Usnesení z 20. schůze – 1. části, Rady města Kroměříže konané 8. prosince 2011

| 16.12.2011 |

Usnesení z 20. schůze – 1. části, Rady města Kroměříže konané 8. prosince 2011

Pronájem pozemků pro Zemědělské obchodní družstvo Rataje za účelem provozování zemědělské činnosti - č. 716 – 04

Rada města Kroměříže po projednání a po provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy mezi městem Kroměříž a Zemědělským obchodním družstvem Rataje, družstvo se sídlem Rataje 71, PSČ 768 12 na pronájem pozemků:

Kat. území

LV číslo

Podíl

Parcela

Celková výměra(ha)

Využitá plocha (ha)

Kultura

Kroměříž

10001

1/1

2887/0

0,1381

0,1381

orná půda

Kroměříž

12425

4/45

2923/3

0,0837

0,0074

orná půda

Kroměříž

10001

1/1

2984/19

0,5506

0,5506

orná půda

Kroměříž

10001

1/1

2984/21

3,1847

3,1847

orná půda

Kroměříž

12425

4/45

2984/32

0,2599

0,0231

orná půda

Kroměříž

10001

1/1

2985/22

1,7516

1,7516

orná půda

Kroměříž

10001

1/1

3030/1

0,0352

0,0352

orná půda

Kroměříž

10001

1/1

3030/23

0,4517

0,4517

orná půda

Kroměříž

10001

1/1

3030/26

0,1607

0,1607

orná půda

Kroměříž

10001

1/1

3030/65

0,1030

0,1030

orná půda

Kroměříž

10001

1/1

3056/0

0,3790

0,3790

orná půda

Kroměříž

10001

1/1

3069/1

0,1720

0,1720

orná půda

Kroměříž

12425

4/45

3073/3

0,0869

0,0077

orná půda

Kroměříž

10001

1/1

3211/0

0,3296

0,3296

ostatní plocha

Rataje

629

1/2

739/0

0,0200

0,0100

ostatní plocha

Rataje

629

1/2

750/1

0,1900

0,0950

ostatní plocha

Rataje

629

1/2

753/1

0,0320

0,0160

ostatní plocha

Rataje

629

1/2

753/2

0,0073

0,0037

ostatní plocha

 

 

 

 

Celkem

7,4191

na dobu neurčitou s účinností ode dne 1. ledna 2012 za výši ročního nájemného 0,20 Kč/m2 splatného jednorázově, vždy k 30. září běžného kalendářního roku.

2. uhrazení za bezesmluvní užívání zpětně za tři roky nájemné ve výši 44.515 Kč

(3 x 14.838,20) nejpozději do 31. března 2012.

Pronájem pozemku parc. č. 1500/34 v k. ú. Kroměříž pro Agrodružstvo Roštění – umístění mléčného automatu – č. 717 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy mezi městem Kroměříž a Agrodružstvem Roštění, družstvem, se sídlem Kostelec u Holešova 768 43 na pronájem pozemku parc. č. 1500/34 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 25 m2 za účelem umístění mléčného automatu na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční výši nájemného 7.500 Kč s účinností od 1. ledna 2012.

Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 3381/4 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 718 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

1. zrušit bod VI. v usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 8. září 2011 v plném znění

2. schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemku parc. č. 3381/4 - ostatní plocha o výměře 119 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 530/29 v k. ú. Kroměříž pro MUDr. J. K. – č. 719 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 530/29 - orná půda o výměře 666 m² v k. ú. Kroměříž pro MUDr. J. K.

Žádost pana R. V. o ukončení pronájmu nebytových prostor v domě č. pop. 3162 na ulici Tovačovského v Kroměříži – č. 720 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č. pop. 3162 na Tovačovského ulici v Kroměříži uzavřené dne 10. listopadu 2005 mezi městem Kroměříž a panem R. V. za účelem provozování obchodní činnosti dohodou a to ke dni 31. prosinci 2011

2. zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor v domě č. pop. 3162 na ulici Tovačovského v Kroměříži o celkové výměře 67,50 m2 (prodejna 32 m2, sklad 28,06 m2, šatna 3,35 m2, umývárna 3,13 m2, WC 0,96 m2) za účelem provozování obchodní činnosti.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Riegrovo nám. – Hofr) – č. 721 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 3081/1 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž, Riegrovo náměstí - přípojka NN, Hofr pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (K Terezovu – MIRBAU) – č. 722 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 604/116 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž, K Terezovu - kabelová smyčka NN, MIRBAU pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Ořechová – garáže) – č. 723 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 604/121 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v demontáži stávajícího pojistkového pilíře NN, umístění nového rozpojovacího pojistkového pilíře NN a uložení nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž, Ořechová - kabel NN, garáže pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc č. 4588 v k. ú. Kroměříž a parc. č. 648 v k. ú. Miňůvky pro Agrodružstvo Postoupky – č. 724 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 4588 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 5.215 m2 a pozemku parc. č. 648 v k. ú. Miňůvky o celkové výměře 4.865 m2 pro Agrodružstvo Postoupky, družstvo, IČO: 25560221 se sídlem Postoupky 14, 767 01 Kroměříž za účelem provozování zemědělské výroby.

Zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže – č. 725 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže uvedeného v přiloženém zápise z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 7. prosince 2011, včetně způsobu likvidace, dle předložené zprávy.

Výpůjčka nemovitostí pro p. o. Správa majetku města Kroměříže – č. 726 - 04

Rada města Kroměříž po projednání

s c h v a l u j e

1. dodatek č. 1 smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem Kroměříž a Správou majetku města Kroměříže, příspěvkovou organizaci, dle předložené zprávy.

2. Správa majetku města Kroměříže přebírá k 1. lednu 2012 veškeré povinnosti a práva plynoucí ze smluvních vztahů, které jsou vázány na předmětné nemovitosti

Zveřejnění záměru prodeje, případně pronájmu, budovy č. pop. 476 na Hanáckém náměstí v Kroměříži – č. 727 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zveřejnění záměru prodeje budovy č. pop. 476/1 na pozemku parc. stav. č. 7268 včetně pozemku parc. stav. č. 7268 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.486 m2 v k. ú. Kroměříž za cenu, která nebude nižší než 7.000.000 Kč.

Ukončení nájemní smlouvy s panem M. M. na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 114 v ulici Prusinovského v Kroměříži – č. 728 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 29. června 2007 mezi městem Kroměříž a panem M. M. - FOTO ATELIER NA KAPLI na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 114 v na ulici Prusinovského v Kroměříži za účelem provozování fotoateliéru pro veřejnost s výpovědní lhůtou ode dne 1. ledna 2012.

Ukončení nájemní smlouvy s panem Richardem Kellnerem o pronájmu pozemků v k. ú. Vážany u Kroměříže a o zajišťování kontroly výluhových vod tělesa skládky – č. 729 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 12. září 2007 mezi městem Kroměříž a panem R. K. na pronájem části pozemku parc. č. 658/3 o výměře cca 2.700 m², parc. č. 658/4 o výměře 54 m² a parc. č. 658/5 o výměře 16 m², vše v k. ú. Vážany u Kroměříže a k zajišťování kontroly výluhových vod tělesa skládky, a to ke dni 31. březnu 2012

Informace o průběhu výběrového řízení „EGovernment v Kroměříži" – č. 730 - 03

Rada města Kroměříže po projednání

r u š í

výběrové řízení na zakázku „EGovernment v Kroměříži", v souladu s ust. § 84, odst. 3, písm. b), zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť v zadávacím řízení byla podána pouze jediná nabídka.

Dodatek č. 3 smlouvy Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu – č. 731

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit dodatek č. 3 ke smlouvě Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu, dle předložené zprávy.

 

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu – realizace plavební komory – Bělov – č. 732

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vyjádřit podporu výstavbě plavebních komor u vodních děl jez Bělov a jez Sudoměřice a tím prodloužení splavnosti moravské vodní cesty do Kroměříže a Hodonína. Hlavními důvody podpory záměru jsou rozvoj cestovního ruchu a podpora turismu v našem regionu s možností rozvoje podnikání a stabilizací socioekonomických podmínek. Vodní doprava je považována za ekonomickou a ekologickou a je hodnocena jako vhodná alternativa pozemní dopravě, zejména silniční, která je vůči veřejnému zdraví i životnímu prostředí škodlivější. Rozvoj Baťova kanálu a moravské vodní cesty přináší do našeho regionu i obnovu historických kulturních tradic.

Výběrové řízení na zajištění zpracovatele studií k problematice strategického plánování v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž I" – č. 733 - 11

Rada města Kroměříže po projednání doporučení hodnotící komise

r o z h o d l a

o výběru nejvhodnější nabídky a

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytování služeb na zpracování studií k problematice strategického plánování v rámci projektu „Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž I"

s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku a to s:

BM asistent s. r. o., Jeremenkova 42, 779 00 Olomouc za cenu dle nabídky 248 000 Kč bez DPH, tj. 297 600 vč. DPH.

Na druhém místě v pořadí se umístil uchazeč EC Consulting, a. s., Národní obrany 45, 160 00 Praha 6 za cenu dle nabídky 418 800 Kč vč. DPH.

Na třetím místě v pořadí se umístil uchazeč PhDr. Alena Bauerová, Čechova 224/5, 170 00 Praha 7 za cenu dle nabídky 490 600 Kč vč. DPH.

 

Informační zpráva z jednání komise pro dopravu a BESIP dne 23.11. 2011 – č. 734 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

1. vedoucímu odboru služeb

a) zajistit zrušení stávajícího zákazu zastavení na ulici Purkyňova v úseku od ul. Tyršova k ulici Velehradská vpravo s tím, že bude před křižovatkou s ul. Velehradská vpravo vyznačena žlutá plná čára v délce alespoň 15 m od křižovatky

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: do 30. dubna 2012

b) zajistit zpracování návrhu dopravního značení k osazení zákazu zastavení na ulici U Rejdiště v úseku od ul. Mánesova po parkoviště vpravo, zejména z důvodu zajištění průjezdnosti vozidel IZS - včetně realizace

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: do 30. dubna 2012

c) zajistit úpravu časů světelné signalizace na všech světelně řízených křižovatkách na území města takto:

ve všední dny: od 05:00 do 18:00 hodin

v sobotu: od 07:00 do 12:00 hodin

v neděli a o svátcích: od 15:00 do 18:00 hodin

- pouze Milíčovo náměstí od 14:00 do 18:00 hodin

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: do 15. ledna 2012

d) zajistit úpravu programu světelného signalizačního zařízení na přechodu pro chodce ul. Tovačovského u domu kultury a na Milíčově náměstí pouze na poptávku chodců

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: do 15. ledna 2012

2. vedoucímu odboru dopravy ve spolupráci s odborem služeb

a) prověřit možnosti zřízení přechodu pro chodce u OHS přes ulici Havlíčkova

zodpovídá: Libor, Hájek, Lambert Hanzal

termín: do 31. ledna 2012

n e s c h v a l u j e

umístění zpomalovacích prahů na křižovatce ulic Vrobelova x Sokolovská

b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání komise Rady města Kroměříže pro dopravu a BESIP ze dne 23. listopadu 2011.

 

Přijetí deklarace a zřízení řídícího týmu fair trade – č. 735

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

1. deklaraci podpory fair trade, dle předložené zprávy s tím, že výše nákladů na odběr fair trade výrobků z rozpočtu města Kroměříže bude do výše 10.000 Kč ročně

2. vznik řídící skupiny pro fair trade

p o v ě ř i t

Mgr. Pavla Motyčku zastupováním města Kroměříže v řídící skupině pro fair trade.

Návrh smlouvy o partnerství a dodatku smlouvy o výpůjčce mezi městem Kroměříž a Domem kultury v Kroměříži týkající se kina Nadsklepí – č. 736 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a) uzavření smlouvy o partnerství při zajištění udržitelnosti projektu mezi městem Kroměříž a Domem kultury v Kroměříži, p. o. v rámci projektu "Infrastruktura pro kulturní akce v Kroměříži"

b) uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce mezi městem Kroměříž a Domem kultury v Kroměříži, p. o.

Organizační řád Městského úřadu Kroměříž – č. 737

Rada města Kroměříže po projednání s účinností od 1. ledna 2012

s c h v a l u j e

1. organizační řád Městského úřadu Kroměříž, dle předložené zprávy

2. stanovuje počet zaměstnanců Městského úřadu Kroměříž v počtu 167

m ě n í

a) název odboru vnitřních věcí na odbor občansko-správních agend

b) název odboru školství, kultury a státní památkové péče na odbor školství, sociální péče, kultury a cestovního ruchu

r u š í

a) odbor sociální včetně všech oddělení

b) odbor právní včetně všech oddělení

c) odbor dopravy včetně všech oddělení

d) oddělení organizační z odboru vnitřních věcí

e) oddělení správních činností z odboru vnitřních věcí

f) oddělení podatelny z odboru vnitřních věcí

g) oddělení rozvojových projektů z odboru rozvoje města

z ř i z u j e

a) oddělení organizace a řízení úřadu v útvaru tajemníka

b) oddělení správních agend v odboru občansko-správních agend

c) oddělení právních činností a kontroly v odboru občansko-správních agend

d) oddělení dopravy a silničního hospodářství v odboru občansko-správních agend

e) oddělení územního rozhodování stavebního řádu v odboru stavební úřad

f) oddělení územního plánování a státní památkové péče v odboru stavební úřad

g) oddělení sociální péče v odboru školství, sociální péče, kultury a cestovního ruchu

Schválení uzavření smlouvy – č. 738 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace, dle přílohy, za podmínky schválení poskytnutí dotace Zastupitelstvem Zlínského kraje na zasedání 14. prosince 2011.

Úprava platu ředitele Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., doplatek příplatku za vedení – č. 739

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a) zvýšení příplatku za vedení řediteli Sociálních služeb města Kroměříže, p. o., Mgr. Ivu Vojtkovi s platností od 1. prosince 2011 dle předložené zprávy

b) doplatek příplatku za vedení v době od 1. června 2009 do 30. listopadu 2011, tj. 30 x 230 Kč

Hospodářský výhled města Kroměříže na roky 2013 – 2014 – č. 740 - 04

Rada města Kroměříž po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit aktualizovaný rozpočtový výhled města Kroměříže na roky 2013-2014, dle předložené zprávy.

 

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 – č. 741 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 (uvedené údaje v tis. Kč):

a) na straně příjmů:

- 21.000,0 pol. 232 návrh dotace na sociální péči o pomoc v nouzi

- 23.500,0 pol. 232 návrh dotace IPRMK

- 2.241,0 pol. 232 návrh dotace škola hrou

- 2.578,0 pol. 232 návrh dotace likvidace povodňových škod

5,0 pol. 232 vrakovné

438,0 pol. 134 místní poplatek VHP a jiné technické herní zařízení

200,0 pol. 134 poplatek za užívání veřejného prostranství

200,0 pol. 134 poplatek za užívání veřejného prostranství jarmarky

1.000,0 pol. 212 Sociální služby města Kroměříže – odvody přís. organizace

313,0 pol. 411 dotace meliorační dřeviny

232,0 pol. 411 dotace aktivní politika zaměstnanosti

58,0 pol. 411 dotace přeshraniční spolupráce

2,0 pol. 412 dotace na činnost SDH

1.447,0 pol. 412 dotace na sociální služby – projekty

2.041,0 pol. 412 dotace škola hrou

2.572,0 pol. 412 dotace likvidace povodňových škod

636,0 pol. 415 neinvestiční transfery ze zahraničí

21.253,0 pol. 421 dotace IPRMK

______________________________________

- 18.922,0 příjmy celkem

b) na straně výdajů:

- 21.000,0 pol. 541 sociální dávky

2,0 pol. 515 výdaje SDH

5,0 pol. 516 městská policie – odtahy

213,0 pol. 516 kultura a cestovní ruch

98,0 pol. 519 náklady soudního řízení

313,0 pol. 521 odborný lesní hospodář, meliorační dřeviny

1.447,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže – projekty

1.000,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže

- 1.000,0 pol. 612 digitalizace kina Nadsklepí

____________________________

- 18.922,0 výdaje celkem

příjmy celkem: 617.864,0

výdaje celkem: 577.424,0

saldo příjmů a výdajů: 40.440,0

financování: - 40.440,0

Návrh na schválení kronikáře města Kroměříže – č. 742 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dohody o pracovní činnosti s panem Mgr. Petrem Pálkou, pracovníkem Muzea Kroměřížska, na vedení kroniky města Kroměříže od 1. ledna 2012.

Změna ve složení komise Rady města Kroměříže pro cestovní ruch a prezentaci města – č. 743

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

pana Jiřího Hovadíka členem komise Rady města Kroměříže pro cestovní ruch a prezentaci města.

 

Mgr. Daniela Hebnarová            Marek Šindler

starostka města Kroměříže       uvolněný člen RMK