Usnesení z 24. schůze Rady města Kroměříže konané 16. února 2012

| 28.02.2012 |

Usnesení z 24. schůze Rady města Kroměříže konané 16. února 2012

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1402/4 v k. ú. Kroměříž pro paní D. K. - č. 831 – 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1402/4 - orná půda o výměře 2.069 m² v k. ú. Kroměříž pro paní D. K. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 604/343 v k. ú. Kroměříž pro manžele Mgr. P. a R. B. – č. 832 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 604/343 - ostatní plocha o výměře cca 20 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele Mgr. P. a R. B.

 Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 208 a 403 v k. ú. Těšnovice pro společnost NWT a. s. – č. 833 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 208 o výměře 40.426 m² a parc. č. 403 o výměře 1.320 m², oba orná půda v k. ú. Těšnovice, pro společnost NWT a. s. a předává věc ke konečnému rozhodnutí Zastupitelstvu města Kroměříže.

 Zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 424 a 3780 v k. ú. Kroměříž pro manžele V. a J. R. – č. 834 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 424 - zahrada o výměře 229 m² a části pozemku parc. č. 3780 - ostatní plocha o výměře cca 120 m², vše v k. ú. Kroměříž pro manžele V. a J. R.

 Pronájem pozemku parc. č. 3148/2 v k. ú. Kroměříž pro firmu SEAL, v. o. s. – č. 835 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 3148/2 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 108,5 m2 pro firmu SEAL, v. o. s. se sídlem Spořická 5, 431 01 Spořice, okr. Chomutov, pro provozovnu Kroměříž za účelem přístupu k nemovitosti č. p. 2301 na parcele č. st. 7090 v k. ú. Kroměříž, opravy zpevněné plochy a zřízení parkovací plochy pro osobní automobily.

Ukončení pronájmu pozemku parc. č. 142/1 v k. ú. Vážany u Kroměříže mezi městem Kroměříž a panem O. K. – č. 836 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení nájemní smlouvy mezi městem Kroměříž a panem O. K. uzavřené dne 08. 01. 1999 na pronájem pozemku parc. č. 142/1 v k. ú. Vážany u Kroměříže o celkové výměře 6 m2 za účelem rozšíření pronajaté plochy pod garáží, dohodou, a to ke dni 29. 02. 2012.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (Areál zdraví Kroměříž) – č. 837 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemku parc. č. 1115/53 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení spočívající v umístění nové plynovodní přípojky, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Areál zdraví Kroměříž, pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (Kroměříž – Nerudova + 4) – č. 838 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 1078/2 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení spočívající v rekonstrukci NTL/STL plynovodu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Reko NTL/STL Kroměříž, ulice Nerudova + 4 pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 792 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami JMP Net, s. r .o. a městem Kroměříž (Kotojedy – Snídal) – č. 839 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemku parc. č. 255 v k. ú. Kotojedy pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení spočívající v umístění nové plynovodní přípojky, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Novostavba rodinného domu, Kotojedy, pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Žádost p. S. L. o snížení nájemného a ukončení pronájmu pozemku – č. 840 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení smlouvy o pronájmu pozemku uzavřené dne 20.05.2011 mezi městem Kroměříž a panem S. L. na pronájem pozemku parc. č. 3117/6 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 12,5 m2 za účelem umístění prodejního stánku pro prodej novin a časopisů, dohodou, a to ke dni 29.02.2012.

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3287/15 - ostatní plocha o výměře cca 47 m² pro pana S. H. - č. 841 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3287/15 - ostatní plocha o výměře cca 47 m² pro pana S. H.

Zrušení bodu VI. v usnesení z XI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 22. prosince 2011, v plném znění – č. 842 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit zrušení bodu VI. v usnesení z XI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 22. prosince 2011.

Změna č. 5A územního plánu města Kroměříže – č. 843 - 02

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže

1. konstatovat ověření, ve smyslu s ustanovením § 54 odstavce 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh změny č. 5A územního plánu Kroměříže není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů, a stanoviskem krajského úřadu

2. rozhodnout v souladu s ustanovením § 172 odstavcem 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecní povahy

3. souhlasit v souladu s ustanovením § 10i odstavcem 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, se způsobem zohlednění podmínek vyplývajících ze stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje k vyhodnocení vlivů změny č. 5 územního plánu města Kroměříže na životní prostředí, jak je uvedeno v bodě 6 odůvodnění opatření obecné povahy

4. vydat ve smyslu ustanovení § 6 odstavcem 5 písmeno c) stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odstavce 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy změnu č. 5A územního plánu města Kroměříže.

Soustava závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 pro ZŠ, MŠ, SVČ Šipka, Dům kultury v Kroměříži a Knihovnu Kroměřížska zřizované městem Kroměříž – č. 844 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s t a n o v u j e

soustavu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2012 pro základní školy, mateřské školy, Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Dům kultury v Kroměříži a Knihovnu Kroměřížska, příspěvkové organizace zřizované městem Kroměříž, dle předložené zprávy.

 

Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ, MŠ, SVČ Šipka, Knihovny Kroměřížska, Domu kultury v Kroměříži a Sociálních služeb města Kroměříže za rok 2011 – č. 845 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku základních škol, mateřských škol, střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Knihovny Kroměřížska, Domu kultury v Kroměříži a Sociálních služeb města Kroměříže zřizovaných městem Kroměříž za rok 2011 a rozdělení do jednotlivých fondů následovně:

Základní škola, Kroměříž, Komenského náměstí 440, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2011 činí 167 059,36 Kč

- fond odměn 80 000 Kč

- fond rezervní 87 059,36 Kč

Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2011 činí 88 108,05 Kč

- fond odměn 10 000 Kč

- fond rezervní 78 108,05 Kč

Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2011 činí 305 183,49 Kč

- fond odměn 100 000 Kč

- fond rezervní 205 183,49 Kč

Základní škola Oskol, Kroměříž, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2011 činí 44 950,35 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 44 950,35 Kč

Základní škola Zámoraví, Kroměříž, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2011 činí 893,40 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 893,40 Kč

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2011 činí 198 457,17 Kč

- fond odměn 99 229 Kč

- fond rezervní 99 228,17 Kč .

Mateřská škola, Kroměříž, Páleníčkova 2851, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2011 činí 6 058,86 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 6 058,86 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Malý Val 1549, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2011 činí 71 611,11 Kč

- fond odměn 5 000 Kč

- fond rezervní 66 611,11 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Kollárova 3945, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2011 činí 11 635,59 Kč

- fond odměn 5 000 Kč

- fond rezervní 6 635,59 Kč .

Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2011 činí 27 992,98 Kč

- fond odměn 7 000 Kč

- fond rezervní 20 992,98 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvková organizace rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2011 činí 1 355,59 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 1 355,59 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2011 činí 0 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 0 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Spáčilova 3239, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2011 činí 985,13 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 985,13 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2011 činí 11 139,48 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 11 139,48 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Osvoboditelů 60, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2011 činí 1 829,46 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 1 829,46 Kč

Mateřská škola, Kroměříž, Postoupky 78, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2011 činí 14 831,37 Kč

- fond odměn 6 000 Kč

- fond rezervní 8 831,37 Kč

Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, příspěvková organizace, Úprkova 3268,

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2011 činí 12 978,67 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 12 978,67 Kč

Dům kultury v Kroměříži, příspěvková organizace, Tovačovského 2828

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2011 činí 40 906,22 Kč

- fond odměn 30 000 Kč

- fond rezervní 10 906,22 Kč

Knihovna Kroměřížska, příspěvková organizace, Slovanské náměstí 3920

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2011 činí 1 264,60 Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 1 264,60 Kč

Sociální služby města Kroměříže, Riegrovo nám. 159, příspěvková organizace

rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, který za rok 2011

činí 106 322,- Kč

- fond odměn 0 Kč

- fond rezervní 106 322 Kč

 

Plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2012 pro ZŠ, MŠ, SVČ Šipka, Domu kultury v Kroměříži, Knihovny Kroměřížska a Sociálních služeb města Kroměříže – č. 846 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

plány tvorby a čerpání peněžních fondů na rok 2012 základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Domu kultury v Kroměříži, Knihovny Kroměřížska a Sociálních služeb města Kroměříže, jako příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž

u k l á d á

odboru školství, sociální péče, kultury a cestovního ruchu, aby případné změny v těchto plánech v roce 2012 s organizacemi projednal.

 

Odpisové plány ZŠ, MŠ, SVČ Šipka, Domu kultury v Kroměříži, Knihovny Kroměřížska a Sociálních služeb města Kroměříže na rok 2012 – č. 847 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

odpisové plány základních škol, mateřských škol, Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Domu kultury v Kroměříži, Knihovny Kroměřížska a Sociálních služeb města Kroměříže, jako příspěvkových organizací zřizovaných městem Kroměříž, na rok 2012, dle předložené zprávy.

 

Rozdělení finančních prostředků žadatelům v rámci dotačních titulů města Kroměříže – 1. výzva roku 2012 – č. 848

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozdělení finančních prostředků žadatelům v rámci dotačního systému města Kroměříže pro rok 2012 v celkovém objemu 4.500.000 Kč, dle předložené zprávy.

 

Roční monitorovací zpráva IPRM Kroměříž – č. 849 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže za rok 2011, dle předložené zprávy.

Vyhlášení výzvy č. 4 IPRM Kroměříž – č. 850 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vyhlásit Výzvu č. 4 města Kroměříže k předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže - zóna Jihovýchod, opatření 2.1 Rekonstrukce bytových domů s platností od 2. dubna 2012 do 18. května 2012, dle předložené zprávy.

Informační zpráva z jednání komise pro dopravu a BESIP ze dne 1. února 2012 – č. 851 – 07/01

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

vedoucímu odboru služeb:

a) zajistit zpracování žádosti o realizaci odbočovacího pruhu do Bílan v rámci oprav povrchu silnice č.I/47 a odeslání žádosti na ŘSD Zlín

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: do 15. března 2012

b) zajistit zpracování návrhu dopravního značení na ul. Prusinovského k osazení zákazu stání s dodatkovou tabulkou, která umožní stání vozidel s povolením MěÚ Kroměříž - včetně realizace

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: do 30. dubna 2012

c) zajistit zpracování návrhu dopravního značení na ul. Kaplanova na zvýšení nejvyšší dovolené rychlosti z 50 km/h na 70 km/h v úseku posledních asi 500 m před koncem Kroměříže obousměrně

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: do 30. dubna 2012

s c h v a l u j e

zrušení chodníku podél Bezručova parku na pozemku parc.č.116/12 ve směru od ulice Nábělkova po Kotojedskou ulici

r u š í

část usnesení č. 686-13 bod 1 písm. b) z 18.schůze Rady města Kroměříže konané dne 10. listopadu 2011 - Informační zpráva z jednání dopravní komise ze dne 19. října 2011 - (nástřik nové žluté čáry na ul. Purkyňova v úseku mezi ulicemi Dvořákova a Fügnerova)

n e s o u h l a s í

se změnou způsobu parkování ze šikmého na podélné na silnici II/367 ul. 1. máje a III/36733 Tovačovského ulice, a to z důvodu úbytku 50 parkovacích míst

b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise Rady města Kroměříže pro dopravu a BESIP ze dne 1. února 2012, dle předložené zprávy.

Odvolání a jmenování členů dozorčí rady Kroměřížské technické služby, s. r. o. – č. 852

Rada města Kroměříže, plnící funkci valné hromady společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem v Kroměříži, Kaplanova 2959, PSČ 767 01, po projednání

o d v o l á v á

Marka Šindlera z funkce člena dozorčí rady společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o.

k o n s t a t u j e,

že ostatním členům dozorčí rady zanikla funkce uplynutím jejich funkčního období

j m e n u j e

Ing. Jaroslava Adamíka

Ing. Radima Hlaváče

Marka Šindlera

členy dozorčí rady společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o.

m ě n í

zakladatelskou listinu, v článku X. Dozorčí rada, v odst. 2,, takto:

písmeno a), se mění a nově zní takto:

dozorčí rada je tříčlenná. Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou či jmenováním rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady. Funkce člena dozorčí rady je nezastupitelná.

písmeno f), se mění a nové zní takto:

zasedání dozorčí rady je schopné se usnášení, jsou-li přítomni alespoň dva členové dozorčí rady a všichni členové byli o daném zasedání řádně vyrozuměni nebo s jeho konáním vyslovili souhlas.

Znění ostatních článků společenské smlouvy zůstává beze změn.

u k l á d á

starostce města Kroměříže, aby učinila ve smyslu ustanovení § 132 obchodního zákoníku do notářského zápisu příslušné rozhodnutí o změně zakladatelské listiny.

 

Návrh Programu regenerace pro rok 2012 včetně jeho spolufinancování ze strany města Kroměříže – č. 853

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit návrh Programu regenerace pro rok 2012 včetně jeho spolufinancování ze strany města Kroměříže

Měšťanský dům č. p. 49, Velké náměstí

Částka celkem 430.000 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 193.000 Kč

Příspěvek města minimálně 10% 43.000 Kč

Příspěvek vlastníka 194.000 Kč

Měšťanský dům č.p. 110, Velké náměstí

Částka celkem 960.000 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 430.000 Kč

Příspěvek města minimálně 10% 96.000 Kč

Příspěvek vlastníka 434.000 Kč

Měšťanský dům č.p. 115, Velké náměstí

Částka celkem 200.000 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 100.000 Kč

Příspěvek města minimálně 50% 100.000 Kč

Chrám sv. Mořice

Částka celkem 1.200.000 Kč

Příspěvek státu maximálně 70% 752.000 Kč

Příspěvek města minimálně 20% 240.000 Kč

Příspěvek vlastníka 208.000 Kč

Spolupráce na zajištění aktivit nově vznikajícího biocentra u rybníka Šlajzy – č. 854 - 08

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

spolupráci mezi městem Kroměříž a ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříž, Vrchlického 2859, 767 01 Kroměříž na údržbě a oživení prostoru biocentra u rybníka Šlajzy.

Přihláška do soutěže Stavba roku 2011 Zlínského kraje – č. 855

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přihlášení stavby "Rekonstrukce kina Nadsklepí" do soutěže Stavba roku 2011 Zlínského kraje

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit finanční příspěvek ve výši 8.000 Kč + DPH jako přihlašovací poplatek do této soutěže.

Smlouva o spolupráci – výstava „ACTIS EFFECTOR“ (Tvořeno světlem) – č. 856 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy mezi městem Kroměříž, Klubem UNESCO Kroměříž a Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm Kroměříž na přípravě a realizaci výstavy ACTIS EFFECTOR, dle předložené upravené zprávy.

 Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže – č. 857

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 (v tis. Kč):

a) na straně výdajů

- 3.500,0 pol. 133 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

- 1.400,0 pol. 136 správní poplatky

5.300,0 pol. 135 odvod výtěžku z provozování loterií a pod. her

500,0 pol. 151 daň z nemovitostí

356,0 pol. 232 návrh finančního vypořádání 2011

100,0 pol. 232 návrh dotace program regenerace

391,0 pol. 311 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

119,0 pol. 411 dotace na školství

7,0 pol. 411 dotace na výkon zřizovatelských funkcí

602,0 pol. 411 dotace na SPOD

- 602,0 pol. 232 návrh dotace SPOD

515,0 pol. 242 splátka půjčky Azylový dům pro muže, o. p. s.

2.226,0 pol. 412 dotace na regionální funkce knihoven

____________________________________________________________________

4.614,0 příjmy celkem

b) na straně výdajů:

10,0 pol. 517 poplatek Stavba roku

200,0 pol. 517 program regenerace (Velké nám. 115)

240,0 pol. 522 program regenerace (Chrám sv. Mořice)

139,0 pol. 521 program regenerace (Velké nám. 49, 110)

2.226,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska – reg. funkce knihoven

1.234,0 pol. 536 finanční vypořádání 2011

50,0 pol. 536 daně z převodu nemovitostí

515,0 pol. 562 předfinancování projektu Azylový dům pro muže – půjčka

__________________________________________________________________________

4.614,0 výdaje celkem

příjmy celkem: 387.841,0

výdaje celkem: 379.807,0

saldo příjmů a výdajů: 8.034,0

financování - 8.034,0

EGovernment v Kroměříži – jmenování hodnotící komise pro veřejnou zakázku – č. 858 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

1. j m e n u j e

komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení „EGovernment v Kroměříži“ v tomto složení:

Člen Náhradník

Ing. Blanka Šimůnková Ing. Jaroslav Adamík

Bc. Jan Pšeja Emanuel Běhounek

Ing. David Janečka Ing. Josef Menčl

Mgr. Radslav Janeček Mgr. Lucie Adamcová

2. jmenuje

hodnotící komisi s funkcí pro posouzení kvalifikace pro výběrové řízení „EGovernment v Kroměříži“ v tomto složení:

Člen Náhradník

Ing. Blanka Šimůnková Ing. Jaroslav Adamík

Bc. Jan Pšeja Mgr. Zdeňka Šušlíková

Emanuel Běhounek Petr Procházka

Ing. David Janečka Ing. Josef Menčl

Mgr. Radslav Janeček Mgr. Lucie Adamcová

  

Mgr. Daniela Hebnarová                 Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže            místostarosta města Kroměříže