Usnesení z 20. schůze – 2. části, Rady města Kroměříže, konané 15. prosince 2011

| 16.12.2011 |

Usnesení z 20. schůze – 2. části, Rady města Kroměříže, konané 15. prosince 2011

Podmínky výběrového řízení č. j. VŘ/VH//2011/1 – zveřejnění záměru prodeje budovy na parc. st. č. 7268 na Hanáckém náměstí v Kroměříži – č. 744 - 04

Rada města Kroměříže po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Kroměříže

s c h v á l i t

podmínky výběrového řízení č. j. VŘ/Hl/2011/1:

1. Předmětem výběrového řízení je koupě budovy č. p. 476 na pozemku parc. stav. č. 7268 včetně pozemku parc. stav. č. 7268 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.486 m2 v k. ú. Kroměříž na Hanáckém náměstí za cenu, která nebude nižší než 7.000.000 Kč.

2. Výběrové řízení proběhne v budově Městského úřadu v Kroměříži, na adrese Velké náměstí 115, Kroměříž v zasedací místnosti č. 300 na zasedání Zastupitelstva města Kroměříže.

3. Jednotliví zájemci o koupi výše uvedené nemovitosti budou písemně informováni o termínu a hodině konání výběrového řízení.

4. Výběr kupujícího je stanoven formou nabídnutí kupní ceny obálkovou metodou a termínu splatnosti. Kupní cena nesmí být nižší než je zveřejněná cena tj. 7.000.000 Kč (slovy: sedmmilionůkorunčeských). Touto metodou bude určeno pořadí nejlepší nabídky a nabídky na druhém místě.

5. V případě totožné nejvyšší nabídky více zájemci bude pro výběr rozhodující dřívější termín splatnosti. Pokud budou tyto dva údaje totožné u více zájemců, bude výběrové řízení pokračovat dál stejnou obálkovou metodou jen s těmito zájemci, s uvedením nabídkové ceny, která nebude nižší než v prvním podání. Takto se bude pokračovat až do okamžiku vybrání nejlepší nabídky a druhé v pořadí. V případě, že uchazeči se stejnou nabídkou již na další podání nebudou reflektovat bude o kupujícím rozhodnuto losem.

6. Nejzazší termín splatnosti kupní ceny na účet města Kroměříže je stanoven do konce následujícího měsíce po termínu konání výběrového řízení. Pokud vítěz nezaplatí nabídnutou cenu v daném termínu je stanoven termín pro zaplacení druhému v pořadí a to do konce následujícího měsíce po termínu splatnosti kupní ceny vítěze. Pokud nedojde k zaplacení nabídnuté kupní ceny ani účastníkem na prvním ani účastníkem na druhém místě, je výběrové řízení ukončeno.

7. Uchazeči, kteří se přihlásí do výběrového řízení obdrží před jednáním zastupitelstva pozvánku včetně návrhu kupní smlouvy. Doručení bude provedeno elektronickou poštou na adresu e-mailu, kterou zástupce společnosti v písemné přihlášce určí jako doručovací. Písemnou přihlášku je možno směřovat na odbor finanční, oddělení majetkoprávní MěÚ Kroměříž,Velké náměstí 115 nebo faxem na číslo 573 331 481, případně na e-mailovou adresu vera.skrebska@mesto-kromeriz.cz. V písemné přihlášce zájemce uvede i souhlas s podmínkami výběrového řízení č.j. VŘ/Hl/2011/1.

8. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení zálohy na minimální kupní cenu ve výši 7.000.000 Kč na depozitní účet města Kroměříže č. 86-2989220257 kód banky 0100, a to 15 dnů před termínem konání výběrového řízení. Druhému a dalším v pořadí budou deponované finanční prostředky vráceny nejpozději do deseti dnů po proběhlém výběrovém řízení. Pokud kupující neuhradí, řádně a v termínu kupní cenu, budou mu deponované finanční prostředky vráceny se skontem 200.000 Kč tedy ve výši 6.800.000 Kč.

9. Výběrového řízení se za uchazeče mohou účastnit jen statutární zástupci, případně zplnomocněné osoby, které podepíší prezenční listinu spolu s prohlášením o finančním zajištění předmětné koupě městem Kroměříž nabízené nemovitosti a závazku podpisu kupní smlouvy v případě vítězství ve výběrovém řízení včetně převodu finančních prostředků v dohodnutém termínu na účet města Kroměříž a souhlasem se zaplacením smluvní pokuty ve výši 200.000 Kč v případě nezaplacení kupní ceny v daném termínu.

Žádost Centra služeb postiženým Zlín, o. p. s o pronájem dalších prostor v budově č. pop. 3880 na Mánesově ulici v Kroměříži – č. 745 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o výměře cca 225 m² v budově č. pop. 3880 (pavilon C) na Mánesově ulici v Kroměříži pro Centrum služeb postiženým Zlín, o. p. s.

2. zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o výměře cca 508 m² v budově č. pop. 3880 (pavilon B) na Mánesově ulici v Kroměříži.

Vnitřní směrnice Fin5/2011 – č. 746 - 04

Rada města Kroměříž po projednání

s c h v a l u j e

vnitřní směrnici Fin5/2011 k odpisování dlouhodobého majetku, dle předložené zprávy.

Návrh rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 – č. 747 - 04

Rada města Kroměříž po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit rozpočet města Kroměříže na rok 2012 v celkové výši (uvedené údaje v tis.Kč):

Příjmy: 387.841,-

Výdaje: 374.807,-

Saldo příjmů a výdajů: 13.034,-

Financování: - 13.034,-

Dofinancování realizace projektu financovaného z Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013 – č. 748

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit závazek dofinancovat realizaci projektu „Lidové tradice v lokalitách UNESCO Kroměříž - Ružomberok“ předloženého v rámci Fondu mikroprojektů, Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013 v předpokládané výši 2.997 Eur (cca 76.568 Kč) v letech 2012 – 2013.

Návrh variant pro projekt „EGovernment v Kroměříži“ – č. 749 – 11/03

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o možných variantách k projektu „EGovernment v Kroměříži“, dle předložené zprávy

s c h v a l u j e

pokračovat v projektu „EGovernment v Kroměříži“, dle varianty I., dle předložené zprávy.

Dodatek ke zřizovací listině Sociálních služeb města Kroměříže – převod majetku do správy – č. 750 – 11

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit dodatek č. 7 ke zřizovací listině Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvkové organizace, převod majetku do správy k hospodářskému využití, zvýšení hodnoty budovy Purkyňova ul. 2871/23 o částku 23.831.991,59 Kč a solární systém na budově č. p. 4262 v hodnotě 908.942,23 Kč.

Bezúplatný převod majetku na Dům kultury v Kroměříži – č. 751 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit bezúplatný převod majetku, dle přílohy č. 1, v celkové pořizovací ceně 4.109.054,60 Kč na Dům kultury v Kroměříži, příspěvkovou organizaci, dle předložené zprávy.

Obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 4/2011 – č. 752 - 09

Rada města Kroměříže

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vydat Obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 4/2011, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města, dle předložené zprávy.

 

Mgr. Daniela Hebnarová               MUDr. Jarmila Číhalová

starostka města Kroměříže          uvolněná členka RMK