2012 ve výši 10.466 Kč.

Ukončení nájemní smlouvy - č. 1184 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení č. 729 - 04 z 20. schůze Rady města Kroměříže konané dne 8. prosince 2011

s c h v a l u j e

ukončení nájemní smlouvy mezi městem Kroměříž o pronájmu pozemků v k. ú. Vážany u Kroměříže ze dne 12. září 2007 dohodou ke dni 15. září 2012.

Žádost o ukončení nájemní smlouvy a zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 2771/11 v k. ú. Kroměříž – č. 1185 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 7. září 2009 mezi městem Kroměříž na pronájem pozemku parc. č. 2771/11 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 162 m2 pro potřebu vlastní a potřebu své rodiny výpovědí, a to k datu 31. říjnu 2012

2.

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 2771/11 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 162 m2.

-2-

Žádost Poradenského centra pro neslyšící a nedoslýchavé Kroměříž o změnu nájemní smlouvy – č. 1186 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 7 k nájemní smlouvě uzavřené dne 10. ledna 2006 mezi městem Kroměříž a Svazem neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Poradenské centrum po neslyšící a nedoslýchavé v Kroměříži, se sídlem Velehradská 625, 767 01 Kroměříž na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 625 na ulici Velehradská 625, 767 01 Kroměříž o celkové výměře 126,20 m2, který mění název nájemce, a to:

z:

Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR Poradenské centrum pro neslyšící a nedoslýchavé Kroměříž, IČO: 71194100

na:

Poradenské centrum pro sluchově postižené Kroměříž, o. p. s., IČO: 29314747.

Ostatní body smlouvy se nemění.

Žádost o ukončení nájemní smlouvy a zveřejnění záměru pronájmu – č. 1187 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

ukončení smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne 6.11.1996 mezi městem Kroměříž na pronájem pozemku parc. č. 1574/1 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 590 m2 za účelem zahrady, výpovědí, a to k datu 31. říjnu 2012

2.

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 1574/1 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 590 m2 za účelem zahrady.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 641/13 v k. ú. Kroměříž – č. 1188 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 641/13 - orná půda o výměře 2.054 m² v k. ú. Kroměříž.

-3-

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 244/1 v k. ú. Kotojedy – č. 1189 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 244/1 - ostatní plocha o výměře cca 28 m² v k. ú. Kotojedy a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 601/73 v k. ú. Kroměříž – č. 1190 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 601/73 - ostatní plocha o výměře cca 95 m² a parc. č. 601/108 o výměře 9 m2 v k. ú. Kroměříž.

Zveřejnění záměru směny pozemků – č. 1191 - 06

Rada města Kroměříže

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru směny pozemků parc. č. 752/1 - orná půda o výměře 1.820 m² v k. ú. Velké Těšany za pozemek parc. č. 249/1- orná půda o výměře 3.938 m² v k. ú. Těšnovice ve vlastnictví města Kroměříže a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 481/2 v k. ú. Kroměříž – č. 1192 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 481/2 - ostatní plocha o výměře cca 20 m² v k. ú. Kroměříž a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

-4-

Žádost Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži o finanční příspěvek na dokončení akce: Výměna povrchu hřiště na dvoře v budově Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži – č. 1193 09/04

Rada města Kroměříže

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit rozpočtové opatření ve výši 100 000 Kč, v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012, jako příspěvek pro Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Pilařova 3, Kroměříž na dokončení akce „Výměna povrchu hřiště na dvoře v budově Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži“.

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce: rekonstrukce MŠ Mánesova č. p. 3880 v Kroměříži – č. 1194- 06

Rada města Kroměříže po projednání doporučení hodnotící komise

a)

r o z h o d l a

o vyloučení uchazeče JC STAV s. r. o., Altýře 1471/1A, 767 01 Kroměříž z další účasti v zadávacím řízení z důvodu nesplnění zákonných požadavků

b)

r o z h o d l a

o výběru nejvhodnější nabídky a

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavbu Rekonstrukce MŠ Mánesova č. p. 3880 v Kroměříži s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku a to s: BESKYDGROUP s. r. o., Na Poříčí 2050, 738 01 Frýdek-Místek

za cenu dle nabídky 3.480.000 Kč vč. DPH.

Na druhém místě v pořadí se umístil uchazeč Stav consult, s. r. o., Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž za cenu dle nabídky 3.945.520 Kč vč. DPH.

Na třetím místě v pořadí se umístil uchazeč Pozemní stavitelství Zlín a. s., Kúty 3967, 762 92 Zlín za cenu dle nabídky 4.189.781 Kč vč. DPH.

-5-

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce – Informační centrum radnice v Kroměříži – č. 1195- 06

Rada města Kroměříže po projednání

a)

r o z h o d l a

o vyloučení uchazeče JC STAV s. r. o., Altýře 1471/1A, 767 01 Kroměříž z další účasti v zadávacím řízení z důvodu neúplnosti předložené nabídky

b)

r o z h o d l a

o výběru nejvhodnější nabídky a

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavbu Informační centrum radnice v Kroměříži s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku a to s firmou PTÁČEK - pozemní stavby s. r. o., Podvalí 629, 752 01 Kojetín I. - Město

za cenu dle nabídky 1.750.129 Kč vč. DPH.

Na druhém místě v pořadí se umístil uchazeč - firma RAPOS, spol. s r. o., Nerudova 325, 769 01 Holešov za cenu dle nabídky 1.939.600 Kč vč. DPH.

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky p. o. Sportovní zařízení města Kroměříže – č. 1196

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

text pro vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže, dle předložené zprávy

2.

složení komise pro výběrového řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže, dle předložené zprávy.

3.

dle usnesení č. XV. ze XVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 30. srpna 2012 pracovní skupinu v tomto složení:

za město Kroměříž: Ing. Blanka Šimůnková, Marek Šindler, Ing. Věra Knapková, BA, Ing. Jaroslav Adamík, RSDr. Vladimír Kenša, Ing. Radim Hlaváč

za Kroměřížské technické služby, s. r. o.: Ing. Pavel Suchánek, Ing. Josef Illa

za Správu majetku města Kroměříže: Mgr. Petr Sedláček.

-6-

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených Radou města Kroměříže pro rozpočtový rok 2012 – č. 1197- 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, úpravu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2012 u příspěvkových organizací následovně:

Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945:

schválený příspěvek města návrh úpravy upravený1.553.900 Kč + 15.000 Kč 1.568.900 Kč

z toho:

limit prostředků na ostatní výdaje:

1.416.000 Kč + 15 000 Kč 1.431.000 Kč

Základní škola Slovan, Kroměříž, Zeyerova 3354:

schválený příspěvek města návrh úpravy upravený

5.490.000 Kč + 150.000 Kč 5.640.000 Kč

z toho:

limit prostředků na ostatní výdaje:

5.190.100 Kč + 150.000 Kč 5.340.100 Kč

Napojení na datovou síť Justiční akademie – č. 1198– 03

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s napojením města Kroměříže na budovanou optickou síť Justiční akademie, dle varianty č. 1. dle předložené zprávy, s pořizovacími náklady 175.000 Kč bez DPH z rozpočtu města Kroměříže na rok 2012

p o v ě ř u j e

odbor informačních technologií Městského úřadu Kroměříž dále spolupracovat s Justiční akademií na možnostech rozšíření městské datové sítě.

 

Mgr. Daniela Hebnarová                            Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže              místostarosta města Kroměříže