Usnesení z 28. schůze Rady města Kroměříže konané 3. května 2012

| 29.05.2012 |

Usnesení z 28. schůze Rady města Kroměříže konané 3. května 2012

Schválení rámcové smlouvy – 964 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o uzavření obchodu na finančním trhu s Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, dle předložené zprávy.

Ukončení nájemní smlouvy s p. Z. Š. na pronájem pozemku parc. č. 302 (původní parc. č. 175) v k. ú. Postoupky a zveřejnění záměru pronájmu tohoto pozemku Ing. J. S. – č. 965 - 06

Rada města Kroměříže po projednání za účasti Ing. Jaroslava Svárovského

s c h v a l u j e

1. ukončení nájemní smlouvy s paní Z. Š. na pronájem pozemku parc. č. 302 o výměře 1.106 m2 v k. ú. Postoupky, dohodou, k 30. červnu 2012

2. zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 302 o výměře 1.106 m2 v k. ú. Postoupky pro Ing. J. S.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1066/17 v k. ú. Kroměříž pro paní M. M. – č. 966 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1066/17 - zahrada o výměře 604 m² v k. ú. Kroměříž pro M. M. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k. ú. Kroměříž pod příjezdovou komunikací ke společnosti Kružík, s. r. o. – č. 967 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemků podle nového geometrického plánu č. 6009-15/2012 ze dne 31. ledna 2012 označených jako parc. č. 1808/13 - ostatní plocha o výměře 48 m², parc. č. 1794/5- ostatní plocha o výměře 2 m², parc. č. 1794/6 - ostatní plocha o výměře 20 m², parc. č. 3121/44 - ostatní plocha o výměře 54 m², parc. č. 1792/2 - orná půda o výměře 8 m², parc. č. 1792/4 - ostatní plocha o výměře 3 m², parc. č. 1790/1 - orná půda o výměře 111 m² a parc. č. 1790/14 - ostatní plocha o výměře 57 m², vše v k. ú. Kroměříž pro společnost Kružík, s. r. o.

Výpověď z pronájmu pozemku parc. č. 577/4 v k. ú. Zlámanka z důvodu neplacení nájemného a zveřejnění záměru pronájmu - č. 968 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a) výpověď smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne 12. října 1998 mezi městem Kroměříž a paní J. J. na pronájem pozemku parc. č. 577/4 v k. ú. Zlámanka o celkové výměře 1.273 m2 za účelem zahrádky z důvodu porušení podmínek uvedených v bodě V. - neplacení nájemného

b) výpověď smlouvy o užívání pozemku uzavřené dne 28. února 2011 mezi městem Kroměříž a paní J. J. na užívání pozemku parc. č. 577/3 v k. ú. Zlámanka o celkové výměře 400 m2 za účelem sečení trávy, údržby a úklidu z důvodu veřejného zájmu - přístup k pozemku parc. č. 577/4 v k. ú. Zlámanka

c) zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 577/4 v k. ú. Zlámanka o celkové výměře 1.260 m2 za účelem provozování zemědělské činnosti.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž – za zimním stadionem) – č. 969 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků stpč. 4591 a parc. č. 1104/5 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž, za zimním stadionem - kabel NN pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.700 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž – Hráza, GAZO) – č. 970 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 1449/5, 3275, 3762, 1456/1 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN a pilíře NN právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž, Hráza - kabel NN, GAZO pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Vážany – Hora) – č. 971 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 695, 704/24 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Vážany KM, - přípojka NN, Hora pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Vážany – Sigmundová) – č. 972 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 547/1, 548/1 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového venkovního vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Vážany u KM, - přípojka NN, Sigmundová pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (Hradisko – Charvát) – č. 973 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků parc.č. 10 a 32 v k. ú. Hradisko pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení spočívající v umístění nové STL plynovodní přípojky, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: STL plynovodní přípojka pro rodinný dům č. p. 105 v obci Kroměříž, m. č. Hradisko, pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (Kroměříž – Svornost) – č. 974 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků parc. č. 1500/44, 1500/66, 1500/72 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení spočívající v umístění nové STL plynovodní přípojky, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Domovní plynová kotelna - Kroměříž, Spáčilova 3574, pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami T – Mobile Czech Republic a městem Kroměříž – č. 975 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků parc. č. 1013, 1063 v k. ú. Postoupky, pozemků parc. č. 688, 837, 838, 839, 843, 844, 845, 846, 848, 852, 853, 854, 855 v k. ú. Miňůvky a pozemků parc. č. 406/1, 406/2, 457/1, 457/2, 2706/1, 2710/3, 2710/12, 2710/13, 2710/14, 2710/15, 2710/16, 2710/17, 2710/18, 2711/3, 2762/1, 2762/2, 2762/3, 2762/4, 2762/5, 2762/10, 2762/12, 2762/22, 2762/53, 2762/57, 2762/58, 2762/78, 2762/84, 2762/87, 2762/102, 3100, 3101/2, 3104/1, 3188/6, 3192/1, 3192/12, 3192/13, 3192/14, 3192/15, 3202/2, 3213/2, 3380/1, 3449, 4642 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování veřejné komunikační sítě spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení sestávající z ochranných HDPE trubek s optickými kabely, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Optická kabelová trasa - napojení Kroměříže na páteřní optickou síť, pro T- Mobile Czech Republic, a. s., se sídlem Tomíčkova 1, 149 00 Praha 4 jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100.000 Kč dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami LAN servis s. r. o. a městem Kroměříž – č. 976 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemku parc. č. 1824 v k. ú. Chropyně pro účely zřízení a provozování veřejné komunikační sítě spočívající v umístění podzemního komunikačního vedení sestávající z ochranných HDPE trubek s optickými kabely, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Pokládka HDPE chrániček optických kabelů, Chropyně - Kojetín, pro LAN servis, s. r. o., se sídlem Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. pop. 142 na Riegrově náměstí v Kroměříži – č. 977 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu, případně výpůjčky, nebytových prostor v domě č. p. 142 na Riegrově náměstí v Kroměříži o celkové výměře 597,80 m2 (1. podlaží 178,80 m2, 2. podlaží 216,90 m2, 3. podlaží včetně půdy 202,10 m2), včetně užívání dvora - parcela č. 176 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 765 m2.

Informace o přípravě napojení městského úřadu na systém základních registrů (l. červenec 2012) – č. 978 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou informační zprávu o stavu napojení informačních systémů městského úřadu na systém základních registrů (termín spuštění 1. července 2012)

u k l á d á

odboru informačních technologií Městského úřadu Kroměříž předložit další průběžnou zprávu o stavu napojení informačních systémů na základní registry na 29. schůzi Rady města Kroměříže.

EGovernment v Kroměříži“ jmenování hodnotící komise pro veřejnou zakázku – č. 979 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

komisi pro jednání s oslovenými uchazeči pro jednací řízení bez uveřejnění - EGovernment v Kroměříži“ část 3) v tomto složení:

Člen Náhradníci

Ing. Blanka Šimůnková Ing. Jaroslav Adamík

Bc. Jan Pšeja Ing. Josef Menčl

Emanuel Běhounek Petr Procházka

Mgr. Barbora Klapušová Mgr. Radka Hanušová

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 – projekt přeshraniční spolupráce – č. 980

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedené rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 (uvedené výdaje v tis. Kč):

Na straně výdajů:

rozpočet změna rozpočet

- 370,0 370,0 - 370,0 0

pol. 516 - služby Projekt přeshraniční spolupráce

158,0 0 158,0 158,0

pol. 516 - služby

- propagační materiál

Projekt přeshraniční spolupráce

- cestovné

16,6 0 16,6 16,6

pol. 501 - 2 - mzdy

- administrátor projektu

Projekt přeshr. spolupr.

460,1 0 460,1 460,1

po. 612 - investiční výdaje

Projekt přeshraniční spolupráce

-informační kiosky

- turistický portál

___________________________________________________________________________

264,7 370,0 264,7 634,7

Příspěvek pro PTP – č. 981 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 4.800 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2012, z částky 200.000 Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro PTP na pronájem prostor Arcibiskupského zámku na slavnostní setkání bývalých příslušníků PTP konané dne 17. května 2012 od 14.00 hodin.

Ústřední přehlídka tanečního oboru ZUŠ – č. 982 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2012, z částky 200.000 Kč určených na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Základní uměleckou školu Kroměříž, Jánská 31, 767 01 Kroměříž na Ústřední přehlídku tanečních oborů ZUŠ, která se uskuteční 18 května - 20. května 2012 v Domě kultury v Kroměříži.

Příspěvek pro Sociální služby města Kroměříže na uspořádání jarmarku – č. 983 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 6.500 Kč z rozpočtu města Kroměříž pro rok 2012, z částky 200.000 Kč určených na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Sociální služby města Kroměříže, p. o. na náklady spojené s uspořádáním jarmarku Sociálních služeb, který se bude konat 24. května 2012 na Velkém náměstí v Kroměříži.

Zahraniční služební cesta – č. 984

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

účast Mgr. Daniely Hebnarové a Marka Šindlera na služební cestě do Grazu v Rakousku ve dnech 14. května až 16. května 2012, na základě pozvání firmy Saubermacher.

 

Mgr. Daniela Hebnarová                        Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže                  místostarosta města Kroměříže