Usnesení z 21. schůze – 2. části, Rady města Kroměříže konané 5. ledna 2012

| 13.01.2012 |

Usnesení z 21. schůze – 2. části, Rady města Kroměříže konané 5. ledna 2012

 

Členění finančních prostředků v rámci dotačního systému města Kroměříže pro rok 2012 – č. 754

 

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a) členění finančních prostředků v rámci dotačního systému města Kroměříže pro rok 2012 dle varianty č. 2) takto:

Členění finančních prostředků 2012

Celkem k rozdělení 4 500 000 Kč

Podporované aktivity - sociální oblast 1 172 000 Kč

Podporované aktivity – sport 1 470 000 Kč

2. výzva akce nad 10 000 Kč 200 000 Kč

2. výzva akce do 10 000 Kč 50 000 Kč

3. výzva akce do 10 000 Kč 0 Kč

Celkem bez částky pro 1. výzvu 2012 2 642 000 Kč

K rozdělení v 1. výzvě 2012 1 608 000 Kč

Sociální oblast - dofinancování

Azylový dům pro muže 0 Kč

Oblastní charita 500 000 Kč

Pečovatelská služba 672 000 Kč

Oblast sport - provoz zařízení

Atletický klub 57 000 Kč

Nohejbalový klub Bajda 0 Kč

TJ Slavia Kroměříž 550 000 Kč

T. J. Sokol Kroměříž 230 000 Kč

SK Hanácká Slavia 633 000 Kč

Celkem 2 642 000 Kč

Návrh rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2012 na jednotlivé oblasti podpory neziskového sektoru v rámci dotačního systému za předpokladu, že bude na tuto oblast vyčleněna, po odečtu dotací určených pro pravidelně podporovaná sportovní a sociální zařízení, částka ve výši 1.608.000 Kč.

VARIANTA 2)

Navrhovaná částka dle zprůměrovaného procentního členění za uplynulé 4 roky

Komise kulturní, společenská a pro partnerská města 367 000 Kč

Komise pro sport a volný čas dětí a mládeže 888 000 Kč

Komise sociální a zdravotní 270 000 Kč

Komise pro cestovní ruch 38 000 Kč

Komise pro výchovu a celoživotní vzdělávání 30 000 Kč

Komise pro životní prostředí 15 000 Kč

Celkem 1 608 000 Kč

b) pro 2. výzvu dotačního titulu 02 (akce nad 10.000 Kč) vyčlenit částku ve výši 200.000 Kč

c) pro 2. výzvu dotačního titulu 03 (akce do 10.000 Kč) vyčlenit částku ve výši 50.000 Kč.

 

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení „E-government v Kroměříži" – č. 755 - 03

 

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zadávací dokumentaci pro druhé výběrové řízení na dodávku služeb a technologií pro projekt „E-government v Kroměříži", dle předložené zprávy.

 

Doplatek příplatku za vedení pro ředitele Sociálních služeb města Kroměříže, p. o. – č. 756

 

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Mgr. I. V. – řediteli Sociálních služeb města Kroměříže, doplatek příplatku za vedení za období od 1. 1edna 2007 do 31. října 2008 ve výši 44.000 Kč, (22 x 2.000 Kč).

 

Návrh na úpravu platů, příplatků za vedení a osobních příplatků ředitelkám a ředitelkám MŠ, ZŠ a SVČ Šipka zřizovaných městem Kroměříž – č. 757 - 09

 

Rada města Kroměříže po projednání

s t a n o v u j e

s účinnosti od 1. ledna 2012 platy a příplatky ředitelkám a ředitelům mateřských škol, základních škol a Střediska pro volný čas dětí a mládeže Šipka zřizovaných městem Kroměříž:

 

Titul, jméno a příjmení

 

Platová třída

Funkce

M. R.

10

ředitelka MŠ, Malý Val 1549

Bc. Š. H.

10

ředitelka MŠ, Gorkého 2566

S. J.

10

ředitelka MŠ, Kollárova 3945

M. Š.

10

ředitelka MŠ, Štítného 3712

D. V.

10

ředitelka MŠ, Spáčilova 3239

Mgr. J. L.

10

ředitelka MŠ, Mánesova 3766

J. Ř.

10

ředitelka MŠ, Páleníčkova 2581

V. K.

10

ředitelka MŠ, Osvoboditelů 60

Bc. L. K.

10

ředitelka MŠ, Žižkova 4019

J. K.

10

ředitelka MŠ, Postoupky 78

PaedDr. M. V.

13

ředitelka ZŠ, Komenského náměstí 440

RNDr. E. Š..

13

ředitelka ZŠ, U Sýpek 1462

Mgr. J. N.

12

ředitel ZŠ, Slovan

PaedDr. O. G.

12

ředitel ZŠ, Oskol

Mgr. P. F.

13

ředitelka ZŠ, Zachar

Mgr. M. P.

12

ředitel ZŠ, Zámoraví

Mgr. J. V.

12

ředitelka SVČ Šipka, Úprkova 3268

 

 

Zápis dětí do prvních ročníků základního vzdělávání v ZŠ a přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ zřizovaných městem Kroměříž – č. 758 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

a) termín úterý 7. února a středa 8. února 2012 vždy od 14 hodin do 18 hodin pro zápis dětí do prvních ročníků základních škol zřizovaných městem Kroměříž

b) termín od 7. května do 11. května 2012 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Kroměříž.

 

Návrh na udělení písemného souhlasu k přijetí darů – č. 759 - 09

 

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s přijetím darů od společnosti AV MEDIA, a. s., Bohuňova 10, 625 00 Brno a společnosti Přikrylová Milada Plus s. r. o., Požárníků 301/2a, 767 01 Kroměříž – Vážany, do vlastnictví Mateřské školy, Kroměříž, Žižkova 4019, příspěvkové organizace zřízené městem Kroměříž

 

Mezinárodní veletrhy cestovního ruchu – č. 760 - 09

 

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

účast pracovníků odboru školství, sociální péče, kultury a cestovního ruchu Libuše Rajmišové a Lenky Peclové na níže uvedených mezinárodních veletrzích cestovního ruchu:

12. ledna - 15. ledna 2012 Regiontour Brno

19. ledna - 22. ledna 2012 Slovakiatour Bratislava

9. února - 12. února 2012 Holiday World Praha,

včetně dopravy služebním automobilem odboru a ubytování v Praze.

 

Příspěvek na publikaci 100 let Kroměřížské nemocnice – č. 761 - 09

 

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 10.000 Kč z rozpočtu města Kroměříž pro rok 2012 z částky 200.000 Kč určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Kroměřížskou nemocnici, a. s., Havlíčkova 660/73, Kroměříž na náklady spojené s vydáním publikace při příležitosti oslav 100. výročí založení Kroměřížské nemocnice.

 

 

Mgr. Daniela Hebnarová                      Mgr. Miloš Malý

 

starostka města Kroměříže                  místostarosta města Kroměříže