Usnesení ze 14. schůze Rady města Kroměříže konané 1. září 2011

| 06.09.2011 |

Usnesení ze 14. schůze Rady města Kroměříže konané 1. září 2011

 

Zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3139 v k. ú. Kroměříž pro společnost Kružík, s. r. o. – č. 526 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 3139 - ostatní plocha o výměře 458 m² v k. ú. Kroměříž pro společnost Kružík s. r. o.

 

Zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 667/34 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro pana J. J. – č. 527 – 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 667/34 - orná půda o výměře cca 1.500 m² v k. ú. Vážany u Kroměříže pro pana J. J.

 

Zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 3296/6 v k. ú. Kroměříž pro manžele Nakládalovy a Chmelařovy – č. 528 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 3296/6 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž, podle nového geometrického plánu č. 5897-94/2011 ze dne 16. 5. 2011 označených jako :

a) parc. st. č. 8233 – zastavěná plocha o výměře 20 m² pro manžele L. a J. N.

b) parc. st. č. 8234 – zastavěná plocha o výměře 23 m² pro manžele H. a B. Ch.

Žádost Střední školy hotelové a služeb Kroměříž o ukončení pronájmu nebytových prostor v domě č. pop. 520 na Milíčově náměstí v Kroměříži – č. 529 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 1. června 1998 mezi Správou majetku města Kroměříže a Střední školou hotelovou a služeb Kroměříž, Na Lindovce 1463, 767 01 Kroměříž na pronájem nebytových prostor o výměře 1.028 m2 (přízemí a suterén) v domě č. pop. 520 na Milíčově náměstí v Kroměříži, dohodou, ke dni 30. září 2011

2. zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor o celkové výměře 1.028 m2 (přízemí a suterén) v domě č. pop. 520 na Milíčově náměstí v Kroměříži za účelem provozování restauračního zařízení.

 

Nájemní smlouva na pronájem pozemků v areálu koupaliště Bajda s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových – č. 530 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. uzavření nájemní smlouvy č. UZSVM/BKM/2417/2011-BKMM na pronájem pozemků parc. č. 290/2, 290/5, 290/22, 290/25, 3384/3 a 3748/1 všechny v k. ú. Kroměříž v areálu koupaliště Bajda s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, za podmínek stanovených touto smlouvou

2. úhradu za bezesmluvní užívání pozemků parc. č. 290/2, 290/5, 290/22, 290/25, 3384/3 a 3748/1, všechny v k. ú. Kroměříž v areálu koupaliště Bajda ode dne 1. ledna 2010 do doby účinnosti nové nájemní smlouvy s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

 

Zveřejnění záměru pronájmu části pozemků parc. č. 813/1, 813/98 a 813/138 v k. ú. Kroměříž – č. 531 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 813/1 o výměře 150 m2 a části pozemků parc. č. 813/98 a parc. č. 813/138 o výměře 200 m2 na Nitranské ulici v Kroměříži pro Společenství vlastníků domů č. pop. 4486 a 4487 na Nitranské ulici v Kroměříži.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Chropyňská – Petr) – č. 532 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 3182 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-4509-602 Kroměříž, Chropyňská-přípojka do 50m, Petr, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Miňůvky – Šmelko) – č. 533 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 54, 223 v k. ú. Miňůvky pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-4509-264 Miňůvky-přípojka 50m, Šmelko, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Vážany – Plaček) – č. 534 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 600/3, 601/1, 602/3 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-4509-442, Vážany u KM-přípojka 50m, Plaček, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž – Kojetínská) – č. 535 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc.č. 3102/2 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN a zřízení přípojkové skříně, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-2510-069, Kroměříž, Kojetínská, SR pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Těšnovice – Zahradník) – č. 536 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 241/4, 242/2, 421, 423/1 v k. ú. Těšnovice pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN a zřízení přípojkové skříně, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-2510-309, Těšnovice-kabel NN, Zahradník pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 5.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž – VAK) – č. 537 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 2676 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového nadzemního vedení VN a kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-2510-619, Kroměříž, Za Zámeckou zahradou -úprava VN, VAK pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž – Tichý) – č. 538 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 3744/4, 3744/49, 3744/50 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: SB-2510-099, Kroměříž, Legionářů-přípojka do 50m, Tichý pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž – Vaňharová) – č. 539 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc.č. 3182 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením : Kroměříž, Chropyňská-přípojka NN, Vaňharová pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Trávník – STRABIS) – č. 540 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 501, 505, 507, 575 v k. ú. Trávník pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění nového kabelového vedení NN, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Trávník - lokalita 36 RD- STRABIS, 1.etapa, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 800 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – E.ON Distribuce, a. s. a městem Kroměříž (Kroměříž – LŠU) – č. 541 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc.č. 17 a stpč. 8123 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění technologických prvků trafostanice 1x 630kVA (rozvaděče VN, NN, transformátor a související technologické prvky), právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kroměříž, T48 LŠU, pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 30.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – Telefónica Czech Republic, a. s. a městem Kroměříž /(Kroměříž – HARKO) – č. 542 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 1074/1 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování veřejné komunikační sítě spočívající v umístění nového metalického kabelu a dvou HDPE trubek, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: 16010-007900 Kroměříž, Kotojedská 543, HARKO pro Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (Těšnovice – Zedník) – č. 543 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 417 v k. ú. Těšnovice pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení spočívající v umístění nového plynovodní přípojky, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: ZTV pro výstavbu rodinných domů Těšnovice pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – V. K. a městem Kroměříž (Kotojedy) – č. 544 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 244/1 v k. ú. Kotojedy pro účely zřízení a provozování přípojky kanalizace, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pro Veroniku Královou, bytem Bílanská 1719/8a, 767 01 Kroměříž jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – T. a G. J. a městem Kroměříž (Vážany) – 545 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 20 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro účely zřízení a provozování vjezdu do rodinného domu a zpevněné plochy pro parkování osobních aut, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Úprava stávajícího vjezdu pro T. a G. J. jako oprávněné z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – R. K. a městem Kroměříž (Těšnovice) – č. 546 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc.č. 392/1 v k. ú. Těšnovice pro účely zřízení a provozování přípojky vody, plynu a vjezdu k parcele, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Rodinný domek, Těšnovice, parc.č. 73 pro R. K. jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – M. K. a městem Kroměříž (KM - Chropyňská) – č. 547 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 3182, 4821, 4812/2, 4812/8 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování kabelové přípojky NN, přípojky vody, plynu, VO a vjezdů k RD, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: ZTV pro výstavbu RD, Kroměříž – lokalita Horní Zahrady, ulice Chropyňská pro M. K. jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – AVONET, s. r. o. a městem Kroměříž (KM - Zborovská) – č. 548 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 1539/25 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování optické sítě elektronické komunikace, spočívající v propojení jednotlivých domů optickým kabelem, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Optické propojení BD Zborovská, Kroměříž pro AVONET, s. r. o., se sídlem Kvítková 4323, 760 01 Zlín jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – P. M. a městem Kroměříž (KM – Čelakovského) – č. 549 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 1899/1 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování vjezdu k rodinnému domu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci pro P. M. jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – KmNet, s.r.o. Kroměříž a městem Kroměříž - č. 550 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 813/1, 813/2, 813/79, 813/86, 813/93, 813/103, 813/129, 813/140, 813/141, 813/166 (Kroměříž, ul. Rumunská – Nitranská), parc. č. 870/22, 870/25, 870/38, 870/ 52, 870/53, 870/54, 870/73, 870/77, 870/78, 870/84, 870/91 (Kroměříž, ul.17. listopadu – SNP) parc. č. 964/2, 964/4, 958/1 (Kroměříž, ul. Vrobelova – Moravská) a parc.č. 1500/14, 1500/16, 1500/17, 1500/18, 1500/22, 1500/28, 1500/217, 1500/222, 1500/223, 1500/224, 1500/226, 1500/230, 1500/231, 1500/288, 1500/289, 1500/290 (Kroměříž, ul. U Rejdiště – Alšova), vše v k.ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování optické sítě elektronické komunikace, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Metropolitní optická síť KmNet Kroměříž pro KmNet, s. r. o., se sídlem Kaplanova 1780/1D, 767 01 Kroměříž, jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 2.000 Kč (4 x 500 Kč) na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – ing. A. F. a městem Kroměříž (Zlámanka) – č. 551 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 672/1 v k. ú. Zlámanka pro účely zřízení a provozování vjezdu k rodinnému domu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci pro Ing. A. F. jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – RS Trucks, s .r .o. a městem Kroměříž (KM - Vážany) – č. 552 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 893/5, 893/53, 1044, 883/19, 3241, 3240/3 v k. ú. Kroměříž a části pozemků parc. č. 690/17, 693/44, 694, 693/95, 695 v k. ú. Vážany u Kroměříže pro účely zřízení a provozování kabelové přípojky NN a VN, přípojky vody, kanalizace, plynu, komunikace, VO a vjezdů k RD, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením : Inženýrské sítě pro skupinu RD, Kroměříž Vážany – Pekelce 2 pro RS Trucks, s. r. o., se sídlem Moravní 1636, 765 02 Otrokovice jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků.

Zamýšlený záměr výstavby sídliště rodinných domů – Pekelce 2 – Kroměříž, Vážany, nesplňuje podmínky platného územního plánu města Kroměříže.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – P. a Z. S. a městem Kroměříž (Trávník) – č. 553 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 479/1 v k. ú. Trávník pro účely zřízení a provozování přípojky vody a zřízení vodoměrné šachty, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci pro P. a Z. S. jako oprávněné z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – ALEUTA, a. s. a městem Kroměříž (KM - Havlíčkova) – č. 554 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 625/1 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování kanalizační přípojky, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Kanalizační přípojka k objektu č. p. 4489 v k. ú. Kroměříž pro ALEUTA, a. s., se sídlem Na Jarově 2424/2, 130 00 Praha, Žižkov jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – J. Š. a městem Kroměříž ( Bílany) č. 555 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 48/1 v k. ú. Bílany pro účely zřízení a provozování kabelové přípojky NN, přípojky vody, kanalizace, STL plynu a vjezd k RD, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Adaptace stávajícího objektu na rodinný dům pro J. Š. jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – M. M. a městem Kroměříž (KM - Francouzská) – č. 556 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže neschválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 813/2, 813/27, 813/29, 813/35, 813/89 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování kabelové přípojky NN, přípojky vody, kanalizace, plynu, sdělovacího vedení a vjezdu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Přestavba kotelny na restauraci, ul. Francouzská, Kroměříž pro M. M. jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků.

Zamýšlený záměr přestavby kotelny na restauraci na ulici Francouzská v Kroměříži nesplňuje podmínky platného územního plánu města Kroměříže.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – JMP Net, s. r. o. a městem Kroměříž (KM – Nerudova) – č. 557 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků parc. č. 3115/5, 3115/6, 137/3, 128/4, 120/8, 3273/1 v k. ú. Kroměříž pro účely zřízení a provozování plynárenského zařízení spočívající v rekonstrukci NTL/STL plynovodu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: REKO NTL/STL Kroměříž, ul. Nerudova +4 pro JMP Net, s.r.o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 5.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – M. R. a městem Kroměříž (Hradisko) – č. 558 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 32 v k. ú. Hradisko pro účely zřízení a provozování vjezdu k pozemku, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci pro M. R. jako oprávněného z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

 

Zřízení věcného břemene mezi smluvními stranami – K. R. a městem Kroměříž (Bílany) – č. 559 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku parc. č. 115/1 v k. ú. Bílany pro účely zřízení a provozování vjezdu k rodinnému domu, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: Rodinný dům, Bílany parc. č. 136 pro K. R. jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemku, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Vyhlášení výběrového řízení na zajištění komplexního vzdělávacího kurzu v oblasti projektového řízení včetně certifikace dle IPMA v rámci projektu Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž I, jmenování hodnotící komise pro výběr dodavatele – č. 560 - 11

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení výběrového řízení na zajištění komplexního vzdělávacího kurzu v oblasti projektového řízení včetně certifikace dle IPMA v rámci projektu Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž I, s platností od 19. září 2011, dle předložené zprávy

j m e n u j e

hodnotící komisi pro výběr dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výběrové řízení na zajištění komplexního vzdělávacího kurzu v oblasti projektového řízení včetně certifikace dle IPMA" v rámci projektu Zvýšení kvality řízení – Městský úřad Kroměříž I, ve složení:

Ing. Josef Menčl – tajemník MěÚ Kroměříž (vedoucí projektu)

Bc. Jan Pšeja – vedoucí oddělení informatiky (manažer aktivity č. 3 v projektu)

Ing. Jaroslav Adamík – člen komise RMK pro nakládání s majetkem města

náhradníci:

JUDr. Ivana Bukovská – vedoucí odboru vnitřních věcí

Milena Šindelářová – členka komise RMK pro nakládání s majetkem města

 

Dofinancování realizace projektu financovaného z Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007-2013 – č. 561

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit:

a) předložení žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Z Kroměříže do Ružomberku – Z Ružomberku do Kroměříže" financovaný z Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013, číslo výzvy 05/FMP

b) závazek dofinancovat realizaci projektu „Z Kroměříže do Ružomberku – Z Ružomberku do Kroměříže" předloženého v rámci Fondu mikroprojektů, Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 – 2013, v předpokládané výši max. 137.800 Kč (cca 5.625 euro) v letech 2012 – 2013.

Rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 – č. 562 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 (uvedené údaje v tis. Kč):

a) na straně příjmů:

- 2.500,0 pol. 111 daňové příjmy samostatná činnost

- 1.945,0 pol. 232 návrh dotace škola hrou

- 106,0 pol. 232 návrh dotace na výkon st. správy soc. služby, SPOD

2.578,0 pol. 232 návrh dotace likvidace povodňových škod

- 120,0 pol. 232 návrh dotace celoživotní učení

- 1.500,0 pol. 232 návrh dotace IPRMK

95,0 pol. 232 dotace celoživotní učení

1.049,0 pol. 411 projekty ZŠ Zachar

871,0 pol. 411 projekty ZŠ U Sýpek

651,0 pol. 411 projekty ZŠ Zachar

30,0 pol. 411 přeshraniční spolupráce

768,0 pol. 411 dotace na výkon st. správy soc. služeb, SPOD

1.725,0 pol. 412 škola hrou

185,0 pol. 421 zpracování lesních hosp. osnov

220,0 pol. 422 škola hrou

___________________________________________________________________________

2001,0 příjmy celkem

b) na straně výdajů:

- 1.774,0 pol. 514 úroky

- 155,0 pol. 501 platy zaměstnanců a OOV

10,0 pol. 516 poplatek administrace digitalizace kina

300,0 pol. 516 náklady udržitelnosti projektu Hanácké náměstí

- 950,0 pol. 517 úprava prostor Mánesova

2.155,0 pol. 517 odstranění ekologických škod Skaštice

- 25,0 pol. 521 Okresní hospodářská komora – celoživotní učení

110,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska - provozní náklady krytu CO

2.571,0 pol. 533 projekty ZŠ

9,0 pol. 536 finanční vypořádání

500,0 pol. 620 KTS, s. r. o. – příplatek mimo základní kap. rek. budovy

1.000,0 pol. 612 digitalizace kina Nadsklepí

- 1.000,0 pol. 612 úprava prostor pro informační centrum

- 1.000,0 pol. 612 chodníky IPRMK

- 70,0 pol. 612 fasáda MŠ Trávník

70,0 pol. 533 MŠ s právní subjektivitou

65,0 pol. 612 rekonstrukce kina Nadsklepí

185,0 pol. 631 zpracování lesních hospodářských osnov

___________________________________________________________________________

2.001,0 výdaje celkem

c) rekapitulace:

příjmy celkem: 640.092,0

výdaje celkem: 609.367,0

saldo příjmů a výdajů: 30.725,0

financování: - 30.725,0

Žádost o dotaci na akce mimo řádné dotační tituly – T.J. Sokol Kroměříž – č. 563 - 04

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí 20.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2011, z částky 250.000 Kč určené na akce, jejich spolupořadatelem je město Kroměříž, pro T.J. Sokol Kroměříž na účast boxera M. Š. na Mistrovství světa v Baku v Ázerbajdžánu .

Žádost provozovny „Černý orel" o umístění restaurační zahrádky – č. 564 - 06

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zábor veřejného prostranství, část chodníku před provozovnou „Černý orel" v Kroměříži, Velké náměstí 24, za účelem umístění restaurační zahrádky bezbariérově přístupné ZTP občanům, pro pana B. Z. v termínu od 1. dubna do 31. října příslušného roku, dle předloženého návrhu, který byl schválen výborem Zastupitelstva města Kroměříže pro regeneraci MPR a pro rozvoj města dne 4. května 2011.

 

Žádost p. J. K. – zástupce Divadelního spolku Kroměříž o projednání záměru pořádání celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla v Kroměříži – č. 565 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

se záměrem Divadelního spolku Kroměříž týkající se pořádání celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla v Kroměříži, dle předložené zprávy.

Cena města Kroměříže 2011 - č. 566 - 10

Rada města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže:

a) schválit udělení Ceny města Kroměříže v roce 2011 panu MUDr. J. K., dlouholetému předsedovi Sdružení přátel Kroměříže v Praze

b) udělit stříbrnou Pamětní medaili města Kroměříže MUDr. J. P. a Ing. Z. V.

 

Pověření starostky města Kroměříže k navázání jednání o budoucí spolupráci s irským městem Arklow – č. 567

Rada města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

Mgr. Danielu Hebnarovou – starostku města Kroměříže, navázáním jednání se zástupci irského města Arklow o budoucí spolupráci mezi městem Kroměříž a městem Arklow.

 

Mgr. Daniela Hebnarová                  Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže           místostarosta města Kroměříže