Usnesení z 30. schůze Rady města Kroměříže konané 7. června 2012

| 25.06.2012 |

Usnesení z 30. schůze Rady města Kroměříže konané 7. června 2012

Prodej pozemků v k. ú. Kroměříž pod příjezdovou komunikací ke společnosti Kružík, s. r. o. – č. 1028 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana Martina Kružíka

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemků podle nového geometrického plánu č. 6009-15/2012 ze dne 31. 1. 2012 označených jako parc. č. 1808/13 - ostatní plocha o výměře 48 m²,parc. č. 1794/5- ostatní plocha o výměře 2 m², parc. č. 1794/6 - ostatní plocha o výměře 20 m², parc. č. 3121/44 - ostatní plocha o výměře 54 m², parc. č. 1792/2- orná půda o výměře 8 m², parc. č. 1792/4 - ostatní plocha o výměře 3 m², parc. č. 1790/1 - orná půda o výměře 111 m² a parc. č. 1790/14 - ostatní plocha o výměře 57 m², vše v k. ú. Kroměříž pro společnost Kružík, s. r. o. se sídlem Veleslavínova 2357, 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 400 Kč/m² splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Součástí kupní smlouvy bude i zřízení věcného břemene odpovídajícího právu průchodu a průjezdu přes výše uvedené pozemky pro vlastníky pozemků parc. č. 1794/1, 1794/2, 3121/4, 1792/1, 1790/9, 1790/11, 1790/12, 1790/8 a 1790/3 jako oprávněné z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene bude společnost Kružík, s. r. o.

Pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 142 na Riegrově náměstí v Kroměříži – č. 1029 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti:

Jan Klech – zástupce společnosti Ludvíkovská správcovská, s. r. o.

Mgr. Darina Zdráhalová – zástupkyně Pionýrského centra Kroměříž

Mgr. Jana Valerová – ředitelka SVČ Šipka Kroměříž

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy – výpůjčky, mezi městem Kroměříž a Střediskem pro volný čas Šipka Kroměříž, Úprkova 3268, Kroměříž na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 142 na Riegrově náměstí v Kroměříži o celkové výměře 597,80 m2 (1. podlaží 178,80 m2, 2. podlaží 216,90 m2, 3. podlaží včetně půdy 202,10 m2), včetně užívání dvora - parcela č. 176 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 765 m2, s účinností od 1. července 2012 na dobu neurčitou za účelem poskytování školských služeb, v souladu se zřizovací listinou SVČ Šipka Kroměříž.

 

Dodatek ke smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi městem Kroměříž a SVČ Šipka Kroměříž – č. 1030 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor v domě č. pop. 142 na Riegrově náměstí v Kroměříži o celkové výměře 597,80 m2 uzavřené mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, jako půjčitelem, a Střediskem pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, Úprkova 3268, příspěvkovou organizací, jako vypůjčitelem.

Nabytí pozemku parc. č. 3188/9 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví paní J. K. – č. 1031 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit nabytí pozemku parc. č. 3188/19 - ostatní plocha o výměře 8 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví paní J. K. do majetku města Kroměříže, za smluvní kupní cenu 240 Kč/m² splatnou po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Pronájem garáže č. p. 1995 na Lutopecké ulici v Kroměříži – č. 1032 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Kroměříž a panem J. M. na pronájem garáže č. p. 1995 na ulici Lutopecká v Kroměříži o celkové výměře 20,25 m2 s účinností ode dne 1. června 2012 na dobu neurčitou, za výši nájemného 1.200 Kč ročně, za účelem garážování osobního auta ve vlastnictví nájemce.

 

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na stavbu „Výměna povrchu tělocvičny, ZŠ Slovan – Kroměříž" – č. 1033 - 06

Rada města Kroměříže po projednání doporučení hodnotící komise

a) r o z h o d l a

o vyloučení uchazečů Vlastislav Jakeš-Man, Česká Bělá 306, 582 61 a BESKYTGROUP s. r. o., Palackého 131, 738 01 Frýdek-Místek, z další účasti na této veřejné zakázce, z důvodu nesplnění zadávacích podmínek

b) r o z h o d l a o výběru nejvhodnější nabídky a

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavbu „Výměna povrchu tělocvičny, ZŠ Slovan-Kroměříž "

s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku a to s Tennis Zlín a. s., Šternberská 300, 763 02 Zlín, Louky, za cenu dle nabídky 1.012.811 Kč bez DPH tj. 1.215.373 Kč, vč. DPH.

Na druhém místě v pořadí se umístil uchazeč SWIETELSKY stavební s. r. o. , Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, za cenu dle nabídky 1.438.368 Kč vč. DPH.

Na třetím místě v pořadí se umístil uchazeč EKKL a. s., Altýře 582, 767 01 Kroměříž, za cenu dle nabídky 1.440.000 Kč vč. DPH.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 604/1 v k. ú. Kroměříž pro manžele A. a A. N. – č. 1034 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 604/1 - ostatní plocha o výměře cca 30 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele Alenu a Aloise Neumanovy a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1701/1 v k. ú. Kroměříž pro manžele K. a Z. N. – č. 1035 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1701/1 - ostatní plocha o výměře cca 15 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele K. a Z. N. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. st. č. 5534/2 v k. ú. Kroměříž pro manžele J. a Ing. J. J.– č. 1036 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. st. č. 5534/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele J. a Ing. J. J.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 825/6 v k. ú. Zlámanka pro L. D. – č. 1037 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 825/6 - ovocný sad o výměře cca 45 m² v k. ú. Zlámanka pro pana L. D.

 

Zrušení usnesení č. 936 – 06 z 27. schůze – 2. části, Rady města Kroměříže konané 27. dubna 2012 – č. 1038 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení č. 936 – 06 z 27. schůze – 2. části, Rady města Kroměříže konané 27. dubna 2012, v plném znění.

 

Seznamy schválených a neschválených projektových žádostí IPRM Kroměříž – zóna Jihovýchod – č. 1039 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

seznamy projektových žádostí schválených a neschválených Řídícím výborem IPRM Kroměříže dne 6. června 2012, dle předložené zprávy.

 

Předfinancování projektu „Rozvoj plánování sociálních služeb v ORP Kroměříž" – č. 1040 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

předfinancování projektu „Rozvoj plánování sociálních služeb v ORP Kroměříž" (OP LZZ)

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže

a) schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 ve výši 430.567 Kč pro předfinancování projektu „Rozvoj plánování sociálních služeb v ORP Kroměříž"

b) zařadit do návrhu rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 na straně výdajů částku 588.572 Kč pro předfinancování projektu „Rozvoj plánování sociálních služeb v ORP Kroměříž" a na straně příjmů částku 724.853 Kč jako vyúčtování předcházejícího sledovaného období projektu.

c) zařadit do návrhu rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 na straně výdajů částku 244.405 Kč pro předfinancování projektu „Rozvoj plánování sociálních služeb v ORP Kroměříž" a na straně příjmů částku 538.691 Kč jako vyúčtování dalšího sledovaného období projektu.

 

Informace o přípravě napojení městského úřadu na systém Základních registrů III. – č. 1041 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou informační zprávu o stavu napojení informačních systémů městského úřadu na ISZR (termín spuštění 1. červenec 2012)

u k l á d á

odboru informačních technologií předložit další průběžnou zprávu na 31. schůzi Rady města Kroměříže.

Žádost Knihovny Kroměřížska o schválení spolufinancování státních dotací – č. 1042

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

a) s dofinancováním projektu „Přechod na MARC21" z prostředků Knihovny Kroměřížska - příspěvkové organizace, Slovanské náměstí 3920, Kroměříž

b) s dofinancováním projektů „Kroměřížská škola tvůrčího psaní" a „Literární Haná" z rozpočtu Knihovny Kroměřížska - příspěvkové organizace, Slovanské náměstí 3920, Kroměříž.

Povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve speciální třídě p. o. Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3766 – č. 1043 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí ve speciální třídě Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkové organizace, na 18 dětí pro školní rok 2012/2013 za předpokladu, že to nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

Návrh změny závazných ukazatelů stanovených RMK pro rozpočtový rok 2012 u příspěvkové organizace ZŠ Zámoraví, Švabinského nábř. 2077, Kroměříž – č. 1044 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7. července 2000, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, úpravu závazných ukazatelů pro rozpočtový rok 2012 u příspěvkové organizace Základní škola Zámoraví, Švabinského nábřeží 2077, Kroměříž následovně:

Schválený Návrh úpravy Upravený

1.113.520 Kč 1.113.520 Kč

Z toho:

Limit prostředků na stavební úpravy:

60.000 Kč + 70.000 Kč 130.000 Kč

Limit na nákup služeb celkem:

277.520 Kč - 34.000 Kč 243.520 Kč

Limit na ostatní výdaje:

916 000 Kč -36.000 Kč 880.000 Kč

Úhrada autobusu do Vídně pro vítězný kolektiv dětské divadelní přehlídky „Pohádková Kroměříž" – č. 1045 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí finanční částky do 15.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2012, z částky 200.000 Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro TJ SOKOL Kroměříž, na úhradu autobusu do Vídně pro vítězný kolektiv dětské divadelní přehlídky „Pohádková Kroměříž".

Závěrečný účet 2011 – č. 1046 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

a) schválit závěrečný účet města Kroměříže za rok 2011 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

b) vzít na vědomí přijatá opatření

 

Jmenování hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Infokiosky – Z Kroměříže do Ružomberoku" – č. 1047 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu "Infokiosky - Z Kroměříže do Ružomberoku" v tomto složení :

člen náhradník

Bc. Bronislav Kučera, MSc. Ing. Marián Sehnal

Bc. Jan Pšeja Emanuel Běhounek

Ing. Pavlína Cveková Jaroslava Krejčiříková, DiS.

 

 

Doplnění termínů a míst svatebních obřadů v roce 2012 – č. 1048 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. doplnění termínu pro svatební obřady v roce 212 v obřadní síni Městského úřadu v Kroměříži o den 18. srpna 2012

2. úředně stanovené místo pro snoubence uzavírající sňatek 25. srpna 2012 ve 12 hodin v Kapli sv. Kříže v Kroměříži.

Personální záležitosti – ředitel Domu kultury v Kroměříži – č. 1049

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

odebrání osobního příplatku Ing. Jiřímu Králíkovi, řediteli Domu kultury v Kroměříži, Tovačovského 2828, příspěvkové organizace zřízené městem Kroměříž, od května 2012 do doby znalosti výsledku interního auditu v Domě kultury v Kroměříži.

 

Vyhlášení výběrového řízení na „E-Government v Kroměříži – dílčí plnění tři – Vnitřní integrace úřadu" – č. 1050 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

v usnesení č. 945 – 03, poslední část, z 27. schůze Rady města Kroměříže konané dne 26. dubna 2012 konkrétně text :

"vyhlášení výběrového řízení na „E-Government v Kroměříži - dílčí plnění tři", v souladu s ust. § 23 odst. 1 písm. a) zákona - jednací řízení bez uveřejnění."

s c h v a l u j e

vyhlášení výběrového řízení na „E-Government v Kroměříži - dílčí plnění tři", v souladu s ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách - Zjednodušené podlimitní řízení

b e r e n a v ě d o m í

skutečnost, že Advokátní kancelář Mgr. Radslava Janečky je pojištěna ze zákona za způsobenou škodu do výše 3 mil. Kč s tím, že v každé uzavřené smlouvě se zavázala:

"Mandatář ručí za zákonný průběh zadávacího řízení a nese veškeré náklady vzniklé porušením zákona (zejména náklady na zabezpečení nápravných opatření) a je povinen uhradit mandantovi prostřednictvím svého pojistitele veškerou vzniklou finanční škodu, pokud vznikla porušením povinností mandatáře."

Jinou pojistnou smlouvu AK Janečka uzavřenu nemá.

Jmenování zástupce ředitele Správy majetku města Kroměříže – č. 1051

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

Ing. Radima Hlaváče - vedoucího finančního odboru Městského úřadu Kroměříž, zástupcem ředitele Správy majetku města Kroměříže s pracovním úvazkem 0,2 %, na dobu určitou po dobu pracovní neschopnosti Ing. Petra Dvořáčka - ředitele Správy majetku města Kroměříže.

 

Mgr. Miloš Malý                                         MUDr. Jarmila Číhalová

místostarosta města Kroměříže                    radní