Usnesení z 33. schůze – 3. části, Rady města Kroměříže konané 23. srpna 2012

| 11.09.2012 |

Usnesení z 33. schůze – 3. části, Rady města Kroměříže konané 23. srpna 2012

Změna projektu Zakládání a rekonstrukce uličních stromořadí ve městě Kroměříže – č. 1171 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1. změnu projektu „Zakládání a rekonstrukce uličních stromořadí ve městě Kroměříži“ a to tak, že nebude realizována rekonstrukce stromořadí v ulici Kollárova.

2. závazek dofinancování realizace shora uvedeného projektu z rozpočtu města Kroměříže ve výši 1.601.791 Kč v letech 2013 a2014.

 

Koncept směrnice pro obnovu informační technologie – č. 1172 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

směrnici pro obnovu informačních technologií, dle předložené zprávy.

Datová síť Justiční akademie a město Kroměříž – č. 1173 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

se záměrem rozšíření existující datové sítě městského úřadu směrem k plánované optické síti Justiční akademie

u k l a d á

odboru informačních technologií dále jednat s Justičních akademií o možnostech spolupráce a na 34. schůzi Rady města Kroměříže předložit informační zprávu s variantami řešeními i cenovou kalkulací.

Volební kampaň v Kroměříži pro volby do zastupitelstev krajů – č. 1174

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

umístění propagačních materiálů kandidátů pro volby do zastupitelstev krajů konané ve dnech 12. a 13. října 2012 po dobu od 3. září 2012 do 25. října 2012 formou přemístitelných plakátovacích zařízení ve vlastnictví jednotlivých kandidujících politických stran, politických hnutí a koalic na veřejném prostranství v majetku města Kroměříže, a to zejména okolo sloupů veřejného osvětlení, okolo stromů, na zábradlích, případně volně umístěných v zeleni či na pevných prostranstvích s tím, že po tomto termínu bude jejich umístění zpoplatněno. O umístění těchto přenosných propagačních zařízení si rozhodnou jednotlivé kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, přičemž musí respektovat právo kandidující politické strany, politického hnutí a koalice, která má zařízení již instalováno. Kandidující politické strany, politická hnutí a koalice, které této možnosti využijí, nesou zodpovědnost za to, že tato zařízení nebudou ohrožovat bezpečnost občanů a nebudou poškozovat veřejný ani soukromý majetek. Umožněním umístění těchto propagačních ploch chce město Kroměříž předejít vylepování plakátů a dalších propagačních materiálů po rozvaděčích, stromech, skleněných plochách, fasádách, sloupech veřejného osvětlení, dopravních značkách, odpadkových koších, čekárnách, vratech a podobně.

Dodatek ke smlouvě o výpůjčce (Klub Starý pivovar, pódium Velké náměstí) – č. 1175 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

1. V článku 2. Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 22. 10. 2009 text v plném znění a nahrazuje textem, který zní:

Předmětem této smlouvy jsou stavby č. p. 2828 (Dům kultury), č. p. 2705 (hvězdárna), č. p. 488/2 (kino Nadsklepí + venkovní pódium), č. p. 114 (Starý pivovar) včetně vybavení interiéru dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. V článku 3. odstavci IV. Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 22. 10. 2009 text v plném znění a nahrazuje textem, který zní:

Výpůjčitel není oprávněn přenechat třetím osobám do dlouhodobého užívání předmět výpůjčky bez souhlasu půjčitele.

Veškerá další ustanovení smlouvy o výpůjčce zůstávají v platnosti.

 

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 – č. 1176 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 (uvedené údaje v tis. Kč):

a) na straně příjmů

60,0 pol. 134 poplatky – jarmarky

280,0 pol. 134 poplatek za provozovaný VHP

150,0 pol. 134 poplatek za užívání veřejného prostranství

825,0 pol. 135 odvod výtěžku z provozování loterií

2.000,0 pol. 135 odvod z výherních hracích přístrojů

375,0 pol. 214 podíl na HV Biopas

225,0 pol. 214 dividendy VAK

250,0 pol. 221 sankční platby

356,0 pol. 222 finanční vypořádání

50,0 pol. 232 náhrady - pohřebnictví

- 12.000,0 pol. 232 návrh dotace IPRM 2012

- 495,0 pol. 232 návrh dotace Digitalizace kina

- 1.206,0 pol. 232 návrh dotace SPOD

- 356,0 pol. 232 návrh finančního vypořádání

- 4.943,0 pol. 232 návrh dotace rekonstrukce kina a podium

570,0 pol. 311 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

100,0 pol. 411 dotace festival filmové hudby

1.320,0 pol. 411 dotace SPOD

190,0 pol. 411 dotace plánování sociálních služeb

135,0 pol. 411 dotace realizace PAP – pomocný analytický přehled

20,0 pol. 411 dotace volba prezidenta

13,0 pol. 411 dotace lesní hospodářské osnovy

50,0 pol. 411 dotace Stoptime

130,0 pol. 412 dotace provoz dětského dopravního hřiště

1.664,0 pol. 421 dotace kulturní infrastruktura Kroměříž

495,0 pol. 421 dotace Digitalizace kina

___________________________________________________________________________

- 9.742,0 příjmy celkem

b) na straně výdajů:

60,0 pol. 516 nákup ostatních služeb, jarmarky

20,0 pol. 516 náklady spojené s volbou prezidenta

60,0 pol. 612 dětská hřiště (herní prvek Talichova)

1.750,0 pol. 517 částečná úhrada provozních nákladů hlavní činnosti KTS

70,0 pol. 517 realizace pomocného anal. přehledu PAP

30,0 pol. 517 spoluúčast města na akcích

50,0 pol. 519 pohřby zesnulých

13,0 pol. 521 lesní hospodářské osnovy

65,0 pol. 533 Správa majetku – realizace PAP

130,0 pol. 533 Správa majetku provoz dětského dopravního hřiště

100,0 pol. 533 Dům kultury v Kroměříži – festival filmové hudby

50,0 pol. 533 Dům kultury - Stoptime

200,0 pol. 536 daně z převodu, vč. daně z nemovitosti

10,0 pol. 549 okamžitá pomoc v tíživé situaci

200,0 pol. 612 strojovna zimní stadion

1.000,0 pol. 517 opravy budovy MŠ Mánesova

150,0 pol. 612 čekárna Těšnovice

640,0 pol. 612 oplocení areálu SVČ Šipka

1.900,0 pol. 612 informační centrum

60,0 pol. 612 koupaliště Bajda

- 16.000,0 pol. 612 projekt IPRM – revitalizace sídliště Slovan

700,0 pol. 612 projektové dokumentace

- 1.000,0 pol. 612 rekonstrukce kina a podium

___________________________________________________________________________

- 9.742,0 výdaje celkem

c) rekapitulace

příjmy celkem: 387.841,0

výdaje celkem: 379.807,0

saldo příjmů a výdajů: 8.034,0

financování: - 8.034,0

Jmenování člena Řídícího výboru IPRM Kroměříž a manažerky IPRM Kroměříž – č. 1177 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

o d v o l á v á

z funkce člena Řídícího výboru IPRM Kroměříže Ing. Josefa Koplíka a z funkce manažerky IPRM Mgr. Ivetu Mišurcovou

j m e n u j e

člena Řídícího výboru IPRM Kroměříže Ing. Aleše Opravila a manažerku IPRM Kroměříže Ing. Petru Terezu Krejsovou.

 

Cena města Kroměříže 2012 – č. 1178 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit udělení Ceny města Kroměříže v roce 2012 panu Ing. K. J.

 

Řešení problematiky Domu kultury v Kroměříži – č. 1179 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

1. řediteli Domu kultury v Kroměříži zajistit odstranění nedostatků zjištěných při veřejnoprávní kontrole konané ve dnech 23. května 2012 - 21. června 2012 a o tomto písemně informovat vedoucího odboru školství, sociální péče, kultury a cestovního ruchu

2. vedoucímu odboru školství, sociální péče, kultury a cestovního ruchu ve spolupráci s radní města Kroměříže MUDr. Jarmilou Číhalovou, provádět průběžně hodnocení připravovaných akcí, včetně ekonomické rozvahy, měsíčně sledovat čerpání rozpočtu Domu kultury v Kroměříži

3. vedoucímu odboru školství, sociální péče, kultury a cestovního ruchu a radní města Kroměříže MUDr. Jarmile Číhalové předložit zprávu o plnění bodů 1. a 2. na schůzi Rady města Kroměříže konané 6. prosince 2012

s c h v a l u j e

odebrání osobního příplatku Ing. Jiřímu Králíkovi, řediteli Domu kultury v Kroměříži, do doby odstranění nedostatků zjištěných při veřejnoprávní kontrole konané ve dnech 23. května 2012- 21. června 2012.

 

Nový model řešení správy městského majetku – č. 1180

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1. schválit navržený záměr realizace změn dotýkající se správy majetku města:

a) vznik nové příspěvkové organizace "Sportovní zařízení města Kroměříže"

b) stávající příspěvkovou organizaci "Správa majetku města Kroměříže" ponechat v činnosti po přechodnou dobu za účelem postupného dořešení právních vztahů

c) přesun správy nemovitého majetku města do Kroměřížských technických služeb, s. r. o.

2. uložit Radě města Kroměříže zajistit přípravu všech nezbytných a na sebe navazujících a spolu korespondujících právních kroků tak, aby mohly být postupně předkládány ke schvalování příslušným orgánům města.

 

Udělení Pamětních medailí města Kroměříže – č. 1181 – 09

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit udělení stříbrných pamětních medailí města Kroměříže p. Z. G., pplk. v záloze a p. P. K., pplk. v záloze, zakladatelům Mezinárodního festivalu vojenských hudeb v Kroměříži.

 

Schválení zahraniční služební cesty – č. 1182 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

účast zástupců města Kroměříže na prezentaci města Kroměříže v Českém centru ve Vídni dne 5. září 2012. Doprava bude zajištěna služebním vozidlem s řidičem.

 

Mgr. Daniela Hebnarová                    Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže              místostarosta města Kroměříže