Usnesení z 32. schůze – 2. části, Rady města Kroměříže konané 12. července 2012

| 20.07.2012 |

Usnesení z 32. schůze – 2. části, Rady města Kroměříže konané 12. července 2012

Prodej pozemku parc. st. č. 5534/2 v k. ú. Kroměříž pro manžele J. a Ing. J. J. – č. 1099 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku parc. st. č. 5534/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele J. a Ing. J. J. za smluvní kupní cenu 700 Kč/m² splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Žádost pana I. D. o ukončení pronájmu nebytových prostor v domě č. pop. 3965 na Obvodové ulici v Kroměříži – č. 1100 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o nájmu uzavřené dne 20. ledna 2009 mezi městem Kroměříž a panem I. D. na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 3965 na ulici Obvodová v Kroměříži o celkové výměře 0,6 m2 za účelem provozování nápojového automatu, dohodou, a to ke dni 31. červenci 2012 za podmínky uhrazení nájemného za měsíc červenec 2012.

Změna nájemce bytové jednotky č. 3277/15 v domě č. pop. 3277 na ulici Talichova v Kroměříži – č. 1101 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu nájemce bytové jednotky č. 3277/6 v domě č. pop. 3277 na ulici Talichova v Kroměříži z paní V. S. na V. H.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (STL přípojka Kotojedy) – č. 1102 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 255 v k. ú. Kotojedy pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení spočívající v umístění nové STL plynovodní přípojky, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 435-1387/2011 zhotoveném firmou Geoding spol. s r. o., Praha 4, ze dne 25. 1. 2012, pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž, jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 3.318 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (prodloužení NTL plynovodu a přípojky Kroměříž) – č. 1103 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 625/16 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení spočívající v umístění nového NTL plynovodu a plynovodní přípojky, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 5935-570/2011 zhotoveném firmou Geoding spol. s r. o. , Praha 4 ze dne 21. 9. 2011, pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž, jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 2.066 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Oprávněný se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu a správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Úplatné nabytí pozemků v k. ú. Kroměříž z vlastnictví Zlínského kraje – č. 1104 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit nabytí pozemků parc. č. 640/3 o výměře 1.470 m², parc. č. 640/4 o výměře 84 m², parc. č. 640/8 o výměře 554 m², parc. č. 640/27 o výměře 126 m², parc. č. 640/28 o výměře 38 m², parc. č. 640/29 o výměře 58 m², parc. č. 640/30 o výměře 137 m², parc. č. 640/40 o výměře 27 m², parc. č. 640/42 o výměře 20 m², parc. č. 3222/12 o výměře 57 m², vše ostatní plocha v k. ú. Kroměříž z vlastnictví Zlínského kraje za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem

u k l á d á

Ing. Aleši Opravilovi jednat se Zlínským krajem o způsobu nabytí shora uvedených pozemků.

Odstoupení od smlouvy mezi městem Kroměříž a paní S. N. – č. 1105 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. odstoupení od smlouvy uzavřené dne 29. listopadu 2011 mezi městem Kroměříž jako pronajímatelem a paní S. N. jako nájemcem, na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 625 na ulici Velehradská v Kroměříži o celkové výměře 381,53 m2 za účelem provozování restauračního zařízení, z důvodu neplacení nájemného, ke dni doručení odstoupení nájemci

2. zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. pop. 625 o celkové výměře 381,53 m2 na ulici Velehradská v Kroměříži za účelem provozování restauračního zařízení.

 

Souhlas s podnájmem v domě č. pop. 149 na Riegrově nám. v Kroměříži – č. 1106 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s podnájmem nebytových prostor v 1. patře domu č. pop. 149 na Riegrově nám v Kroměříži, které má pronajaty MUDr. E. V. s tím, že od 1.října 2012 bude podnájemcem společnost KROMDENT, spol. s r. o., se sídlem Střílky, Koryčanská 47, za stejných podmínek jaké má MUDr. E. V.

 

Změna usnesení č. 926 – 06 z 27 schůze RMK konané 26. dubna 2012 (pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 520/1 na Milíčově nám.) – č. 1107 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. 926-06 z 27. schůze Rady města Kroměříže konané dne 26. 04. 2012 ve věci pronájmu nebytových prostor v domě. č. pop. 520/1 na Milíčově náměstí v Kroměříži v těchto bodech :

- Nájemce je oprávněn předmětné nebytové prostory nebo jejich část přenechat do podnájmu třetí osobě, a to M. A. za stejných podmínek, jaké má nájemce

- Nájem se sjednává za účelem provozování podnikatelské činnosti nájemce v souladu s oprávněním k podnikání nájemce, a to konkrétně k provozování hostinské a obchodní činnosti

- Nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou pěti let s účinností od 16.07.2012 s možností prodloužení nájmu maximálně na dobu dvou let, o což musí nájemce požádat nejpozději tři měsíce před uplynutím doby pronájmu

- Nájemce se zavazuje hradit pronajímateli za pronájem nebytových prostor nájemné.

Výše nájemného za pronájem nebytových prostor byla stanovena dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem a nájem činí :

- od 16.07.2012 do 31.07.2012 částku 7.500 Kč

- od 01.08.2012 do 31.12.2012 částku 15.000 Kč měsíčně

(za rok 2012 celkem 82.500 Kč, tato částka bude jednorázově uhrazena v termínu do 30.11.2012)

- od 1. ledna 2013 částku 20.000 Kč měsíčně

- Stavební práce (provedení dlažby restaurace a salonku) provede na své náklady

Správa majetku města Kroměříže ve výši max. 85.000 Kč

- Nájemné bude od roku 2014 zvyšováno o oficiální index inflace

- Pronajímatel souhlasí, aby pronajaté nebytové prostory budovy č. p. 520 na Milíčově náměstí v Kroměříži byly uvedeny jako sídlo firmy MTA brand, s. r. o.

 

Řešení provozu městské hromadné dopravy v Kroměříži – č. 1108

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předložené informace KTS, s. r. o. Kroměříž o provozu městské hromadné dopravy v Kroměříži

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže zařadit do rozpočtových opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 částku ve výši 1.750.000 Kč na dokrytí ztrátových provozů Kroměřížských technických služeb, s. r. o. v roce 2012.

 

Informace o napojení městského úřadu na systém Základních registrů I. – č. 1109 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou informační zprávu o stavu napojení informačních systémů městského úřadu na Informační systém základních registrů s termínem spuštění 1. července 2012.

Informace ke změně síťové infrastruktury v souvislosti s realizací Technologického centra – č. 1110 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou informační zprávu k postupu ve věci změny síťové infrastruktury

u k l á d á

odboru informačních technologií předložit další zprávu na 35. schůzi Rady města Kroměříže.

 

Koncept rozpočtu pro informační technologie – č. 1111 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

koncept rozpočtu pro informační technologie, dle předložené zprávy

u k l á d á

odboru informačních technologií předložit na 33. schůzi Rady města Kroměříže návrh směrnice pro životní cyklus informačních technologií, dle předloženého konceptu rozpočtu pro informační technologie, v částce do 400.000 Kč ročně.

Informační centrum Kroměříž – č. 1112 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

1. PhDr. Šárce Kašpárkové, ředitelce Knihovny Kroměřížska - příspěvkové organizace

a) zpracovat koncepci Informačního centra Kroměříž se začleněním pod Knihovnu Kroměřížska - příspěvkovou organizaci, Slovanské náměstí 3920, Kroměříž, s účinností k 1. lednu 2013

b) ve spolupráci s odborem rozvoje města MěÚ Kroměříž předložit odboru školství, sociální péče, kultury a cestovního ruchu zpracovaný plán postupných kroků úprav prostor určených pro informační centrum a následného technického zabezpečení

c) zpracovat řešení personálního zabezpečení v roce 2012 a návrh na úpravu závazných ukazatelů v rozpočtovém roce 2012

2. Mgr. Jiřímu Pánkovi, vedoucímu odboru školství, sociální péče, kultury a cestovního ruchu, zpracovat pro Radu města Kroměříže a Zastupitelstvo města Kroměříže návrh na změnu Zřizovací listiny Knihovny Kroměřížska - příspěvkové organizace, Slovanské náměstí 3920, Kroměříž se začleněním Informačního centra k 1. lednu 2013.

 

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených RMK pro rozpočtový rok 2012 u p. o. ZŠ Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 – č. 1113 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, úpravu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 následovně:

schválený příspěvek města: návrh úpravy: upravený:

3.698. 960 Kč + 68.000 Kč 3.766.960 Kč

z toho:

limit prostředků na ostatní výdaje:

3.120.500 Kč + 68.000 Kč 3.188.500 Kč

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených RMK pro rozpočtový rok 2012 u p. o. MŠ, Kroměříž, Gorkého 2566 – č. 1114 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, úpravu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2012 u příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566 následovně:

schválený příspěvek města: návrh úpravy: upravený:

1. 534.720 Kč + 125.000 Kč 1.659720 Kč

z toho:

limit prostředků na ostatní výdaje:

1.526.720 Kč + 125.000 Kč 1.651. 720 Kč

Informační zpráva ke zprávě 2/24 z 31. schůze RMK – zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže – č. 1115

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

informační zprávu ke zprávě 2/24 z 31. schůze RMK – zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže, dle předložené zprávy.

 

Jmenování hodnotící komise a komise pro otvírání obálek – č. 1116 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

1) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a jeho následných novel ve věci veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Rekonstrukce MŠ Mánesova č. p. 3880 v Kroměříži“ komise v následujícím složení:

a) dle § 71 zákona komisi pro otvírání obálek:

Ing. Aleš Opravil

Ing. Josef Císař

Jiřina Rozmánková - Roviko s. r. o., Brno

b) dle § 74 zákona hodnotící komisi v následujícím složení:

Mgr. Daniela Hebnarová náhradník: Mgr. Miloš Malý

Ing. Blanka Šimůnková náhradník: Marek Šindler

Ing. Marian Sehnal náhradník: Milena Šindelářová

Ing. Aleš Opravil náhradník: Ing. Radim Hlaváč

Ing. Jana Gregorová náhradník: Ing. Josef Císař

Ing. Bohumír Janča náhradník: Ing. Jan Brabec

z m o c ň u j e

tuto hodnotící komisi v souladu s § 59 odst. 3) zákona k posouzení kvalifikace dodavatele

2) v souladu s Interní směrnicí č. 1/2011 o zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu hodnotící komisi:

a) ve věci veřejné zakázky na stavební práce

„Informační centrum radnice v Kroměříži“ v následujícím složení:

Ing. Milan Hebnar náhradník: Ing. Jaroslav Adamík

PhDr. Šárka Kašpárková

Ing. Jana Gregorová

b) ve věci veřejné zakázky na stavební práce „Oprava zdi SVČ Šipka Kroměříž“ v následujícím složení:

Ing. Aleš Opravil

Ing. Petr Opravil (náhradník Ing. Josef Merc)

Ing. Josef Císař

 

Žádost o prodloužení hudební produkce na firemní akci společnosti Fremach Morava, s. r. o. – č. 1117 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

udělení výjimky podle čl. 5 Obecně závazné vyhlášky města Kroměříž č. 5/2008 na prodloužení doby konání firemní akce společnosti Fremach Morava, s. r. o. konané dne 20. července 2012 na Pionýrské louce do 24.00 hodin s tím, že po 22.00 hodině bude hudební produkce zeslabena tak, aby nerušila obyvatele města.

 

Žádost manželů Urbanových o prodloužení hudební produkce v prostorách Kynologického klubu Kroměříž - č. 1118 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

udělení výjimky podle čl. 5 Obecně závazné vyhlášky města Kroměříž č. 5/2008 na prodloužení doby konání soukromé akce paní L. U. a pana R. U. konané dne 28. července 2012 v prostorách Kynologického klubu Kroměříž do 02.00 hodin s tím, že po 22.00 hodině bude hudební produkce zeslabena tak, aby nerušila obyvatele města.

 

Žádost o příspěvek na Venkovní cvičení pro občany města Kroměříže – č. 1119 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2012, z částky 200.000 Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, na Venkovní cvičení pro občany města Kroměříž, pro SportKM, Obvodová 3315/15A, 767 01 Kroměříž

d o p o r u č u j e

sportovnímu centru SportKM, Obvodová 3315/15A, 767 01 Kroměříž podat žádost o dotaci mimo řádné dotační tituly, prostřednictvím rozvojové kanceláře KROK o. p. s.

 

Evropský týden mobility a Evropský Den bez aut 2012 (ETM a EDBA) – č. – 1120 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. pořádání Evropského týdne mobility 2012, v rámci projektu Zdravé město Kroměříž, bez podpisu Charty ETM 2012

2. částečnou dopravní uzávěru Hanáckého náměstí 19. září 2012 od 10.00 hod. do 15.00 hod.

Změna ve složení bytové komise RMK – č. 1121

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

Mgr. Petra Sedláčka členem bytové komise Rady města Kroměříže.

 

Veřejná podpora – návrh řešení systému v rámci dotačního systému města Kroměříže – č. 1122

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

informaci o návrhu řešení problematiky veřejné podpory v rámci dotačního systému města Kroměříže.

 

Vnitřní směrnice úřadu – č. 1123 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

v y d á v á

1. směrnici o vnitřních předpisech Městského úřadu Kroměříž, dle předložené zprávy

2. směrnici o ochraně osobních údajů, dle předložené zprávy.

 

Parkovací karty pro Oblastní charitu Kroměříž – č. 1124

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání dalších čtyř kusů bezplatných parkovacích karet pro vozidla Oblastní charity Kroměříž na dobu jednoho roku.

Oprava usnesení č. 1098 z 32. schůze RMK – 1 části, ze dne 28. června 2012 – č. 1125

Rada města Kroměříže po projednání

d o p l ň u j e

usnesení č. 1098 z 32. schůze - 1. části, Rady města Kroměříže konané 28. června 2012 tak, že za slova pana Mgr. Petra Sedláčka doplňuje slova: „v plném rozsahu kompetencí ředitele Správy majetku města Kroměříže s účinností od 1.července 2012“

r u š í

v usnesení č.1098 z 32.schůze - 1. části, Rady města Kroměříže konané 28. června 2012 část „k o n s t a t u j e“

k o n s t a t u j e,

že nové úplné znění usnesení č. 1098 z 32. schůze - 1. části, Rady města Kroměříže konané 28. června 2012 zní takto:

Rada města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

dočasným řízením příspěvkové organizace Správa majetku města Kroměříže pana Mgr. Petra Sedláčka, v plném rozsahu kompetencí ředitele Správy majetku města Kroměříže s účinností od 1.července 2012 do doby opětovného nástupu ředitele příspěvkové organizace Správy majetku města Kroměříže.

s c h v a l u j e

platové zařazení a měsíční výši platu Mgr. Petra Sedláčka s účinností od 1. července 2012, dle předložené zprávy.

Odložení splatnosti úvěru poskytnutého Azylovému domu pro muže, o. p. s. – č. 1126 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodloužení termínu splatnosti poskytnutého úvěru pro Azylový dům pro muže, o. p. s. ve výši 515.000 Kč do 30. září 2012.

Schválení zahraniční služební cesty – č. 1127

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a) účast MUDr. Jarmily Číhalové na akci Nitra, milá Nitra dne 5. července - 7. července 2012. Doprava bude zajištěna služebním vozidlem

b) účast MUDr. Jarmily Číhalové a PhDr. Šárky Kašpárkové, s tlumočníkem, na oslavě Dnů města Ramnicu Valcea ve dnech 26. července - 29. července 2012. K realizaci této služební cesty schvaluje využití služebního vozidla Městského úřadu v Kroměříž s řidičem.

 

Prodloužení lhůty k provedení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu - č. 1128 - 07

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

podání žádosti na Okresní soud v Kroměříži (čj.12E 6/2012) o prodloužení lhůty k provedení výkonu rozhodnutí vyklizením bytu číslo 6 o velikosti 2+1 s příslušenstvím v přízemí domu čp. 2056 na ulici U Zámečku v Kroměříži do listopadu 2012.

 

Mgr. Miloš Malý                                        MUDr. Jarmila Číhalová

místostarosta města Kroměříže           uvolněná členka Rady města Kroměříže