Usnesení z 18. schůze Rady města Kroměříže konané 10. listopadu 2011

| 21.11.2011 |

Usnesení z 18. schůze Rady města Kroměříže konané 10. listopadu 2011

Žádost o pronájem nebytových prostor v přízemí budovy č. pop. 3965 na Obvodové ulici v Kroměříži – č. 675 – 04

Rada města Kroměříže pro projednání a po provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o celkové výměře 51,3 m2 v přízemí budovy č. pop. 3965 (plavecký bazén) na Obvodové ulici v Kroměříži mezi Správou majetku města Kroměříže a paní J. Z. ode dne 1. prosince 2011 na dobu určitou do 31. prosince 2013 za výši nájemného 400 Kč/m2 ročně za účelem provozování fotoateliéru.

Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace.

Prodloužení smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 63/1 o výměře 2.007 m2 v k. ú. Kotojedy – č. 676 - 04

Rada města Kroměříže pro projednání

s c h v a l u j e

změnu smlouvy o nájmu uzavřené dne 19. března 1996 mezi městem Kroměříž a pronajímateli:

Ing. M. Č.

E. Č.

MUDr. J. K.

Mgr. A. P.

na pronájem pozemku parc. č. 63/1 o výměře 2.007 m2 v k. ú. Kotojedy za účelem vedení STL plynovodních rozvodů a cyklistické stezky v bodě III. následovně:

Tato smlouva o nájmu se uzavírá na dobu určitou a to od 20. března 2011 do 20. března 2026.

Ostatní body smlouvy se nemění.

 

Pronájem pozemků parc. č. 688/14 a parc. č. 688/9 v k. ú. Vážany u Kroměříže, parc. č. 1402 v k. ú. Kroměříž a parc. č. 381/2 v k. ú. Těšnovice pro Zemědělský podnik Kvasicko, a. s. – č. 677 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 1. září 2006 mezi městem Kroměříž a Zemědělským podnikem Kvasicko, a. s. se sídlem v Trávníku 123, 767 01 Kroměříž v bodě I. následovně:

výměra pronajatých pozemků se rozšiřuje o pronájem pozemku parc. č

688/14 o výměře 14.217 m2 a parc. č. 688/9 o výměře 4.249 m2 v k. ú. Vážany u Kroměříže, pozemku parc. č. 1262 o výměře 826 m2 a část parc. č. 1402/4 o výměře 1.290 m2 v k. ú. Kroměříž a dále pozemku parc. č. 381/2 o výměře 11.402 m2 v k. ú. Těšňovice.

Ostatní body smlouvy se nemění.

Nabytí veřejného osvětlení v Dolních Zahradách v Kroměříži z vlastnictví společnosti GAIS s. r. o. – č. 678 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit nabytí veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 1566/8, 1566/12, 1566/13, 1566/20, 1566/21, 1566/22, 1566/29, 1566/31, 1582/115 a 3137/5 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví společnosti GAIS s. r. o. se sídlem Velké náměstí 47, 767 01 Kroměříž do vlastnictví města Kroměříže za smluvní kupní cenu 100 Kč včetně DPH, splatnou po podpisu kupní smlouvy.

Zápis z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže – č. 679 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení DDHM z majetku města Kroměříže uvedeného v přiloženém zápise z jednání komise pro nakládání s majetkem města Kroměříže ze dne 1. listopadu 2011, včetně způsobu likvidace

u k l á d á

vedoucímu majetkoprávního oddělení finančního odboru Městského úřadu Kroměříž provést evidenci, zaměření a následné kontaktování uživatelů parkovacích ploch s tím, že tyto plochy budou zpoplatněny v souladu s usnesením č. XVI. z IX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 20. října 2011.

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků pro Zemědělské obchodní družstvo Rataje za účelem provozování zemědělské činnosti – č. 680 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu níže uvedených pozemků pro Zemědělské obchodní družstvo Rataje, se sídlem Rataje 71, 768 12, za účelem provozování zemědělské činnosti:

LV číslo

Podíl

Parcela

Celková výměra(ha)

Využitá plocha (ha)

Kultura

10001

1/1

2887/0

0,1381

0,1381

orná půda

12425

4/45

2923/3

0,0837

0,0074

orná půda

10001

1/1

2984/19

0,5506

0,5506

orná půda

10001

1/1

2984/21

3,1847

3,1847

orná půda

12425

4/45

2984/32

0,2599

0,0231

orná půda

10001

1/1

2985/22

1,7516

1,7516

orná půda

10001

1/1

3030/1

0,0352

0,0352

orná půda

10001

1/1

3030/23

0,4517

0,4517

orná půda

10001

1/1

3030/26

0,1607

0,1607

orná půda

10001

1/1

3030/65

0,1030

0,1030

orná půda

10001

1/1

3056/0

0,3790

0,3790

orná půda

10001

1/1

3069

0,1720

0,1720

orná půda

12425

4/45

3073/3

0,0869

0,0077

orná půda

10001

1/1

3211/0

0,3296

0,3296

ostatní plocha

629

1/2

739/0

0,0200

0,0100

ostatní plocha

629

1/2

750/1

0,1900

0,0950

ostatní plocha

629

1/2

753/1

0,0320

0,0160

ostatní plocha

629

1/2

753/2

0,0073

0,0037

ostatní plocha

Celkem

7,4191

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků pro AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ, družstvo, za účelem umístění automatu na mléko – č. 681 - 04

Rada města Kroměříže pro projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemku parc. č. 1500/134 v k. ú. Kroměříž pro AGRODRUŽSTVO ROŠTĚNÍ, družstvo, Roštění 233, 768 43 Kostelec u Holešova za účelem umístění automatu na mléko o velikosti 4 m x 2 m.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami Trade Invest Morava, s. r. o. a GAIS s. r. o. a městem Kroměříž (Kroměříž – Skopalíkova) – č. 682 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků parc. č. 1566/8, 1566/12, 1566/21, 1566/22, 1566/29 a 1566/13, 1566/20, 1566/31 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení veřejného osvětlení spočívající v umístění nového kabelového vedení, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž, Dolní Zahrady - veřejné osvětlení, pro město Kroměříž, se sídlem Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je Trade Invest Morava, s. r. o. a GAIS s. r. o. jako vlastníci pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí povinný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž – Krybus) – č. 683 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 825/1 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN a nového pojistkového pilíře NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž, Dvořákova - úprava NN, Krybus pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Hlasovací zařízení pro zastupitelstvo města Kroměříže – č. 684 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

pořízení hlasovacího zařízení pro zasedání zastupitelstva města

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže zařadit do návrhu rozpočtu města Kroměříže v roce 2012 částku 96.000 Kč na jeho realizaci.

Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise s funkcí komise pro posouzení kvalifikace pro výběrové řízení pro výběrové řízení „E-Goverment v Kroměříži" – č. 685 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

1. komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení: „E-Government v Kroměříži" v tomto složení:

Člen Náhradnící

Ing. Blanka Šimůnková Ing. Jaroslav Adamík

Bc. Jan Pšeja Emanuel Běhounek

Ing. David Janečka

Mgr. Radka Hanušová Mgr. Radslav Janeček

2.

hodnotící komisi s funkcí komise pro posouzení kvalifikace pro výběrové řízení „E -Goverment v Kroměříži" v tomto složení:

Člen Náhradnící

Ing. Blanka Šimůnková Ing. Jaroslav Adamík

Bc. Jan Pšeja Emanuel Běhounek

Ing. David Janečka

Mgr. Radka Hanušová Mgr. Radslav Janeček

 

Informační zpráva z jednání dopravní komise RMK ze dne 19. října 2011 – č. 686 - 13

Rada města Kroměříže po projednání

u k l á d á

1. vedoucímu odboru služeb:

a) zajistit zpracování návrhu dopravního značení v ulici Na Návsi - osazení nové DZ zákaz stání vpravo ve směru jízdy od ul. Lesní k ulici K Potoku, včetně realizace

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: 30. duben 2012

b) zajistit zpracování návrhu dopravního značení na ulici Purkyňova v úseku mezi ulicemi Dvořákova a Fügnerova - žlutou čarou vyznačit zákaz zastavení pro umožnění vyhýbání protijedoucích vozidel, včetně realizace

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: 30. duben 2012

c) zajistit zpracování návrhu dopravního značení na ulici Stoličkova ve zúženém úseku komunikace - umístění zákazu stání

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: 30. duben 2012

d) zajistit zpracování návrhu dopravního značení v m. č. Kotojedy - posunutí DZ začátek a konec obce tak, aby velká křižovatka (směry KotojedyxTrávníkxTěšnovicexVážany) a dvě nové uličky s RD směrem k m. č. Vážany byly součástí m. č. Kotojedy, včetně realizace

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: 30. duben 2012

e) zajistit odstranění stávajících nefunkčních zpomalovacích prahů na ulici Sadová

zodpovídá: Lambert Hanzal

termín: 15.1istopad 2011

2. vedoucímu odboru rozvoje města:

a) předložit náklady na realizaci přechodu pro chodce na ul. Havlíčkova vzadu u točny autobusu

zodpovídá: Ing. Josef Koplík

3. řediteli městské policie:

a) na hlavním průtahu městem zvýšit četnost kontrol parkování vozidel, která přesahují z parkoviště do průjezdního profilu komunikace

zodpovídá: Mgr. Miloslav Skřebský

termín: ihned

b) zvýšit dohled nad dodržováním stávajícího dopravního značení v ul. Prusinovského - stání vozidel po levé straně komunikace

zodpovídá: Mgr. Miloslav Skřebský

termín: ihned

c) zvýšit dohled nad dodržováním stávajícího dopravního značení na Velkém náměstí - stání vozidel po levé straně komunikace (zákaz zastavení)

zodpovídá: Mgr. Miloslav Skřebský

termín: ihned

d) zvýšit dohled nad parkováním vozidel na Husově náměstí na parkovišti s omezenou dobou stání na 60 minut

zodpovídá: Mgr. Miloslav Skřebský

termín: ihned

n e s c h v a l u j e

zjednosměrnění celé ulice Purkyňova, či její části

b e r e n a v ě d o m í

zápis z jednání dopravní komise Rady města Kroměříže ze dne 19. října 2011.

Změna jízdního řádu MHD Kroměříž od 11. prosince 2011 – č. 687 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změny v jízdního řádu MHD v Kroměříži k 11. prosinci 2011, dle předložené zprávy.

 

Návrh na doplnění provozního řádu placených parkovišť v Kroměříži – č. 688 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

doplnění provozního řádu placených parkovišť v Kroměříži schváleného Radou města Kroměříže dne 26. května 2011 a upraveného 6. října 2011 tak, že v čl. 3 písm. d) a e) doplňuje domy s číslem popisným:

a) ulice Purkyňova, č. pop.: 689 – 691, 693 – 697, 935, 936, 953, 1047, 1112, 2841 a 2860

b) ulice Boční, č. pop.: 692, 698, 704, 1055 – 1060, 1084, 1085, 2436, 3332 a 3606

c) ulice Purkyňova: č. pop. 705, 709 a 838

d) ulice Purkyňova: č. pop. 2689, 2710, 2708, 2765, 2804, 2805 a 2971

Změna ve složení komise RMK pro dopravu a BESIP – č. 689 - 13

Rada města Kroměříže po projednání

o d v o l á v á

Josefa Krále z funkce člena komise Rady města Kroměříže pro dopravu a BESIP

j m e n u j e

Petra Drábka členem komise Rady města Kroměříže pro dopravu a BESIP.

Pojmenování nové ulice v Dolních Zahradách – č. 690 - 02

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit pojmenování nové ulice v Kroměříži - Dolních Zahradách: Slovákova, dle předložené situační zprávy.

 

Příspěvek pro Informační centrum Kroměříž – č. 691 – 10/04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zvýšení příspěvku pro Informační centrum Kroměříž v roce 2011 o 25.000 Kč

s o u h l a s í

a) s realizací plakátovacích ploch na ulicích Oskol, Chropyňská, Albertova a Obvodová v Kroměříži

b) s vytipováním ploch v majetku města Kroměříže vhodných pro umístění plakátovacích ploch Ing. O. K. ve spolupráci s vedoucím finančního odboru, vedoucím odboru rozvoje města a s vedoucím stavebního úřadu

u k l á d á

vedoucímu odboru školství, kultury a státní památkové péče Městského úřadu Kroměříže připravit návrh koncepce umístění plakátovacích ploch v rámci města Kroměříže, včetně místních části

termín: 30. červen 2012

Nařízení města Kroměříže č. 3/2011 – č. 692 - 09

Rada města Kroměříže po projednání

v y d á v á

nařízení města Kroměříže č. 3/2011, kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací ve městě Kroměříži, dle upravené předložené zprávy.

 

Příprava nového turistického webu města - č. 693

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

spolupráci města Kroměříže se společností m-ARK Marketing a reklama s. r. o., Železniční 469/4, 779 00 Olomouc – Chválkovice, na přípravě nového turistického webového portálu města Kroměříže

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vyčlenit částku 120.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 na vytvoření grafické podoby a celkové struktury turistického webového portálu města.

Ocenění bezpříspěvkových dárců krve – č. 694 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže udělit ocenění města Kroměříže:

a) věcný dar v hodnotě do 5.000 Kč panu Ing. Z. F. za 100 bezpříspěvkových dárcovství krve

b) věcný dar v hodnotě do 5.000 Kč panu M. K. za 100 bezpříspěvkových dárcovství krve

c) stříbrné Pamětní medaile města Kroměříže za 50 bezpříspěvkových dárcovství krve:

1. panu M. G.

2. panu R. N.

3. panu S. B.

4. panu Ing. J. H.

5. panu J. A.

6. panu J. V.

 

Valná hromada Národní sítě zdravých měst 2011 – č. 695

Rada města Kroměříže po projednání

d e l e g u j e

MUDr. Jarmilu Číhalovou k zastupování města Kroměříže na Podzimním zasedání Valné hromady Národní sítě zdravých měst 2011 v Jihlavě dne 22. listopadu 2011.

 

Sbírka pod vánočním stromem – č. 696 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

umístění pokladničky pod vánočním stromem na Velkém náměstí v Kroměříži na uskutečnění sbírky, jejíž výtěžek bude určen pro Korálky, občanské sdružení rodičů a přátel Základní školy a Mateřské školy speciální, Kroměříž.

Záštita města Kroměříže nad benefičním koncertem – č. 697 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí záštity města Kroměříže nad uspořádáním benefičního koncertu Dívčího pěveckého sboru SPgŠ Kroměříž, který se bude konat 24. listopadu 2011 v kostele Panny Marie v Kroměříži.

Odměny ředitelům příspěvkových organizací – č. 698

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

PhDr. Šárce Kašpárkové, ředitelce Knihovny Kroměřížska ve výši 1,0 násobku výše platového tarifu

Ing. Petru Dvořáčkovi, řediteli Správy majetku města Kroměříže ve výši 1,0 násobku výše platového tarifu

Mgr. Ivu Vojtkovi, řediteli Sociálních služeb města Kroměříže ve výši 1,0 násobku výše platového tarifu,

jako celoročního hodnocení za rok 2011.

Odměny budou vyplaceny ze mzdových prostředků těchto organizací.

 

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 – č. 699 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 (uvedené údaje v tis. Kč):

a) na straně příjmů

130,0 pol. 133 poplatky za odnětí půdy a znečišťování ovzduší

-7.500,0 pol. 232 návrh dotace rekonstrukce kina

67,0 pol. 415 neinvestiční transfery ze zahraničí

64,0 pol. 421 dotace solární systémy

7.489,0 pol. 422 dotace kino

_________________________________________________________________

250,0 příjmy celkem

b) na straně výdajů

250,0 pol. 513-612 interiéry klub seniorů

___________________________________________

250,0 výdaje celkem

Příjmy celkem: 617.864,0

Výdaje celkem: 577.424,0

Saldo příjmů a výdajů: 40.440,0

Financování: -40.440,0

Zveřejnění záměru výpůjčky – č. 700 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru výpůjčky majetku pro příspěvkové organizace, dle seznamu u předložené zprávy.

 

Mgr. Daniela Hebnarová                 Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže           místostarosta