Usnesení z 33. schůze – 1. části, Rady města Kroměříže konané 9. srpna 2012

| 07.09.2012 |

Usnesení z 33. schůze – 1. části, Rady města Kroměříže konané 9. srpna 2012

Rozdělení finančních prostředků v rámci II. výzvy 2012 dotačního systému města Kroměříže – č. 1129

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

a) rozdělení finančních prostředků žadatelům v rámci dotačního systému města Kroměříže ve II. výzvě pro rok 2012, dle předložené zprávy

b) nerozdělené finanční prostředky z kulturní komise ve výši 5.500 Kč převést na odbor školství, sociální péče, kultury a cestovního ruchu za účelem zajištění akce „Koncert pro seniory“

c) nerozdělené finanční prostředky sportovní komise ve výši 100.000 Kč převést do rozpočtu města Kroměříže za účelem poskytnutí možné finanční výpomoci na nezbytné provozní náklady pro T J Slavia Kroměříž, sportovní halu na Kotojedské ulici

d) nerozdělené finanční prostředky sportovní komise ve výši 81.500 Kč ponechat k dispozici sportovní komisi pro případné žádosti mimo řádné dotační tituly v roce 2012

e) nerozdělené finanční prostředky komise pro cestovní ruch ve výši 28.000 Kč ponechat k dispozici komisi pro cestovní ruch pro případné žádosti mimo řádné dotační tituly v roce 2012.

Ustanovení hodnotící komise pro výběr zakázky malého rozsahu – č. 1130

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ustanovení hodnotící komise pro výběr dodavatele zakázky malého rozsahu „Bezpečná ulice, spokojený občan - mobilní kamera“ ve složení: Ing. Blanka Šimůnková, Ing. Josef Císař a Bc. Jan Pšeja.

 

Realizace a dofinancování projektu „Starý pivovar – expozice Karla Kryla“, předpokládaného do ROP SM, výzva č. 33, oblast podpory 3.2 Veřejná podpora služeb – č. 1131

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1) schválit harmonogram realizace projektu „Starý pivovar - expozice Karla Kryla“ na období 2013 - 2015 a jeho dofinancování ve výši vlastního podílu 2.645.000 Kč v roce 2013, 2.403.664 Kč v roce 2014 a 1.338.714 Kč v roce 2015. Dále zařadit do rozpočtu města Kroměříže v letech 2013 až 2015 následovně:

2013 – 6.565.000 Kč

2014 – 5.678.880 Kč

2015 – 4.462.378 Kč

2) schválit zajištění provozu projektem realizovaných investic po dobu udržitelnosti projektu, tedy 5 let od ukončení finanční realizace projektu.

Žádost o prodloužení hudebních produkcí na akcích konaných v areálu TC Bajda „Solárka“ – č. 1132 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

udělení výjimky podle čl. 5 Obecně závazné vyhlášky města Kroměříž č. 5/2008 panu E. H. a TC Bajda na akce konané v areálu TC Bajda „Solárka“:

a) „Johny Cup“ dne 18. srpna 2012 do 01.00 hodin dne 19. srpna 2012

b) „Kmotr Cup“ dne 25. srpna 2012 do 01.00 hodin dne 26. srpna 2012,

s tím, že po 22. hodině bude hudební produkce zeslabena tak, aby nerušila obyvatele města.

 

Žádost o dofinancování projektu na zřízení Informačního centra EUROPE DIRECT – Kroměříž a zřízení ICED - Kroměříž v knihovně - č. 1133

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

záměr Knihovny Kroměřížska předložit návrh v souvislosti s výzvou Evropské komise na výběr organizací způsobilých pro získání grantu na akci a technické pomoci, které se stanou hostitelskými strukturami veřejných informačních středisek souhrnně označovaných jako „Síť informačních středisek EUROPE DIRECT“ pro období 2013 -2017

u k l á d á

PhDr. Šárce Kašpárkové – ředitelce Knihovny Kroměřížska, p. o. dopracovat shora uvedený záměr Knihovny Kroměřížska a tento předložit na schůzi Rady města Kroměříže.

 

Podlimitní veřejná zakázka – Rekonstrukce MŠ Mánesova č. p. 3880 v Kroměříži – mandátní smlouva na výkon práv a povinností zadavatele – č. 1134 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření mandátní smlouvy na výkon práv a povinností zadavatele podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 151 citovaného zákona na podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Rekonstrukce MŠ Mánesova č. p. 3880 v Kroměříži“ s firmou Roviko s. r. o., Vlárská 22, 627 00 Brno za cenu 55.000 Kč bez DPH.

 

Informace o průběhu příprav investičních akcí – č. 1135 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

informaci o průběhu přípravy investičních akcí Informační centrum radnice v Kroměříži a Rekonstrukce MŠ Mánesova č. p. 3880 v Kroměříži, dle předložené zprávy.

 

Mgr. Daniela Hebnarová                      Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže                místostarosta města Kroměříže