Usnesení z 26. schůze Rady města Kroměříže konané 22. března 2012

| 17.04.2012 |

Usnesení z 26. schůze Rady města Kroměříže konané 22. března 2012

Prodej části pozemku parc. č. 604/343 v k. ú. Kroměříž pro manžele Mgr. P. a R. B. – č. 880 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti manželů Mgr. P. a R. B.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části pozemku parc. č. 604/343 - ostatní plocha o výměře cca 20 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele Mgr. P. a R. B. za smluvní kupní cenu 400 Kč/m² splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujících.

Prodej pozemků parc. č. 424 a 3780 v k. ú. Kroměříž – č. 881 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti manželů V. a J. R. a pana L. B.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku parc. č. 424 - zahrada o výměře 229 m² a části pozemku parc. č. 3780 - ostatní plocha o výměře cca 120 m², vše v k. ú. Kroměříž pro manžele V. a J. R. za smluvní kupní cenu 450 Kč/m² splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujících.

Prodej části pozemku parc. č. 3287/15 v k. ú. Kroměříž pro p. S. Hanáka – č. 882 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Ing. R. G., který zastupoval pana S. H.

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej části pozemku parc. č. 3287/15 - ostatní plocha o výměře cca 47 m² v k. ú. Kroměříž pro pana S. H. za smluvní kupní cenu 400 Kč/m² splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

Pronájem nebytových prostor na ulici Sokolovská č. pop. 2470 v Kroměříži – č. 883 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti:

- R. K.

- J. K.

- J. Ch.

- manželé L. a Ing. I. V.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor na ulici Sokolovská č. pop. 2470 v Kroměříži o celkové výměře 112 m2 (kancelářské prostory 16m2, obchodní 63 m2, skladové 11 m2, ostatní nebytové prostory 22 m2) mezi městem Kroměříž a firmou CKV Minerál Chropyně s. r. o., Hrad 475, 768 11 Chropyně, zastoupenou Ing. I. V., od 1. dubna 2012 na dobu pěti let s tříměsíční výpovědní lhůtou, za výši nájemného 190.000 Kč ročně, za účelem provozování prodejny s oblečením.

Pronájem pozemku parc. č. 3148/2 v k. ú. Kroměříž pro firmu SEAL, v. o. s. – č. 884 - 06

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti Ing. J. P.

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Kroměříž a firmou SEAL, v. o. s. se sídlem Spořická 5, 431 01 Spořice, okr. Chomutov na pronájem pozemku parc. č. 3148/2 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 108,5 m2 s účinností od 1. července 2012 na dobu neurčitou, za výši ročního nájemného 5.000 Kč, za účelem přístupu k nemovitosti č. pop. 2301 na parcele č. st. 7090 v k. ú. Kroměříž a zřízení parkovací plochy pro osobní automobily.

Převod pozemků v k. ú. Kroměříž z vlastnictví města Kroměříže do vlastnictví Zlínského kraje – č. 885 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit bezúplatný převod pozemků parc. č. 5070/2 o výměře 39 m², parc. č. 5070/3 o výměře 3049 m², parc. č. 5070/4 o výměře 777 m², parc. č. 5070/5 o výměře 660 m², parc. č. 5070/6 o výměře 269 m², parc. č. 5076/1 o výměře 306 m², parc. č. 5076/2 o výměře 328 m², parc. č. 5076/3 o výměře 181 m², parc. č. 5076/4 o výměře 1563 m² , parc. č. 5076/5 o výměře 586 m², parc. č. 5076/6 o výměře 93 m², parc. č. 5076/7 o výměře 37 m², parc. č. 5076/8 o výměře 31 m², parc. č. 5076/10 o výměře 288 m², parc. č. 5076/11 o výměře 1820 m², parc. č. 5076/12 o výměře 669 m² a parc. č. 5076/13 o výměře 228 m², vše ostatní plochy v k. ú. Kroměříž z vlastnictví města Kroměříže do vlastnictví Zlínského kraje.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. UZSVM/BKM/4704/2010-BKMM ze dne 9. února 2011 – č. 886 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti č. UZSVM/BKM/4704/2010-BKMM ze dne 9. února 2011, dle předložené zprávy.

Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1539/14 v k. ú.Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 887 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemku parc. č. 1539/14 - ostatní plocha o výměře 586 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. st. č. 109/2 v k. ú. Zlámanka pro pana L. D.– č. 888 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. st. č. 109/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m² v k. ú. Zlámanka pro pana L. D.

Zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemku parc. č. 2762/90 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví města Kroměříže do vlastnictví Zlínského kraje – č. 889 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemku parc. č. 2762/90 - ostatní plocha o výměře 10 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví města Kroměříže do vlastnictví Zlínského kraje.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (K Terezovu – Agility) – č. 890 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 3215, 601/8 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN a pilíře NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž, K Terezovu, přípojka NN, Agility pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (Kroměříž – RC Inter Cora) – č. 891 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků parc. č. 3234/2, 877/1 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení spočívající v umístění nové plynovodní přípojky, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Obchodní centrum II Kroměříž, pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (Těšnovice – Záhumenice) – č. 892 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků parc. č. 421 a 422 v k. ú. Těšnovice pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení spočívající v umístění nového plynovodu a nových plynovodních přípojek, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Komunikace a IS pro výstavbu RD Těšnovice-Záhumenice, SO 03-Plynovod, SO 06-Přípojky k RD pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami Telefonica Czech Republic a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž – Velehradská) – č. 893 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků parc. č. 877/1, 877/15 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě spočívající v umístění nového komunikačního vedení, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž, Velehradská, OC 11, ÚPS pro Telefónice Czech Republic a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Žádost o prodloužení nájemních smluv – č. 894 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a) změnu nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Kroměříž a MUDr. L. S. ze dne 29.03.2007 v bodě V. a to takto:

Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.04.2012 do 31.03.2017.

Ostatní body smlouvy se nemění.

b) změnu nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Kroměříž a MUDr. A. M. ze dne 29.03. 2007 v bodě V. a to takto:

Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.04.2012 do 31.03.2017.

Ostatní body smlouvy se nemění.

c) změnu nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Kroměříž a MUDr. V. P. ze dne 29.03.2007 v bodě V. a to takto:

Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.04.2012 do 31.03.2017.

Ostatní body smlouvy se nemění.

d) změnu nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Kroměříž a MUDr. M. D. ze dne 29.03.2007 v bodě V. a to takto:

Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.04.2012 do 31.03.2017.

Ostatní body smlouva se nemění.

e) změnu nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Kroměříž a MUDr. E. V. ze dne 29.03.2007 v bodě V. a to takto:

Tato nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.04.2012 do 31.03.2017.

Ostatní body smlouvy se nemění.

Žádost MUDr. M. M. o ukončení nájemní smlouvy – č. 895 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 29.03.2007 mezi městem Kroměříž a MUDr. M. M. na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži o celkové výměře 72,97 m2 ke dni 31.03.2012

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. pop. 149 na Riegrově náměstí v Kroměříži o celkové výměře 72,97 m2.

Žádost Ing. M. B. o ukončení nájemní smlouvy – 896 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 30.05.2008 mezi městem Kroměříž a panem Ing. M. B. na pronájem nebytových prostor o velikosti 1m2 na zimním stadionu v Kroměříži za účelem provozování automatu na nápoje, dohodou, a to ke dni 31.03.2012.

 

Zveřejnění záměru pronájmu garáže č. 1992 na Lutopecké ul. v Kroměříži – č. 897 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. ukončení nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Kroměříž a paní A. S. dne 30.09.2005 na pronájem garáže na Lutopecké ulici č. p. 1992, dohodou, ke dni 31.03.2012

2. zveřejnění záměru pronájmu garáže č. p. 1992 na ulici Lutopecká v Kroměříži.

Zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemku parc. st. č. 5923 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví města Kroměříže do vlastnictví Zlínského kraje – č. 898 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemku parc. st. č. 5923 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 363 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví města Kroměříže do vlastnictví Zlínského kraje.

 

Valná hromada Kroměřížských technických služeb, s. r. o. (změna zakladatelské listiny) – č. 899

Rada města Kroměříže, plnící funkci valné hromady společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem v Kroměříži, Kaplanova 2959, PSČ 767 01, po projednání

m ě n í

zakladatelskou listinu, v článku X. Dozorčí rada, v odst. 2,, takto:

písmeno a), se mění a nově zní takto:

dozorčí rada je tříčlenná. Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou či jmenováním rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady. Funkce člena dozorčí rady je nezastupitelná.

písmeno f), se mění a nové zní takto:

zasedání dozorčí rady je schopné se usnášení, jsou-li přítomni alespoň dva členové dozorčí rady a všichni členové byli o daném zasedání řádně vyrozuměni nebo s jeho konáním vyslovili souhlas.

Znění ostatních článků společenské smlouvy zůstává beze změn.

u k l á d á

starostce města Kroměříže, aby učinila ve smyslu ustanovení § 132 obchodního zákoníku do notářského zápisu příslušné rozhodnutí o změně zakladatelské listiny.

 

Valná hromada Kroměřížských technických služeb, s. r. o. – č. 900

Rada města Kroměříže, plnící funkci valné hromady společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem v Kroměříži, Kaplanova 2959, PSČ 767 01, po projednání

u k l á d á

Ing. Pavlu Suchánkovi. – řediteli Kroměřížských technických služeb, s. r. o., předat doklady týkající se personální a mzdové agendy související s funkcí ředitele, na oddělení personální, mzdové a vzdělávání Městského úřadu Kroměříž v termínu do 31. března 2012.

Digitalizace kina Nadsklepí – výběr dodavatele – č. 901 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

r o z h o d l a

o vyloučení uchazečů:

- ALTEI spol. s r. o., Přemyslovská 897/7, 130 00 Praha 3 – Vinohrady

- KINOSERVIS s. r. o., Lípa 11, 763 11 Lípa

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy na dodávku „Digitalizace kina v Kroměříži“ s uchazečem, který předložil nejvýhodnější nabídku a to s

AV MEDIA, a. s., se sídlem Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10, za cenu nabídky 2.340.000 Kč vč. DPH.

 

Změna č. 6 územního plánu města Kroměříže – č. 902 - 02

Rada města Kroměříže po projednání:

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1. schválit zadání změny č. 6 územního plánu města Kroměříže v rozsahu přílohy č. 1, dle předložené zprávy

2. vzít na vědomí vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, podnětů sousedních obcí a připomínek uplatněných při projednání návrhu zadání změny č. 6 územního plánu města Kroměříže v rozsahu přílohy č. 2, dle předložené zprávy.

Použití finančních prostředků z rozpočtu města Kroměříže, odboru školství, sociální péče, kultury a cestovního ruchu na kulturní akce v roce 2012 – č. 903 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

použití finančních prostředků z rozpočtu města Kroměříže, odboru školství, sociální péče, kultury a cestovního ruchu, na kulturní akce v roce 2012, kde je město Kroměříž pořadatelem nebo spolupořadatelem takto:

Program Radiodárek Českého rozhlasu 15.000 Kč

XXIII. ročník Festival FORFEST CZECH REPUBLIC 30.000 Kč

Zemědělská výstava 40.000 Kč

Městské farmářské trhy a jarmarky 45.000 Kč

Přehlídka outdoorových filmů 25.000 Kč

Žádost o souhlas s použitím finančních prostředků z rezervního fondu k posílení investičního fondu ZŠ Slovan, Kroměříž, příspěvkové organizace – č. 904 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s použitím finančních prostředků z rezervního fondu Základní školy Slovan, Kroměříž, příspěvkové organizace, Zeyerova 3354, ve výši 500 000,- Kč k posílení investičního fondu organizace.

Poskytnutí finančního příspěvku na projekt Sociální automobil pro ZŠ a MŠ speciální v Kroměříži – č. 905 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2012, z položky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro KOMPAKT spol. s r. o., Jiráskova 1420, Poděbrady na projekt Sociální automobil pro ZŠ a MŠ speciální v Kroměříži

s o u h l a s í

s užitím znaku města Kroměříže a textu MĚSTO KROMĚŘÍŽ, agenturou KOMPAKT, spol. s r. o. na reklamní ploše na vozidle v projektu „Sociální automobil“.

Délka funkčního období ředitelů škol a školského zařízení – č. 906 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, prodloužení „funkčního období“ na dobu dalších 6 let, s účinností od 1. srpna 2012:

PaedDr. Marii Viktorinové, ředitelce Základní školy, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvkové organizace

RNDr. Evě Šílové, ředitelce Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

Mgr. Petře Fečkové, ředitelce Základní školy Zachar, Kroměříž, příspěvkové organizace

Mgr. Miroslavu Plačkovi, řediteli Základní školy Zámoraví, Kroměříž, příspěvkové organizace

Bc. Šárce Hrdinové, ředitelce Mateřské školy, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvkové organizace

Stanislavě Jančové, ředitelce Mateřské školy, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvkové organizace

Marii Rudolfové, ředitelce Mateřské školy, Kroměříž, Malý Val 1549, příspěvkové organizace

Věře Kopačkové, ředitelce Mateřské školy, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvkové organizace

Janě Řachové, ředitelce Mateřské školy, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvkové organizace

Jarmile Krejčiříkové, ředitelce Mateřské školy, Kroměříž, Postoupky 78, příspěvkové organizace

Dagmar Vávrové, ředitelce Mateřské školy, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvkové organizace

Miladě Šromotové, ředitelce Mateřské školy, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvkové organizace

Mgr. Janě Valerové, ředitelce Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, Úprkova 3268, příspěvkové organizace

Cena starostky města Kroměříže – č. 907 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

částku 5 000 Kč jako odměnu pro nejlepší amatérský divadelní soubor, z rozpočtu města Kroměříž pro rok 2012, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž.

Noc bojovníků – žádost o příspěvek – č. 908 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříž pro rok 2012, z částky 200.000 Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro o. s. EUROROMA, Scota Viatora 26, Hodonín, na uspořádání akce Noc bojovníků, která se bude konat dne 5. května 2012 v Domě kultury v Kroměříži

b) poskytnutí záštity města nad touto akcí

c) použití loga města na materiálech souvisejících s propagací uvedené akce.

KROM WARS II – freestylové skoky na lyžích do bazénu – č. 909 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 20.000 Kč z rozpočtu města Kroměříž pro rok 2012, z částky 200.000 Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Klub extrémních sportů SKATEKM, Havlíčkova 3933/120, Kroměříž, na uspořádání II. ročníku sportovně - kulturní akce KROM WARS - freestylové skoky na lyžích do bazénu.

Finanční dar pro Sociální služby Uherské Hradiště – č. 910 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního daru ve výši 6.000 Kč Sociálním službám Uherské Hradiště, p. o. na dovybavení Domova pro osoby se zdravotním postižením Zborovice.

90. výročí založení Klubu filatelistů Kroměříž – č. 911 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a) poskytnutí 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříž pro rok 2012, z částky 200.000 Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Klub filatelistů Kroměříž, na částečné pokrytí nákladů na přítisk cenin vydaných při příležitosti 90. výročí založení Klubu filatelistů Kroměříž

b) použití znaku a loga města na přítisk známek

c) použití znaku města na R-nálepku v černé barvě.

Mezinárodní kroměřížské výtvarné léto – č. 912 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí záštity starostky města nad V. ročníkem festivalu "Mezinárodní kroměřížské výtvarné léto".

Žádost o příspěvek a použití loga na akci Majáles 2012 – č. 913 – 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a) použití loga města Kroměříže na propagačních materiálech v souvislosti s akcí Majáles 2012, Kroměříž

b) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20.000 Kč na akci Majáles 2012, Kroměříž, z rozpočtu města Kroměříže na rok 2012, z částky 200.000 Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž.

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 914

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením a v bytové komisi.

1. J. K. - Domov pro seniory Vážany

2. J. P. - Domov pro seniory Vážany

3. J. M. - Domov pro seniory Vážany

4. F. V. - Domov pro seniory Vážany

5. L. Ž. - Domov pro seniory Vážany

6. L. G. - Domov pro seniory Vážany

7. A. C. - Domov pro seniory Vážany

8. A. J. - Domov pro seniory Vážany

9. J. P. - Domov pro seniory Vážany

10. L. P. - Domov pro seniory Vážany

11. S. J. - Domov pro seniory Vážany

12. M. K. - Domov pro seniory U Moravy

13. P. B. - Domov pro seniory U Moravy

14. E. Z. - Domov pro seniory U Moravy

15. E. D. - Domov pro seniory U Moravy

16. L. K. - Domov pro seniory U Moravy

17. S. S. - Domov pro seniory U Moravy

18. A. P. - Domov pro seniory U Moravy

19. K. A. - Domov pro seniory U Moravy

20. J. B. - Domov pro seniory U Moravy

21. L. S. - Domov pro seniory U Kašny

22. L. S. - Domov pro seniory U Kašny

23. M. J. - Domov pro seniory U Kašny

24. F. F. - Domov pro seniory U Kašny

25. D. J. - Domov pro seniory U Kašny

26. Z. L. - Domov pro seniory U Kašny

27. J. Z. - Domov pro seniory U Kašny

28. F. V. - Domov se zvláštním režimem Strom života

29. A. Ž. - Domov se zvláštním režimem Strom života

30. E. K. - Domov pro osoby se zdravotním postižením

n e s c h v a l u j e

1. M. Č. - kontraindikace přijetí do Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem

2. A. H. - kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením

3. E. V. - kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením

4. P. Ch. - kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením

5. Z. K. - kontraindikace přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením

Souhlas města Kroměříže s realizací projektu Nadace Partnerství u biocentra u rybníka Šlajza – č. 915

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

účast ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž ve výběrovém řízení Nadace Partnerství za účelem výsadby dřevin v prostoru vznikajícího biocentra u rybníka Šlajza na pozemcích parc. č. 4648, 4649, 4650, 4651, 4654, 4655, 4556, 4657, 4665, 4666, 4668, 4669, 4670, 4672, 4675, 4676, 4677, 4678, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685, 4686, 4687, 4688, 4689, 4690, 4691, 4692, 4693, 4694, 4695, 4696,4697,4698, 4699, 4916,4917.

Vypořádání hospodářského výsledku Správy majetku města Kroměříže za rok 2011 – č. 916 – 04/06

Rada města Kroměříže po projednání návrhu ředitele Správy majetku města Kroměříže

s c h v a l u j e

vypořádání hospodářského výsledku Správy majetku města Kroměříže, příspěvkové organizace, za rok 2011 takto:

- vykázaná ztráta za rok 2011 ve výši 2.946.097 Kč bude proúčtována jako neuhrazená ztráta minulých let

- úhrada vzniklé ztráty bude pokryta:

1. zůstatkem rezervního fondu ve výši 226.097 Kč

2. příspěvkem zřizovatele ve výši 2.720.000 Kč

s t a n o v u j e

odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace ve výši 118.000 Kč do rozpočtu zřizovatele.

Změna rozpočtu Správy majetku města Kroměříže na rok 2012 – č. 917 – 04/06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu rozpočtu Správy majetku města Kroměříže na rok 2012, dle předložené zprávy.

Oprava objektu č. pop. 2891 na Mánesově ulici v Kroměříži pro potřeby mateřské školy – č. 918 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže takto:

3.800.000 Kč v roce 2012

1.200.000 Kč v roce 2013,

na stavební úpravy objektu č. pop. 2891 na Mánesově ulici v Kroměříži pro potřeby mateřské školy Kroměříž.

Rozpočtová opatření – č. 919 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 (uvedené údaje v tis.Kč):

a) na straně příjmů:

700,0 pol. 212 odvody příspěvkových organizací ZŠ

118,0 pol. 212 odvody příspěvkových organizací SmmK

760,0 pol. 212 odvody příspěvkových organizací SVČ Šipka

- 800,0 pol. 232 návrh dotace digitalizace kina

390,0 pol. 412 úhrada neinvestičních nákladů na žáky od obcí

_________________________________________________________________

1.168,0 příjmy celkem

b) na straně výdajů:

120,0 pol. 516 turistický web

170,0 pol. 516 nájemné Bajda, prodejny místní části, knihovna

90,0 pol. 517 činnost osadních výborů

3.800,0 pol. 517 oprava budovy MŠ Mánesova

40,0 pol. 521 spoluúčast pojištění – Wolfův splávek

140,0 pol. 532 mikroregion Kroměřížsko

- 300,0 pol. 533 ZŠ s právní subjektivitou

2.720,0 pol. 533 úhrada ztráty 2011 SmmK

- 4.500,0 pol. 533 SmmK provoz sportovních zařízení

1.200,0 pol. 612 rekonstrukce tělocvičny ZŠ Slovan

- 300,0 pol. 612 digitalizace kina

330,0 pol. 612 dopravní prostředky

760,0 pol. 612 oplocení areálu SVČ Šipka

1.900,0 pol. 612 koupaliště Bajda

____________________________________________________________

6.170,0 výdaje celkem

c) financování

- 5.000,0 úvěr

10.002,0 zapojení zůstatku BÚ

d) rekapitulace

příjmy celkem: 387.841,0

výdaje celkem: 379.807,0

saldo příjmů a výdajů. 8.034,0

financování: - 8.034,0

 

Pojištění majetku – č. 920 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

na základě předložených nabídek uzavření pojistné smlouvy pro pojištění městského majetku a odpovědnosti za škodu na období od 1. dubna 2012 do 31.března 2013 s pojišťovnou Kooperativa, a. s.

Valná hromada Národní sítě zdravých měst 2012 – 921

Rada města Kroměříže po projednání

d e l e g u j e

MUDr. Jarmilu Číhalovou k zastupování města Kroměříže na Jarním zasedání Valné hromady Národní sítě zdravých měst 2012 v Jihlavě dne 24 dubna 2012.

 

Mgr. Daniela Hebnarová                 Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže            místostarosta města Kroměříže