Usnesení z 16. schůze Rady města Kroměříže konané 6. října 2011

| 17.10.2011 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze 16. schůze Rady města Kroměříže konané 6. října 2011

Prodej pozemku parc. č. 3139 v k. ú. Kroměříž pro společnost Kružík s. r. o. – č. 602 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana Martina Kružíka

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej pozemku parc. č. 3139 - ostatní plocha o výměře 458 m² v k. ú. Kroměříž pro společnost Kružík s. r. o. se sídlem Veleslavínova 2357, 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 500 Kč/m² splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Prodej části pozemku parc. č. 3296/6 v k. ú. Kroměříž pro manžele Nakládalovy a Chmelařovy – č. 603 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti manželů Libuše a Josefa Nakládalových a manželů Heleny a Břetislava Chmelařových

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit prodej částí pozemku parc. č. 3296/6 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž, podle nového geometrického plánu č. 5897-94/2011 ze dne 16. 5. 2011 označených jako:

a)

parc. st. č. 8233 - zastavěná plocha o výměře 20 m² pro manžele Libuši a Josefa Nakládalovy

b)

parc. st. č. 8234 - zastavěná plocha o výměře 23 m² pro manžele Helenu a Břetislava Chmelařovy,

za smluvní kupní cenu 500 Kč/m² splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

-2-

Žádost paní Věry Hýbnerové o prodloužení nájemní smlouvy – č. 604 - 04

Rada města Kroměříže po projednání za účasti paní Věry Hýbnerové

n e s c h v a l u j e

změnu nájemní smlouvy uzavřené dne10. 1. 2007 mezi paní Věrou Hýbnerovou, bytem Masarykova 253, 768 11 Chropyně a městem Kroměříž na pronájem nebytových prostor v domě č. p. 1413 na Kojetínské ulici v Kroměříži, zpevněného dvorku a zahrady na parc. č. 434/5 o výměře 114 m2

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže rozhodnout o zveřejnění záměru prodeje domu č. pop. 1413, zpevněného dvorku a zahrady na parc. č. 434/5 o výměře 114 m2 na Kojetínské ulici v Kroměříži,

Žádost pana Karla Holíka o prodloužení nájemní smlouvy – č. 605 - 04

Rada města Kroměříž po projednání za účasti pana Karla Holíka

s c h v a l u j e

změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 28. 4. 2008 mezi Správou majetku města Kroměříže a panem Karlem Holíkem, bytem Peřinkova 2359, 767 01 Kroměříž na pronájem na části pozemku p. č. 1104/61 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž na Obvodové ulici o výměře celkem 291 m2 v bodě VI. následovně:

Nájemní smlouva se sjednává na dobu určitou do 31. března 2013.

Ostatní body smlouvy se nemění.

Pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 520 na Milíčově náměstí v Kroměříži – č. 606 - 04

Rada města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení za účasti pana Miloslava Juříčka a paní Mariye Černákové

s c h v a l u j e

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor o výměře 1.028 m2 v domě č. pop. 520 na Milíčově náměstí v Kroměříži pro pana Miloslava Juříčka, bytem Dukelská 1584, 265 01 Benešov, ode dne 1. ledna 2012 na dobu pěti let, za smluvní výši nájemného 300.000 Kč ročně za účelem provozování restauračního zařízení.

Nájemné bude každoročně zvyšováno o oficiální index inflace.

-3-

Bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 234/9, 234/10, 234/11 a 3112/1 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 607 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemků parc. č. 234/9 o výměře 457m², parc. č. 234/10 o výměře 569 m², parc. č. 234/11 o výměře 252 m² a parc. č. 3112/1 o výměře 2.376 m², vše ostatní plocha v k. ú. Kroměříž, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

Bezúplatné nabytí pozemků parc. č. 268/7, 268/11 a 268/13 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - č. 608 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemků parc. č. 268/7 o výměře 371 m², parc. č. 268/11 o výměře 130 m² a parc. č. 268/13 o výměře 285 m², vše ostatní plocha v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

Bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 234/3 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 609 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemku parc. č. 234/3 - ostatní plocha o výměře 331 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

-4-

Zveřejnění záměru směny pozemků mezi městem Kroměříž a ŘSD ČR – č. 610 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru směny pozemků parc. č. 2089/1 o výměře 7705 m², parc. č. 2089/54 o výměře 263 m², parc. č. 2089/60 o výměře 114 m², parc. č. 3164/84 o výměře 54 m², parc. č. 3164/17 o výměře 21 m², parc. č. 3164/19 o výměře 38 m², parc. č. 3164/22 o výměře 5 m² a parc. č. 3164/23 o výměře 5 m², vše ostatní plochy v k. ú. Kroměříž a pozemků parc. č. 1367/3 o výměře 325 m² a parc. č. 1368/2 o výměře 14 m², oba ostatní plochy v k. ú. Bílany ve vlastnictví města Kroměříže za tyto pozemky ve vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR:

a)

parc. č. 3164/21 o výměře 51 m², parc. č. 4842/5 o výměře 642 m², parc. č. 4847/2 o výměře 84 m², parc. č. 4848 o výměře 118m², parc. č. 4850/2 o výměře 75 m², parc. č. 4851/2 o výměře 102m², parc. č. 4823/2 o výměře 56m² , parc. č. 4923/3 o výměře 126m² a parc. č. 4923/4 o výměře 29 m², vše ostatní plochy v k. ú. Kroměříž

b)

parc. č. 1353/2 o výměře 20 m², parc. č. 1354/2 o výměře 136 m², parc. č. 1354/3 o výměře 119 m², parc. č. 1354/4 o výměře 363 m², parc. č. 1354/5 o výměře 84 m², parc. č. 1355/2 o výměře 215 m², parc. č. 1356/2 o výměře 56 m² , parc. č. 1359/3 o výměře 186 m², parc. č. 1367/4 o výměře 130 m², parc. č. 1367/5 o výměře 44 m², parc. č. 1368/4 o výměře 14 m² a parc. č. 1369/6 o výměře 852 m², vše ostatní plochy v k. ú. Bílany

c)

parc. č. 1272/2 o výměře 68 m², parc. č. 1272/3 o výměře 4 m², parc. č. 1272/4 o výměře 24 m², vše ostatní plochy v k. ú. Hradisko

d)

parc. č. 198/5 o výměře 190 m², parc. č. 198/6 o výměře 35 m², parc. č. 198/7 o výměře 772 m², parc. č. 198/8 o výměře 670 m², parc. č. 198/9 o výměře 30 m², parc. č. 1154/2 o výměře 245 m² a parc. č. 1154/3 o výměře 44 m², vše ostatní plochy v k. ú. Postoupky

e)

parc. č. 226/2 o výměře 414 m², parc. č. 226/3 o výměře 596 m², parc. č. 226/4 o výměře 68 m², parc. č. 226/5 o výměře 118 m², parc. č. 226/6 o výměře 110 m², parc. č. 793/2 o výměře 84 m², parc. č. 793/3 o výměře 18 m², parc. č. 793/4 o výměře 31 m², parc. č. 793/5 o výměře 47 m², parc. č. 793/6 o výměře 327 m² a parc. č. 793/7 o výměře 80 m², vše ostatní plochy v k. ú. Miňůvky.

-5-

Zveřejnění záměru směny pozemků v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví města za pozemek ve vlastnictví pana Tomáše Čudrnáka – č. 611 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru směny pozemku parc. č. 1293/17 - ostatní plocha o výměře 216 m² v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví pana Tomáše Čudrnáka za pozemek parc. č. 3386/2 - ostatní plocha o výměře 127 m² a parc. č. 1400/5 - ostatní plocha o výměře cca 89 m², oba v k. ú. Kroměříž, ve vlastnictví města Kroměříže.

Žádost senátora Mgr. Miloše Malého o prodloužení nájemní smlouvy – č. 612 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu nájemní smlouvy uzavřené dne 10. 1. 2011 mezi Kanceláří Senátu se sídlem Praha 1, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 a Správou majetku města Kroměříže na pronájem nebytového prostoru místnosti č. 3.11 o celkové výměře 25 m2 ve třetím podlaží budovy č. pop. 625 na Velehradské ulici v Kroměříži v bodě II. následovně:

Tato nájemní smlouva se sjednává na do 31. prosince 2013.

Ostatní body smlouvy se nemění.

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků pro Zemědělský podnik Kvasicko, a. s. – č. 613 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu pozemků parc. č. 688/14 o výměře 14.217 m2 a parc.č. 688/9 o výměře 4.249 m2 v k. ú. Vážany u Kroměříže parc.č. 1262 o výměře 826 m2 a část parc. č. 1402/4 o výměře 1.290 m2 v k. ú. Kroměříž a dále pozemku parc. č. 381/2 o výměře 11.402 m2 v k. ú. Těšňovice, pro Zemědělský podnik Kvasicko a. s. za účelem provozování zemědělské výroby.

Umístění zdroje znečištění – Drtící a třídící linka stavebního odpadu – č. 614 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s o u h l a s í

s umístěním „Drtící a třídící linky stavebního odpadu" v areálu ZD Bílany na pozemcích parc.č. 304/8, 304/9, 304/10, 302 v katastrálním území Bílany.

-6-

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž – č. 615 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 3743/31, 3743/32, 3743/33, 3743/37, 3743/38, 3743/39, 3743/41, 3743/44, 3744/52, 3744/75 a st. pč. 1295 a 7268 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, 3 ks rozpojovací skříně a 1ks přípojkové skříně, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž, Hanácké náměstí, úprava kabel. Sítě NN-2, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 2.100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami - Pavlem a Julií Koblihovými a městem Kroměříž (Hradisko) – č. 616 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 32 v k. ú. Hradisko pro účely zřízení a provozování vjezdu k pozemku a vjezdů k pozemkům sousedícím s parc. č. 32, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci pro Pavla a Julii Koblihovy, bytem Komenského 220, 768 24 Hulín jako oprávněné z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

-7-

Minimální ceny prodeje a pronájmu pozemků – č. 617 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit minimální ceny za prodej a pronájem pozemků v majetku města Kroměříže a to v Kroměříži (A) a místních částech Kroměříže (B):

Lokality :

A - Kroměříž, Kroměříž - Vážany

B - ostatní místní části Kroměříže

Prodej pozemků: A B

- stavební pozemky 700, Kč/m2 400 Kč/m2

- pozemky dle ÚP určené k zástavbě 700, Kč/m2 400 Kč/m2

- předzahrádky 350, Kč/m2 200 Kč/ m2

- ostatní plocha, komunikace 400 Kč/m2 200 Kč/m2

- zahrádky v zástavbě RD, BD 350 Kč/m2 250 Kč/m2

- zahrady 350 Kč/m2 250 Kč/m2

- pozemky pro parkování 500 Kč/m2 350 Kč/m2

- orná půda - malá plocha 350 Kč/m2 200 Kč/m2

- velká ucelená plocha dle znaleckého posudku

- sady - malá plocha 350 Kč/m2 200 Kč/m2

- velká ucelená plocha dle znaleckého posudku

- lesy - velká ucelená plocha dle znaleckého posudku

Pronájem pozemků: A B______

- zahrady, předzahrádky 15 Kč/m2/rok 10 Kč/m2/rok

(schváleno na 6. schůzi RMK dne 3. března 2011, usnesení č. 191-04)

- pozemky pro parkování 1.000 Kč/1 stání/rok

- reklamní plochy (plocha reklamy) 2.000 Kč/m2/rok

- pozemky, plochy ve vnitroblocích BD 0 Kč/za údržbu plochy

- pozemky pod prodejními stánky 700 Kč/m2/rok

-8-

Smlouva o právu provést stavbu – č. 618 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

z m o c ň u j e

Mgr. Danielu Hebnarovou – starostku města Kroměříže, k uzavírání a podpisu „Smluv o právu provést stavbu" za město Kroměříž, které se uzavírají ve smyslu § 86, odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Nabytí veřejného osvětlení na ulicích Skřivánčí, Spojovací a Zvonková v k. ú. Vážany u Kroměříže – č. 619 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit nabytí veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 704/4, 695, 693/107 a 693/96, 693/85 a 693/86 v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví Realitní společnosti Zvonek, s. r. o., se sídlem Havlíčkova 3935, 767 01 Kroměříž do vlastnictví města Kroměříže za smluvní kupní cenu 100 Kč včetně DPH, splatnou po podpisu kupní smlouvy.

Metodika dotačních titulů města Kroměříže verze 2.1 - č. 620

Rada města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

metodiku dotačních titulů verze 2.1, dle předložené zprávy.

Dotační tituly města Kroměříže pro rok 2012 – č. 621

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže vyhlásit dotační tituly města Kroměříže pro rok 2012, dle předložené zprávy.

-9-

Program regenerace MPR Kroměříž pro rok 2012 – č. 622

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

podání přihlášky na níže uvedené objekty do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2012, který vyhlásilo Ministerstvo kultury ČR:

Objekty v majetku fyzických nebo právnických osob:

Velké náměstí č. p. 49

Vodní č. p. 93

Velké náměstí č. p. 106

Velké náměstí č. p. 108

Velké náměstí č. p. 110

Objekt v majetku města:

Velké náměstí č. p. 115

Objekty v majetku církve:

Chrám sv. Mořice

Kostel sv. Jana Křtitele

Aktualizace Programu regenerace městské památkové rezervace Kroměříž – č. 623

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže na základě doporučení výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro regeneraci MPR a rozvoj města schválit Program regenerace městské památkové rezervace Kroměříž - Aktualizace 2008 - 2012 zpracovaný Ing. arch. Radmilou Vraníkovou v roce 2011.

-10-

Návrh dalšího postupu ve věci podaných žádostí na změnu územního plánu města Kroměříže – č. 624 - 11

Rada města Kroměříže po projednání doporučuje Zastupitelstvu města Kroměříže

s c h v á l i t

pořízení těchto změn územního plánu města Kroměříže:

a)

zařazení pozemků umístěných v lokalitě Štěchovice v k. ú. Kroměříž (provozovna Ing. Jiří Korbel a areál Kromilk, spol. s r. o.) do ploch výroby

b)

zařazení části pozemku parc. č. 1476/1 v k. ú. Kroměříž v lokalitě Závodí, do ploch všeobecného bydlení (BO návrh)

c)

zařazení pozemku parc. č. 147/47 umístěného v k. ú. Kroměříž, do ploch čistého bydlení v rodinných domech (BR návrh)

d)

zařazení pozemku parc. č. 592 umístěného v k. ú. Kroměříž, do ploch individuální rekreace (RI návrh)

e)

zařazení pozemku parc. č. 378/18 umístěného v k. ú. Trávník, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

f)

zařazení pozemků parc. č. 378/15 a parc. č. 378/16 umístěných v k. ú. Trávník, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

g)

zapracování samostatné ČOV v místní části Zlámanka v souladu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

h)

zakreslení plochy zahradnictví a městského hřbitova v Kroměříži podle skutečného stavu jako plochy městské zeleně - hřbitovy (Zh stav) a smíšené plochy obchodu a služeb (SO stav) - úprava funkčního využití území,

ch)

zařazení plochy zahradnictví umístěného v Podzámecké zahradě do ploch městské zeleně - parky (Zp stav), včetně úpravy regulativů se zahradnictvím jako přípustnou funkcí

i)

zakreslení trasy cyklostezky Kroměříž - Postoupky

j)

revitalizaci okolí území potoka Korytná ve směru do Chropyně, doplnění textové části regulativů týkajících se regenerace vodního toku a umožnění revitalizace krajiny

k)

zařazení pozemku parc. č. 1678/2 umístěného v k. ú. Kroměříž, do ploch průmyslové výroby (PP návrh)

l)

zařazení pozemků parc. č. 1966/5, 1966/6, 1966/7 a parc. č. 3148/11 umístěných v k. ú. Kroměříž, do smíšených ploch výroby a služeb (SV návrh)

-11-

m)

zařazení staveb pro bydlení jako přípustné využití území ve smíšených plochách centrálního charakteru (SC stav) do závazných regulativů v textové části územního plánu

n)

zařazení pozemků parc. č. 2423/14, 2425/1, 2425/2, 3314/1 a parc. č. 3314/2 umístěných v k. ú. Kroměříž, do ploch rekreace a sportu (RS návrh)

o)

zařazení pozemku parc. č. 254/8 umístěného v k. ú. Těšnovice, do ploch všeobecně výrobního charakteru (PV návrh)

p)

zařazení pozemku parc. č. 84 umístěného v k. ú. Kotojedy, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

q)

zařazení lokality umístěné mezi lokalitou Hvězda a místní částí Těšnovice do ploch rekreační zeleně (Zr návrh) umožňující realizaci golfového hřiště

r)

zařazení pozemku parc. č. 1104/61 umístěného v k. ú. Kroměříž do smíšených ploch obchodu a služeb (SO návrh)

s)

zařazení pozemku parc. č. 588 umístěného v k. ú. Bílany do ploch venkovského bydlení (BV stav)

t)

zařazení pozemků parc. č. 237/1, 237/2 a parc. č. 237/3 umístěných v k. ú. Těšnovice do ploch venkovského bydlení (BV návrh).

n e s c h v á l i t

pořízení těchto změn územního plánu města Kroměříže:

a)

zařazení pozemků parc. č. 170, 171, 172, 173, 174, 175/1, 175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 175/6, 175/7, 175/8, 175/9, 175/10, 175/11, 175/12, 175/13, 175/14, 175/15, 175/17, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 a parc. č. 214 umístěných v k. ú. Kotojedy, v lokalitě Hvězda, do ploch venkovského bydlení (BV návrh), do ploch užitkové zeleně - sady, zahrady (Zz návrh) a do ploch městské zeleně - parky (Zp návrh)

b)

zařazení pozemku parc. č. 1609/1 umístěného v k.ú. Kroměříž, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)c)

stanovení podmínek pro území s nepříznivými vlivy dopravy například v lokalitě z ulice Havlíčkova směrem na ulici K Terezovud)

zařazení pozemku parc. č. 655/1 umístěného v k. ú. Vážany u Kroměříže, do ploch užitkové zeleně - sady, zahrady (Zz návrh)

-12-

e)

výjimka pro výstavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 307/2 umístěného v k. ú. Bílany

f)

zařazení pozemků parc. č. 678/16 a parc. č. 678/18 umístěných v k. ú. Vážany u Kroměříže, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

g)

zařazení pozemku parc. č. 687 umístěného v k. ú. Miňůvky, do ploch rekreace a sportu (RS návrh)

h)

zařazení pozemku parc. č. 84 umístěného v k. ú. Kotojedy, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

ch)

zařazení pozemků parc. č. 693/3, 693/6, 693/7, 693/8, 693/9, 693/10, 693/11, 693/12, 693/13, 693/14, 693/15, 693/16, 693/17, 693/18, 693/19, 693/20, 693/21, 693/22, 693/23, 693/24, 693/25, 693/26, 693/27, 693/30, 693/31, 693/32, 693/33, 693/46, 693/47, 693/48 a parc. č. 693/51 umístěných v k. ú. Vážany u Kroměříže, do ploch individuální rekreace (RI stav)

i)

zařazení pozemku parc. č. 3744/43 umístěného v k. ú. Kroměříž, do ploch všeobecného bydlení (BO návrh)

j)

zařazení pozemků parc. č. 2699/2, 2699/6, 2700/1, 2700/3, 2701/1, 2701/2, 2701/3, 2701/5, 2701/9, st. 2897, 4571, 4572, 4573, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4834, 4902, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908 a parc. č. st. 7867 umístěných v k.ú. Kroměříž, do ploch všeobecného bydlení (BO návrh) a do smíšených ploch výroby a služeb (SV návrh)

k)

zařazení pozemku parc.č. 152/5 umístěného v k. ú. Kotojedy, do ploch individuální rekreace (RI návrh)

l)

zařazení pozemku parc.č. 152/4 umístěného v k. ú. Kotojedy, do ploch individuální rekreace (RI návrh)

m)

zařazení pozemku parc.č. 152/6 umístěného v k. ú. Kotojedy, do ploch individuální rekreace (RI návrh)

n)

zařazení pozemků parc. č. 470/18 a parc. č. 470/22 umístěných v k. ú. Trávník, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

Žádost Gymnázia Kroměříž o vydání parkovacích karet – č. 625 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vydání dvou kusů bezplatných parkovacích karet pro Gymnázium Kroměříž na dobu jednoho roku.

-13-

Změna provozního řádu placených parkovišť v Kroměříži – č. 626 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu provozního řádu placených parkovišť v Kroměříži takto:

a)

v bodě 3., písm. d) doplnit „v Havlíčkově ulici dům č. pop. 814"

b)

v bodě 6., písm. d) doplnit za stávající text: „Vydávání parkovacích karet dle čl. 4 písm. b) zajišťuje po schválení příslušného usnesení Radou města Kroměříže Městská policie Kroměříž."

Informace o návrhu IVVS ve městě Kroměříži – č. 627 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zapojení města Kroměříže do krajského projektu IVVS

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže zařadit do návrhu rozpočtu města Kroměříže v roce 2012 částku 200.000 Kč a v roce 2013 částku 6.605.700 Kč vč. DPH, dle předložené zprávy.

Ustanovení hodnotící komise pro výběr zakázky malého rozsahu – č. 628

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

ustanovení hodnotící komise pro výběr dodavatele zakázky malého rozsahu „Bezpečná ulice – spokojený občan" ve složení: Ing. Blanka Šimůnková, Mgr. Miloslav Skřebský, Ing. Josef Císař.

-14-

Schválení žádostí o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a do domova pro osoby se zdravotním postižením v Kroměříži – č. 629

Rada města Kroměříže po projednání

A)s c h v a l u j e

žádosti o umístění do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením projednané v komisi pro projednávání žádostí do domovů pro seniory, domova se zvláštním režimem a domova pro osoby se zdravotním postižením a v bytové komisi.

1.

Marie Cvoligová, Zborovice

Domov pro seniory Vážany

2.

Jiří Doležel, Kroměříž

Domov pro seniory Vážany

3.

Anděla Nováková, Chropyně

Domov pro seniory Vážany

4.

Jaromíra Janišová, Zlín

Domov pro seniory U Moravy

5.

Božena Kroupová, Holešov

Domov pro seniory Vážany

6.

Anna Symerská, Zdounky

Domov pro seniory Vážany

7.

Ladislav Večerka, Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

8.

Bohumil Koch, Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

9.

Anna Horáková, Roštín

Domov pro seniory U Moravy

10.

Marie Lažová, Zborovice

Domov pro seniory U Kašny

11.

Svatava Hudečková, Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

12.

Vlasta Nováková, Kroměříž

Domov pro seniory U Moravy

-15-

13.

Věra Kozmíková, Kroměříž

Domov pro seniory Vážany

14.

Milada Darebníková, Pravčice

Domov se zvláštním režimem Strom života

15.

Augustin Hlaváč, Kroměříž

Domov se zvláštním režimem Strom života

16.

Anna Korvasová, Kroměříž

Domov se zvláštním režimem Strom života

17.

Viktorie Belasová, Kroměříž

Domov pro osoby se zvláštním režimem Barborka

B)

n e s c h v a l u j e

Grmelová Markéta, Kroměříž

Kontraindikace pro přijetí do Domova pro osoby se zdravotním postižením Barborka

Galerie Orlovna města Kroměříže – zpřístupnění bývalé zámecké vodárny – č. 630 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 20.000 Kč z rozpočtu města Kroměříž pro rok 2011, z částky určené na akce, jejichž spolupořadatelem je město Kroměříž, pro Galerii Orlovnu města Kroměříže, o. s.. Tato částka bude použita pro Kroměřížské technické služby, s. r. o. na vyklizení objektu a odvoz materiálu.

Přehled termínů svatebních obřadů v roce 2012 – č. 631 - 01

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přehled termínů svatebních obřadů v roce 2012:

- místo - obřadní místnost města Kroměříže, radnice, Velké náměstí 115/1, číslo dveří 200, stanovená doba 9.00 - 16.00 hodin, dle upravené předložené zprávy.

-16-

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 - č. 632 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 (uvedené údaje v tis. Kč):

a) na straně příjmů

   750,0  pol. 134 poplatek za provozovaný VHP
  -420,0  pol. 135 odvod výtěžku z provozování loterií a VHP
     98,0   pol. 214 podíl na HV Biopas
     97,0   pol. 214 dividendy VAK
   100,0   pol. 214 příjmy z úroků
   504,0   pol. 221 sankční platby
     15,0   pol. 232 cena ve třídění odpadů
  -768,0   pol. 232 návrh dotace na výkon st.správy SPOD
   768,0   pol. 411 dotace na výkon st. správy sociální služby, SPOD
   170,0   pol. 411 aktivní politika zaměstnanosti
     75,0   pol. 411 dotace prevence kriminality
2.401,0   pol. 411 projekty ZŠ Slovan
     73,0   pol. 411 činnost odborného lesního hospodáře
     60,0   pol. 412 dotace dopravní hřiště
     50,0   pol. 422 dotace SDH
______________________________________
3.973,0   příjmy celkem

b)na straně výdajů:

   800,0   pol. 515 energie vnitro
     15,0   pol. 516 odpadové hospodářství - tříděný odpad
     75,0   pol. 516 projekty prevence kriminality
     73,0   pol. 521 odborný lesní hospodář
   465,0   pol. 533 Správa majetku města Kroměříže udržitelnost projektu Hanácké náměstí
     60,0   pol. 533 Správa majetku města Kroměříže provoz   dětského dopravního hřiště
2.401,0   pol. 533 projekty ZŠ
     84,0   pol. 612 SDH stříkačky
___________________________________________
3.973,0   výdaje celkem

Příjmy celkem:             617.864,0

Výdaje celkem:            577.424,0

Saldo příjmů a výdajů:  40.440,0

Financování:                   -40,440,0

-17-

Návrh na zahraniční služební cestu do družebního města Nitra ve Slovenské republice – č. 633 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

služební cestu Mgr. Jiřího Pánka, vedoucího odboru školství, kultury a státní památkové péče Městského úřadu Kroměříž, ředitelek a učitelek mateřských škol zřizovaných městem Kroměříž ve dnech 13. a 14. října 2011 do družebního města Nitra ve Slovenské republice. K cestě bude využito služební vozidlo Městského úřadu Kroměříž Ford Tranzit s řidičem a vozidlo Škoda Octavia.

Nabídka kalendářů 2012 – č. 634 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nákup nástěnných a stolních kalendářů na rok 2012 ve výši do 40.000 Kč.

 

Mgr. Daniela Hebnarová                        MUDr. Jarmila Číhalová

starostka města Kroměříže                uvolněná členka Rady města Kroměříže