Usnesení z 10. schůze – 1. části, Rady města Kroměříže konané 19. května 2011

| 26.05.2011 |

Usnesení z 10. schůze – 1. části, Rady města Kroměříže konané 19. května 2011

 

Výběr dodavatele na veřejnou zakázku na stavební práce IPRM Kroměříž- revitalizace sídliště Oskol – č. 359 – 11

Rada města Kroměříže po projednání doporučení hodnotící komise

r o z h o d l a

o výběru nejvhodnější nabídky a

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na stavbu IPRM Kroměříž – revitalizace sídliště Oskol

s uchazečem, který předložil nejvhodnější nabídku a to

Správou a údržbou silnic Kroměřížska, s. r. o., Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

za cenu dle nabídky 27.684.089 Kč vč. DPH.

Na druhém místě v pořadí se umístil uchazeče BERGER BOHEMIA a. s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň – Litice za cenu dle nabídky 30.599.389 Kč vč. DPH.

Na třetím místě v pořadí se umístil uchazeč CONTUNIX spol. s r. o., Malý Val 1583/11, 767 01 Kroměříž za cenu dle nabídky 29.740.036 Kč vč. DPH.

 

Mgr. Daniela Hebnarová              Mgr. Miloš Malý

starostka města Kroměříže        místostarosta města Kroměříže

 

Rozdělovník:

9 x členové RMK

1 x zápis

12 x vedoucí odborů MěÚ

1 x tajemník MěÚ

1 x ředitel SmmK

1 x oddělení interního auditu

1 x předseda kontrolního výboru ZMK

1 x ředitel Sociálních služeb města Kroměříže

1 x Knihovna Kroměřížska